zaterdag 28 april 2012

Golven (Nederlands)

We bewegen ons voort op een golf van C-class flares (X ijn de sterkste, dan M in het midden en C zijn de kleinste) dus, niets spectaculairs (hoewel we gister eem M hadden) maar het ze blijven komen, flare na flare.
Ik denk dat de functie ervan is dat we niet mogen stoppen (om na te denken). We zitten in een transformatieprocess en we moeten blijven bewegen. Doorgaan doorgaan..


Dit is het eindspel, het eind van polariteit, de beweging van 'zij' naar 'wij', het benadrukken van waar we het met elkaar ééns zijn, in plaats van vechten voor je eigen mening.
Dat betekent natuurlijk ook het uitzuiveren van het oude. Zoals ik tegen een vriendin zei, een wond die zich uitzuivert moet eerst zijn pus kwijt. Er gebeurd nu veel tegelijk, en een heleboel pus komt uit een heleboel wonden.
Het is dus van belang dat we ons focussen op de heling die dit proces is...focus op het goede ervan en dat het resultaat zal zijn, heelheid, geheeldheid en dus eenheid en samenheid.
De golf van flares houden ons in beweging, niet stoppen, niet denken, niet naar je hoofd gaan...voel de energie van de verandering, de energie van ONS..voel het bewegen, constant..en als je niet stopt om te denken, niet naar het hoofd gaan, dan dóen we...en doen zonder denken komt uit het hart.
Dit zijn hart tijden.

Deel je hart.
Deel onvoorwaardelijke liefde..de enige liefde die in je hart woont.
Voor iedereen, voor alles...altijd.


Liefs,
Inge

Waves (English)

We are on a wave of C-lass flares (X beiing the strongest, then M in the middle and C being the smaller ones) so, nothing spectacular (though we had one M yesterday too) but its very consistent and on-going.
I think its funtion is to not have us come to a stand still. (don't stop and think) We are in a transformational process and we have to stay in that motion. Move on move on...

My observation tells me that we are going through real changes at the moment. And as far as i can tell, it is all about togetherness. About the endtime, the endgame of polarity, about the move from 'them' to 'us', about finding middle ground instead of fighting for opinions.
Ofcourse it also means that the purging of the old is widespread. As i said to a friend, a wound that needs cleaning has to release its pus first. There's a lot going on, all at once, and a lot of pus is coming out of a lot of wounds.
So it is important that we focus on the healing that is this process...lets focus on the good of this, that the result is going to be..wholeness, healed-ness and thus oneness, togetherness.

The wave of flares keeps us moving, don't stop, don't think, don't go to your mind...feel the energy of change, feel the energy of us all...feel it is moving, constantly ..and if you don't stop and think, don't go to the mind we act..and acting without thinking comes from the heart.
These are heart times.
Share your heart.
Share unconditional love...the only love that lives in the heart.
For everyone, for everything...all the time.

Love
Inge

donderdag 26 april 2012

WTF (Nederlands)

Sorry voor het taalgebruik, maar WTF is er aan de hand..hoor ik mensen zeggen en zie ik ze schrijven..
Ik ga er even vanuit dat jij, de lezer een lichtwerker bent..iemand die als een tijdje het spirituele pad bewandelt en was voorbereid op de shifts van 2012.
Dus...daar zijn we dan, voorbereid en ingelicht, geinformeerd en belezen, zen en in balans..'' Uh...zen en in balans zeg je..dat herinner ik me wel..dat was ik ook!!''

Ja, veel mensen lijken een beetje verloren momenteel, ook degenen die wisten wat dit jaar teweeg zou brengen.
We wisten immers dat het verwarrend zou worden, dat we aan alles zouden twijfelen, onze acties, gevoel, weten, gedachten, en weet je nog wat we vooral nodig hebben?
Vertrouwen, we moeten blijven vertrouwen.
Je weet het wel.
Je weet dat je hart gelijk heeft, dus luister naar je hart en weet dat het juist is. Alles is precies zoals het moet zijn.
Blijf in vertrouwen, want vertrouwen is liefde en liefde verbindt alles.
Verval niet in angst en twijfel, of oordeel en (ego)spelletjes spelen, vergeet niet dat anderen spiegels zijn, ook niet als dat onaangenaam is. Deze spiegels zijn er niet om je te vleien, of je ego te paaien...ze vertellen je de waarheid. Dus bedank je spiegels, leer je les en vervolg je weg.

Veel mensen, waaronder ik, verwachtten gister een x-flare (van zonnevlek 1465), maar we kregen alleen drie c-klasse flares, om ons in beweging te houden. Maar dat sterke gevoel van verwachting gaat maar niet weg..ik denk dat we een shift gaan ervaren zoals we die nog niet ervaren hebben. Niet perse 'zwaarder' of 'meer/erger' maar anders. Misschien geen shift maar een sprong?


Dus na het geknipper van gister kunnen we nu de sprong toevoegen?
Het lijkt wel een dansje! Shift, blink en jump!! Wooohoo!!!
xx

WTF (English)

Pardon my language, but WTF is going on.. I hear people say and see them write!
I'm going to assume that you, reader are a lightworker..a person that has been on the spiritual path for a while now and was prepared for the shifts of 2012.
So..here we are, prepared and knowledgeable, well informed and you read the books, zen and balanced....

'Uh...zen and balanced you say...I remeber that..I used to be that!!!'

Yes, a lot of people seem kinda lost, even the ones that knew what this year was going to bring.
We knew it was going to leave us confused, doubt all we do, know, feel, think...and remember what was needed? Trust. We need to stay in trust.
You know.
You knów that your heart is right...so, go to your heartspace and know all is well. All is exactly how it is supposed to be. Stay in trust, trust is love and love is what connects the dots.
Don't fall into fear and doubt, or judge or play (ego)games, remeber that everyone around you is you..mirroring...even if that hurts. Mirrors are not meant to make you feel good, they are not here to flatter you, stroke your ego...they are telling you the truth. So thank your mirror, learn your lesson and move on.

A lot of people, including me, were expecting an x flare last night (from sunspot 1465)...but we only had 3 c-class flares, kinda keeping us on the go. Still this feeling of great expectation will not subside...I think we are in for a shift like we haven't experienced before. Nothing 'heavier' or  'more/worse'...but different. Maby not a shift but a jump?

So after yesterdays blink, we now add the jump?
Its like a dance! Shift, blink and jump! Woohoo!!
xx

woensdag 25 april 2012

Knipper (Nederlands)

En toen was het al weer bijna mei...wat raast de tijd voorbij he? Het is alsof je met je ogen knippert en er is alweer een nieuwe maand. Maar het zijn niet alleen de maanden...het is alsof de hele wereld verandert is als je met je ogen hebt geknipperd!


Het ene moment hebben we nog een (soort) regering, het volgende moment niet meer. Verkiezingen in september, wat zoiets is als overmorgen, brengen weer een hele andere situatie. En voor die verkiezingen hoop ik ook dat er een heleboel zal veranderen. ..partijen die samenwerken aan oplossingen voor een betere wereld misschien, hand in hand, schouder aan schouder, van hart tot hart.
(pas nog heb ik een email gestuurd aan president Obama om hem te vragen zijn campagne daarop te richten..samen werken, weg met dualiteit..ik denk dat hij er over nadenkt. Ik verwacht elk moment een mailtje terug waarin hij me hartelijk bedankt)


Zodra je met je ogen knippert, is je lichaam veranderd, je dna is aangepast, is er meer ruimte tussen de moleculen zodat we meer licht kunnen binnenlaten (verlichting) en dat proces gaat in de komende mei maand flink versneld worden. Verwelkom deze nieuwe energie, want die nieuwe energie, dat ben jij! Meer van ons lichtlichaam komt in ons fysieke lichaam. Je wordt méér jij..jouw potentie komt thuis...dus dat is een feest nietwaar?
Dat kan ingewikkeld worden als je vasthoudt aan 'dat wat je niet bent' ..als je een vals beeld van jezelf projecteert..dus, wees jezelf, en 'jezelf' woont altijd in je hart.
Al dat licht, dat etherische deel van ons, is heel erg gewend aan eenheid...dus wees bereid om te delen. Het zal alsmaar makkelijker worden om zomaar in iemands hart en ziel binnen te kijken...en het zal makkelijker worden voor anderen om bij jou naar binnen te kijken.Mei gaat ons een heleboel brengen (ik heb geen idee wat dat zal zijn, maar het zal vast te maken hebben met de zon en zijn flares..ik houd je op de hoogte)
Zodra je met je ogen hebt geknipperd zijn we nieuwe mensen, in een nieuwe wereld, met nieuwe gewoonten.


Klaar om te knipperen?


In liefde en licht,
IngeInge

Blink (English)

Almost may allready..isn't time just rushing by like crazy? Its like the months are changing in the blink of an eye. Not just the months though, its like everytime we blink there is a whole new situation in everything!


One second we have (sort of) a governament, the next we don't , elections in september, wich is like the day after tomorrow, and will bring a whole other situation. And before the elections..I hope we will see a whole whóle new thing..parties working together maby, working on solutions for a better world, hand in hand, shoulder to shoulder, heart to heart...
(recently I sent an email to president Obama, asking him to focus his campain on just that..working together, forgetting about the dualities. I'm sure he'll get back to me on that..in gratitude)


In the blink of an eye, our body is changing, our dna is being ajusted, more space between molecules is created so we can let the light in,  (enlightenment) and this will be speeding up quit significantly the coming month of may. Please welcome in this new energy, for this energy is you! More of your lightbody is coming in to your physical body. You are becoming more of you...your potential is coming in, so thats a celebration right?
It could be hard if you hang on to the stuff  that 'you are not'..if you pretend to be someting or someone that is false...so get real, and real always lives in the heart.All this light, the etherical parts of us, are very much used to oneness...so be prepared to share. It will be easier and easier to look into another persons heart and soul...and it will be easier for others to look into yours.

May is going to bring stuff (I have no real idea what this will be though I am sure the sun and its flares will be playing a big part in this..i'll keep you posted)
In the blink of an eye we are going to be different people, in a different world, with different ways and habits.

Ready to blink?

In love and light
Inge

donderdag 19 april 2012

Beweging (Nederlands)

Soms voel ik me een bootje...dobberend op rustig water...nergens heen...gewoon een beetje rondhangen op een plekje...beetje naar links, beetje naar rechts (wat is links en rechts eigenlijk?) ...zacht..kalm...ga nergens naartoe (heb toch geen idee waarnaartoe) ...drijvev, genieten van de zon...zucht...er gebeurd niet veel...hallo, ik begin me eigenlijk een beetje te vervelen!


En dan..komen de sunflares...of een hele golf aan sunflares!!


Dan begin ik in beweging te komen, niet bij machte om het trekkende gevoel te weerstaan, daar gaan we, snelheid maken..kijk uit wereld, ik kom eraaaan!! Aan de kant! Woohooo, ik vlieg!! '' Don't stop me no, i'm having such a good time, having a ball'' dit doen, dat doen, plannen maken, beslissingen nemen, briljant zijn, zeggen wat je denkt, manifesteren, schrijven, praten, maken, doen!!! Heeelp, haal me hier vandaaaan!!!


Oef...

Raak jij er al aan gewend..al is het maar een beetje?
Ik wel...verheug me er op om weer snelheid te gaan maken!!

:-)
Inge

Movement (English)

Now and then i feel like a little boat..bobbing around on still waters...going nowhere...just hanging out at one spot..move to the left a little, move a tad bit to the right (what is right and what is left) ..gently , calmly..not going anywhere (having no idea where to go anyway)...floating, enjoying the sun...sigh..nothing happening...hello, getting kinda bored here!

And then these sunflares happen...or a whole wave of them!!

I'm starting to move again, unable to resist the tug, here we goo, speeeeed...watch out world, 'cause here i come!! Get out of my way! Woooohooooo i'm flying!!! '' Don't stop me now, i'm having such a good time, having a ball'', do this, do that, develope a plan, make decisions, be brilliant, speak your mind, manifest, write, talk, make, get, do!!! Help..someone get me out of heeeeere!!!!!

Phew...

Are you getting used to this...even if its just a little?
I am..looking forward to picking up speed again!!!

:-)
Inge

woensdag 18 april 2012

Terug gaan..(Nederlands)

Als 'dingen' manifesteren bij veel mensen, dan zit daar een boodschap in..ja toch?
De dingen die zich momenteel manifesteren zijn veelal echte lichamelijke problemen - zoals ik al eerder heb gezegd - rugpijn, darmproblemen, maagproblemen, heupen die vastzitten en pijn uitstralen naar de benen, maar ook boosheid, afkeer, oordeel en beschuldiging woekeren momenteel.


Dus..we moeten nu samenkomen en dit een halt toeroepen. Wij als lichtwerkers kunnen ons hoofd nu niet in het zand steken en slachtoffers zijn. We kunnen niet toestaan dat het zich zo verspreid, tijd om de situatie om te keren!
Nu is de tijd om bewust te zijn...doe je mee? Please? We hebben je allemaal nodig!
  Dus..'dingen' komen naar boven..alweer.
Wat ik bij mezelf heb gemerkt en ook bij anderen zie, is dat de situaties die naar boven komen - op lichamelijk of geestelijk gebied - duidelijke oorzaken en redenen lijken te hebben, maar...dat is niet alles dat er is.
De situatie die je nu dit ongemak bezorgd is waarschijnlijk gekoppeld aan een soortgelijke gebeurtenis in het verleden:
Bijvoorbeeld, als je nu verlies voelt, probeer eens terug te gaan in je leven en kijk eens wanneer je soortgelijk verlies hebt ervaren.
En als je rug pijn doet, en je snapt wel waarom je rug pijn doet, probeer eens te achterhalen wanneer je rug voor het eerst pijn deed, waar is het aan gelinkt.
Ik durf je op een briefje te geven dat de situatie van nu en die van vroeger niet voor niets aan elkaar gekoppeld zijn...je lichaam laat je nu voelen wat je moet helen in het verleden..


We lijken aldoor terug te gaan in de tijd..kijken wat er nog opgeruimd moet worden, voor we meer nieuwe energie in ons kunnen opnemen.
En we gaan nu ook duidelijk naar de details kijken..dat wat we eigenlijk al vergeten waren, de dingen waarvan we dachten dat we die al doorgewerkt hadden, maar toch meer aandacht nodig hebben...waar meer licht op geschenen moet worden..niets mag verborgen blijven in het duister..we hebben al die ruimte nodig voor ons licht.
Dus, bedank je koorts, bedank je urineweg- en blaasproblemen dat ze alles uitpiesen, bedank je pijntjes, je pijn en je ziekten..want ze zijn er om je te helpen.
Ho'oponopono is een mooi gereedschap om uit te spreken als de situatie daarom vraagt:


* Ik houd van je
* vergeef me
* Het spijt me
* Dank je


IngeGo back..(English)

If stuff manifests with a lot of different people, there must be a message in that right?
The stuff that manifests these days is manifesting as very real physical issues - as i said before - backpain, intestinal pain, stomacheproblems, hips that get stuck and radiate pain into the legs...but also anger, resentment, judgement and blame is going rampant.

So...we need to pull together and stop this. Us lightworkers cannot just stick our head in the sand and be victims to all of that...we cannot afford to just let it spread like this..time to turn this around!
Its decision time, be aware..are you in? Please be..we need you to be.

So..stuff is coming up..again.
What I am going through myself and have observed in others is that the issues that are coming up -either physical or psychological - may have very clear grounds and reasons...but thats not all there is to it.
The situation that is causing your discomfort now, is probably linked to something similar in the past:
Like, if you are experiencing loss...try to feel what loss this is bringing up for you to look at from your past. When did you experience loss that is similar to this?
If your back hurts, and you get why it hurts...then go back to when your back used to hurt like that for the first time...what was it linked to?
I will bet you that the situation of now, and the one of the past are linked together for a reason, its your body showing you what needs to be healed in the past.

We seem to go back in time right now..checking what still needs to be cleared before we can let in more new energy.
And we obvilously are getting to the nitty gritty now..the stuff we forgot about, the pain that we burried, the things we thought we dealt with, but still need more attention..still need more light to shine upon it...its like nothing can stay hidden in the dark...like we need all that room for the light.
So..thank your fevers for burning stuff off, thank you urinal/bladder issues for peeing it all out, thank your ailments, your pains and diseases..for they are here to help you.

Ho'oponopono is a nice tool for that, just say these words to any situation that needs it:
  • I Love You
  • Please forgive me
  • I am sorry
  • Thank you
Ingedinsdag 17 april 2012

Spectaculaire flare (Nederlands)

Hallo,

Daar gaan we weer, flares! De afgelopen dagen waren er weer een paar hele mooie, en gistermiddag eentje die misschien wel de meest spectaculaire was in jaren!
Kijk...die vloog letterlijk uit beeld:


Het was een medium flare (M 1.7 om precies te zijn) maar visueel was het een hele speciale. Zelfs vanaf de Aarde konden astronomen de uitbarsting zien hangen ten noord-oosten van de zon.
Noord-oost, betekent dat dat veld naar de Aarde toe aan het draaien is, en het zou me niet verbazen als dat betekent dat we wederom een helegolf aan flares zijn krijgen binnenkort.Eind april begin mei...klaar voor?
Bereid jezelf voor om de energie te ontvangen, verzet je niet tegen het opladen, het zal je helpen. Het helpt je om te shiften, om je aan te passen voor de energie van de nieuwe Aarde.
Als je moeilijkheden ervaart, hulp nodig hebt, neem dan contact me me op.


Op 22 april doe ik weer een afstands healing en meditatie, stuur me een mailtje als je mee wilt doen - ingeastrid@hotmail.com - ik stuur de instructies een aantal dagen voor die tijd.

Liefs,
Inge


http://www.space.com/15298-furious-sun-explosion-detonated-class-flare-video.html

Spectacular Flare (English)

 Hello,

Here we go again, flares flying! The past days there have been some good ones, and yesterday afternoon there was one of the most spectacular we have seen in years!
Look...it was literaly off the charts:

It was a medium size one (M1.7 to be precise) but it was just exceptionally visual. Even astronomers from Earth could see it, lingering over the north-east limb.
North east, wich means it is turning towards Earth soon and I would not at all be surprised if this means we are going to experience another flare wave soon.

Late april, beginning of may...be ready.
Prepare yourself to receive the energy..don't resist the change..it is here to help us. It will help us shift..it will help us adjust to the new Earth.
If you experience problems with these shifts and need some help, contact me.

On the 22nd I will be doing another distance healing and meditation, contact me to join in - ingeastrid@hotmail.com -  i will send out the instructions a few days before that.

Love
Ingehttp://www.space.com/15298-furious-sun-explosion-detonated-class-flare-video.html

zondag 15 april 2012

Schildklier (Nederlands)

Het is heel vreemd, als je wilt lezen over de schildklier en doe je dat op Nederlandstalige pagina's ...dan gaat het allemaal over medicatie. Alles gaat alleen maar over de keus tussen synthetische en dierlijke hormonen. Als je op Engelstalige pagina's zoekt, dan krijg je veel meer advies over alternatieve behandelingen en voedingsadvies.

De reden dat ik dit googelde is omdat ik denk dat ik mijn schildklier te langzaam werkt. Veel symptomen zijn zeer herkenbaar en ik was wel een beetje opgelucht om me te realiseren dat er een reden is voor veel van mijn ''problemen''.
Volledig onmogelijk om gewicht te verliezen, hoofdlijn, rare vermoeidheid, trillende handen, dikke ogen enzovoorts.
I dacht alleen maar aan symptomen die bij de shift horen en had me niet gerealiseerd dat dat zich ook lichamelijk kan manifesteren in 3D.
Dus morgen de dokter maar bellen voor een diagnose. Mijn dokter weet dat ik alleen een diagnose wil, geen medicijnen.
De beste medicijnen zijn je voedsel ben ik van overtuigd, dus ik onderricht mijzelf over welke dingen wel -en welke niet te eten. (en ik was blij te lezen dat steeds meer medici en onderzoekers die kant ook op gaan)
Ik heb geen medisch probleem dat opgelost moet worden, ik heb een schildklier die de juiste aandacht en voeding nodig heeft

Grappig is..ik heb de laatste tijd veel ge-juiced en dat heeft me geholpen dit allemaal te identificeren.
Want, ik juice altijd rauwe broccolistengels, spinazie, andijvie en ik heb kilo's salades gegeten..en die helpen allemaal om de schildklier langzamer te laten werken...grrr...
Ik eet spetbrood want dat haalt je bloedsuikerspiegel niet zo uit balans..maar maakt de schilklier ook langzamer...ggrrrr...
Aan de andere kant was ik blij te lezen dat pompoen linzen en koriander dan weer wel heel goed voor me zijn, mijn lievelingseten, en we eten het vanavond :-)
Dus..ik heb een heleboel leeswerk te doen, balans te zoeken en healing te doen.
Ik kies ervoor om gezond te zijn. Ik ben gezondheid.
Alles is goed.


Dus schilklier..ik hou van je, vergeef me, het spijt me, dank je.

Inge

Thyroid (English)

ts very strange..if you wanne read up about the thyroid, and you do this on Dutch googled pages..its is all about medicine. About the choise to take synthetic or animal made hormones.
If you google in English..you can read a lot more about alternatives and foodadvice.

The reasons for googleling this, is because i think i might have a slow thyroid. A lot of the symptoms fitt perfectly and i was kinda relieved to realise that this might be the reason of a lot of my ''problems''.
Completely unable to loose weight, headaches, a strange kinda tired, shaky hands, puffy eyes...etcetera.
I was explainig it all away on shifting symptoms, and didn't realise it might actually manifest as a physical thing in 3D.
So..calling the doctor for a diagnosis tomorrow. My doc knows i only want her to diagnose, no meds.
The best meds are food in my opinion, so i am educating myself on wich foods to eat and wich to avoid (and i was happy to read that a lot of researchers and medical people tend to agree more and more) 

I don't have a medical problem that needs solving, i have a thyroid that needs the right kind of attention and nurishment.

Funny thing is..i have been juicing a lot lately, and that probably helped me to identify all of this.
Because i always juice raw broccoli stems, spinache, endive and have been eating truckloads of salades..all helping to slow down the thyroid even more...darn.
Speltbread is very good to keep your bloodsugar balanced, but also slows the thyroid down...darn.
Then again i was very happy to read about pumpkin, lentils and koriander being good for me...its what i love most and what we'll have tonight :-)
So...i have a lot of reading to do...balance to find and healing to do.
I choose to be healthy. I am health.
All is well.


So..thyroid..I love you, please forgive me, I am sorry, thank you.


IngeI

woensdag 11 april 2012

Geen blogs (Nederlands)

Geen blogs van mij de laatste tijd...niet alleen omdat de zon rustig is...geen flares, maar ook omdat ik het gevoel heb dat er niks te zeggen valt.
We maken allemaal een reis naar binnen..en wat kan ik daar over zeggen?


Wederom komt het verleden naar boven, we kauwen er op...en we slikken het door of spugen het uit.
Een heleboel blijft steken in de lagere chakra's en veel mensen - veel mensen - hebben rugpijn, buikgriep, verkrampte darmen...heupen zitten vast, ruggegraten doen pijn...leuk he ascensie!! Hoera 2012!!En hoewel de zon pauze heeft (misschien moet die zichzelf ook even bijeen rapen) is er meer dan genoeg nieuwe energie om on wekenlang bezig te houden.
Kijk, de energie die deze kant op komt na de flares en cme's, die komt ....maar gáát niet, het komt hierheen en blijft! De veranderingen zijn permanent.
(zoals ik al eerder zei...we weten niet wat er veranderd is, want we kunnen ons niet herinneren hoe het voorheen was)
En..het is nog lang niet voorbij! Meer, veel meer komt er, en als je denkt dat het klaar is na 2012...sorry, niet dus!
Het gaat zeker door tot 2015, maar ik denk dat dit wel het meest intense jaar zal zijn, met de meest diepgaande veranderingen.


Kun je wel wat hulp gebruiken?
De laatste tijd geef ik veel afstandsbehandelingen (of je kunt je kaarten laten leggen) , voel je vrij om daar inlichtingen over te vragen.
Tot dan!

Liefs
Inge

No blogs (English)

No blogs from me lately...not just because the Sun is calm ..no flares, but also because i have the feeling that there is nothing to say.
We are all making a journey inside..and what could i say about that?

Again old stuff is coming to the surface, we chew on pasts...we either swallow it or spit it out.
A lot of it gets stuck in the lower chakra's and a lot of people - a lot - are experiencing backproblems, and stomacheflu's, crampy intestines... hips are stuck, spines are painfull...isn't fun this ascension?
Yay 2012!

And eventhough the Sun is havin a pauze (maby its is also gathering itself) there is plenty new energy to keep us busy for the next few weeks. See...the energy that is brought on with the flares and cme's is not coming and then leaving...it comes in and is here to stay. The changes are permanent.
(as i said before..we don't know what changed ...because we can't remember how it used to be)
And it aint over yet! Much much more to come and if you think it will all be over after 2012....sorry, yer wrong!
It will be like this at least till 2015, but i do think this will be the most intens year...bringing us the deepest change.

Want some help or guidance?
Lately i have been doing a lot of distance healings (or have your cards read) , and you are welcome to enquire about that.
See ya!!

Love
Inge

maandag 2 april 2012

The Hungergames (Nederlands)

Gister ben ik met mijn dochter naar de blockbuster film 'The Hungergames' geweest...en eerlijk gezegd raakt ik behoorlijk verward.
Waarom zijn deze boeken en is deze fil zo populair? (in Amerika en Nederland kwamen een recordbrekend aantal bezoekers)


Het verhaal gaat over een jonge vrouw die in een wereld leeft, verdeeld is in districten, waar de mensen arm zijn en onderdrukt worden door het Capitool, de plek waar dictator Snow leeft met zijn rijke en verwende volgers, oppervlakkige mensen, net zo onderdrukt door hun eigen ijdelheid en materialistische levensstijl.
Als straf voor een opstand- 74 jaar geleden - tegen het Capitool, worden jaarlijks uit elk van de 12 districten een jongen en meisje - tussen de 12 en 18 jaar - uitgezocht om mee te doen aan de Hungergames, een evenement (en grote sociale happening in het Capitool) waarbij deze kinderen elkaar op leven en dood bevechten tot er eentje overblijft.

Het eerste half uur van de film was ik verbijsterd, misselijk van het gegeven van het verhaal.
Maar ik was ook in de war, want ik had toch al heel veel films gezien over het goede en het kwade. Ik had oneindig veel films gezien waarin mensen doodgingen voor deze strijd. (echt heel veel films!)
Dus..was ik zo geraakt omdat het om kinderen ging? Dat zou ook vreemd zijn, want hoe oud was Luke Skywalker? Frodo? Harry, Ron en Hermelien zijn nou ook niet echt volwassen..
Het is zeker afschuwelijk dat de kinderen in The Hungergames geen keuze hebben, maar eerlijk is eerlijk, dat hadden Luke, Frodo en Harry ook niet...
(oké, die werden in ieder geval niet gedwongen hun tegenstanders te vermoorden)

Maar toen werd het me duidelijk wat ik zo afschuwelijk vond..namelijk het feit dat deze 'games'  worden gezien als entertainment.
Dat komt al dichter bij huis nietwaar?
Al die tv programma's waarin mensen worden geëlimineerd? Waar we de minst populaire weg stemmen? Waar we de minst getalenteerde uitlachen?
Zijn wij die oppervlakkige mensen uit het Capitool? The ijdele, niet- geïnteresseerden met merk-kleding, plastic nagels, haar extensies en ons nooit aflatende eis om geëntertaind te worden?
De wensen, de vraag en verlangens naar altijd méér!

Hoe ongemakkelijk..
 
Toen ik thuiskwam, pakte ik meteen het tweede boek, verlangend naar een opstand, een revolutie!
Een wanhopig verlangen om mijn vertrouwen in de mensheid te herstellen.
Het hielp een beetje...nu snel deel 3 lezen..

Inge

The Hungergames (English)

Yesterday i went to see the blockbustermovie "The Hungergames" with my daughter...i quite frankly i was confused. Why are these books and why is this movie so extremely popular? (in the USA and in the Netherlands recordbreaking numers of visitors)

The story is about a young woman that lives in a world that is divided in districts, where people are poor, and repressed by The Capitol, the place where the dicator Snow lives with his wealthy and well-off followers, superficial and just as repressed, by their own vanity and materialistic lifestyle.
As punishment of a rebellion -74 years ago - against the Capitol, one boy and one girl between the ages of 12 and 18 from each (of the 12) district are chosen to participate in the Hungergames, an event (and a huge social happening in the Capitol) in which these kids must fight in an outdoor arena , until only one remains.

The first half houer of the movie, i was mortified. The given story was making me sick to my stomache.
But i was also confused, because i watched a lot of movies about good versus bad. I watched a lot of movies in which people get killed in their struggle. (a lot!)
So...was i so shaken by the fact they were kids? That would be pretty strange, because how old is Luke Skywalker? Frodo? Harry, Ron and Hermione are not exactly grown-ups either.
It is absolutely disturbing that the kids in The Hungergames don't have any other option, but really, neither did Luke, Frodo or Harry..
(okay..they at least were not faced with having to kill all of their opponents)

But then it became clear to me what the most disturbing is...the fact that these 'games' are concidered entertainment. That hits close to home now doesn't it?
All the tv-shows where people get eliminated? Where we vote off the least popular? Laugh at the ones with the least talents?
Are we the superficial people of the Capitol? The vain..the uncaring ones with designer clothes, the plastic nails, extensions in our hair and the unending demand to be entertained? The wants, needs, desires for more and more...

How unsetteling...

When i came home, i just had to read the sequel...deeply longing for an uprising, a revolt!
In desperate need to restore my faith in humanity.
Getting there...starting part 3 now..

Inge