vrijdag 23 december 2011

Lovejoy, het verhaal van een komeet (Nederlands)

Laat ik je een verhaal vertellen, noem het een kerstverhaal..

Op een dag, nu ongeveer 10 dagen geleden, zagen astronomen een komeet, en ze noemden de komeet Lovejoy.
Lovejoy was behoorlijk groot en het arme ding vloog regelrecht naar de zon.
Omdat de komeet grotendeels van ijs was, verheugden de astronomen op het spektakel dat het zou veroorzaken wanneer de zon het ijs zou verhitten, en de damp zou oplichten als een witte vlam in het felle licht van de zon.
Ze zaten aan hun telescopen gekluisterd om er niets van te hoeven missen!

Dit zou een behoorlijke transformatie worden, niet heel anders dan de transformaties die plaatsvonden op de planeet die aarde heet. Op de aarde vlogen mensen ook door grote veranderingen, een heleboel gedoe verdampte en verbrandde zelf compleet!
Niet alle mensen vonden deze tijd zo makkelijk, mensen voelden zich alleen, waren bang..
Misschien was de komeet ook bang?


Toen, een paar dagen voor het de zon zou raken, zagen de astronomen dat Lovejoy niet alleen was, een kleine komeet vloog met hem mee, zelfde snelheid, zelfde richting, als een kleine beschermengel.
Samen vlogen ze hun lot tegemoet, samen vliegend..zij aan zij.
Tot de dag kwam dat ze langs de zon scheerden..en een felle kristalachtige vlam lichtte op, het was wonderschoon!
De astronomen konden hun ogen er niet van af houden..en zagen...tot hun verrassing en verbazing..dat Lovejoy helemaal niet vernietigd was zoals ze hadden verwacht!! Het was kleiner nu, maar vloog nog steeds!! Weg van de zon! Het had zijn heetste uur doorstaan!!

Dappere dappere Lovejoy...keek zijn grootste bedreiging recht in de ogen, net als de mensen hun grootste angst en uitdagingen aan gingen.
De laatste paar dagen is geen telescoop nodig...we kunnen Lovejoy met ons blote oog zien vanaf de aarde...pefect en magisch.
Ik geloof niet dat iemand het nog heeft gehad over de kleine metgezel...maar ze zeggen dat Lovejoy een dubbele staart heeft..geloof jij in beschermengelen?Love
Joy
Inge
ps ik ben geen astronoom, maar vertel slechts een verhaal, en kan de wetenschappelijke juistheid niet garanderen :-)

Lovejoy....story of a comet...(English)

Let me tell you a story, call it a christmas tale...

Once apon a time, it was about ten days ago, the astronomers saw a comet, and they named it Lovejoy. Lovejoy  was rather big and the poor thing was heading for the sun.
Since the comet was largely made of ice, the astronomers were looking forward to the spectacle it would create when the sun would heat up the ice and the damp would flare up like a white flame in the bright light of the sun.
They were clinging to their telescopes so they would not miss a thing!

This was going to be quite an transfromation, not unlike the transformation that was going on on this planet called earth. On earth people were also flying toward big changes...a lot of stuff vaporising..maby even burning it completely!
Not all the people were having an easy time with this...people feeling alone, scared...
Maby the comet was too?

Then, a few days before it was going to hit the sun, the astronomers saw that Lovejoy was not alone, a smaller comet was flying along side, same speed, same direction, like a little guardian angel.
Together they were going to face their fate...flying along, together...side by side.
Then the day came when they grazed the sun....and a bright crystallike flame lit up, it was amazingly beautifull!
The astronomers could not keep their eys off of it...and saw...to their surprise and awe...that Lovejoy was not at all destoyed like it was supposed to have!! It was smaller now, but it was still flying!! Away from the sun! It had survived its hottest hour!!

Brave brave Lovejoy...faced its biggest threat, like the people facing their greatest fears and challanges.
The past few days, no telescopes are needed...we can see Lovejoy flying by the earth with our bare eyes...and its perfectly magical.
I don't think its companion was ever mentioned again...but they do say that Lovejoy has a beautifull double tail...do you believe in guardian angels?

Love
Joy
Inge


ps I am not an astronomer but merely tell a story, so i'm not sure its is scientifically right :-)

maandag 19 december 2011

Voor de kinderen (Nederlands)

We gaan met z'n allen door een heftige periode, sinds eind oktober lijkt het wel of de wereld sneller draait.
Mensen voelen de nieuwe aarde komen en en lijken van zich af te gooien wat niet past in dat nieuwe leven.
Natuurlijk is het zichtbaar in het journaal, de opstand tegen dictators in de Arabische wereld, de occupy beweging, en de verwoede pogingen om Europa één te laten blijven...

En zoals altijd, als dingen in het groot gebeuren, dan gebeuren ze ook op het kleinere persoonlijke vlak.
Banen die niet meer lijken te passen, vriendschappen die niet voeden, relaties en huwelijken lijken hun levensduur gehad te hebben, en ook binnen families worden relaties opgeruimd...het zijn geen kleine veranderingen nu, en het brengt een hoop pijn en verdriet voort. (ik wil met je wedden dat een heleboel kerstvieringen helemaal niet vredig en sereen zullen zijn)
Das allemaal goed en nodig, wat opgeruimd moet worden, daar is het nú de tijd voor. Zo is het..

Al dat verdriet, opruimen, alle triestheid en pijn blijft alleen niet in ons, het is overal voelbaar, het is tastbaar.
Ga ergens naartoe waar veel mensen zijn , en je kunt het voelen, echt vóelen dat je tot je knieën door verdriet waadt...op sommige plekken staat het tot je kin.
Stel je dat eens letterlijk voor.
En denk dan eens aan de kinderen....bedenk hoe lang ze zijn, lopend of in hun buggy's..zij zijn op knie-hoogte!
Hoeveel kinderen ken je die ziek zijn geworden de laatste twee weken? Hoeveel hadden last van buikpijn? Overgeven...misselijk?
Voor de hele gevoeligen (en dat zijn er érg veel) is de wereld nu een moeilijke plek om te zijn, ze helpen, bedoeld of onbedoeld mee aan het proces, aan deze transformatie, deze shift.


Ik vraag iedereen, alsjeblieft maak ze hier bewust vrij van, neem de verantwoordelijkheid voor je eigen shi(f)t, claim het, maak duidelijke beslissingen, kies ondubbelzinnig wat je wilt!Love ya,
Inge


For the children (English)

We are al going through something fierce right now, since the end of october our world seems to have been spinning faster somehow.
People are feeling the new earth coming and they seem to be shedding what doesnt fitt that new life.
Ofcourse you can see this in the news, with the rising against dictaorships in the Arabic world, the occupy movement, the efford to have Europe be one..

And as always, if things happen big, they also happen on a smaller more personal level.

Jobs that don't suit anymore, friendships that don't feed you, relationships and marriages that have reached its lifespan, and even within families relations are being cleared out...its not the little things that are changing...and it brings a lot of hurt and sadness forward. (I will bet you that a lot of christmas gatherings will not at all be peacefull and sereen)
Thats all good and fine, what needs to be cleared...now is the time. So be it...

All that sadness and cleansing and sorrow and pain does not just stay within though...it is all over the place, its very tangible. Go to a place where there are lots of people, and you can feel, actually féél that you walk through a sadness that is knee deep...some places its goed right up to the chin.
Imagine this litteraly.
Now think of the children...remind yourself of how tall they are, walking, or in their strollers; they áre at knee-deep hight!
How many kids do you know that have taken ill the past two weeks? How many have been sick to their stomaches? Vomating...nauseus?
For the really sensitive ones (and thats a lót of them) the world is a hard place to be in right now, they are willingly or unwillingly helping this process along, this transformation, this shift.

I ask all of you, please release the children conciously, take responsibility for your own shi(f)t, claim it, transform it, make clear descisions, choose your direction firmly!


Love ya,
Inge

dinsdag 13 december 2011

Be aware of what you think...(English)

Yes...you need to be aware, that you really need to be aware of what you think, because your thoughts are added to the one big energy, and that is the great pool of energy the whole world swims in!

We all grew up, knowing that you need to be carefull what you say and to whom you say it. Be polite, don't use foul language, choose your words with care, think before you speak...right?
In your mind you had the freedom to think whatever you liked, be impolite, cuss em (or worse) all!
Well sorry to have to tell you this, but you are going to have to stop letting your fantasies get away with you!
We really need to become responsible for what we think, how we think it and become aware of the effect it has on the world.

See..we are more and more becoming one again, (yes again, because ofcourse its is this ONE-ness we all came from anyway)  and that means that we are also more and more interlinked with eachother, not only through what we do, what we say...but also what we think. Its is all manifestation of energy right?
So...be mindfull...be full of heart, approach everything through unconditional love.

So what do you do when your teacher is (ofcourse) being unfair? Your parents don't understand you (at all!) , your pesky little brother/sister is driving you insane, your neighbours are assholes, your husband/wife is being an idiot, your parkingspace keeps beeing nicked, the bloody rain won't stop falling or your governament (ofcourse) is made up of brainless monkeys?

Send them love.
Just send them all a bunch of love.
''Are you kidding me?''
Nop...love em more then ever..because, what you pay attention to ..grows.
So pay attention to love, empowerment, joy, ease, abundance.
" But will it change them?''
Nop..but it will change you.


Love ya!
Inge
Wees bewust van wat je denkt...(Nederlands)

Ja...je moet je echt bewust zijn, dat je je bewust moet zijn van je gedachten, want ook jouw gedachten worden toegevoegd aan het grote geheel van energie, het zwembad van energie waar de hele wereld in zwemt!

We zijn allemaal opgegroeid met de wetenschap dat je moet oppassen wat je zegt en tegen wie je het zegt. Wees beleefd, denk om je taalgebruik, kies je woorden zorgvuldig, denk na voor je iets zegt, toch?
In je hoofd kon je lekker denken wat je maar wilde,kon je iedereen vervloeken (of erger) en was je zo onbeleefd als je maar wou!
Het spijt me dan ook je te moeten vertellen dat je moet uitkijken wat je allemaal bij elkaar fantaseert!
We moeten echt verantwoordelijkheid gaan nemen voor onze gedachten, en ons realiseren welke invloed deze hebben op de wereld.

Weet je, we worden weer steeds meer een eenheid (weer, ja, want natuurlijk kómen we allemaal van die ene EEN-heid) wat beteken dat we onderling steeds meer verbonden zijn, niet alleen door wat we doen, wat we zeggen..maar ook door wat we denken. Het is allemaal manifestatie van energie nietwaar?
Dus...wees bewust..wees in je hart, benader alles vanuit onvoorwaardelijke liefde.

Maar..wat doe je dan als je leraren je (natuurlijk) oneerlijk behandelen? Als je ouders je (helemáál) niet begrijpen, als je knettergek wordt van je pestkoppige broertje/zusje, je buren vreselijke ratten zijn, je man/vrouw een grote idioot is, je parkeerplaats steeds net ingepikt wordt, die kolere-regen niet ophoudt met vallen en je regering bestaat uit hersenloze apen?

Stuur liefde.
Stuur naar alles en iedereen je liefde.
''Je maakt een grapje toch zeker?''
Nee....stuur meer liefde dan ooit tevoren, want waar je aandacht aan geeft, dat groeit.
Dus geef aandacht aan liefde, aan ware kracht, vreugde, gemak, overvloed.
'' En dan veranderen ze?''
Nee...maar het verandert jou wel!

Love ya!
Ingezondag 11 december 2011

Identiteit..zucht (Nederlands)

Identiteit zit em niet in wat je aantrekt, maar dragen wat bij je identiteit past, passend bij hoe je je voelt, is wel een deel van je identiteit, maar ik zeg je, ik vind dat best moeilijk.
Doordat alle winkels ongeveer hetzelfde verkopen, is de kans dat je precies hetzelfde aantrekt als de buurvrouw behoorlijk groot.
De ouwe hippie, new-wave punk die ik ben (van binnen in iedergeval) wil ik me wel eens kleden zoals ik me van binnen voel, en dat geeft me - gezien wat er te koop is - een paar opties:

Ik zou voor gothic kunnen kiezen (mooi dramatische stijl, heel Morticia Adams) maar een 46-jarige gothic is wel beetje deprimerend...en veel van hen kijken toch al wat gedeprimeerd uit hun ogen...dus gothic valt af, daar lach ik veel te veel voor!
Ik zou kunnen gaan voor de alternatief hippie namasté bloemenkind-look..maar die zien er ook niet uit zoals ik me voel...grote wijde kleurige harembroeken, lapjesshirts met de naden binnenstebuiten, deze regenboogmensen toveren altijd een lach op mijn gezicht, maar het is op de een of andere manier te vormeloos voor me.
Er zijn vast echt hele mooie kleren te koop in de design wereld..unieke, dromerige goed passende draperieën..maar daar moet ik eerst de loterij voor winnen en dat is nog niet gebeurd (creatie kan zo traag zijn soms...zucht)
Blijft over de naaimachine die ik trouwens echt heb..ergens in dit huis, maar ik weet eerlijk gezegd niet eens waar. Ik heb em verstopt...en geloof me, das maar goed ook..elke keer als ik het ding gebruik, lopen we het gevaar dat het door een ruit zal worden gesmeten..kan het ding niet uitstaat, geen geduld voor...dus geen optie.


Dus, wat moet ik nou als vrouw?
Naar youtube gaan en mijn t-shirts creatief verknippen?
Naar tweedehandswinkels gaan en gekke combinaties kopen?
Of mezelf maar weer vertellen dat identiteit niet in je kleren zit?
Ik zucht..trek mijn spijkerbroek aan, mijn h&m shirt en doe maar net of het me niet kan schelen.

Love ya!
Inge

Identity...sigh (English)

Identity is not what you wear, but wearing what suits your identity, to complement what you feel, that is a part of identity, and i am telling you, i find it kinda hard..
Since all the shops are selling kind of the same stuff, chance that you dress just like any of the neighbours is huge.
Being the old hippie, new-wavepunk that i am (on the inside anyway) i sometimes want to dress fitting to that inside, and that gives me - looking at whats being sold out there - a few options:

Eiter i go gothic (nice dramatice style, very Morticia Adams) ...but a 46 year old gothic is truely a sad thing..most of them look kinda sad anyway..so, gothic is out, i laugh way too much!
I could go alternative hippie namasté flowerchild-like..but they don't look like me on the inside either..baggy
colourfull harempants, patchy shirts with the seems inside out...these rainbow people always put a smile on my face, but somehow its just too shapeless for me.
Probably there are really beautifull clothes for sale in the design world...one of a kind like dreamy well fitting draperies...but that would require me to winn the lotery and that is just not happened yet. (creation can be so slow sometimes...sigh)
Leaves the sowingmachine that i actually have somewhere in this house, but honestly i don't know where it is. I hid it...and believe me, its for the better...every time i use it it is in real danger of flying through one of the windows...can't stand the thing, have no patience for it...so another option out.

So what is a woman to do.
Go to youtube and creatively cut up all my t-shirts?
Go to second hand shops and buy weird combinations?
Or just tell myself once again that identity is not in my clothes?
I sigh...put on my bluejeans and h&m shirt and pretend that i just don't care.

Love ya!
Inge

zaterdag 10 december 2011

Maan Zon eclips flares...en nu? (Nederlands)

De maan is vol en de eclips is volledig...de zon is stil, maar ook actief...er zijn flares, maar vlammen allemaal van de aarde weg, en nu zelfs een flare die weg ge-eclipst wordt door opvlammend plasma! Wat een gedoe daarboven! (onder..naast)
Maar ik voel heel duidelijk, en jij vast ook, dat er een verandering in de lucht hangt nu.
Sinds eind oktober heeft er een enorme verandering plaatsgevonden, golven rezen hoog en kwamen veel veel geraas neer, wat resulteerde in veel relaties die op de klippen liepen, onderdrukte gevoelens die naar de oppervlakte kwamen met veel tranen en ziekte, veel keelinfecties en bronchitis, allergieen speelden op, buikpijn (kramp) en heel veel ruzie, hoewel ruzie misschien niet het juiste woord is, misschien waren het meer driftbuien die eruit kwamen!

En nu...de storm is gaan liggen...het is stil...welkome vredigheid, en er is ineens plezier in de lucht!
(het zou me niet verbvaen als de wolven tegen de maan lachen in plaats van huilen!)
Plannen en ideeën waar we al lang meer rondlopen, nemen nu echt vorm aan...let maar op de komende weken, die zijn perfect om ze op te schrijven, bij te schaven, maar ze realiteit...en aan het einde van de maand zal er een stroom aan creatie naar buiten komen!
De nieuwe wereld is geboren...en we zijn allemaal onderweg!
Sta jij al in de startblokken?
Ik wel..2012, here i come!!!

Liefs!!!
Inge


Moon Sun eclips flares...now what? (English)

The moon is full en the eclips is total...the sun is quiet but also active...there are flares but they all flare away from earth...en now even a flare that is eclipst-out by rising plasma! Such mayhem up there! (beside us, under us)
But i feel very clearly, and i am sure you do too, that there is a change in the air now.
Since the end of oktober there has been a huge movement, waves rising high and collapsing with a vengeance..wich resulted in a lot of relationships on the rocks, surpressed feelings coming to the surface, with lots of tears or disease, many throat-infections and bronchitis, allergies breaking out, stomachaches (cramps) en lots of arguments..well maby arguments is not the right word..maby it was more acting-out that a lot of us did!


And now...the storm subsided..there is quiet...and much needed peace, and suddenly there is joy in the air!
(i would not be at all surprised if the wolves will laugh at the moon in stead of howl!)
Plans and ideas that we have been carrying with us for a long time, now are taking real shape...just watch it..the next couple of weeks will be perfect to write them all down, shape em, make em real..and at the end of this month the will be a whole poor-out of creation!
The new world has been born...and we are all on our way!
Are you in the starting blocks?
Ik am..2012, here i come!!!


Love!!!
Inge


woensdag 7 december 2011

Hoofd hart hoofd hart hoofd hart (Nederlands)

Voel je je net een jojo?
Vlieg je ook de héle tijd op en neer van je hoofd naar je hart?
Nou...ik ook!
Als ik even niet oplet...hóep..regelrecht naar m'n hoofd, waar zorgelijkheid woont en gedachten een feestje vieren!
Tot...ik het in de gaten heb...en m'n aandacht weer naar mijn hart breng...waar het vredig is, liefdevol en waar het ware weten woont.
Hehe...relax...het hart is fijn...glimlachend loop ik licht verder.
Tot ongeveer 30 passen verder...ik merk dat ik alwéér loop te denken!
Je kent het wel; moet nog dit en dat doen, dat moet ik regelen..wat nou als dat niet lukt, wat als blablabla...STOP!
Betrapt! 
Terug naar het hart.
Glimlach mijn onschuldigste glimlach.
Wees bewust...niet denken...bewust zijn, (wat op zich al moeilijk is zonder na te denken, zonder analyseren) we zijn zo verslaafd aan denken, dat eeuwige zelf obstructieve denken!

Zoals Eckhart Tolle zegt ; '' Je zorgen maken lost nooit iets op''
Neem die woorden in je op...want oh oh wat zijn we er dol op om ons zorgen te maken!
En hij heeft (natuurlijk) gelijk...het lost nooit iets op, verandert niets en je krijgt er niets mee gedaan!

Dus..blijf in je hart..lach en weet dat, omdat jij  lacht...de wereld een betere plek is.
De nieuwe aarde is waar het hart is.

Liefs,
IngeHead heart head heart head heart (English)

Feeling like a jojo?
Bobbing up and down from yer head to yer heart...ALL the time?
Well same here.
When i am not paying attention...woop..straight to the head, where worries live and thoughts are having a ball!
Untill i notice...and i drop right back into my heart..where its peacefull, loving..its where the true knowing lives.
Ahh...relax...the heart is good...and with a smile in ease i walk along.
About 30 steps later...i notice me thinking again!
You know; gotta do this and that, have to take care of that...what if i can't make it, what if blahblahblah....STOP!
Caught myself!
Back to the heart.
Smile my goofy smile.
Be aware...don't think...just be aware, (wich in itself is hard to do without thinking about it, with analysing) we are so addicted to thinking, this ever selfobstructive thinking!

Like Eckhart Tolle says: ''worry never solves anything''
Take in those words....cause by golly we loooove to worry!
And he is (ofcourse) right..it never solves anything, changes anything or gets anything done!

So..be in the heart...smile and know, for when you smile...the world is a better place.
The new earth is where the heart is.
Love
Inge


dinsdag 6 december 2011

Riding the wave..(English)

Like a roaring thundering wave, the 11-11-11 completely swept us of our feet..some riding the wave, some going under, tumbeling, screaming  - for fear or for joy - gasping, wildly paddeling (or calm) ...but as waves do, this one too came to shore, last weekend.
Some painfully hit the rocks, other rolled on to the beach with ease...but all of us looked around in amazement.
Some with sorrow for what was lost, some smiling for what was gained.

This shift was a big one.
We managed to pull all of our energy together, to change all that we knew into...all we have always known, on a whole other level.
We landed on the playground of unified consciousness, but being the adults we are, most of us have totally forgotten how to play!
So..some of us find a bench to sitt down, close their eyes and contemplate, many talk to others, some are yelling in anger, and some feel o so lost...
(and yes...some have no idea somthing happened)
Many know, maby not from their heads , but from their hearts, that we have created  the opportunity to create an loving, sharing, warm, laughter-filled and uncomplicated earth.

This transformation has changed everything..the air we breathe, the ground we walk on, the love we share..
Now is the time to be in your heart, see the heart of eachother, connecting hearts, to live and give freely from the heart.
Your higher self, the I AM, the God-power, is not a force from outside ourselves, its not something others need to pass on or teach (truely there is no other) it is all in us.
All knowledge, all that is good, ALL is in us..we are ALL.

This a bit woowoo for you?
Okay, just know that you kick ass! You are great, you are love, lets celebrate!!!
SMILE!!!

Love
Inge

Surfend op de golven...(Nederlands)

Als een enorme stampende donderende golf gooide 11-11-11 ons volledig ondersteboven...sommige surfend op de golf, sommige kopje onder; tuimelend, schreeuwend - van plezier of van angst - naar adem happend, wild zwemmend (of kalm) ...maar zoals golven eigen is, kwam deze eindelijk aan land het afgelopen weekend.
Sommige kwamen met een pijnlijke klap op de rotsen terecht, anderen rolden ontspannen en met gemak het strand op...maar allemaal keken we verbaasd om ons heen.
Sommigen met verdriet om wat verloren is gegaan, anderen glimlachend om alles wat nieuw is.

Deze transformatie was een enorme.
Het is ons gelukt met vereende energie alles dat we kenden te veranderen in...alles dat we altijd gekend hébben, op een heel ander niveau.
We zijn terechtgekomen in de speeltuin van het eenheidbewustzijn, maar volwassenen die we zijn, zijn de meesten van ons vergeten hoe dat ook alweer ging; spélen!
Dus..sommige zoeken een bankje, sluiten hun ogen en denken es na, velen praten met anderen, sommige schreeuwen, zijn boos, en sommige voelen zich o zo verloren...
(en ja...sommige hebben géén idee wat er gebeurd is)
Velen weten, niet in hun hoofd, maar in hun hart, dat we de kans hebben gecreëerd om een warme ongecompliceerde, liefdevolle aarde te creëren, waar samen gedeeld wordt en samen gelachen.

Deze 'shift' heeft alles veranderd....de lucht die we inademen, de grond waarop we lopen, de liefde die we delen..
Nu is het tijd om in je hart te zijn, het hart van anderen te zien, harten te verbinden, te leven en vrij te geven vanuit je hart.
Je hogere zelf, je I AM, de Goddelijke kracht, is geen kracht buiten onszelf, het is niet iets dat anderen hoeven door te geven of te onderwijzen (er zijn immers eigenlijk geen anderen) het is allemaal in onszelf.
Alle kennis, alles dat goed is, ALLES zijn wij..en wij zijn het AL.

Allemaal een beetje te vaag voor je?
Okee, weet dat dat je vet geweldig bent! You are great, you are love, lets celebrate!!!
LACH!!!!

Liefs,
Inge

woensdag 30 november 2011

Silence

Lately, i think it started around 11-11-11, i am noticing in myself and others, more and more, the longing to be silent. Its as if the details, that words are, are less and less important..like the greater whole is getting more important and silence suits it better?
It is as if my heart want to be heard (felt) ..without the interference of interpreting words, without scentences that yet to be understood.

''Coincidentally'' there was a program on the tv about a presenter going into a retraite, where everyone was silent en there was lots of meditation. Ze found it difficult, did not feel at ease at all and her back hurt while meditating. As the days went by, she started to relax, she discovered she was able to hear her-self, and was learning to hear (the hearts of) others. (even the pain in her back was gone now and then)
So, even after a few days you cán listen to your heart again...you can hear how much this silence wants to tell you.

When she left the meditationcentre, the confrontation with her normal life was huge...the noise, the hustle and bustle, everywere..all the time..
She wanted to lock herself in het house...just meditate...seeking that silence.
So tháts how fast you can unlearn the crazyness, tháts how fast silence belongs to you.

Wouldnt it be awsome if the whole world went quiet for a few days...no computers, no tv, no washingmachine, no radio. No cars, no planes no bus no train.
No talking.
Just...silence.
What would it bring you?

Love
IngeStilte

De laatste tijd, ik denk dat het is begonnen rond 11-11-11, merk ik bij mezelf en anderen, steeds meer de behoefte om te zwijgen. Het voelt alsof de details, die woorden zijn, minder belangrijk worden..het grote geheel is belangrijker aan het worden en daarbij past zwijgen?
Het is alsof mijn hart gehoord (gevoeld) wil worden...zonder tussenkomst van woorden die interpreteren, zonder zinnen die al of niet begrepen worden.

'' Toevallig'' was er deze week ook een tv programma, waarin de presentatrice in retraite ging, waar niet gesproken werd, en veel gemediteerd. Ze vond het moeilijk, ze voelde zich ongemakkelijk en kreeg pijn in haar rug bij de meditaties. Naar mate de dagen verstreken kon ze zich ontspannen, ontdekte ze dat ze beter naar zichzelf kon luisteren en leerde zich af te stemmen op (het hart van) anderen. (en zelfs de pijn in haar rug verdween nu en dan)
Al na een paar dagen stilte kún je dus weer leren luisteren naar je hart..naar hoeveel de stilte te vertellen heeft.

Eenmaal buiten de poort van het centrum was de confrontatie met haar normale leven groot...het lawaai, het gedoe, overal...altijd..
Ze kreeg de neiging zich op te sluiten...te mediteren...naarstig zoekend naar die stilte.
Zó snel dus is de drukte af te leren..zo snel is de stilte je weer eigen.

Zou het niet prachtig zijn als alles eens een paar dagen stil werd...geen computers, geen tv, geen wasmachine geen radio. Geen auto's, geen vliegtuigen geen bus en geen trein.
Geen gepraat.
Gewoon...stil.
Wat zou het je brengen?

Liefs,
Inge


vrijdag 25 november 2011

New moon, new beginning

Hello,

Round 10/28 and 11/11 an energy came that brought us profound changes.
For me personally this resuslted in experiencing clearly that everyone and everything is connected to everything and everyone. That also means i feel the world more profoundly...wich sometimes is a pain, cause i also feel and experience stuff that is not mine personally.
A lot of people have been letting go of a lot of stuff lately, but what is this letting go? (cause if all is one..how can you let go?)

Imagine rolling around in confetti with a wet body...it wil all stick to your skin. But if you then step into the bathtub...it will come off..and float around you in the water.
Can you see that?
Its is still there, but you don't take it on personally anymore..it doesn't stick to your skin.
Its just there.
And you let it be.


Since yesterday i feel like a cycle (within a cycle within a cycle) has come full circle, and that coincides beautifully with huge stuff going on in the universe....a partial solareclips, a new moon and Mercury in retrograde.
What does that tell me?
The sun, the male aspect (doing) is for a moment giving the stage to the moon, the female aspect (being) ...wich means new ideas will be created...but with Mercury in retro (obstinate) i would not quit do something with those ideas yet.
They are there.
Let it be.
Be.


Lets translate that into....light some candles, cocoon, drink hot chocolate, look into the eyes of loved ones, count blessings and...be...


Love
Inge
Nieuwe maan, nieuw begin

Hallo,

Rond 28-10 en 11-11 diende zich een energie aan die voor veel diepgaande veranderingen heeft gezorgd. Voor mij persoonlijk uitte zich dat in steeds duidelijker ervaren dat iedereen en alles verbonden is met alles en iedereen. Dat betekent ook dat ik de hele wereld duidelijker ga voelen...en dat is soms best lastig, want ik voel en ervaar dus ook alles wat niet van mij persoonlijk is.
Veel mensen hebben de laatste weken van alles kunnen loslaten...maar wat is dat loslaten dan? (Want als alles één is...dan kun je het toch niet eens loslaten?)

Stel dat je met een nat lijf in de confetti gaat liggen rollen...dan plakt dat allemaal aan je huid. Maar als je vervolgens in een bad stapt, dan weekt de confetti van je af...en dobbert om je heen in het water.
Heb je dat beeld?
Het is er dus nog steeds, je trekt het je alleen niet meer persoonlijk aan...het plakt niet meer direct op je huid.
Het is er.
En je laat het er zijn.

Sinds gister heb ik het gevoel dat er een cyclus (binnen een cyclus binnen een cyclus) afgerond is, wat prachtig samenvalt met grootse gebeurtenissen in het heelal...een gedeeltelijke zonsverduistering, een nieuwe maan en Mercurius in retrograde.
Wat zegt mij dat?
De zon, het mannelijke aspect (doen) geeft even alle ruimte aan de maan, het vrouwelijke aspect (zijn) ....wat betekent dat er nieuwe ideeën zullen ontstaan...maar met Mercurius in retro (dwarsigheid) zou ik nog niet tot handelen overgaan.
Het is er.
En laat het er maar zijn.
Zijn.

Zullen we dat vertalen als..kaarsjes aan, cocoonen, warme chocolademelk drinken, kijken in de ogen van geliefden, zegeningen tellen en ...zijn..

Liefs,
Inge


ps...in de top 2000...met Mercury in retrograde...dan kan de nr 1 niet anders zijn dan Queen!


vrijdag 18 november 2011

Zonnestreep

Kijk, is dat niet een geweldige (ultraviolette) foto van de zon?
Die grote bal licht en levensbrenger ondergaat iets groots momenteel.
De donkerblauwe streep, die zich over zo'n 800.000 km uitstrekt is een filament. Dat is een band van energie, een enorme muur van plasma. (of een wolk van deeltjes)
De zonne-astronomen zijn in staat van opwinding, want zo'n groot filament hebben ze nog nooit waargenomen. Een paar dagen geleden kwam een deel van het plasma los en vloog richting Venus, en nu wachten we op meer van het plasma dat los komt en een Hayder-flare zal produceren...en misschien komt die wel richting ons..

Wat betekent dat? Heeft dat effect op ons...hoe?
Ik wil het niet hebben over de technische kant van het verhaal, dat google je maar als je het wilt weten.
Ik wil het hebben over wat het spiritueel voor ons zou kunnen betekenen.

De afgelopen week hebben we allemaal de kans gekregen om onze chakra's te openen, speciaal de middelsten, de Sacrale, de Solar Plexus, het Hart en Keel chakra.
Dat betekent dat een heleboel gevoelens gevoeld worden, en blokkades ervaren worden. Hoe veel van jullie hebben buikpijn? Pijnlijke keel? Hoesten? Hoofdpijnen?
Vooral kinderen lijken last te hebben van het hoesten, vooral kinderen die een sterke keelchakra energie hebben...je weet wel, die kinderen die altijd praten :-)
Weet je, de energie wil door ons heen stromen, het wil in beweging! En als we blokkades hebben, dan zal de energie zich daar dóórheen drukken, ook als onze relatief langzame lichamen, het proberen bij te benen..als dat niet lukt, dan kun je ziek worden.

Probeer het maar te laten gebeuren, gebruik geen medicijnen, maar gebruik beweging..intentie..wapper met je handen waar je de energie vastzit, zing, loop, dans...
Vraag om heling, vraag om hulp...

Dit is volgens mij belangrijk, want als dieHyder-flare komt, zal het als een wind van liefde door ons systeem waaien, als een grote schoonmaak..
Dus..open je deuren, de ramen, vergeet de zolder en kelderramen niet!
(nee gekkie, niet echt...in jezelf bedoel ik)

We worden allemaal het waterman tijdperk ingeblazen...en daar kunnen we een strijd van maken...of we laten ons meevoeren op die wind..

Liefs Inge
Stripy sun

Look, is that not an awesome (ultraviolet) picture of the sun?
This big ball of light and lifebringer is going through someting big right now.
The darkblue stripe, wich measures almost 800.000 km is a filament. Thats is a band of energy, a huge wall of plasma. ( or a cloud of particles)
The sun-stronomers are excited for they have never seen a filament this big.
A few days ago some of it flew off in the direction of Venus, and now we are probably waiting for more of this plasma to burst and produce a Hayder flare...and perhaps that will come our way...


What does that mean? Does that effect us..how?
I don't want to talk about the practicle side of that...there's always google if you wanne know.
I want to talk about what it could mean for us spiritually.

The past week we all have been given the opportunity to open up our chakra's, specially the middle ones, the Sacral, the Solar Plexus, the Heart and Throat chakra's.
That means a lot of feelings are beeing felt, and a lot of blockages are experienced. How many of you have stomachepains? Sore throats? Coughing? Headaches?
Specially a lot of children seem to be effected by the coughing, especially kids that have a strong throat chakra energy...you know, the ones that talk way too much :-)
See..the energy wants to move through us...it wants to move! And if we have a blockage, the energy will have to push through, even if our bodies are a bit slow, trying to catch up but c,an't ...they will get ill.

Try to stick it out...not by using medication, but by movement..intention..wave your hands where the energy seems stuck, sing, walk, dance...
Ask for healing, ask for help...

This is important i think, because when the Hyder flare comes, it will be like a wind of love through our system, it will be like a cleansing...
So open up the doors, the windows, don't forget your attic- and basement door and windows!!
(not really you silly...inside of you i mean!)

We will be blown into the age of aquarius...and we can make it a struggle...or we can just fly along..

Love Inge
dinsdag 15 november 2011

Kom los!

NU is de tijd om los te komen!
Afgelopen weekend werden de poorten geopend en zoals ik in mijn laatste blog al zei..niet iedereen was in staat om los te laten...velen voelden energie ophopingenin hun chakra's, het voelde als druk, met als resultaat pijn en ongemak en vastzittende emoties.
Open je chakra's nu op elke denkbare manier...vraag, google, voel je weg erdoorheen!
Een groter gebaar nodig? Een grote golf van loslaten? NU is de tijd daar rijp voor!

DE zon weerspiegelt onze emotionele staat wederom, wijst ons de weg...na de grootste ketting van energieopbouw dit weekend, groter dan de zonnekenners zeggen ooit gezien te hebben, met enorme muren van magnetisch plasma...liet een groot deel daarvan vannacht los en ging WHOOSH het universum in!
Gericht van de aarde af..van ons af.
Ik quote Jim Slf maar weer es; '' Gedachten zijn elektrisch, emoties zijn magnetisch''.
Dus het magnetische plasma dat weg ge-whooshed is, spiegelt voor ons de kans om onze emoties ook weg te laten whooshen!! Laat ze vrij...houd ze niet binnen..laat alles eruit!!
En de ontlading was dus van de aarde af gericht, laten we daar een voorbeeld aan nemen, en ook onze ontladingen niet op elkaar richten!

Laat los met gemak, met liefde...met plezier.
Geniet ervan!

Liefs
Inge


 Met dank aan Jolanda! xx
http://www.centerofthesoul.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=767&catid=63&Itemid=123&lang=nl

Get unstuck!

Now is the time to get unstuck!
Last weekend the gates where opened, and as i said in my last blog...not everyone was able to let go...many felt energy build-ups in their chakra's..it felt like pressure, resulting in aches and paines and stuck emotions.
Open your chakra's anyway you know how..ask, google, feel you way through it!
Need a bigger motion? One huge swoop of letting go? NOW is the time!

The sun is mirroring our emotional state again, its is leading the way...after the biggest build up of a string of energy this weekend, bigger then even seen before by sun-stronomers, with huge walls of magnetic plasma...last night a huge chunk of that just went WHOOSH into the universe!
Directed away from earth, away from us.
I'll quote Jim Self once again; '' thoughts are electrical, emotions are magnetic''.
So the magnetic plasma whooshing off....is mirrored by the opportunity for us to whoosh our emotions away aswell! Set them free..don't hold them in...let it all out!!
And since the discharge was away from the earth, we should take the suns lead, and not direct our discharge at eachother either!!

Just let go with ease, with love..in joy.
Enjoy!

Love
Inge


zondag 13 november 2011

Energy 11-11-11 and now...

Hello!

Been meditating and workshopping at 11-11-11?
I have and it was fantastic! Magical! Portals opened up, waves came and went, pain came up and was looked in the eye.
On facebook and in emails i read that many people experience pain in their stomache area, back and head and they can't get rid of the pain.
I'm not a docter and certainly not all knowing (well...almost haha) but i have some advice that might be of use to someone.


During the workshop we clearly felt portals, gateways opening up.
If you seek this transformation only outside yourself, you might forget to conciously, with clear intention to open these portals within yourself. (as without so within)
Then, things don't flow, blockages arrise, pressure builds and pain is created.
So open up your chakra's , front ánd back ...if need be, do it out loud, with movement, with rituals, whatever you need to be clear that energy is in motion!
This energy is nog foreign to you..you ARE that energy!
However thick the wall may be that you built around you...even that wall is energy!
Keep it in motion, let it go where it wants to go, because where ever it goes, it is good.
You are always good.

Inge

There is a crack in everything
That's how the light gets in

'Leonard Cohen'

Energy 11-11-11 en nu (nederlands)

Hallo!

Ook gemediteerd en geworkshopt op 11-11-11?
Ik wel en ik vond het fantastisch! Magisch! Poorten gingen open, golven kwamen en gingen, pijn kwam boven en werd in de ogen gekeken.
Op facebook en in emails lees ik dat veel mensen de pijn in hun buik, rug en hoofd nog steeds voelen en die niet kwijtraken.
Ik ben geen dokter en ben zeker niet al-wetend (nou bijna hoor haha) maar heb tips waar iemand wellicht iets aan heeft.

Tijdens de workshop op 11-11-11 voelden we heel duidelijk dat er poorten opengingen.
Als je die transformatie alleen buiten jezelf zoekt, in het grote geheel, dan vergeet je misschien om ook bewust, met gerichte intentie die poorten in jezelf te openen. (as without so within)
Dan stroomt er niks, dan blokkeert het dus in jezelf, dan loopt de druk op, en krijg je pijn.
Zet dus bewust je chakra's open, van voren én van achteren...doe dat desnoods hardop, met bewegingen, met rituelen, wát je maar nodig hebt om duidelijk te krijgen dat energie stroomt!
Die energie is geen wezensvreemde energie..jij BENT die energie!
Hoe dik de muur ook kan zijn die je om jezelf heen hebt gebouwd...ook die muur is energie!
Hou het in beweging, laat het gaan waar het wil gaan, want waar het ook gaat..het is altijd goed.
Jij bent altijd goed.

Inge

There is a crack in everything
That's how the light gets in

'Leonard Cohen'

zaterdag 5 november 2011

Sunflares 11-11-11 (Nederlands)

Hallo,

Ben je een sun-flare volger, net als ik? Wanneer ik mijn computer aanzet, is het eerste wat ik check www.spaceweather.com, om te kijken of er sunflares geweest zijn, of gaan komen.

Toen ik op de flares begon te letten, kon ik ze duidelijk koppelen aan hoofdpijnen, emotioneel ongemak, onrust in mezelf en de mensen waarmee is sprak. Dus, het was de moeite waard om meer informatie in te winnen.
Zonnevlammen hebben effect op het magnetische veld van de aarde (en andere planeten) en we weten echt niet zo veel over dat veld, behalve dat het direct effect heeft op onze emoties.
(Jim Self; ''Gedachten zijn electrisch geladen, emoties zijn magnetisch)
Je hoeft me niet op mijn woord te geloven, het is makkelijk te controleren als je alert bent.

Wat ik na een tijdje opmerkte, is dat de zonnevlammen ook invloed hadden op mijn lichaam...het speelde met mijn hoofd op een manier die ik nog niet kende. Het voelde alsof er een cyliner in mijn hoofd zat die draaide. (mijn binnenhoofd noem ik het) en op de een of andere manier wist ik dat ik die energie kon gebruiken om mezelf te helen.
(inmiddels weet ik dat het een deel is van de Anthakarana, de geleider, de ''buis'' waarmee we in contact staan met het hart van de aarde en het centrum van de universele zon)
Als je je bewust richt op deze beweging, en verwelkomt het, weet dat het van jou is en dat alles goed is...dan kun je er energie uithalen zoals je geld uit de muur haalt.


Op www.spaceweather.com  kun je nu lezen over een wonderlijk grote zonnevlek waaruit op 3 november al een x-flare (das een hele grote) uit afgevuurd is en die hoogstwaarschijnlijk meer flares herbergt voor de komende dagen. Ik denk dat ik het daar mee eens ben. Ik denk zelfs dat er een aantal hele sterke flares zullen komen die hun 'coronal mass ejections' op ons loslaten tegen de tijd dat de hele wereld bezig is met het vieren van 11-11-11. (Want CME's raken een aantal dagen later onze atmosfeer)
Dat is megamulticool, want het geeft alle workshops, feesten, vieringen, meditaties zo veel energie, dat we in staat zullen zijn een krankzinnige hoeveelheid liefde los te laten op ''het netwerk'' en zal het eenheidsbewustzijn bloeien zoals het nooit eerder gebloeid heeft!!


Lets go for it, make the most of it!!
Love you all!!!!
Inge

Sunflares 11-11-11

Hello!

Are you a sunflare follower like me? When i open my computer first thing i check out is www.spaceweather.com, to see if there have been, or will be sunflares.
When i started to notice these flares, i could definitly link them to headaches, emotional discomfort, dis-ease in myself and people i talked to. So, it was worthwhile getting more information.
Sunflares effect the magnetic field of the earth (and other plantes) and we really don't know much about that field, except that it plays directly into our emotions.
(Jim Self : '' Thoughts are electrical, emotions are magnetic'')
You don't have to take my word for any this, its easy to check it when you are alert.

What i noticed after a while, is that it also effected me physically...it was playing with my head in a way that was new to me. It felt like there is a cylinder inside my head that is spinning (my innerhead as i called it) and i somehow knew that i could use the energy that this spinning is releasing to heal myself.
(since then i concluded that it is part of the Anthakarana, the conduit, the ''tube'' that connects us with the centre of planet earth and the centre of the universal sun)
If you focus on this movement, and if you welcome it, and know its yours and all is well....you can just draw energy from that like money from an ATM. Its easy...

www.spaceweather.com is now speaking of this wonderfully huge sunspot that released an x-flare (thats a biggy) on november 3rd, and will probably release more in the days to come. I think i agree with that. In fact i think it will be releasing huge flares of which the coronal mass ejections will hit us by the time the world gets ready for the celebration of 11-11-11. (because the CME will hit our atomsphere a few days later)
This is just megamulti cool, because it will give all the workshops, parties, celebrations, meditations so much energy, that we will be releasing a humongous amount of love to the grid and it will make the unityconsciousness flower like it has never flowered before!

Lets go for it, make the most of it!!
Love you all!!!!
Ingevrijdag 4 november 2011

Rollercoaster (Nederlands)

Zit je op dezelfde rollercoaster als ik? Nemen je emoties je mee naar een gevoel van uiterst gezegend naar diep verdriet, van euforie naar depressie en weer terug?
Het lijkt alsof niets meer stabiel is...
Maak je geen zorgen, alles is precies zoals het moet zijn.
We zijn begonnen aan de enorme verschuiving, mensen zijn diepgaand aan het veranderen.
Voor veel bewuste mensen is dat geen nieuws - ken het, heb het gedaan - dus waarom voel ik het dan toch?
Nou, het is precies wat we verwachtten, we worden allemaal één, de sluiers vallen weg, we verbinden ons allemaal met het collectief bewustzijn, en dus voelen we al die verschuivingen van iedereen!

Wat kunnen we doen om ons niet mee te laten sleuren?
Realiseer je dat de pijn en verwarring niet iets persoonlijks is..en zodra je het gevoel hebt dat de emoties de overhand nemen, zet je je voeten stevig op de aarde, adem heeeeeel diep in door je voetzolen, regelrecht naar je hart. Haal nogmaals heeeeel diep adem, door je kruinchakra, regelrecht naar het centrum van je hart.
Voel de verbinding met ALL dat er is, en weet dat alles goed is.
Er is een onderstroom (bovenstroom) van '' ALLES dat precies is zoals het moet zijn'' ..blijf in contact met die ruimte, het is jouw ruimte, jouw verbinding met het goddelijke.
Vanuit die ruimte, transformeer all je verwarring naar weten en stuur dat de wereld in.

Voel liefde, wees liefde.
Ik hou van je.
Inge
Mocht je behoefte hebben deze energieën recht in de ogen te kijken, te ankeren samen met anderen die hetzelfde doormaken? Er zijn nog een aantal plaatsen vrij voor de workshop van 11-11-11 volgende week.
Neem contact met me op als je meer wilt weten! 

Rollercoaster

Are you on the same rollercoaster i am? Are your emotions taking you from utter bliss, to deep sadness to euforia and depression and back again?
Seems like nothing is stable anymore..
Don't worry though...all is exactly as it is supposed to be.
We have started the big shift..people are going through deep changes.
For a lot of consciouss people this is nothing new - been there done that - so why do we feel it anyway?
Well...its just what we expected, we are all becoming one, the veils are dropping, we all get plugged in to the collective consciousness and so we experience what everyone else is shifting.

What can we do to not let it sweep it off our feet?
Realise that the pain and confusion is not personal...as soon as the emotions start to take over, plant your feet firmly on the earth, take a deeeeeep breath through your feet upwards, right into your heart. Take another deeeeep breath through your crownchakra, right into your heartcentre.
Feel the connection with ALL there is, and know that all is well.
There is like this undercurrent (uppercurrent) of '' ALL being just as it should be''...keep in touch with that space, it is your space, your connection to the divine.
From that space, transform all your confusion into knowing and send that out to the world.

Feel love, be love.
I love you.
Inge

vrijdag 14 oktober 2011

zorgelijkeverzekering...

Wederom in het nieuws, de enorme bedragen die we samen betalen aan de zorgverzekering...want, je betaalt niet alleen je premie en de extra verzekeringen..je betaalt ook een behoorlijke som via je inkomstenbelasting. Als het zo door gaat, betaal je als gezin al bijna 40 % van je inkomen hieraan. Nou...das heel veel, maar dat is niet wat mij tot het schrijven van dit stukje aanzette.

Dat was de vraag: ...moeten we wel alles willen behandelen?
En moet de keuze daarin niet veel meer bij de mensen zelf neergelegd worden? Het is toch van de gekke dat oude mensen die eigenlijk niet meer willen leven die keuze niet hebben, of ze moeten door een enorme mallemolen van gesprekken en af- of goedkeuringen van anderen.
Veel oude mensen hoeven helemaal niet zo nodig allerlei ingewikkelde behandelingen om nog een paar jaar door te kunnen leven...maar zelfdoding is nog altijd een enorm taboe.
Zelf heb ik het van dichtbij meegemaakt, en ik heb er ook moeite mee....ik hoor mijn geconditioneerde stem ook roepen..je mag er niet zomaar uit stappen!!
Maar...als iemand dat nou wil?
Als iemand nou gewoon geen zin meer heeft?
Waarom mag je niet weg als je dat wilt?
Gewoon..omdat je dat wilt?
Die discussie moet toch weer opengebroken worden...laten we vooruitstrevend denken...niet vanuit angst, niet vanuit controle..maar vanuit de liefde voor de vrije wil, de liefde voor de vrije keus.

Fijne dag!
Inge

maandag 19 september 2011

Nieuwbrief

Hallo lieve allemaal!!

Begint het bij jullie ook al te borrelen? En te kriebelen? Begin je ook te voelen dat het feest van eenheidsbewustzijn van 2012 aan het naderen is? Kom dan op 11-11-11 het begin van het feest inluiden met een workshop van Krijn Koetsveld in Drenthe!!!
http://www.theforumbarrow.co.uk/images/dance-funky.jpgHet is al weer de 4e keer dan Krijn naar het noorden komt en we - in dit geval - een etmaal tegemoet gaan vol meditatie, warmte, gezamenlijkhied en vooral veel lachen! De workshop kost 211 euro (11 euro toeslag voor een 1 persoonskamer) en dat is natuurlijk inclusief alle volledig biologische maaltijden en lekkers en de overnachting.
Lees meer over deze workshop op mijn website http://kosmosnu.moonfruit.com/#
En heb je vragen, neem dan contact met me op!!


In november start de werkgroep '' Ouders van Gevoelige Kinderen'' . Er zullen (in eerste instantie) 6 bijeenkomsten zijn in Beijum. Maximaal 7 deelnemers, en komen er meer aanmeldingen, dan komen er meer groepen.
Gevoelige kinderen, dat zijn eigenlijk alle kinderen van nu...ze zien meer, voelen meer, ervaren meer, en voor de ouders is niet altijd duidelijk wat er allemaal omgaat in zo'n kopie, en hoe je daar mee om zou kunnen gaan. Voel je je aangesproken, neem dan contact met me op!http://thebodyshopfoundation.org/files/2009/08/dancing-small2.jpg
Tot slot van deze nieuwsbrief wil ik graag aandacht vragen voor het principe van de 100e aap. Ken je het? Dan is het filmpje toch no leuk om te bekijken/beluisteren. Ken je het niet..maak dan kennis met dit prachtige en hoopgevende fenomeen.
Verander de wereld, begin bij jezelf en wéét dat het effect veel eerder merkbaar zal zijn in de wereld dan je denkt, niet iedereen hoeft mee te doen...om tóch mee te doen!
http://www.youtube.com/watch?v=Moy6tz6Ubps&feature=feedf
Ik hoop dat de link opengaat, mail me anders voor het filmpje.
http://static.freepik.com/free-photo/monkey-silhouette_17-1030010831.jpg

En voor de liefhebber nog een filmpje ...meditatie maakt de wereld vrediger...surprise surprise!!!
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=yVFa6Wtuxu8


Wens je een hele fijne dag!
Liefs,
Inge

www.kosmos.nu
http://www.dabberdoovahi.com/images/products/thumb/heart.jpg

dinsdag 13 september 2011

blogging NOW

The thing with blogging is that you have to stay on it...be regular...keep em coming.
Ofcóurse i was going to do this with a vengeance!
Took me about a month and 8 blogs to fall off the wagon...darn.
But...the only real moment is NOW, so lets move on and  be in the now with this blog!!

Soooo important this NOW thing.
Its not just words you know...its real.
The past used to be real...when it was the now, but now it is ...well actually it is nothing...a memory...a thought.
We are very bad at memorising, so memories become creations of our mind. So the past is a creation of the mind, and the mind often distorts the facts..so our memories of the past are not very trustworthy...
We learn from past mistakes..but if the past mistakes are a memory ...and memories are not trustworthy, then how can we trust that we are learning the right stuff?

Is this as confusing to you as it is to me?
I need more coffee.

Love ya!!!

vrijdag 5 augustus 2011

Post partum depression

I was just talking to a friend about post partum depression and i wonder...could it be that the new mom reconnects with hereditary stuff? That moms stuff, grandma's stuff and all the other ancestoral stuff....just kinda gets dumped on the newborn mom??

Before you become the mom, you are the last in line. So, that is giving you the option not to take on what is passed down through your female lineage. 
By producing this new 'stamp' for dna that the baby is, you actually become the one that passes it all on....so it all has to go through you.
A lot of ancetoral crap could realy mess one up bad then...

Kinda makes sense to me.


Love Inge

donderdag 4 augustus 2011

Sunflare shifts

Yes...another blog on sunflares because the shift is really hitting the fan!!
One flare after the other...today an M-9.3, wich is almost x-class flare (x class being the biggest buggers) and two coronal mass ejections are approching earth and personally i feel we havent seen the end of it yet...i think we just had another flare actually.
So at least untill the 6th of august we will be in this upheavel of the energies.

Some people have really bad headaches, but i advise you to really get in touch with this headache...what is it that you are feeling?
For me it feels like i have an ''inner-head'' about as big as my fist, and it seems to be spinning ...energetically...if it would be spinning for real i would be admitted to a mental institution for sure...or at a science institute haha! (lying next to E.T?)
I have experienced some really strange things...a few nights ago i felt my eyesight improving..just like that! Like someone turned on a light..
And also i felt my teeth getting healed! It was a subtile feeling, but i sure did feel it!

So..maby you should see if you can feel the same....maby you can also filter out the healing energy..i mean, if i can do it, surely you can too!!
So..happy healing...feel the force! Gain the power!! Woohoo!!!!

Love
Inge

vrijdag 29 juli 2011

Sunflares

The sun (yes...believe it or not, it really there though we are having not much of a summer at the moment) is very active again. Big sunspots crackeling with activity. The past days we have been experiencing the coronal mass ejections, not directed at earth but they are interfering with our magnetic field anyway.
And, more important, there is a sunspot (number 1260 to be precise) that harbours x-class flares and these will be directed at earth, so they will hit the magnetospere with all their power.
These are no secrets, you can read it all on www.spaceweather.com.

What it doesn't say, is how this effects us.
And thats understandable because nobody is really sure of the effect of the magnetospere on us. The solar activity, the flares, the magnetics...its all a bit of a mystery.

Simply put, the ejections seem kinda like a direct download of 'knowledge' but not knowledge for the leftbrain like we are used to. Its more like a 'knowing' for the leftbrain. A pooring of intuition.

Thats giving a lot of people a headache...it can give pressure on your (left) brain and that will be percieved as a headache.
Some people feel irritable, jittery, nervous for (seemingly) no reason.
So...now you know. What to do with this information? Cause the activity will be increasing..

Most important thing is realising that this is all part of the ascensionprocess, and that it speeds things along. So, percieve it as a good thing.
Set your intention to receive what comes from the sun. (not resist)
Be like bamboo....bow and bend with the flow of the flare..


And..if nothing else works, get a bottle of wodka, get completely plastered ..at least you understand why you feel lousy!!

Love
Inge

woensdag 27 juli 2011

Nieuwsbrief (only in Dutch, sorry bout that)

Hallo lieve allemaal,

De nieuwe nieuwsbrief, met een geheel nieuwe opzet en natuurlijk informatie over lopende zaken.

Voor wie het nog niet weet, ik ben zwanger...nee, niet schrikken, ik ben niet zwanger van een echt kind, maar ben eindelijk begonnen met het schrijven van een boek over het opvoeden van gevoelige kinderen. In de nieuwsbrief vast een idee waar het boek over zal gaan.
Informatie over de workshop met Krijn Koetsveld, die gaat plaatsvinden op een SUPER-locatie!! In Drenthe, zeer goed bereikbaar, mét jacuzzi!
De werkgroep voor ouders van gevoelige kinderen gaat na de zomer beginnen in Beijum, Groningen , geef het door!
En tot besluit een prachtige afbeelding van de Nederlandse kunstenaar Janosh, die je zal helpen in je proces van zelfreiniging!

http://www.cobos.nl/gfx/foto_krijn.jpg Op 11-11-11 komt Krijn Koetsveld naar Eesergroen om daar weer één van zijn zeer inspirerende workshops te geven. De website van de locatie is : http://www.ruimte-rust.nl/
Een waanzinnig mooie plek, met een jacuzzi op het terras, vrij uitzicht over het land...en een eigen strandje en meertje..
Kijk op mijn website als je wilt weten waar de workshop over gaat - http://kosmosnu.moonfruit.com/ - en mail me of bel me als je meer wilt weten.
Omdat de energie zo veranderlijk en snel is, is de workshop daar natuurlijk aan onderhevig. Wat zeker is, is dat we ons zullen verbinden met alle workshops die tegelijk plaatsvinden over de hele wereld, en zullen we op die manier aansluiten bij het worldwideweb van licht en liefde!
De workshop kost is van vrijdagmiddag tot zaterdagmiddag, kost 211 euro - inclusief biologisch eten drinken en ander lekkers. (Er zijn nog een paar éénpersoonskamers beschikbaar waar je een toeslag van 11 euro voor betaalt)


Na de zomervakantie start in Beijum een werkgroep voor ouders van (jonge) kinderen die meer willen weten over het opvoeden van hun gevoelige kinderen. Lees meer op http://kosmosnu.moonfruit.com/#/cursus-gevoelige-kinderen/4551083343
Ken je mensen in de omgeving van Groningen die hier aan mee willen doen? Geef het vooral door!
We starten met 6 bijeenkomsten voor 55 euro, in Beijum, inclusief koffie en thee.http://djsandi.tripod.com/sitebuildercontent/sitebuilderpictures/children-drawing.jpgHET boek.
Eindelijk ben ik begonnen aan het grote project, het schrijven van een boek over gevoelige kinderen en hun gebruiksaanwijzing.
Er zijn nu zoveel kinderen die gevoelig zijn, kijk maar es naar alle stempeltjes, afkortingen en labeltjes die de maatschappij erop plakt om te proberen er iets van orde in aan te brengen. Helaas geven ze bij die stempels veel te weinig praktische opvoedkundige tips. In het boek zal ik proberen aan de hand van praktijkvoorbeelden te laten zien hoe eenvoudig je vaak situaties kunt veranderen doordat je er als opvoeder anders naar kijkt en er voor kiest er anders mee om te gaan.
Hier een voorbeeld van wat er te lezen zal zijn;

" Mees is 4 en behoorlijk slim voor zijn leeftijd. Hij observeert volwassenen zeer nauwkeurig en met grote ernst. De woorden die hij hoort neemt hij direct over en door ze direct te gebruiken als het ware te proeven; hoe smaakt zo'n woord, kun je er op kauwen, kun je er mee rijmen? En als ik het gebruik, hoe komt het dan terug? Met een lach of een reprimande?
Hij kaatst bijna letterlijk met woorden, en minder opvallend is dat hij dat ook doet met handelingen en ervaringen.
Mees praat tijdens het spelen met autootjes honderduit over tijgers en leeuwen, die zijn geweldig en wonen in een safaripark. Das mooi, das duidelijk en de feiten geven duidelijk grip op de situatie. Een safaripark is namelijk daar en niet hier.
Wat hier wel is zijn vliegen. Als een vlieg in de buurt van Mees komt, reageert hij schichtig. '' Ben je bang voor vliegen? ', vraag ik hem. Mees knikt voorzichtig.
Ik vermoed dat zijn voorzichtigheid zal zijn omdat hem wellicht verteld is, ''joh, die doen niks, doe niet zo gek'' Misschien is er zelfs om gelachen, of in het ergste geval is hem gezegd; ''stel je niet zo aan'' Bovendien heeft hij misschien wel gezien dat mensen vliegen doodslaan, waarom doen ze dat als een vlieg niet eng is?
Maar, aanstellen of niet, hij is bang voor de vlieg en ik vraag; '' Wat dóet een vlieg dan?''. Mees denkt diep na en doet het geluid van de vlieg na en maakt wilde bewegingen met zijn hand. Ik vraag hem, terwijl ik met mijn hand wapper, ver weg en dan weer vlak bij zijn gezicht '' ze vliegen zo raar hè, dan weer hier, dan weer daar'' en Mees lacht breeduit, 'ja, dat is precies wat hij bedoeld! En hij zegt; ''het lijkt wel een raceauto'', waarmee de vlieg zelfs een plek binnen het spel met de autootjes krijgt en de vlieg ineens minder eng is.
Het onberekenbare vliegpatroon van de vlieg is vervelend voor hem, omdat het niet te voorspellen is. Het is onlogisch, kan Mees het geen plaats geven en dat is eng.
Zodra je er woorden aan geeft, en er als het ware mee speelt (zoals Mees van nature al doet met woorden) dan krijgt hij er een beetje grip op.
Je kunt zijn angst nog verder laten afnemen, als je met hem gaat onderzoeken wat een vlieg nou eigenlijk is. Hoe meer Mees weet, hoe zekerder hij zich zal voelen. ''

Mocht het idee van dit boek je aanspreken en heb je vragen, misschien voorbeelden? Mail me dan, hoe meer hoe leuker!
ingeastrid@hotmail.com of inge@kosmos.nu

http://www.veggieartgirl.com/sign_full/one_love.jpg Mijn nieuwe website is in de lucht! Speciaal voor mensen die wel hulp willen, maar daarvoor niet de deur uit willen of kunnen. In het engels, omdat deze hulp tegenwoordig met het internet natuurlijk wereldwijd te geven is!  http://onlinehelp.moonfruit.com/#


Tot slot in deze nieuwsbrief een kadootje van Janosh. Print deze prachtige afbeelding en staar er eindeloos naar als meditatie. Veel plezier!
De tekst is door mijzelf vrij vertaald.
Voor we onsZelf kunnen helen, moeten we onsZelf in de ogen kunnen kijken. De energie van Purificatie (reiniging/zuivering) zal je helpen jeZelf te vergeven voor keuzes die je in het verleden maakte en destijds niet volledig begreep. Als je eenmaal vrij bent van spijt en zelfbeklag, dan kun je jeZelf helen en daarna heel je automatisch iedereen om je heen met de kracht van onvoorwaardelijke liefde. De spanning in de wereld groeit. Lees een krant, kijk naar het journaal, en als je dan goed kijkt zie je een wereld in transitie. De afstand tussen licht en donker is snel aan het groeien. Maar willen we niet allemaal omringd worden met licht en liefde?

Terwijl de aarde zichZelf reinigt met water, wind en regen, moeten we onszelf ook reinigen om onsZelf voor te bereiden op onze transitie. Terwijl de aarde zichzelf pijnigt, moeten we ons realiseren dat ook wij pijn tegenkomen als we dit proces van reiniging aangaan. Zuiver jeZelf van oude gewoonten, scenario's die we keer op keer onbewust intern herhalen.

Een zeer krachtig hulpmiddel daarbij kan heilige geometrie zijn. De wetenschap heeft aangetoond dat onze lichamen geometrisch ontworpen systemen zijn. Ons onderbewustzijn herkent heilige geometrie die sinds mensenheugenis gebruikt wordt. Ons bewustzijn zal het misschien niet begrijpen en het misschien zelfs vreemd vinden, maar heilige geometrie heeft een zeer krachtig effect op onze geest en ook op ons lichaam.
Deze code, genaamd '' Purification'' is gepubliceerd met als enige doel, mensen helpen bij deze reiniging/zuivering.

www.share-purification.com
Er zit geen copyright op, dus kopieer naar hartelust!
Forward het naar zoveel mogelijk mensen (je krijgt er geen extra punten voor, geen extra wensen vervuld) Geen bedrijf of organisatie maakt hier winst op, de winst is voor het individu dat hier naar kijkt heeft baat bij deze heilige geometrie!
(vrij vertaald)

                                                                                                        
 http://www.theiamfamilyoflight.com/images/purification-mandala.jpg
 Purification Mandala by Janosh

                                                                                                                                                        

Voor alle vragen, opmerkingen of gewoon voor de gezelligheid mail me! Bel me of kom langs voor thee of koffie!
Veel liefs en tot ziens,
Inge

Inge van der Vaart Smit
www.kosmos.nu

zondag 24 juli 2011

Norway

How could i not write a blog about what happened in Norway.
I cried, like so many of us cried, my thoughts imediatly going to the parents that sent their kids to this great camp, with all these great kids..to have fun in the beautifull outdoors of a peacefull little island.
Then, we all know what happened and none of us understand.
Our minds try to make sense of it, but ofcourse there is no sense to be found. Only deep sadness.

My heart, my body aches for the pain that is in the world. For all the people involved..yes, also for the guy who did this...for i cannot imagine how twisted his mind and how black his heart must have become.
Become, for he was also born as a little innocent baby...with only good in him.
Its easy to call him crazy or insane...that puts some comfortable distance between him and us. Thats what we need...distance. He is not like me.

You are me, i am you..we are all interconnected, we are ONE. One mind, one energy and one conciousness...and not only when its convinient or nobel or admireable.
We are all ONE...so lets go within, and clear out the fears. (for hate is nothing but fear)
We are ALL one...so lets raise the frequency of unconditional love.
If i love you and you love me, we all love eachother. Love has no room for fear or darkness.

So..love.
Inge

donderdag 21 juli 2011

Is it love or a lesson?

We all know a woman that is going through it, or went trough it.
Some of us are that woman, most of us were that woman at some point in our lives...

The woman that confuses lessons with love.

We have al met this guy that seemed so right, so rough, so cool, so strong, so sexy, so hot, so handsome, so much fun, so in control, so demanding.....sooooo exciting!
But we have all found out he actually was controling, hot tempered, overpowering, selfrighteous...and often still too damn sexy for comfort!

When it ends, when things turn souer, we are in pain and we cry out; ''Why does he do that, doesn't he know how much i love him?''
But is this love? Or is this life presenting us with a lesson to learn?
And since Oprah told us over and over; ''if it hurts, it aint love'' it must be a lesson!

That makes sense. A lesson is presenting itself to learn something from. So, that makes it a good thing, not someting to blame anyone for, or to beat ourself up about. Hurray!
That means we are not wrong to get involved with this badass hottie! Yay! We are not stupid afterall!!
Stupid is when we do not get the lesson out of it...stupid is when we try to hang on to him..stupid is when we don't move on after the lesson is learned....stupid is taking the hurt over and over again.

So by all means..fall for that guy and get all you can out of it, party, wallow, and learn the lesson.
And free yourself up for the man that will love you..with all of his heart and soul.

Woohoo!
Love
Inge

ps: Ladies, when a guy tells you he is a badass womaniser (cause most of the time they dó tell), listen to him!

Ease or Complication

There seems to be a fight going on; within and outside, in micro and in macro, in you and in me.
The fight is between ease and complication.

We want ease but we complicate.
We need ease but create complications.
We long for ease, but seem to be at ease with complications.
Complications are what we create with the greatest of ease.

(Ever tried to give a reaction to a blog on blogspot? No ease in that! Halfway through the proces, i'm lost and give it up, complicated!)

Like a lot of people in the world i am also going through the ascension  proces and it is not easy.
Its not complicated in itself, but we make it complicated.
The biggest complication we create is wanting it all NOW!
We don't like the dis-ease of the past visiting... we don't want to be off balance...we dislike pain.
We don't like complication.
We want ease...

May you ease through our complications.

Love
Inge

maandag 18 juli 2011

Goodbye Harry, Hermione and Ron...

Today i went to see the very last of the Harry Potter movies. It was a great movie...glued to the seat of my chair (and sort of  jumped up a few times)  because of the magnificent suspence (even if i knew how it was going to end due to the books), every shot was perfect to me, the sound was awesome, and my emotions swept me away...

When my daughter was 4 i started to read the first book to her at bedtime...when we had finished the 5th book, my son said that it was not fair cause i did not read them to him (eventhough they shared a room) so.... i gladly started all over again and read all em em again to the both of them. We finished the read in the beginning of 2008.

The first movie we must have seen when they were like 4 and 6 ears old...now the ar 12 and 14.
The end of the epic Potter saga seems to go hand in hand with the end of their childhood years.

My own marvelous witch and wizzard...starting to grow up..an whole new adventure.

Thank you Harry, Hermione and Ron for making their childhood all about magic.

With deep gratitude, love and sadness
Inge

zondag 17 juli 2011

conviction and doubt

If i doubt my own creation, i create doubt.
If i convince mself to not doubt...i also emphasize doubt.
Because if you don't have doubt, there is no need to convince.
So..the only way to create conviction is to be convinced.
But..when i say i am convinced...what do i need to be convinced of? That i don't doubt?
There's the blood doubt again!

Solution?
Don't give a hoot... just have fun!

Love Inge

donderdag 14 juli 2011

I want my telepathy back!!

Ever since i started down (up?) the path as a lightworker, people want to know how i got into this work.
Sometimes i tell them the number of ears ago when i started doing actual workshops and courses. Sometimes i say i was about 12, when i was looking for the meaning of life and tried to find it in the ''Paranormal and Esoteric'' section of the library. And sometimes i simply say...all my life.
All of those are true.

When i was a young girl, i don't remember how old i was so i was probably very young, i felt this vague sense of 'something' that 'had been taken away' from me. The words failed me, but i clearly remember something was not whole, something was missing.
I found it hard work to understand people and for them to know me. As if i knéw that at one time this had been less difficult.
I knew that this was not to be talked about, it was hard enough to fit in as it was.

But the feeling obviously nagged on, why else would i have wondered of into that section of the library...reading stuff i didnt comprehend, but was fascinated with. Specially E.S.P (Extra-sensory perception) cought my attention.
I knéw that i once owned that...i knew it was obtainable!
Telekinises was another one...ofcourse i knew that..ofcourse i had mastered that! So i put a tiny piece of cottonwool on a coin under a glas..so i could not fool myself, and tried to move the cotton..with my mind.
I was mad and frustrated and dissapointed...couldn't stand not being able.
I didnt understand, why could i remeber, but not regain?

A few years ago i was at a friends house. She had a horse that had injured its leg. I put my hands on the horse and waited for my hands to work.
Ofcourse that was quite an odd thought, for what did i want my hands to do? What 'work' should they do?
So, that started me on a journey to find ways to regain my abilities. Through the wonders of fabulous modules, courses, workshops, meetings, countless miraculous meditations and ofcourse magical people to help me on my path, i now feel that these abilities are alive and obtainable.
I could  move that piece of cottonwool...if i could only stop the thinking about it being impossible. (i'll get there..i'm sure)
I knów for a fact that my hands can now guide healing energies and i am greatfull for that.
But the most magical must be the connection to my I AM presence, because that is the way i can listen to your I AM presence...and that is really close to to my wish...i want my telepathy back!


I am gratefull.
Love
Inge

woensdag 13 juli 2011

The power of words

The power of words is really real...its not just an intellectual concept, every word carries its own energy.
So, we should maby choose our words with a little more care then we are used to.

Everybody who has ever been in a relationship knows the power of the words 'i love you' ...how exciting it is to hear from a boyfriend/girlfriend for the very first time...it kinda makes your heart jump and there is this jolt of pure joy in the stomache area, right?
And remember the first time you told someone you love them? How fast did your heart go? How precise did you want to time it, how nervewrecking (in a good way? Is there a good way for nervewrecking?) was it to say? How scared/excited were you?
Ofcourse its not words only, not just syllables, its the energy behind the words that makes you feel emotions.

So, what words do you choose?
Our kids fell into the habit a few years back of describing their dislike with the word 'hate'.
'' I hate him/her, or i hate doing this, i hate school'' , and allthough hating school i did understand, i began a campaign against this word, because it was dragging the (their) energies down.
So, everytime i heard it, i asked them to choose another word. Litteraly i said; '' Please choose another word, we don't hate, its against our principles''.
It made them laugh at first, then they found it annoying but i kept saying it, because i wanted them to not own the ehergy of the word, not keep 'hate' as part of their energysystem.

Choosing your words carefully.
Lets say you have just lost something or someone; how do you descibe what you feel?
You could say; ''i am sad'' or you could say; ''i feel sad(ness)''.
They might seem like the same words, but they are not the same energy!
The first one makes you identify with the word sad completely. It leaves no room for you to feel anything else, and you scentence yourself to sadness.
The second option, leaves plenty of room, because you can feel all kinds of emotions at the same time, and it does not máke you the emotion.
You kind of put some distance between you and the sadness you feel, wich will make it easier to handle.
Might seem like a small difference....but its not.

Thats pretty cool isn't it?
See how empowering that is? For, if you can choose the words/energy, you can also change the words/energy.

''What you give attention to...grows''
So sticking with the word 'sad'.
If you replace the word with a word with another energy, the emotion has no choise then to change too. Its wise to choose a word that is kinda close to the word.
When you feel the emotion of  'sad', its a big leap to replace it with 'power'..that might just frustrate you.
But 'sad'  could for example be replaced with;  'still' or 'at ease'. And when you grow into that, you could replace those by 'alive' or moving'...and if you grow/feel those, you can replace them by 'in controll' or 'in power'.
That will surely take you out of your otherwise fixed position of stuckness.

The wonderfully inspiring teacher Jim Self calls these words Living Words...what are your Living Words?
PLAY with them! Have FUN with em!!

Shifting your energy is shifting your emotions is shifting your life, woohoo!!


Love
Inge


vrijdag 8 juli 2011

I know!

If and when you friggin knów someting is true...why doesn't that automatically mean you act on that truth?

Like all parents will know this feeling of getting way too mad at yer kids. They scream at you, you scream back, doors slam, anger all over the place, everybody standing their ground firmly (cause ofcourse you're right) 
And after the screaming is over you think; ''why the heck did i let myself get dragged into that (again)?''
Even when you knów the child wants boundries, wants help, want clarity...the kid is just doing its 'job'. You are the one that should have stayed calm, give boundries, communicate and thats it.
You knów, so why not act on that truth?

Like the woman that falls in love with abusive guys over and over, like the man that 'loves 'em and leaves 'em' eventhough he knóws that it does not make him happy and leaves him feeling empty inside. Like we all do when we meet people that mirror parts of us we don't want to own up to, and make us go into re-action instead of respons. Like we knów that its just old pain coming round to say hi...and we need not reclaim it...we don't need to own it at all..
We knów!

Something i picked up from Oprah Winfrey is; '' When you know better, you do better''
But..the secret is not in the knówing..its in de do-ing, and even better bé-ing!
Or as Dee Wallace said last week ;'' Knowing IT doesn't create something different. Knowing IT keeps you focussed on IT, and so you keep creating IT''

So..if you don't want screaming matches, you need to create something different.
BE calm, if you want to attract good relations you have to BE a good relation, if you want a sustainable relationship, BE sustainable!
And very important for us all these days...if old pain comes round, if people mirror something in you that you don't like...BE new, BE free, BE the ever expanding creative force that you are.
Claim it, claim it out loud, over and over if need be; I AM that I AM.
And so it is.

Love,
Inge

donderdag 7 juli 2011

Fear and/or Excitement

These days i seem to have a perpetual feeling of...something in my stomachearea.
Right where the 3rd chakra is...right in the middle of the middle...right in the centre of me.
First i thought...i must be drinking too much coffee, but i only drink two cups a day, so i gathered it must be something else.
Carbs i thought...i must be eating too much carbs! So i tried to fiercly limit my input of those..no result.
(So odd how i'm used to looking at the purely physical when it comes to the stomache area)

So...i started to think (aiaiai, always the ratched thinking getting in the way of clarity) why do i feel so bloody nervous all the time! I have nothing to be nervous about! My life is going pretty much as i want it to go, i have no stress, no stuff going on (not more then usual anyway) that would justify this.

Thank heavens there is the awakeningzone these days!
www.awakeningzone.com
This wonderfull (relatively) new radiostation was created by Joe Rumbolo and Geoff Hoppe (Crimson circle) and they have a precious collection of showhosts, many i see as great personal inspirators, like Dee Wallace, Jean Adrienne and many more, and they have the most wonderfull guests like Steve Rother and Jim Selfshowering us all with their insight and wisdom!!
And low and behold...there they were talking about this weird feeling a lot of us seem to have the past weeks. This nervous feeling, right in the centre...and the consensus around it seems to be : its either fear, or its excitement!

I imediatly went to fear....cause i have no idea what i could possibly be excited about.
So...i cleared some issues, blew up some roadblocks, shoo-ed away some ghosts and was on my way again.
But darned..the feeling is still here.
So..lets examine excitement.
Maby this ties in with bigger things....cause i tie in with bigger things...maby this is excitement over the shift we are all making together? Maby its because more and more people are waking up to the possibility that maby we are not destroying the world, but making it a better place? Tolle's New Earth?
That wóuld be something to get totally excited about!

Its exciting and easy to believe that others are growing, that others are great, that others are waking up to their full potential, its easy to see the light in them, the wisdom, the sheer force of their spirit, the glow, the love.
Untill now its been very hard to see this in ourselves, to see it in myself.
But...honestly, i can feel many aspects of myself waking up too, (all modesty aside, wich might be the most difficult hurdle) so Dee Wallace is right...maby it is time to turn up our lights and shine, shine, shine as bright as we can!
Maby we are the bright light other so clearly see in us? Maby i am?

Could i really be that powerfull?


Love,
Inge

dinsdag 5 juli 2011

Diggiloo Diggiley

Life can change profoundly through little things ...little things followed by profound change..
Sometimes it can be an encouter with another person, a book, a movie, or just the way the sun lines a cloud...it can be anything, for me it was a song.

It was 1982, i was 17 and kinda lost in the world. I didnt understand the world in its harsh daylight..didn't get why people seemed so cold and unconnected. School was a total bore and a waste of time so i went there as little as i could get away with.
Searching for some kindered souls i ended up in the nightlife...the weekends was what i lived for. That was the space in time where i found other people..just as lost, sweet to the core, real friends. (allthough i never really fit in there too...didnt speak the accent as they did, smiled and laughed way too much for the '' no future'' subculture)
Our favorite thing to do was to sitt on the sidewalk all night, smoke joints and talk endlessly. (obviously deeply philosofical, discovering the meaning of life...and worry about breaking curfew)
Loved those times...but as times go, they never stay the same. The group got bigger, and the atmosphere was changing...nights were long and drinking was plentyfull, and to keep us going, we discovered amfetamins.
Amfetamins keep you awake, thats true, you can drink a heck of a lot more, also true...but its also a cloak for everything you feel. Just like the cloak on scifi warships, it isolates you completely and nobody can touch you anymore..
I felt trapped....but i'm not even sure i knew that.
Then there was this magical night...in may 1984...as always i was watching the eurovision songcontest with my family...the very first song was sung by 3 guys from Sweden...and it made me sitt up straight...i had no idea what they were singing, but Diggy-loo Diggy-ley sounded so unearthly happy to me...i was mesmerised, and extremely happy when The Herreys won!!
After winning the sang in english:

''Diggy loo diggy ley, life is going my way
When i'm walking in my golden shoes
Everything i ever dreamed of
Has suddenly come true

Diggy loo diggy ley
Let this miracle stay
I can be whatever i will choose
Please don't wake me up i'm dreamin of me in golden shoes!''

http://www.youtube.com/watch?v=TKSPzPFMp7g&feature=related

Well it sure woke me up! I dugg up my white pants from the back of my closet and a blue jeansshirt and i even had some yellow boots to go with that...just like Richard Herrey for whom i had totally fallen by then :-)
http://userserve-ak.last.fm/serve/_/3408456/Herreys+aaaaaaaa.jpg

Instead of my 'Cure' hairdo, i had my hair just like him too...just not blonde obviously :-)
(I do that...indentify myself with my object of affection, makes me closer somehow)
I was free! This seemingly insignificant song had helped me make the right choise and i was free!

So, life can change profoundly through little things ...little things followed by profound change..
Sometimes it can be an encouter with another person, a book, a movie, or just the way the sun lines a cloud...it can be anything, for me it was a song.
When whatever it is for you comes by...grab hold of it, and set yourself free!

Love
Inge

maandag 4 juli 2011

Strange times...

Hello,
have you felt it too? Have you had visits from the past...in the shape of old pain coming to visit? Agaín?
The bullies that bullied you at school? The remarks you mother used to make? The signals your father used to give you? The teachers that used to belittle you? Friends that let you down in a big way?

Believe me..its in the air! We all seem to be going through this, and the ones that are not go through this áre probably going through it but are not aware and just seem to be in a rotten mood, or are depressed.
The good news however is that all this shit comes by for the last time. There is no need to carry it with you anymore!
So, don't let it drag you down...no need to wonder why it comes up...no need to work on old stuff again, no reason for therapy, no reason to even think about it twice! Whatever comes up...just say hello..and then say farewell!!

A way to help yourself do this can be visualisation. Imagine getting a bag...as big as you think you will need (a lorry if you need it!) and fill it up with that old crap. No need to specify or define any of it...just shovel the shit into the bag...pack it all in!! Fill it up until you are all done with the cleaning up and clearing out...then look at the bag beside you...look at all that you dragged with you form the story of your past. This whole big pile of rubbish...is not yours anymore! Then all you need to do...is take one step away from it. One step. Cause if you can do one step...its easy to do another-one...one step is all you need to be on your way. Your way away from your story.

Have a great walk...one step at a time...or run if you want to!! Have fun!!!!

Wish you all a great day!
love, 
Inge

zaterdag 2 juli 2011

I am Inge Astrid

I am Inge Astrid and this is my first blog. So i guess i should introduce myself.
How do you introduce yourself and not get lost in some story that is my past...and thus not real? All that is real in NOW...and now i am a 45 year old woman, sittig on the couch in a quiet house because my husband and two kids are in the city..playing Magic (the Gathering) ...so i had some time on my hands..and stumbeled upon blogging. So..here i am! But did i introduce myself now? How does one do that?
I could tell you about my job..i am a selfemployed energyworker. I help people to heal themselves. I do that with hands-on healing at my or the clients house. Or at a distance and with the help of the world wide web..energy knows no boundries and travels through time/space and space/time with no trouble at all.
No trouble at all...that sounds very nice...makes you wanne be energy huh?
O ..o..wait...we ARE energy!! Yay...thats good news!!
(So ...did i introduce myself yet? Maby you nee to see who i am?)
Yep..thats me...does thát help?


Thats me...at least..thats the vehicle that carries me around in the world.
Still not sure i introduced myself.

Time for groceryshopping.
Have a wonder-full day!!