zondag 29 juli 2012

Dag rups! (Nederlands)

Voel je het? Voel je dat je aan het transformeren bent? De rups is definitief verdwenen.

Na een rustige tijd, is de zonnactiviteit weer aan het toenemen...en er beloofd weer een nieuwe golf aan te komen om ons voort te stuwen. Het begon afgelopen dinsdag met een warming up, en vrijdag kregen we de eerste M-flare.
Gister om 2056 UT (22.56 in Nederland) een nog sterkere M- flare, die al in de buurt van een X-flare kwam. Dit komt van een zonnevlek die nog niet eens richting Aarde gedraaid is..dus veelbelovend.

Ik weet dat ik in herhaling val, maar ik kan er niks aan doen, dit is wat er gebeurd. We zijn nog altijd aan het loslaten wat we niet meer nodig hebben, nog steeds aan het vervellen, achterlatend wat we niet zijn...transformerend in de vlinder die we zijn.
Vlinders kunnen niet vliegen als ze ouwe bagage moeten meeslepen.

Jim Self zei recentelijk, dat als je een cocon open zou maken, halverwege het proces van de rups die een vlinder wordt, zit er niet iets in dat op een rups of een vlinder lijkt, of op allebei. Wat je zou aantreffen is vormeloos slijm
En...dat zijn wij dus nu.
We zijn niet meer de rups.
Nog niet de vlinder.

Het was een hele toer om die bekende vorm los te laten. Voor sommigen was het pijnlijk, voor velen was het af en toe echt eng, en voor ons allemaal is het volledig nieuw.
En wederom komt vertrouwen om de hoek kijken. Je zult vertrouwen moeten hebben in de transformatie, in het proces, vertrouw erop dat alles goed is, precies zoals het moet zijn.
(ja, het is de bedoeling dat je vormeloos slijm bent :-)))
Wees een voorbeeld in dat vertrouwen, zodat anderen vertrouwen zien, want veel van ons zijn nog altijd bezig met het loslaten van de vorm van de rups.
Zij hebben nog altijd die pijn, zijn nog altijd bang, zien misschien helemaal niet meer waar ze naartoe moeten.
Wees liefde, wees vertrouwen.

Dus, uit dat vormeloze zal de vlinder die we zijn geboren worden..en dat dringt steeds meer tot ons door.
En natuurlijk, bang voor veranderingen als we zijn..maakt dit ons gespannen en nerveus. Maar het vult ons ook met verwachting en opwinding, en ik stel voor om je daar op te concentreren.
Want het is ook geweldig om jezelf opnieuw uit te vinden!
Sommigen hebben net geliefden verlaten om een nieuw leven te beginnen, anderen beginnen een hele nieuwe carrière, dromen worden werkelijkheid.
We hebben steeds beter in de gaten dat je niet het één of het ander hoeft te kiezen, en zeker niet voor altijd....verandering is goed, is nodig, sterker nog, we zijn de verandering nu!
Verander je eten, verander je ideeën, verander je blik, verander wat je doet, verander je perspectief.
Verander je leefomgeving, verander je gewoonten, verander je stijl, verander je kleding, je haar!
Gewoon dóen! Nu is de tijd om de JIJ te zijn die je altijd al was...diep (verstopt) van binnen naar buiten te laten komen!
Kom buiten spelen!

EnJOY
Inge

Bye bye caterpillar! (English)

Can you feel it? Can you feel yourself transforming? The caterpillar is definitly no more...

After a bit of quiet time, solar energy is picking up..and its promising to give us another wave to ride.
Its started last tuesday with some small flares, like a warming up, friday we were presented with an M-flare. Yesterday at 2056 UT another M-flare wich was even a bit stronger...getting close to being an X-flare.
This coming from a sunspot that is not yet facing Earth...so thats promising.

I know I am repeating myself, but I cannot change what is going on. We are still letting go of the stuff we do not need...we are still shedding old skin, leaving behind what we are not...transforming to become the butterfly we are.
Butterflies can't fly when the past is weighing them down.

Jim Self recently said, that when you would open up a cocoon halfway through its proces of the caterpillar becoming the butterfly, there is not a creature inside that resembles both...or either one of them. What you would find inside is shapeless goo.
So..that would be us now.
We are not the caterpillar anymore.
Not yet the butterfly.

Its been quit a ride, letting go of that familiar shape. For some it was painfull, for most of us scary from time to time, for all of us it is a complety new experience.
Thats where - again - the trust comes in. You need to trust the transformation, trust the process, trust that all is well, exactly as it is.
(Yes...you are supposed to be goo :-)))
Lead the way in showing trust, be that trust for others to see, because a lot of us are still in the process of letting go of that caterpillar state of being.
They might still be in pain, are still scared, because they might not see the road ahead.
Be love, be trust.

So, from this goo, the butterfly that we are will be born...and that is starting to dawn on most of you too.
And ofcourse, scared of change as we tend to be...this is also making us nervous and anxious. Its is also filling us with anticipation and excitement, and I suggest we concentrate on thát feeling.
Because it is exciting to reinvent yourself!
Some people just left their loved ones to start a whole new life, some are starting completely different careers, former dreams are turning into reality. We are realising we do not have to choose one thing and be stuck with that for ever....change is good, change is neccesary, heck we are the change right now!
Change your food, change your ideas, change your outlook and change your actions, change your perspective. 
Change your living space, change your habits, change your style, change your clothes, change your hair.
Go for it...now is the time to let the you that always lived deep (hidden) inside of you to come out!
Come out to play!


EnJOY
Inge

vrijdag 20 juli 2012

How to expand and keep yo' behind small (English)

No seriously...how do you do that? How do you expand, allow yourself to grow, be bigger then life, take up all the space you want/need, be extremely present...and not have your body expand with it?
Seems to be quit a problem nowdays, for yours truely included. 

Thinking back, my body started to expand right about the time I started on my spiritual path. (well...was always on that ofcourse, but consciously...chosen..awake)  
My biggest challenge at the time was to become truely and firmly grounded (as it is for most people) ....mind and body.
The previous years I had my two children, and that certainly brought me back to being aware of my body. 
In fact I was in awe ...how could a body - that I had not treated very well - perform such a miracle? Twice!
But being aware of your physical being is not the same as being grounded. And if yer not grounded, there is no way you can do healing work, the energy is gonna be all over the place and can not be directed.
Its so funny when people say that energywork is kinda woowoo (in Dutch they - litteraly - call it 'floaty' ) when its quit the opposite. Its very earthly, grounded, feet on the ground.
So...to get there, how did I do that?

One of my menotors - Krijn Koetsveld - gave me a mantra, helping me to connect to the Earth, and I did this mantra several times a day, for about two years. In the beginning I did them with two large turmalins, jumping up and down...yeah, I was quite e severe case of ungroundedness hahaha...
(will send you the mantra if you want it, just drop me a line) 
But, back to the subject at hand...all this physical connecting, made my body very aware of gravity obviously, and hey, putting on some weight will surely help! 
So I did. No, not by choise obviously...I just wasn't aware of the consequenses of not being more specific in what I wanted and how I wanted it. All I asked for was being more grounded...and so the universe delivered. About 10 kilo's of it.
Darn.

So..now I am working on that; to be more specific, ask for what I want, without having this universe - with its wonderfull sense of humour - interpred it as it pleases.
 And its the same with everything you ask for, or want to create...be specific, because if you leave room for interpretation....oh boy...;-)
Have a great weekend!
Inge


Hoe te groeien..maar je achterwerk klein te houden..(Nederlands)

Nee, even serieus, hoe doe je dat? Hoe groei je, expandeer je, wordt je 'bigger then life', neem je de ruimte die je wilt en nodig hebt, ben je volledig aanwezig...maar laat je je lichaam niet evenredig meegroeien?
Het is echt wel een 'probleem' momenteel...ook voor ondergetekende.
Als ik terugdenk, dan begon mijn lichaam uit te dijen rond dezelfde tijd dat ik mijn spirituele pad begon te volgen. (nou ja, dat volgde ik natuurlijk al, maar ik bedoel bewust..gekozen..wakker)
Mijn grootste uitdaging was om echt geaard te raken (zoals dat voor de meeste mensen geldt) ..voor mijn lichaam én mijn geest.
In de voorgaande jaren had ik mijn twee kinderen gekregen, en dat had me al heel erg bewust gemaakt van mijn lichaam. Ik bewonderde het volkomen, hoe kon een lichaam  - dat ik niet zo best behandeld had - zo'n wonder laten voltrekken? Twee keer!
Maar, met bewustzijn van je fysiek, ben je nog niet geaard. En als je niet geaard bent, dan kun je van zijn lang zal ze leven geen healingwerk doen...de energy is dan all over the place en je kunt het niet sturen.
Het is ook zo grappig als mensen zeggen dat mijn werk 'zweverig' is , want het is het tegenovergestelde...heel aards, geaard, voeten stevig op de grond.
Maar zover komen, hoe heb ik dat gedaan?

Eén van mijn mentoren - Krijn Koetsveld -  gaf me een mantra, die me hielp bij het verbinden met de Aarde, en ik zei die een paar keer per dag, gedurende twee jaar. In het begin zelfs met twee knotsen van toermalijnen in mijn handen...ja, ik was behoorlijk on-geaard haha!
(wil je de mantra ook, stuur even een mailtje..)
Maar..terug naar het onderwerp, al dat fysieke verbinden maakte mijn lichaam zeer bewust van de zwaartekracht, en extra gewicht, dat helpt zeker weten!
Dus dat deed ik. Niet met opzet natuurlijk...ik was alleen niet bewust genoeg van mijn slordige vraagstelling...wat ik vroeg was meer aarding, en het universum leverde. Wel 10 kilo.
Zucht.

Dus, daar werk ik nu aan, om duidelijker te zijn, precies te vragen wat het is dat ik wil, zonder het risico te lopen dat het universum - met zijn geweldige gevoel voor humor - het leuk gaat interpreteren. 
Zoals eigenlijk met alles waar je om vraagt, wat je creëert..wees precies, want als je ruimte laat voor interpretatie...oh nee..;-)
Fijn weekend!
Inge

woensdag 18 juli 2012

Whoopsadaisy! (English)

Eventhough 'whoopsadaisy'  seems to be a very sunny word, and there is no sun to be found outside...there's a lot of it to be found inside!
The past few days have been kinda disasterous in 3D, with bills coming from all angles (havin no idea how to pay them, but they tend to get payed anyway and we always live to tell) with bad news running in the family healthwise, with the world being in the turmoil it is in....I can't help it, I feel soooo good!!
Its like every one of my cells have decided to throw a party...and oooh yeah, I was invited to all of em!

Eversince that last x-flare..when was it...the 6th of this month, things have been looking up. Its like that one kicked me out of this sludge that prevented everything and anything from moving...and then all of a sudden we were lifted to a whole other plateau, with lots of space and clean freshness!
There may be no abundance in my bankaccount (yet)....there sure is an increase in my energylevel, and boy that feels good after having been tired for months!
So I guess that takes us right back to trust...trusting that the rest will follow, that the abundance does not stop here..that this is just te beginning of total abundant freedom ahead!

Total abundant freedom...can you honestly say that you trust that thát is what is ahead? Do you claim that for yourself in full trust and naivety...and then just let it go?
Hm...i'm not so sure of that..but what I do know is that i'm a lot closer to that full belief, to that creation then I was a few weeks ago. I think I feel safer...I knów I feel safer, so I must have let go of a lot of the fears that I used to carry around.
I knéw that this was happening...I knew that this releasing and letting go was not just talk...and now I feel it.
Do you feel it too?
Can you feel that you really did let go? Can you feel you are lighter? (more enlightened?)

So...we are doing well...creating well..and I knów there is no wrong path, because every path is right if you are on it....but I can sure tell you that this path is much preferred!
Now all we need is to keep walking, keep trusting that all is well!
(and a bit more sun would be nice thank you very much)

Shine!
Inge

Whoopsadaisy! (Nederlands)

Hoewel 'whoopsadaisy' een hele zonnige kreet lijkt te zijn en er weinig zon te bespeuren is buiten..schijnt die volop van binnen!
De afgelopen dagen zijn weer es rampzalig op 3D nivo, met rekeningen die van alle kanten komen (en ik geen idee heb waar ik die van ga betalen, maar dat lukt toch altijd en we overleven het ook elke keer) er vervelende gezondheidsproblemen zijn in de familie, de wereld door alle denkbare onrust gaat....ik kan er niks aan doen..ik voel me zoooo goed!
Het is alsof iedere cel in mijn lichaam een feestje geeft ..en ik ben - oh yeah - op alle feestjes uitgenodigd!!


Sinds de laatste x-flare, wanneer was het, de 6e juli, lijkt alles makkelijker te gaan. Het is alsof ik uit een bak modder ben getrokken die me verhinderde voor-of achteruit te bewegen...en plotseling bevind ik me op een heel nieuw plateau, met heel veel ruimte en frisheid!
Er is welliswaar (nog) geen overvloed op mijn bankrekening te bekennen...er is een enorme toename in mijn energie, en dat is heerlijk na maanden van moe zijn!
Dat voert ons dus wederom naar vertrouwen...vertrouwen dat de rest wel zal volgen, dat overvloed hier niet stopt ..dat dit het begin is van totale overvloed en vrijheid!


Totale overvloed en vrijheid...kun jij eerlijk zeggen dat je erop vertrouwt dat dat is wat in het verschiet ligt?
Claim je dat voor jezelf in volledig vertrouwen en naiviteit...en kun je het dan loslaten?
Hm..ik ben daar niet zo zeker van, maar ik weet wel dat ik veel meer vertrouwen heb in die creatie dan een aantal weken geleden. Ik denk dat ik me veiliger voel..ik wéét dat ik me veiliger voel..dus ik moet wel een heleboel angst hebben losgelaten.
Ik wist dat dit aan het gebeuren was...ik wéét dat ik van alles aan het loslaten was, en dat dat geen loze woorden waren...en nu voel ik het dus ook.
Voel jij het ook?
Kun je voelen dat je hebt losgelaten? Voel je dat je lichter bent? (dichter bij verlichting?)

Dus...we zijn goed bezig...we creëren..en ik weet dat er geen verkeerd pad bestaat, want elk pad dat je volgt is voor jou het juiste..maar ik kan je wel vertellen dat ik hier veel liever loop!
Wat ons nu te doen staat is doorlopen, en blijven vertrouwen dat alles goed is zoals het is.
(en een beetje meer zon zou fijn zijn hartelijk dank)

Straal!
Ingedinsdag 17 juli 2012

I Am ...Chef'Special (English)

Sometimes I get infected by the virus of music. Sometimes its temporary, like a cold, and sometimes it is permanent, like a chronic infection.
My most chronical one is the Red Hot Chili Peppers...from way back when I was in my punk days I heard their music; funkadelic mayhem masters...loved em. Saw them live a few weeks ago...and still adore em.
As a derivative, I also listened to the solo work of John Frusciante (the guitarplayer) and I must say....his music can sweep me away like nothing else...it has the ability to make me forget about time, household, food and all...which is not appriciated by my family.
What can I say..i'm an all or nothing kinda gal.

A temporary bug that caught me, for example was Jeff Buckley. I knew his music, but one day it just hit me fully...and I was mesmerised..by his voice, by his genius, his appearence...everything. For days I was glued to my headphones. Listening, drowning, analyzing, loving ...yeah I think I must have forgotten to cook once or twice...

Now I have a new virus, and I have a strong presumption its a chronic one.
They are called Chef'Special. Went to see them with my son a few months ago, and I was blown away! From the very first tones they made me smile (bigtime) and that smile stuck on my face the whole show...probably way after too.
These five wonderfull men just have it all! The music makes you wanne jump around like crazy (for my 46 year old knees this is a souvenir for a week) they make you wanne know the lyrics so you can sing along with the simply irresistible frontman Joshua, and makes you close your eyes and drift away when Guido solo's off. Drummer Wouter, groovin' and smiling as contagious as the agile elasticity of bassmaster Jan. And then there is pianowizard Wouter, whom I strongly suspect is kind of a genius.
They are happy, angry, mellow, up, chill and fierce...but most of all...they are sooo energetic!
(aaah I hear you think.. tháts where the energytherapist-spirituality comes in!)

The energy they give is so pure and sincere and poures straight from their being into the energy of the audience where it blends to a symbiosis. Tangible oneness.
It makes you a participant in a whirlwind of recigive...and ooooh my..I love to be swept off my feet like that!
You know that feeling? When something is really good...it makes every cell in your body go whooopie!!

Cought as I am, I wanne know all there is, hear all they ever made, listen to them talk in interviews and study their...well, energy I suppose.
And in doing so, I discovered what makes this band destined  for everything they want.
They say they have a plan...but I would say a deliberate creation.
And as you know, creations only work if there is no room for doubt...if you decide, in full naivety to follow your dreams, your passion and your bliss.
These guys did just that...they found eachother, discovered they had matching talent, share the same drive and goals and thus created this wave of loving energy that will engulf anyone who comes close.

This is probably the last summer they play small venues - the secret is out - so we'll go see em whenever we can...savour the memories and be proud to have walked with em a little...
Thanks you for being you guys, biggest monkeys of em all...thank you for being Chef'Special.


In love and awe
Inge

I Am...Chef'Special (Nederlands)

Soms wordt ik geïnfecteerd door een muziekvirus. Soms is het tijdelijk, zoals een verkoudheid, en soms is het permanent, een chronische infectie.
Mijn meest chronische is de Red Hot Chili Peppers...van heeel lang geleden al..uit mijn punkdagen. Ik hoorde hun muziek; funkadelic mayhem masters...hield meteen van ze. Een paar weken geleden zag ik ze nog live en aanbid ze nog steeds.
Als afgeleide ging ik natuurlijk ook luisteren naar de muziek van John Frusciante (de gitarist) en ik moet zeggen dat zijn muziek mij wegvoert zoals niets anders dat kan...het heeft het vermogen om me de tijd te laten vergeten, het huishouden, eten maken enzo...wat mijn familie me niet altijd in dank afneemt.

Tja, wat moet ik ervan zeggen...ik ben een alles of niets mens.

Een tijdelijke 'verkoudheid' die me eens volledig in de greep had was Jeff Buckley. Ik kende zijn muziek, maar op een dag raakte het me volledig..ik was gebiologeerd...zijn stem, zijn genialiteit, zijn verschijning..alles. Dagenlang zat ik vastgelijmd aan mijn koptelefoon. Luisteren, verdrinken, analyseren, liefhebbend...en ja, ik denk dat ik ook toen een paar keer vergat te koken..

Nu heb ik een nieuwe virus opgelopen, en heb het sterke vermoeden dat het chronisch zal worden.
Ze heten Chef'Special.
Een paar maanden geleden ging ik met m'n zoon voor het eerst naar een optreden en ik was verrukt!
Al bij de eerste tonen kreeg ik een (grote) glimlach op mijn gezicht en die bleef daar het hele optreden zitten...en daarna waarschijnlijk ook.
Deze vijf mannen hebben het allemaal! Van de muziek ga je als een gek staan springen (voor mijn 46 jarige knieën een souvenir voor een week) het maakt dat je de woorden wilt kennen om mee te zingen met de onweerstaanbare voorman Joshua, en maakt dat je je ogen wilt sluiten en weg wilt dromen als Guido zijn solo's speelt. Drummer Wouter groovin' en lachend, net zo aanstekelijk als de elastische behendigheid van bassmaster Jan. En dan is er nog pianowizard Wouter, waarvan ik het sterke vermoeden heb dat hij een genie is.
Ze zijn blij, kwaad, zacht, up, relaxed en heftig...maar ze zijn vooral zooo energiek!!
(haaa, hoor ik je denken, daar komt eindelijk de energietherapie-spiritualiteit om de hoek kijken)

De energie die ze geven is zo puur en oprecht en het stroomt rijkelijk vanuit hun 'zijn' het publiek in waar het één grote symbiose vormt. Tastbare eenheid.
Het maakt je deelnemer in een wervelstorm van 'recigive' ...en oooh wat vind ik het heerlijk om zo meegevoerd te worden!
Ken je dat gevoel? Als iets écht goed is..dat elke cel in je lichaam woeeepiiee gaat?

Aangestoken als ik ben, wil ik dan ook alles weten, alles horen wat ze ooit gemaakt hebben, naar ze luisteren in interviews en bestudeer hun...nou, energie dus.
Al doende ontdekte ik waarom deze band is voorbestemd om alles te zijn wat ze willen.
Ze zeggen dat ze een plan hebben..maar ik zou meer zeggen, een weloverwogen creatie.
Zoals je weet lukt creëren alleen als er geen ruimte is voor twijfel, als je besluit - in alle naïviteit - je dromen te volgen, je passie..je bliss.
Dat is precies wat deze jongens gedaan hebben..ze vonden elkaar, ontdekten hun gezamenlijke talent, hun gedeelde drijfveren en doelen, en daarmee creëerden ze deze golf van energie die iedereen mee zal voeren die dichtbij komt.

Dit zal de laatste zomer zijn dat ze kleine zalen en festivals aandoen- de aap is uit de mouw - dus we gaan er zo vaak naartoe als we kunnen...herinneringen maken, trots dat we een eindje met ze op mogen lopen..
Dank dat jullie er zijn, biggest monkeys of em all...dank dat jullie Chef'Special zijn.In love and awe
Inge


maandag 16 juli 2012

Breek en Bliss weekend (Nederlands)

Wauw....maak je hetzelfde mee als ik? Het voelt als een gezegende tijd, maar er breekt ook heel veel!
Breek los, breek af, breken met elkaar, met gewoonten..en doorbraak!

We zijn los aan het breken van oude patronen, en dat geeft vrijheid, maar natuurlijk ook pijn, want het is echt breken...niets lijk kalm of sereen te gebeuren.
Oude geloofssystemen komen naar de oppervlakte en worden zeer zorgvuldig bekeken en gewogen...als ze ons niet langer dienen in onze groei, dan hoepla, d'r uit met die zooi!
Veranderingen in geloofssystemen kunnen heel diep gaan en onze persoonlijkheid lijkt er zelfs door te veranderen, dat kan vrij plotseling zijn, en kan je overvallen.
De ene dag geloof je ergens in, de volgende dag gooi je dat geloof radicaal de deur uit.
De ene dag sta je ergens volledig achter, de volgende dag kun je je niet meer voorstellen hoe je erachter kon staan.
Wat je de ene dag nog tolereerde ..kun je nu onmogelijk nog ondersteunen.
En het is allemaal oprecht...
Deze inconsistentie is moeilijk voor onszelf...maar mogelijk nog moeilijker - verwarrender - voor de mensen om ons heen.

Natuurlijk kun je je daardoor niet laten tegenhouden, je kunt veranderingen niet tegenhouden...ze zullen zich niet laten tegenhouden en alles slechts vervormen. De energy gáát..of jij dat nou wilt of niet.
Niet omdat die energie een grotere macht is dan jijzelf...die grotere macht ben jij zelf!
De veranderingen hebben we zelf om gevraagd, en het protest komt dan ook niet van onze ziel (I am, hogere zelf, hoger bewustzijn...welk woord je ook maar verkiest) maar van ons ego.
Ons ego is zeer gehecht aan het verhaal van ons leven, en wil dat we kiezen op basis van de ervaring die we hebben opgedaan in dat verhaal. Dat is waar het ego van gemaakt is!
Onze ziel weet dat dat helemaal niet nodig is...dat je het verhaal kunt loslaten. Dat jij niet het product bent van je verhaal..je bent veel groter dan dat.

Als je je dat realiseert, als ervaart dat je veel grootser bent dan je ego...dán komt de bliss (zegening) om de hoek kijken.
Dan weet je dat je je beter kunt laten meevoeren door de stroming
Klinkt misschien wel een beetje als een 'new age' cliché...go with the flow..maar het is wel waar!
Als je het moeilijk vind je te laten meevoeren, ga het dan maar eens lijfelijk doen...ga zwemmen en voel hoe het voelt om met het water mee te bewegen...er niet tegenin te gaan.
Kun je niet gaan zwemmen...doe het dan met dans! Sluit je ogen en wieg...laat de beweging natuurlijk komen.
Dit nummer heeft mij daar wel eens bij geholpen...hopelijk helpt het jou ook..

.
 


Bless you
Wees vrij

Inge

Break and Bliss weekend (English)

Wauw...are you experiencing the same as I am...its a blissfull time, and its also a time of breaking...breaking free, breaking up, breaking down and breaking through!!

We are breaking away from old habits and paterns, and that brings us freedom, and ofcourse also pain, because its breaking...nothing easy or sereen about it.
Old belief systems are being brought to the surface and are being scrutinized carefully...and if they no longer serve us and our growth, they are out the door!
Changes in your belief systems can run deep and this means we seamingly change our personality, and it can be quit sudden and unexpected.
One day you believe in something, and the next day you radically throw the belief out.
One day you may support something and the next day you can't support it even if you would want to.
Things that were tolerable before...are impossible to tolerate now.
And all of it is sincere...
This seemingly inconsistency is hard on us...and possible even harde -more confusing - on the people around us.


Ofcourse you can't let that stop the change, you can never let the change stop....it will not stop it will only get warped, because the energy is moving wether you agree with it or not.
Not because the energy is a bigger power then you are...you are thebigger power!
We have asked for these changes, and the objections do not come from our soul (I am, higher self, higher consciousness whatever word you prefer) but from our ego.
Our ego is extremely attached to our story , and wants us to make choises based on the experiences we have accumulated during the making of this story. Thats what the ego is made from!
Our soul knows that that aint necessary at all...you can let go of the story...you are not the result of the story...you are way bigger then that.

When you realise that, when you feel you are a greater power then just that ego, tháts where the bliss comes in..
Then you know..its so much better to just go with the flow.
 May sound lame, may sound like a 'new age' cliché...but its true.
If you find it hard to go with the flow...I suggest you do it physically..go for a swimm and feel what it feels like to not resist the water. Or if you can't get to water, dance! Close your eyes and sway....let the movement come naturally.
This song to me has been key to learning that...hope it will suit you too..

 


Bless you
Be free
Inge

woensdag 11 juli 2012

De kracht van 'I am' (Nederlands)

Ik dacht net na over die woorden: 'I Am, behoorlijk krachtig in hun eenvoud.
De eerste keer dat ik deze woorden tegenkwam (buiten normaal gebruik) was toen ik mijn Shamballe Multi Dimensional  Healing cursus deed; mijn deur naar de herinnering van dat waar het in de wereld om draait maar wat we zijn vergeten toen we naar de Aarde kwamen.
Er zijn vele deuren die je kunt openen, dit is er maar eentje, maar ik houd ervan, het was mijn deur.
Dat is waar ik voor de eerste keer de zin 'I am that I am' hoorde en eerlijk gezegd, vond ik het een beetje verwarrende zin, dacht dat het een soort kosmisch raadsel was...en dat ik natuurlijk weer de enige in de kamer was die niet ontwikkeld genoeg was om te begrijpen wat het betekende...dus ik knikte met mijn hoofd n keek er gepast serieus bij, hoop ik....denk ik..
Maar ik voelde ook dat er echte kracht in die woorden zat...het voelde heel goed om ze hardop te zeggen...langzaam en aandachtig.

Na de eerste cursusdagen, in de meditaties, begon ik mezelf steeds te zien als een figuur, staande op een rots hoog boven de zee - zoiets als de kliffen van Normandië en Dover - ik voel dat ik daar alleen sta, op een groen en weelderig veld. Ik draag een soort mantel en heb een staf in mijn handen. Een beetje zoals de grote tovenaar Gandalf in Lord of the Rings, stoot ik mijn staf op de grond - en ik denk dat de Aarde ervan schudde - op de laatste 'am' van het 'I am that I am' en dat kreeg ik zoveel kracht van!
Na de eerste ontmoeting met deze 'mij' was ik verbijsterd...en een beetje beschaamd om het hardop te zeggen, dat ik mezelf als zo'n krachtig wezen had gezien.
Ik ben er zeker van dat ik het heb geprobeerd af te zwakken toen we elkaar onze ervaringen vertelden....maar van binnen...was ik vol bewondering..

Een vreemd detail was de staf, ik wíst dat er een belangrijk symbool op de bovenkant zat, maar ik kon het me niet herinneren, of ik had het niet gezien..of ik kon het niet zien..
Het was heel veel meditaties en cursussen later dat ik kon zien hoe de hele staf eruit zag, het was een caduceus...al wist ik dat toen niet....ik vond em wel prachtig door de vleugels en het serpent. (mijn sterrenbeelden zijn schorpioen en slang) Alles dat ik er later over las klopte niet precies voor me. Ik kan niet goed omschrijven wat het voor me betekent...het is misschien ook niet zo belangrijk.

De zin 'I am that I am' kwam ik toen overal tegen, overal waar ik leringen en leraren tegenkwam, en het werd steeds sterker voor me. Zeg het maar hardop...voel je hoe het alles lijkt te behelzen dat er is?
Hoe het eigenlijk alles is dat je hoeft te zeggen? Wilt zeggen? Hoe het alles zegt dat je ooit hoeft te voelen of te weten? En hoe het je laat weten in iedere cel laat weten dat je genoeg bent? Dat jij alles bent dat er IS?
Dat het eigenlijk onmogelijk is om iets anders te zijn dan genoeg, altijd precies goed en perfect?
Want elk foutje, elke mislukking, elke zwakheid die je denkt te hebben of te zijn, ben jij...en daar kán niks mis mee zijn, want het is wat en wie je bent!
I AM THAT I AM


Kun je me nog volgen?
We zijn er zo aan gewend om te oordelen en te veroordelen..vooral als het om onszelf gaat...dat altijd aanwezige 'ik ben niet (goed) genoeg'
Hoe kan het nou niet genoeg zijn om dat te zijn wat je bent! Daar kan helemaal geen dualiteit in zijn!
De dualiteit ontstaat pas als je buiten 'dat wat jij bent' gaat, dan ga je vergelijken en oordelen. Vergelijken en oordelen onstaat nooit van binnenuit!
Als we geboren worden dan vergelijken we en oordelen we niet, dat is aangeleerd gedrag. Onze natuur is niet oordelend, onze natuur is zorgend, en liefhebbend en openhartig...of wat voor woorden je ook wilt gebruiken wat je eigenlijk niet kunt beschrijven..alleen kunt voelen.
Woorden zijn altijd gehandicapt met een tegenover gestelde, een  andere zijde, maar wanneer je naar je kern gaat, dan weet je dat er alleen ZIJN is. Om dat ZIJN te beschrijven....zo licht en eerlijk mogelijk...de uiterste poging om het van woorden te ontdoen die dualiteit en tegengesteldheid meebrengen, zullen je altijd terugvoeren naar;
I AM THAT I AM.


The power of 'I Am' (english)

I was just thinking about those words: 'I Am', pretty powerfull in all their symplicity.
The first time I encountered these words (outside normal use) was when I did my Shamballa Multi Dimensional Healing course; my door to a remembering all that the the world is but we forget when we come to Earth.
There are many doors that you can open up, this is just one way, and I love it, because it was my door.
This is where I first heared the phrase 'I am that I am' and frankly, I was kinda puzzeled when I did...I thought it was somekind of cosmic riddle ..and ofcourse I felt like I was the only one in the room too unsophisticated to get it...so I nodded my head andhopefully  looked appropriatly serious...I guess...
But I also felt there was real power in the words too...it felt good to say out loud...and slow and deliberate.

After the first few days of the course, in meditation, I started to see myself as this figure, standing on a cliff, high above the sea, - something like the cliffs at Normany or Dover - I feel that I am standing there alone on a lush and green field. I am wearing somekind of cloack and I have a staff in my hands. A bit like I later saw the great wizzard Gandalf do in Lord of the Rings, I lunged the staff to the ground - I think the earth trembled - at the last 'am' of the 'I am that I am' and that felt so empowering!
After that first 'meeting' with this 'me'...I was astonished...and embareced to say out loud that I saw myself as such a powerfull being.
I'm sure that I tried to tone it down when we told eachother our experiences...but inside of me, I was is awe...

A strange detail was the staff, I knéw that it had an important symbol on top of it, but I could not remember, or it was not shown...or I just could not see...
It would take many meditations and many courses to finally be shown the whole staff, and it was a caduceus...though at that time I didn't know what it was...I loved it for its wings and its serpent.  (for my starsigns are scorpio and snake) All that I read about it later was never entirely right or fitting for me. I can't really describe what it means to me...and maby its not that important either.

The phrase "I am that I am' kept popping up, everywhere I found teachings and teachers, and it kept growing in strenght. Say it out loud...can you feel how it seems to encompass all there is?
How it is really all you would ever want to say? Need to say? How it says all you ever have to feel or know?
And how it makes you know in ever fiber of you, that you are enough? That you are all that you ARE?!
That it is absolutely impossible to be anything else but enough, always just right and perfect?
Cause every flaw, every failure, every weakness  that you think you have or do or are, is you...and that nothing cán be wrong about that, because it is just what and who you are!
I AM THAT I AM

Still with me?
We are so used to judging, specially ourselves...the ever present 'I am not good enough'
Well, how can you be not good enough if all that you are is what you are? There is no duality in that!
The duality starts when you go outside what you are, and start to compare and judge. And comparing and judging is never done from the inside!
When we are born. we do not come in judging and comparing...thats learned behavior. Our nature is not judgemental, our nature is caring and loving and openhearted ..or whatever words you want to use to describe that what cannot really be described...only felt.
Word have this great handicap of always having an opposite, there is always another side, but when you truely go to your core, you knów there is only IS-ness. To describe your IS-ness ..to make it as true and light as possible...the ultimate attempt to rid words of all duality and opposites, will always bring you back to;
I AM THAT I AM.


dinsdag 10 juli 2012

Get outta here!! (English)

Solaractivity still going strong, we had an X-flare on the 6th, an almost X-flare on the 8th, a few M flares (two of em this morning) and lots of CME's keep coming our way. And eventhough the most active sunspot just turned away from us, there is a new one ready to face us, and that one is promising some fireworks again.

I keep getting a lots of questions about the sun, the flares and the cme's , so I have started writing sort of a folder about all of that. When its ready, I will ofcourse let you know. If you are sure you want it, please leave your emailaddy at:'' Wanne be informed? Leave email here'' at the right upper corner of this blog.

So, last saturday we did another distance healing/meditation and as always it was great and informative and connected and humbling. I'm truely greatfull that you join me and support me in my work.

This time a lot happened again, but there was this one thing thats really memorable.
We are all our greatest critic..right? Don't need nobody else to put us down, tell us off and break us into pieces. We all know this voice that tells us, we are not good enough, too tall, too short..ah wel..you get the point.
During the meditation this person detached itself from me, becoming a seperate kinda person. She was not a pleasure to encounter, obviously not my favorite part of me.
So...I sent her away! Told her to leave the premises, get out of my space and be gone!!
And I actually saw her behind a fence, screaming and waving arms through the bars of the gate..what a ridiculous entity! What a hysterical part of me!!
It made me smile..and it made me laugh...
Its a wonderfull image to have...ofcourse I hope she has been banned for ever, but in case she rears her ugly head again...i'm sure to send her right behind the bars again!
:-))

Have a great day!
Love
Inge

D'r uit!! (Nederlands)

Zonneactiviteit nog altijd actief..een X-flare op de 6e, een bijna X-flare op de 8e, en een aantal M-flares (waarvan 2 vanmorgen vroeg)en veel CME's komen deze kant gestaag op. En hoewel de meest actieve zonnevlek nu van ons wegdraait, is er al weer een nieuwe onze kant aan het op draaien, en die belooft ook weer vuurwerk!

Ik krijg altijd weer veel vragen over de zon, de flares en de cme's, en ben maar es begonnen met het schrijven van een soort folder erover. Als het klaar is laat ik het natuurlijk hier weten. Als je het zeker wilt hebben, vul dan je emailadres is bij: ''altijd op de hoogte zijn? Vul hier je emailadres in'' rechtsboven in de hoek van deze blog.

Afgelopen zaterdag weer een afstandshealing en meditatie gedaan, en het was wederom heelrijk en informatief en verbindend en nederig. Ik voel me heel dankbaar dat je meedoet en me steunt in mijn werk.

Er gebeurde weer een heleboel, maar er was één ding dat zo leuk was dat ik het even wil delen.
We zijn allemaal ons eigen grootste criticus, niet waar? We hebben niemand anders nodig om ons naar beneden te halen, ons af te kraken en af te breken. We kennen allemaal dat stemmetje dat ons vertelt dat je niet goed genoeg bent, te lang, te kort...je weet wel wat ik bedoel.
Tijdens de meditatie werd maakte deze criticus zich los van mij, en werd als het ware een eigen persoon.
Dat was geen plezierig persoon om tegen te komen, echt niet mijn favoriete deel van mij!
Dus ik stuurde haar weg! Haar van het terrein verwijderd, uit mijn ruimte en wegwezen!
En toen zag ik haar achter een soort hek, schreeuwen en zwaaiend met haar armen door de tralies...wat een lachwekkend wezen! Wat een hysterisch deel van mij!
Ik moest ervan glimlachen...en ik moest er hardop om lachen..
Prachtig beeld vond ik het..natuurlijk hoop ik dat ze voor eeuwig wegblijft, maar voor het geval ze haar bizarre tronie weer laat zien..dan weet ik zeker dat ik haar zo weer achter die tralies stuur!
:-)))

Heb een heerlijke dag!
Liefs
Inge

.

vrijdag 6 juli 2012

Go Girl! (English)

Do you feel as happy as I do that the energies finally are (kinda) moving (bigtime) again?
As they say..standing water gets smelly after a while, thats exactly how I felt the past weeks. Nothing seemed to move..nothing seemed to develope. Only this letting go of that what we are not...and frankly, I was soo fed up with that! I'm not cut out for being in a lull...voids bore the heck out of me!
And when I get bored..I get myself in trouble.
Sooo..I so welcome this active sun and all the hoopla it brings :-)
Glad that there is a new sunspot emerging, so we know that this moving forward is gonna go on for a while..

As some of you know, I was at the docters this week to have my blood checked, cause I didn't get why I was sooo tired.
I know that the energies were low and I know that it was like walking through a thick layer of muck, and I know that 'this too shall pass' etcetera...but as often is the case...you can knów whats going on, but not translate that for myself.
I was not able to look at it form a distance and to have the faith that I tell everybody to have.
Hm..how ironic huh?

But...all the consciousness 'work' I have been doing does pay off, because my stuckness does not last as long as it could have, and I do know the right people to talk to..to help me get moving again. Phew!!
Getting unstuck always reveals so clearly what the obstacle of the stuckness was.
For me it was (again) the weird circle of;  starting up, getting moving and sabotaging myself.
I'm sure this resonates with a lot of you.
See, I was always told that I could be and do anything I wanted....the world of all possibilities was at my feet. I guess its a whole generation that grew up on that notion.
This turned out not to be quite true though..right?
I wanted to be a model....sorry, not tall enough, not special enough.
I wanted to be an actrice...sure..you and a million others.
So..a pilot..a psychologist, a director, a bartender...a....sigh..whatever..

So..I kept doing odd jobs..thinking I would eventually find my niche.
And...I did...I found a lot of niches, but that gets you nowhere if you are in this circle of selfsabotage!
Whenever I do something I like and could lead somewhere, this voice starts to talk to me:
 ''you are not special enough, there's a million others, not enough education, wrong education...quit before you make a fool of yourself, stop!''
And:
''you are not enough, you don't have enough (money) you will never be enough and you will never have enough, so give up!''

YUCK!!!

Then yesterday I decided after talking with my husband: ENOUGH!
I have had enough of this, I am enough, I have enough, I claim enoughness!!!

Then, I opened up my computer and there was a message from Dannion Brinkley (whom I admire and like a lot..google him!) ...he reacted on a facebook post of mine..which was in Dutch, so it made NO sense whatsoever for him to react to it...and it said:

'' I do not know what you are saying... but you go girl...''


 It felt like I was struck by lightning - which in the case of Dannion Brinkley is really very funny since he died twice from being struck by lightning ..

Because that says it all where my writing is concerned.

I should not even care if someone understands me..I should just GO for it.
Thank you Dannion.
Thank you universe for sending me that angel at just the right time.

(and this morning I received a message from another facebooker saying '' Go girl' - thank you Bo - so the universe is being quite clear here!)

So:
''GO me!!''
:-)
Ingeps: Bloodtest came back just fine!Go Girl! (Nederlands)

Ben jij ook zo blij, dat de energie eindelijk weer in beweging is?
Ze zeggen dat stilstaand water altijd gaat stinken en dat is precies zoals ik me voelde de laatste weken. Niets leek te bewegen, niets ontwikkelde zich. Alleen dat loslaten 'wat we niet zijn' en eerlijk gezegd werd ik daar zó zat van! Ik ben niet gemaakt voor ledigheid en leemte..ik verveel me dan zo!
En als ik me verveel..werk ik me in de problemen.
Dus...ik ben blij met de zonneactiviteit en alle hoepla die dat met zich meebrengt :-)
Ook blij dat er weer nieuwe zonnevlekken deze kant op draaien, want dan blijft het dus nog wel even zo doorgaan!

Sommigen van jullie weten dat ik deze week mijn bloed heb laten nakijken op van alles, omdat ik mijn eigen moeheid niet begreep.
En ik wéét dat de energie sloom was, en ik weet dat dat voelde als lopen door dikke stroop, en ik wist heus dat alles van voorbijgaande aard is...maar zoals dat wel vaker het geval is...je kunt het wel wéten, en het toch niet kunnen vertalen naar jezelf.
Ik kon er niet met een beetje afstand naar kijken en het vertrouwen hebben dat ik iedereen vertelde te hebben.
Hoe ironisch.

Gelukkig, door al het bewustzijns'werk' dat ik heb gedaan, duurde dat vastzitten niet heel erg lang. Gelukkig ken ik inmiddels de juiste mensen om mee te praten, die me helpen weer in beweging te komen. Poeh!
En, als het loskomt, kun je altijd zo goed zien wat er nou eigenlijk vast zat. En waardoor..
Voor mij was het het (eeuwige) cirkeltje van; Ergens mee beginnen, en zodra het loopt, mezelf saboteren.
En ik weet dat dat resoneert voor velen..
Net als velen van mijn generatie, werd me verteld dat ik alles kon doen en worden wat ik maar wilde..de wereld van mogelijkheden lag aan mijn voeten.
Maar dat bleek niet helemaal waar te zijn he?
Toen ik model wilde worden...was ik te klein, niet speciaal genoeg.
Toen ik actrice wilde worden..tuurlijk..jij en een miljoen anderen.
Piloot dan? Psycholoog? Regisseur? Barkeeper....oh..wat maakt het ook uit...

Dus..ik bleef baantjes doen in de overtuiging dat ik mijn niche heus wel zou vinden.
En...die vond ik ook..vele niches...maar dat levert niets op als je blijft ronddraaien in die cirkel van zelf-sabotage!
Wanneer ik iets doe wat ik leuk vind, wat ergens toe zou kunnen leiden, hoor ik die stem:
'' Je bent niet speciaal genoeg, een miljoen anderen, niet genoeg opleiding, de verkeerde opleiding, hou op voor je jezelf voor schut zet, stop!''
En:
''Je bent niet genoeg, je hebt niet genoeg (geld) je zult nooit genoeg zijn en je zult nooit genoeg hebben...geef het op!''

GATVER!!

Tot gister, in een gesprek met mijn man ik dacht...GENOEG!
Ik heb er genoeg van, ik bén genoeg, ik héb genoeg, ik claim genoegheid!

Toen zette ik mijn computer aan en zag dat ik een boodschap had van Dannion Brinkley (die ik zeer bewonder en érg leuk vind, google hem maar!) ..hij had gereageerd op een facebook post van mij...een post in het Nederlands nog wel, dus het was helemaal onbegrijpelijk dat hij juist daar iets gepost had..en de boodschap was:

'' I do not know what you are saying... but you go girl...''


Het voelde alsof ik door de bliksem was getroffen - en in dit geval is dat heel grappig, want Dannion Brinkley is twee keer doodgegaan nadat hij werd getroffen door de bliksem..
 
Maar...dat zegt het dus helemaal als het over mijn schrijven gaat.
Ik moet me helemaal niet bezighouden met 'begrepen worden'...maar just GO for it!
Dank je wel Dannion.
Dank universum voor het sturen van deze engel op dit moment.
(en vanmorgen kreeg ik van een andere facebooker een berichtje met de woorden 'Go girl'' - dank je Bo - dus het universum is effe heel duidelijk nietwaar?)

Dus:
'' Go me!!''
:-)
Inge
ps: Bloedonderzoek was prima!donderdag 5 juli 2012

7-7 healing meditation

Hello,

Just a short reminder for those who missed it, on 7-7 there will be another distance healing meditation evening. Email me for the info!!
Love
Inge

dinsdag 3 juli 2012

Mastering ascension....I guess? (English)

Up and down and back and forth, we climb, we move, we fall, we scramble, we dance, we cry, we laugh...and we sigh..
This ascension thing is so much fun, but boy can it wear you out!
I don't think I have even been this tired before in my life! I just came from the docters to have my blood tested for all kinds of ailments, which does not take away from the fact that this is happening now.
That eventhough its might be physical...it is also to do with the proces of ascension.

The past few years have been a breeze..I was on my way/path...working on my awareness, my consciousness, getting to know my ego and finding it a fitting space to be. I was oh so spiritual, meditating and doing all the right things.
This ascension..was gonna be a breeze!
So..I was really looking forward to 2012, cause nothing too evasive was going to happen to me...I was waaaay ahead of that game!

I also knew that the proces came with all kinds of pain, sorrow, changes, fears and being turned inside out..and I was fine with that..I even welcomed every dark period, cause I knew it was leading to something real..something loving, something light.
So I  released myself from being afraid of change, was aware that suffering was not at all required, that the only thing to fear was fear itself, and I think I was very brave about the whole thing...found that I was quite good at this getting enlightened.

Then came my connection to the sunflares..didn't know why, but I could feel them so clearly, and I developed kind of an understanding about them. Interpreting what they were bringing, and started to bring that out. I was glad to be able to translate..to be some kind of voice..
Looking back, I can see that a lot changed last november. A lot of big strong flares set a whole new ballgame in motion. The energies changed for real, and we all changed gears, paths and our general being.
In March we got boosted by the Solar energies, and a lot of us kinda went spinning off...
Some may have gotten lost from all the change of this past season, some of you lost a lot, I know.
Some may be in a state of celebration since then, walking on air eversince.
Some may have gone into fear or anxiety, working hard to shake that.
Some of us...and this includes me, may have felt kinda lost, or even superfluous. Kinda felt like our job was done here..maby it was time to go home??

I was not at all ready to go home though, even if it was only for the wonderfull kids I have.
But..what to do now? Where to go? Whom to be?
See...I did what I came here to do this lifetime...whats is left now?
Everything seemed to come to a grinding halt...slowing down..till there was no speed left.
(even solaractivity seemed to be slowing down more and more, with only the odd  medium flare here and there)
My ambitions were gone, my job as an energytherapist dissolved...I even went all the way upto the point that my physical body is not functioning properly
It stopped.
I stopped.
So now there is this need to reinvent myself.
Redefine.
Rediscover.

And then July came.
Somehow this seems to change it all...can you feel it too?
It gives me goosebumps even typing the words.
As I said in previous blogs, we have discarted all that we are not.
And we are now left with that what we truely are, it really is time to move forward again!
This was strengthened by a really big M-class flare yesterday, wich was on the edge of being an X-flare, and I am pretty sure it will not come alone. Solaractivity is picking up, and tonight we have a full moon to strengthen even that!
We are on the move!!
Wooohooo!!

From today untill at least december we will be on the upswing, creating us anew!
Sure there will be ups and downs in this period too, but the energy will be a lifting one.
So..who are you now?
What will you be doing?
What will you grace the world with?
I am soooo looking forward to finding out!!

Be grace, be love, be trust.
Love
Inge
Ascensie meesterschap...denk ik? (Nederlands)

Op en neer, heen en weer, we klimmen, we verschuiven, we vallen, krabbelen op, we dansen, we huilen, we lachen..en zuchten diep....
Dit ascensie gedoe is hartstikke leuk hoor, maar mien hemel wat kun je er moe van worden!
Ik denk niet dat ik ooit zo moe ben geweest in mijn leven! Ik ben net terug van de dokter om mijn bloed te laten testen op van alles en nog wat, wat niets afdoet aan het feit dat ook dit nu gebeurd.
Dat het misschien wel fysiek is, maar niettemin alles te maken heeft met ascensie.

De laatste jaren ging alles van een leien dakje..ik was onderweg, op mijn pad...werkte aan mijn bewustzijn, leerde mijn ego kennen en vond er een geschikte niche voor. Ik was oh zo spiritueel, mediteerde en deed alles op de juiste manier.
Die ascensie..het was een makkie!
Dus..ik verheugde me op 2012, mij zou niets onverwachts gebeuren...daar was ik lang en breed op voorbereid!

Ik wist dat het proces gepaard gaat met pijn, verdriet, veranderingen, angsten, binnenstebuiten gekeerd worden, en dat vond ik allemaal prima..ik verwelkomde donkere perioden, want ik wist dat het zou leiden tot iets echts, liefdevols en lichts.
Dus ik bevrijdde mezelf van angst voor verandering, werd me er bewust van dat dat helemaal niet gepaard hoeft te gaan met lijden, dat je eigenlijk alleen maar bang hoeft te zijn voor de angst zelf, en ik vond dat ik me er best dapper doorheen sloeg...vond dat ik het helemaal niet zo gek deed, dat hele verlicht raken.

Toen kwam mijn connectie met de zonnevlammen, waarom weet ik ook niet, maar ik voelde ze zo duidelijk, en ik begon ze op de een of andere manier ook te begrijpen.
Ik begon te interpreteren wat ze brachten, en begon dat ook hardop te doen. Ik vond het super om een soort tolk te zijn..een vertaler.
Terugkijkend, zie ik dat alles echt begon te transformeren vanaf november vorig jaar. Een heleboel zonnevlammen, hele grote en sterke zetten het in beweging.
De energie veranderde diepgaand, nieuwe versnellingen, een nieuw pad een nieuw 'zijn'.
In Maart dit jaar kregen we weer een hele stoot energie van de zon en velen vlogen uit de bocht.
Sommigen verdwaalden door alle veranderinge van het afgelopen seizoen, sommigen verloren veel.
Sommigen verkeren in een feestelijke staat, lopen op wolkjes.
Sommigen schoten in angst en spanning en zijn hard aan het werk om daar wat aan te doen.
En sommigen, mijzelf incluis, hebben een verloren gevoel, misschien zelfs overbodig. Alsof onze taak erop zit, en het tijd was om naar huis te gaan??

Maar ik ben er helemáál niet aan toe om naar huis te gaan, al was het maar omdat ik geweldige kinderen heb!
Maar wat dan wel nu? Waar heen? Wie te zijn?
Kijk..ik heb gedaan waar ik hier voor kwam dit leven..wat blijft er dan over?
Alles lijkt met peipende remmen tot stilstand te zijn gekomen..steeds langzamer..tot er geen beweging meer in zat.
(zelfs de zonneactiviteit leek steeds lustelozer te worden..met een medium vlammetje hier en daar)
Mijn ambities zijn weg, mijn werk als energietherapeut daalde tot een nulpunt..en het gaat dus zelfs zo ver dat mijn fysieke lichaam niet meer goed functioneert.
Het stopt.
Ik stop.
Dus nu moet ik mezelf op nieuw uitvinden.
Herdefinieren.
Herontdekken.


En toen werd het Juli.
En op de een of andere manier lijkt alles ineens anders..voel jij het ook?
Ik krijg zelfs kippenvel nu ik deze woorden typ.
Zoals ik in eerdere blogs al zei...we hebben losgelaten wat we niet zijn.
En nu is overgebleven wat we werkelijk zijn, is het tijd om in beweging te komen!
Dit werd versterkt door een behoorlijk grote M-klasse flare, bijna een X-flare en ik ben er behoorlijk zeker van dat deze niet de enige zal zijn!
De zonneactiviteit neemt toe en er komt ook nog een volle maan bij!
We zijn weer onderweg!!!
Wooeehoeeee!!!

Van nu tot in iedergeval december hebben we wind-mee, tijd om in beweging te zijn!
Tuurlijk komen er ook in deze periode wel ups en downs, maar de energie is ondersteunend.
Dus..wie ben jij nu?
Wat ga je doen?
Waar zul je de wereld mee sieren?
Ik verheug me er zooo op om het te ontdekken!!

Wees genadig, wees liefdevol, wees vertrouwen.
Liefs,
Ingezondag 1 juli 2012

I Am ..another blog

http://iamingeastridmovies.blogspot.nl/2012/07/snow-white-and-huntsman-ft-kristen.html?spref=fb