donderdag 19 september 2013

Enough! (English)

Its been a while, but it seems time for a blog.
After a long time of hardly any solar activity, we just had a week of almost completely flatlining...we had a strong C-class flare. Thats normally not such a big deal, but in the silence it did stand out.
This combined with the full moon, and the equinox at hand...there is a lot going on, and to me this feels like the culmination of all that happened the past few months.

Its been a journey to say the least. As you may have noticed, I could not even write a blog...thoughts just seems to be too volatile to be written down. They seemed old as soon as they had been thought...and whats the point of writing down whats old news?
Maby it still feels like that even, but this I need to write...cause there is a change at hand...can you feel it?

The past few days, week, there seemed to be a lot coming to surface...and it was really old stuff coming up, stuff that we dont wanne look at, don't wanne see...stuff that had been stuffed away, deep deep down.
Old paradigms, old feelings, mistakes, guilt.
What is so confusing about this, is that its bloody hard not to take it personal in the now.
Ist OLD stuff, but it fééls like feelings of now!! So we feel dragged down, we feel we did not learn, we feel like failures and like we are not sure we even want to be here anymore.
We feel lost, we feel pain...we grieve, we cry, we fight.
Many leave the life they know, wether its by divorce, quitting their job, or leaving this life all together.
We are tired, worn out, we hit the bottom....

The past days, many of us are not feeling well, tired, headaches, flu-like, sore throats, cold, sneezing.
Yes its the weather, but its not just the weather. Its also part of this shedding and letting go.
Letting go seemes to be a over-used term these past few years...many people even get confused by it. How can you let go what is you...what is off you? Its your creation, so how to let go of that?
Well...its tru...you cannot. All energy is one big energy..so letting go is impossible.
Maby a better phrase would be; letting go of the attachment.
What happened happened, what you are is what you are...but you can make the choise to either be attached, or detached from it.
Its a choise.
Make the choise...or your body will make it for you and you will get sick.
Could it be that simple?
I choose to say yes to that.
Enough is enough.

So...how about a energyforcast?
I don't know if you have been noiticing all the number 11's flying around? I know many have, and many have talked about it. well, we are approaching november, the 11th month, and I predict that this month is gonna be just AWESOME!
For those of us who have been working on awareness, on being conscious are gonna breathe a big huge sigh of relief, because awareness is gonna spead like wildfire!
Its has allready started!
Its like we pushed snowballs of the mountain and finally, finally it has culminated enough snow, to become this immensly big ball of snow that will land in the valley with a big huge bang!!
People are waking up left and right, and this is starting to show.

This november we will be reaching the hundredth monkey on a lot of stuff.
For those with their eyes and hearts open...its gonna be a blast!!!!
Enjoy!
Mucht love
Ingehttp://en.wikipedia.org/wiki/Hundredth_monkey_effect

Genoeg! (Nederlands)

Het is alweer een tijdje geleden, en het was tijd voor een blog.
Na een hele tijd stilte van de zon, we hebben net een week achter de rug waarin er echt niks gebeurde..was daar gister ineens een sterke c-klasse sunflare. Dat is gewoonlijk niet zo bijzonder, maar na al die stilte viel hij wel heel erg op!
Dit in combinatie met de volle maan en de equinox die dr aan komt, gebeurd er best veel en voor mij voelt het als de uitkomst van de optelsom van de afgelopen maanden.

Het was me het reisje wel deze zomer. Zoals je misschien is opgevallen, ik kon niet eens een blog op 'papier' krijgen, alle gedachten leken te vluchtig om vorm aan te geven. Ze waren oud zodra ik ze gedacht had..en waarom oud nieuws opschrijven?
Misschien voelt dat zelfs nog wel zo, maar ik had het gevoel dat ik dit toch moest schrijven...want er komt een grote verandering aan...voel je het al?

De afgelopen dagen..week..kwam er heel veel naar de oppervlakte...en het was heel veel hele oude zaken die naar boven kwamen. Zaken waar we liever niet naar kijken, niet willen zien...dingen die we diep diep hadden weggestopt. oude gedachtenpatronen, oude gevoelens, fouten, schuld..
Wat daar zo verwarrend aan is, is dat het zo verdomde moeilijk is het niet persoonlijk te nemen in het nu.
Het zijn OUDE zaken, maar ze voelen als gevoelens van nu! Dus we voelen ons naar beneden getrokken, hebben het gevoel dat we niks geleerd hebben, voelen ons mislukt en weten soms niet zeker of we hier nog wel willen zijn..
We voelen ons verloren, we voelen pijn...we rouwen, huilen, vechten.
Velen verlaten het leven dat ze kennen, door echtscheiding, ontslag van het werk, of verlaten dit leven helemaal.
We zijn moe, uitgeput, we zijn op de bodem...


De laatste dagen zijn velen van ons verre van fit, moe, hoofdpijn, keelpijn, verkouden, niezen.
En ja, dat komt door het weer, maar het komt niet alleen door het weer, Het is ook een deel van het vervellen, het loslaten.
Loslaten..een term die bijzonder vaak gebruikt wordt. Velen zijn verward...weten niet meer wat dat nou betekent. Hoe kun je loslaten wat je bent...van van jou is? Het is jouw creatie, hoe kun je je creatie loslaten?
Nou..dat is waar, dat kan ook niet. Alle energie is onderdeel van de ene energie, dus loslaten bestaat niet.
Misschien is het beter om te zeggen, het loslaten van gehechtheid.
Wat gebeurd is is gebeurd, wat je bent is wat je bent...en je kunt kiezen of je je daar aan hecht of niet.
Het is een keuze.
Maak de keuze..of je lichaam maakt die keuze voor je en dan wordt je ziek.
Zou het zo simpel kunnen zijn?
Ik kies ja!
Genoeg is genoeg!

Nou...een energieweerberichtje dan nog maar?
Is het je ook opgevallen dat overal het getal 11 opduikt? Ik weet dat velen van jullie het zien en erover praten. Nou, we naderen de maand november, de elfde maand en ik voorspel je dat deze maand AWESOME gaat worden!!
Voor diegenen die al jaren werken aan bewustzijn, aan bewust-zijn, gaan een diepe zucht van verlichting (!!) slaken, want bewustzijn gaat zich verspreiden als de plaag!

Het is al begonnen!
Het is alsof we vele sneeuwballen van de berg af hebben geduwd, die nu eindelijk zoveel sneeuw verzameld hebben, dat de enorme grote ballen zullen landen in het dal met een grote dikke vette knal!
Mensen lijke links en rechts wakker te worden, en het begint echt op te vallen!

In november zullen we op vele fronten het honderdste aap fenomeen kunnen waarnemen.
Voor hen die de wereld zien met open ogen en open harten...het gaat een feest worden!!


Enjoy!
Much love
Inge


http://nl.wikipedia.org/wiki/Honderdste_aap