woensdag 25 januari 2012

Hè hè...(Nederlands)

Dat was me het dagje wel gister..nieuwe maan, zonnevlammen, de zonnewind...hèhè..overleefd!
Het voelt alsof ik gister een marathon heb gelopen, terwijl ik dat - natuurlijk - echt niet gedaan heb.
Het voelt alsof ik door de regen, de sneeuw, de wind en felle zon tegelijk heb gelopen, terwijl dat - natuurlijk - helemaal niet bestaat.
Mensen waren opgewonden, nerveus, ruzie zoekerig en leken dat niet in de gaten te hebben!
Veel mensen waren bezig hun gelijk te halen, terwijl dat - natuurlijk - helemaal niet bestaat.

En nu..terug in kalmer vaarwater (hoewel ik behoorlijk hoofdpijn heb...meer zonnevlammen onderweg? Het zou me niet verbazen) ontsnapt er een zucht, niet van opluchting, maar meer van tevredenheid, weer een horde genomen en we hebben het overleefd!
Weer ervaar ik een gevoel van meer balans, dat geboren gaat worden uit deze chaos.
Een gevoel van vooruitgang, voortgang in gelijkheid.
Het gevoel van eenheid, eerlijk delen, er voor elkaar zijn, om elkaar geven, dat we allemaal op persoonlijk nivo kennen. Iedereen wil toch het beste voor de mensen om zich heen, maar nu lijkt zich dat uit te breiden tot iedereen op de planeet.  (en verder?) Werkelijk delen, vanuit ons hart, naar hun hart want alle harten zijn hetzelfde, verbonden..


Eén zijn, delen en gedeeld worden, zonder angst..alleen liefde - natuurlijk-  dat bestaat!
Daar ga ik voor..ga je mee?

Liefs
Inge

Phew...(English)

That was quite a day yesterday..the new moon, the flares, the cme...phew...made it!
It feels like i ran a marathon yesterday, when - ofcourse - i did no such thing...
It felt like walking through rain, snow, wind and bright sun at the same time...when - ofcourse - there is no such thing.
People were agitated, nervous, picking fights and not even seem to notice that!
A lot of people seemed on a quest to be right, when - ofcourse - there is no such thing.

And now..back in a calmer flow (though i have a bad headache...flares on the way? I would not be surprised) releasing a sigh, not of relief, but more of feeling content, another hurdle taken, and we made it!
Again i feel and experience a sense of more balance that will be birthed out of this chaos.
A sense of progress, going forth in more equality.
The feeling of equality, fair sharing, looking out for eachother, caring, that we all know on a personal level. We've  all  allways wanted whats best for the people around us, but now this seems to expand to wanting the same for everyone on this planet. (and beyond?) True sharing, from our hearts, to their hearts because all hearts are the same, united..

To be one, to share and be shared, without fear..only love..- ofcourse - there is such a thing!!
I am going for that...coming along?

Love
Inge

dinsdag 24 januari 2012

Nieuw, sterk, lang en snel! (Nederlands)

Gister, vroeg in de morgen (in mijn deel van de wereld, Nederland) was er een M9-klasse zonnevlam, (één stapje hoger en het zou een X-flare geweest zijn, de meest intensieve) en het duurde erg lang voor de vlam uitgevlamd was.

De CME-uitstoot - of simpel gezegd, de ontlading, de wind die het voortbrengt - heeft opmerkelijke haast om ons te bereiken. Gewoonlijk duurt het een dag of 3 om de Aarde te bereiken, maar deze is er al, nauwelijks 28 uur later!


Dus, het is niet alleen krachtig, intens in lengte, maar het is ook zeer snel.
Dat is zoooo 2012 nietwaar?


Een andere invloed op het NU proces, is de nieuwe Maan die zich ook gistermorgen aandiende, en Mars (mannelijke energie) die naar retrograde ging in de avond,  wat betekent dat we naar binnen keren, onze processen opnieuw gaan inschatten, onze keuzes, ons pad..een tijd voor introspectie en niet voor actie.
De mannelijke energie draait nu om zijn..niet om doen.

Vandaag, staat de energie waarin de Maan weer gaat groeien, in waterman, roept om vrijheid, het lijkt vandaag wel een emotionele onafhankelijkheidsdag!
Dus; een nieuwe Maan, met sterke, langdurige, snelle energie, een roep voor vrijheid die van diep in onszelf komt....klinkt als een tijd voor echt hele snelle veranderingen!
Vandaag begon rond 8 uur vanmorgen (onze tijd) deze energie sterker en sterker te worden, en het hoogtepunt zal rond 15.00 vanmiddag liggen. Het stof zal weer gaan liggen rond middernacht.


Wees vandaag tolerant, in balans, liefdevol naar iedereen..we gaan allemaal door dit proces heen!
Fijne (emotionele) onafhankelijkheidsdag!


Liefs
Inge

New, strong, long and fast! (English)

Yesterday, early in the morning (in my part of the world anyway..the Netherlands) there was this M9-class flare (one step up and it would have been an X-flare, the most intense kind) and it took a long time for it to flare its flare.
Its CME output - or simply said...the charge or wind it is bringing forth - is in a remarkable hurry to reach us. Usually it takes approximately 3 days to arrive at Earth, but this one is here allready, not even 28 houers later!

So its not only strong, intense in lenght but its also very fast.
Thats just so 2012 isn't it?

And another influence on the NOW process is the new Moon that also occured early yesterday morning, and Mars (male energy) turning retrograde in the evening, means we are turning inward, reassesing our our proces, our choises, out path...time for introspection rather then action.
The male energy is now not about do-ing, but rather about be-ing.

Today the moon, with its new energy starting to build, is in Aquarius, wich calls for freedom,its  like an emotional independance day!!
So; a new moon, with strong, lengthy fast energy,  calling for emotional freedom from a place deep within us..sounds like a time for really really fast change!
Today...starting about 8 o'clock (my time) this morning...will have this energy rising and rising...the peak will be around 15.00 this afternoon...and the dust will settle down as we approach midnight.

Be tolerant...be balanced, be loving to everyone...we are all going through this process together!
Happy (emotional) independence day!!!

Love
Inge

maandag 23 januari 2012

Glimlach (Nederlands)

Geef het door.
Deze kleine film is zo groots.
Je zult glimlachen!


En ja...dat is echt hoe het werkt, een vriendelijke daad, brengt een vriendelijke daad voort, brengt een vriendelijke daad voort...
Zelf al is het 'slechts' een glimlach voor een vreemdeling. Kijk ze in de ogen, echt kijken...en glimlach. Zorg voor een wonder.
Zou het niet geweldig zijn als iedereen op de hele wereld deze blog zou lezen (deel em vooral!) en als iedereen die glimlach zou glimlachen? Het zou de wereld daadwerkelijk veranderen!

Laten we de wereld veranderen...wees zómaar vriendelijk. Wees vriendelijkheid.
Love ya...heb een geweldige dag!
Inge

Smile (English)


Pay it forward....

This little film is so grand.
Please watch it..you'll love it.
It is going to make you smile.


And yes..thats how it works, a kind act envokes a kind act envokes a kind act....
Even if it you just smile at a stranger. Look them in the eye..really look..and smile. Make a miracle happen.
Wouldnt it be awesome if eveyone in the whole world would read this blog (please share) and the whole world would smile that smile? It would absoluetly change the world!!

Lets change the world...share some random kindness. Be kindness...
Love ya..have a great day!!
Inge

donderdag 19 januari 2012

ps (English ánd Nederlands)

Just read that we had a M-class flare today (thats like a medium in intensity) but its duration was extreme and its its CME, the wind is directed at us...now we have a choice, we can either dig our heels in to fight it, or we can make good use of this energy.
See, its not terrible intens, but it kinda speads itself...so its good stuff to practice on...go with it...love it...shine your light, have it assist you in shifting bigtime this weekend!!

LOVE!
LIGHT!


Ik lees net dat er vandaag (vanmiddag) een M-klasse zonnevlam was (zeg maar medium in intensiteit) maar het duurde erg lang en de uitstoot, de wind, komt op de aarde af ...nu hebben we de keuze, je kunt je schrap zetten en tegen de wind inleunen, of je kunt deze energie gebruiken.
Kijk..het is dus niet heel intens, het is verspreid...dus heel geschikt om mee te oefenen...ga er in mee...voel de liefde...schijn je licht, en laat het je hulp zijn om dit weekend te shiften.

LIEFDE!
LICHT!


Inge


Helder licht (Nederlands)

Lieve mensen,

Sinds de versnelling in het ontwaken van ons bewustzijn in oktober vorig jaar,  en de eenheids energie op 11-11-11 nieuw leven werd ingeblazen, was het een heftige periode.
Velen zijn ziek geweest (zoals genoemd in eerdere blogs) en we zijn allemaal bewuster geworden, of we dat nou in de gaten hebben of niet.
Voor de mensen die dat wel in de gaten hebben...was het moeilijk, was het pijnlijk, maar het is ook een feest, omdat we weten dat het naar iets prachtigs leidt!
Voor de mensen die het niet in de gaten hebben, was het moeilijk, was het pijnlijk, en velen, vélen zijn in de war en zijn bang. (en mensen die bang zijn slaan om zich heen)

Ik moet zeggen, ik vind het niet makkelijk om mijn heldere licht schijnende te houden omdat er heel veel nadruk ligt op het duister.
Het is echt een gevecht tussen het licht en het duister.
Gevoelige wezens (want kennelijk zijn het niet alleen de mensen die er door geraakt worden, veel dieren schijnen de chaos ook te absorberen..waarschijnlijk raakt het alles dat leeft) zijn lichtelijk in de war dezer dagen. Kunnen niet slapen, niet eten, hoofdpijn..nou ja, je weet het wel, ik hoef de symptomen niet te herhalen.
Mijn zoon fietste naar school vanmorgen en moest halverwege terug keren...hij voelde zich ziek van alle boosheid die hij om zich heen voelde. Hij zag bleek en heeft zich de hele dag min of meer verstopt op zijn kamer. Weer daar alsjeblieft bewust van in je kinderen. (en dieren) 

Dit is waar we al het werk voor verzet hebben...om ons licht NU te laten stralen! WEES het licht! WEES liefde!!


Al mijn liefs en meer,
IngeBright Light (English)

Dear people,

Ever since the shift accelerated in october last year, and birthed this unity energy on 11-11-11, its been quite a ride. Many have been ill (as mentioned in former blogs) and we all shifted wether we know it or not.
For the people that know...its been hard, its been painfull, but it has also been a blast, cause we know that this is cause for celebration!!
For the people that don't know what is going on..its been hard, its been painfull and many, many are confused and scared. (and when people get scared, they act up and act out)


I must say..its not easy keeping a bright light shining bright when so many are focussed on darkness.
It is truely a fight between the dark and the light.
Sensitive beings (because apparently not just humans are effected, a lot of animals are absorbing the mayhem aswell..so probably all life is effected) are thrown off these days. Loosing sleep, losing appetite, headaches...ah well, you know, i don't have to repeat myself on the symptoms..
My son was on his way to school today and had to turn back...he was feeling sick from all the anger he felt from the world around him. He was white as a sheet, and was kinda hiding in his room today. Please be aware of this in your children. (and animals)

I am asking you, to please shine your light as brightly as you can, please be conscious and deliberate. This is what we have been doing all the work for...to shine our light now!! BE the light! BE the love!

ALL my love and more,
Inge


maandag 16 januari 2012

Zonnevlammen, coronal holes en zonnewind...

Hallo,

Slaap jij ook zo slecht, en droom je ook zo vreemd, verwarrend, heb je ook steeds hoofdpijn (vooral achter je ogen) en heb je ook het gevoel dat er iets gaat gebeuren?
Nou, recente gebeurtenissen rond de zon kunnen een hoop verklaren.
Het begon allemaal rond 9 januari, in elkaar gedraaide energieën rond de zon, draaiden met een zwiep uit elkaar, als een kluwen emoties die uit de war raakten, een eruptie...and het neerdalen ervan...
Toen, op de 13e was er een c-klasse zonnevlam, niet de grootste soort flare, en aan de andere kant van de zon, dus niet op ons gericht...maar dat zegt niet dat we het niet ervaren..en het gekke van deze flare was dat hij heel lang duurde. Dat zou zich kunnen laten vertalen als emoties die eruit komen, niet plotseling, als een eruptie..maar iets kalmers, waar we dagen mee bezig kunnen zijn, ons dagenlang afleidt...onrust, wellicht de oorzaak van een stroom van vreemde dromen, over tijden die al lang vervlogen zijn, emoties die we al bijna vergeten waren..
 Toen ontdekten we een enorme scheur in het plasma rond de zon - een coronal hole (120.000 km lang) - zonder flares te produceren, maar wel solar wind los te laten...om ons te helpen bij het opruimen van die emoties?
Intussen een stroom van kleine flares om ons lekker aan de gang te houden, op ruimen, veeg de oude lijken maar uit de kast..
Vanmorgen weer een felle flare..niet direkt op ons gericht, de wind lijkt allen de wangen van onze emoties te beroeren, als een aanmoediging? Een aanmoediging om op te ruimen en ons open te stellen om helemaal in het nu te zijn....laat je bagage achter...met een open en gezond hart.

Namasté
Inge


Flares, coronal holes and solar winds...

Hello,

Are you having trouble sleeping with silly confused dreams, headaches (specially behind the eyes) and the feeling like something is about to happen?
Well recent activity on and around the sun could explain that.
It started on the 9th of januari, with twisted energies around the sun becoming witch unleashed a lot of energy...its like tangeled emotions becoming untangeled...an eruption...and a setteling of them...
Then on the 13th, there was an C-class flare, not the biggest of flares ánd at the farside of the sun, so no ejections directed at us...but that doesn't say we don't experience it..the weird thing about this one, was its duration, that would translate to emotional stuff coming out, not as an eruption, but something that could have kept us working on it and distracted us for days...unsetteling, probably causing frequent dreaming ...strange dreams, from pasts long gone, emotions almost forgotten...
They then also discovered a huge gash of a coronal hole (120.000 km wide)...not producing flares, but letting out solar winds....to help us clean up those emotions coming to visit?
In the meantime a steady flow of smaller flares...just to keep us going i guess..cleaning up, sweeping the closets of our past...
This morning another bright flare was unleashed...not directed at us, the winds will only stroke the cheeks of our emotions...is it encouragement? Encouragement to proceed the cleaning and opening us up to be completely in the now...to leave the luggage...to have an open and healthy heart.

Namasté
Inge

vrijdag 13 januari 2012

Newyears resolutions (English)

Only one newyears resolution was uttered by me, blogging plenty and regularly..its now the 13th of january and i have not written one blog.
This is not due to a lack of inspiration, cause subjects and opinions fly through my head all day, but as soon as i touch my keyboard...i get overwhelmed with a sense of snug contentment, and that is not at all productive.
All seems to have been said..everything seems to have been put into words allready.
And, i am not alone in this i hear...a lot of people that write for the joy of writing seem to have the same problem.
Well, its is not actually a problem..snug contentment...
But it is a nuicance if you think you oughtta write.
So the problem is in the wanting.
So the solution is...not wanting?
Don't want.
How very buddhist of me.

:-)
IngeGoede voornemens (Nederlands)

Eén goed voornemen had ik met oud en nieuw uitgesproken, en dat was regelmatig en veel blogs schrijven...het is inmiddels 13 januari en ik heb nog niet één blog geschreven.
Dat is bepaald geen gebrek aan inspiratie, want er vliegen de hele dag door onderwerpen en invalshoeken door mijn hoofd, maar zodra ik mijn toetsenbord aanraak...overvalt me een soort soezelige tevredenheid en dat is bepaald niet productief. Alles lijkt gezegd...alles lijkt al onder woorden gebracht.
En, ik ben niet de enige begrijp ik...veel mensen die voor hun genoegen schrijven kampen met hetzelfde probleem.
Hoewel het niet echt een probleem is...soezelige tevredenheid...
Het is alleen wel lastig als je eigenlijk vindt dat je iets zou moeten schrijven.
Dus eigenlijk is het probleem dat ik iets wil.
De oplossing is dus ..niet willen?
Wil niets. 
Hoe boeddhistisch van mij.

:-)
Inge