zondag 29 december 2013

De buzz op facebook (Nederlands)

Hallo,

Na mijn laatste blog, dacht ik dat ik beter even een update kon schrijven, want veel mensen lijken nog steeds op de bodem van dat verdomde vat te zitten.
Twee weken geleden was ik helemaal uitgeschakeld door een griepachtig iets...hoofdpijnen, buikpijn, krampen, en de meeste pijn leek zich rond mijn middel te bevinden....dus nee...ik voelde het licht niet echt nee..
Ik merkte wel dat het door mijn lichaam leek te bewegen op hele rare manieren...niet logisch, niet te snappen, en dat leidde me tot de conclusie dat dit - wederom - met ascensie te maken had.

Eén van de dingen die ik dan doe, is lezen, en vooral rondvoelen  op facebook, omdat ik daar zoveel mensen kan vinden van over de hele wereld, en dit sterkte mijn vermoedens nog meer....de wereld is aan het veranderen en dat gaat zó snel, dat onze chakra's openbreken en ons hoofd ervan duizelt!
(vandaar de pijn in mijn middenrif gok ik?)
Velen zijn ziek, voelen zich knap beroerd en velen bevinden zich in de warrigheid van depressie.
De hoeveelheid mensen die dit ervaren schokte me, ondanks dat ik het heel goed herken.
Zoveel pijn.

De pijn is fysiek, maar vervelender is de hoeveelheid verdriet en mentale pijn....er zijn gewoon teveel mensen die het gevoel hebben dat ze klaar zijn hier...en die naar huis willen..
Dat gevoel deel ik ook wel, maar voor mij speelt het op de achtergrond, en komt het alleen korte momenten naar boven.
Helaas is het voor velen op de voorgrond, ze zijn zó moe, ongeïnspireerd en klaar met dat waar ze voor gekomen zijn.
Ik weet het...planeet van de vrije keuze, het leven eindigt niet met dit leven, maar het maakt me echt verdrietig dit te lezen.
Vooral omdat er een hele nieuwe laag is nu..

Deze nieuwe laag is ook al goed te voelen...het is echt nieuw, fris en opwindend!
Kun je het al voelen? Dit hele nieuwe level van mogelijkheden? Die golf die er aan komt rollen...kun je het geluid ervan al voelen?
Het voelt als een krachtige golf, en daar moeten we op springen!
De tijd van introspectie is voorbij, de tijd van focussen op innerlijke groei lijkt in het verleden te liggen....nu is de tijd aangebroken voor creatie, om onze gedachten in daden om te zetten, passies, verlangens, gá ervoor!
En net als met alle golven....twijfel niet, want dan donder je ondersteboven en wordt je ondersteboven meegesleurd!  (nou ja...mocht dat wel gebeuren...ook dat gaat voorbij en dan sta je ook gewoon weer op)
Het lijkt de tijd om PLEZIER te maken! Niet alles zo verrekte serieus te nemen! Gewoon doen!

Natuurlijk betekent dat weer....vertrouwen.
Maak stilte in je hoofd en luister naar je hart.
Ik weet het...voor velen van ons is dat echt moeilijk. Er is ons altijd gezegd: '' gebruik je hoofd'' en het was belangrijk je ''verstand erbij'' te houden. Het was pas echt mooi als je ' een helder hoofd'  had...niemand sprak over een 'helder hart'..
Dat lijkt een moeilijke verandering te zijn..ik denk dat dat deel is van het verwarrende proces waar we in zitten.

Dus, dit vraag wederom om vertrouwen. Vertrouwen in wat gaat komen, vertrouwen in ons hart.
Om ons hart te vertrouwen, moeten we van ons hart houden...van onszelf houden.
Je ZELF liefhebben...niet je verhaal, niet je verleden, niet je prestaties, of het gebrek daaraan...maar je pure zelf. Het zelf dat niet afhankelijk is van het oordeel van anderen, het zelf dat er gewoon altijd voor je is...het is dat licht dat van binnen schijnt. Vind het..maak het feller! Shine!!

Alle liefs,
Inge


Ps: Op 14 januari start ik een 14 daags e-mail programma om je een beetje te helpen bij het houden van jezelf. Het kost 14 euro, dus maar 1 euro per dag!
(excuses voor de schaamteloze reclame, maar het past zo goed bij deze blog, dat ik het niet kon laten)

https://www.facebook.com/events/570927232978020/


The buzz on facebook (English)
Hello,

After my last blogs, I thought I better keep you posted, because for a lot of people still seem to be on the bottom of that friggin' barrel.
Two weeks ago I was totally floored by a flue kind of thing...headaches, stomacheaches, cramps, most aches especially around my waist..so nop, not feeling the light..no..
I did notice that it was all moving around in my body in a very weird way...no logic, made no sense, wich leads me to draw the conclusion that - again - it was to do with the ascension.

One of the things I tend to do, is read, and even more, féél the buzz on facebook, since there I can find a lot of people from all around the world, and this strengthened my suspicions even more...this world is changing, and it is changing só fast...it makes our heads spin and all chakra's break open!
(hence the pain in my waist I guess?)
Many are ill, sick, feeling downright nasty, and many, many are in a big tailspin of depression.
So much it kinda shocked me, eventhough I feel a lot of the same.
So much pain..

This pain is physical, yes, but more upsetting is the sadness and mental pain...there are just too many of us that  seem to have the feeling they are done here...and now want to go home. 
A feeling that I also share, but for me its in the background, and it comes up only for very brief moments. Sadly for many its very much in the foreground, they feel tired, uninspired and done with what ever they came to do here.
I know...planet of free choise, life does not end with this life...but still it makes me really sad to read that.
Especially because there is this whole other layer now...

This whole other layer is also very tangible...its new, its fresh and its exciting!
Can you feel it? This whole new level of possibilities? This wave that is coming...rolling in...can you hear its roar?
Its feels like a very powerfull wave..and we need to ride it!
The time for introspection seems to be over, the time for focussing on inner growth seems to be in the past...now its time to start creating, to move on our thoughts, passions and wants...to go for it!
Like with all waves...don't hesitate to ride it, cause then it will knock you off of your feet and sweep you up side down!  (aaah well  .. even if you dó get swept away...it will pass, and you can just stand up)
It seems that is time to have FUN!! Not take everything so bloody seriously! Just go for it!

Again..this means we need to trust.
Make your head be silent and just listen to the heart.
I know...for many of us its a really really hard thing to do, since were were always told to ''use your head'', and it was a great thing if one had their ''head on straight' ...hardly ever did people speak of the 'clear heart' as being a great thing...a 'clear head' is what we needed.
It seems like a hard switch to make, and I am guessing this is the (confusing) process we are in.

So...once again..this calls for us to trust. Trust in what is coming, trust our heart.
To trust our hearts, we need to love our hearts...to love ourselves.
Loving your SELF...not your story, not your past, not your accomplishments or lack off those...but your pure self. The self that does not depend on the judgement of others..the self that is always always there...its that light that always shines inside you. Find it...turn it up! Shine!

All my love,
IngePs: On the 14th of januari I am starting a 14 day e-mail program to help you a little with this selflove. It only costs 14 euros, so only 1 euro per day!
(sorry for blatantly plugging, but it just seems to complement the blog too well not to)

https://www.facebook.com/events/570927232978020/


donderdag 12 december 2013

PS (English)

After yesterday's blog, a lot of people asked me; 'when is it going to change?'
Usually I get a sense of that during the writing, but yesterday I did not. (how very logical when one is at the bottom of the barrel right?)
I shrugged and said; '' heck I don't know, at the wintersolstice maby? I hope?''
Since then a few subtile bits have changed, and sort of an answer is brewing..
We had some mild solarflares to get things moving, and a fierce solarwind is on its way to Earth (expected the 15th/17th of dec) and I am pretty sure this will be a cleansing wind.
So...just a few more days on the bottem ...a few more days to really get into the hard stuff...look it in the eye.
The wind is going to take us to the solstice on the 21st, and it will give us an opportunity to get out of the barrel all together and start 2014 with a fresh smile!

IngePS (Nederlands)

Na mijn blog van gister, kreeg ik meermaals de vraag; '' wanneer komt er verandering?''
Meestal krijg ik daar wel een idee van tijdens het schrijven, maar gister dus niet. (best logisch als je op de bodem van het vat zit nietwaar?)
Ik kon alleen mijn schouders ophalen en zeggen; '' Ik zou het niet weten..met de winterzonnewende misschien? Hoop ik?''
Sindsdien zijn er subtiele veranderingen, en is er een antwoord aan het komen..
We hadden een paar milde zonnevlammen gister en een stevige zonnewind is onderweg naar de Aarde (verwacht op 15/17 dec) en ik ben er vrij zeker van dat die gaat helpen opruimen.
Dus..nog een paar dagen op de bodem...nog een paar dagen om moeilijke gevoelens te voelen...het recht aan te kijken.
De wind blaast ons naar de zonnewende op de 21ste, en geeft ons de kans om helemaal uit het vat te komen, en 2014 met een frisse lach te beginnen!

Inge
woensdag 11 december 2013

De Bodem van het Vat (Nederlands)

De titel van deze blog is dus I am Inge Astrid - want zo heet ik - en toch maak ik alleen maar tijd om te bloggen als er veel zonneactiviteit is.
Maar ik ben veel meer dan een zonne- weermeisje, dus laat me eens meer delen.
Dus..wat ben ik vandaag?
Nou, ik ben energie (zoals alles energie is) en de afgelopen weken, helemaal de laatste week, was ik verwarde energie. (en omdat het lichaam van orde houdt , niet verwarring, ben ik ziek)

Ziek zijn, geeft een mens veel tijd om de voelsprieten eens goed te gebruiken en veel te delen met vrienden, onlin en offline. Al snel zag ik dat deze verwarring wereldwijd speelt, en dus vele lichamen in verwarring brengt.
Het is niet anders nu..onze lichamen zijn traag en volgen slechts onze creatie.
Dus..ik ben creatie.
Waarom creëren we dan in vredesnaam verwarring? En waarom veranderen we die creatie niet gewoon? Draai het om, creëer iets anders, shift!
Nou..dat kunnen we ook wel, en dat doen we ook wel, maar we zijn inmiddels zo goed geworden in dat shiften wat geshift moet worden, meestal met gemak, zonder inspanning...waarom nu niet?
Waarom is het nu zo moeilijk om te shiften? Wat is het verschil met de vorige keren? Toen ik mezelf die vraag stelde, zag ik dat we op de bodem van het vat zitten.
Dat vat zat ooit vol. Het zat vol met ''shit''...een bult shit, of BS!
Ja..je zou kunnen zeggen bullshit..of beliefsystems. (geloofssystemen)
We hebben het vat leeg gehoosd, we hebben geschept en gegraven, hup eruit! Opruimen, schoonmaken! |
En nu zijn we aangekomen bij de restjes, bodem van het vat, waar het kleverige spul is...dat kleeft aan de schep, aan je handen en aan je emoties.
Het is de kleefzooi die we tot nu toe weggeduwd hadden, de zooi waar we geen greep of antwoord op hadden, wat moeilijk was om naar te kijken, de zooi die we parkeerden voor later.
Guess what..het is nu later, en tijd om te kijken waar we liever niet naar kijken.

Eenzaamheid, verlatingsangst, angst om veroordeeld te worden en voor mij persoonlijk de angst om niet goed genoeg te zijn.
Het is die grote grote ui, die altijd weer een nieuwe laag blijkt te hebben.
En het shift niet...het kleeft zoals een vervelend stukje plakband dat aan je vingers blijft plakken, wat je ook doet.


Dus misschien moeten we ons nu even overgeven. Ons losmaken van de frustratie en de pijn, neem een pauze, een mini vakantie in je hoofd (muziek helpt mij daar heel erg bij) eet goed voedsel, slaap zoveel mogelijk..adem diep en blijf kalm.
Misschien moeten we met elkaar praten, elkaar troosten, want we weten ..ook dit gaat voorbij. (ja echt!)
Misschien moeten we even alleen maar zijn.

I am Inge Astrid

Liefs
The Bottom of the Barrel (English)

So, the title of this blog is I am Inge Astrid, - 'cause, thats my name - yet I only make time to blog when there is a lot of solar activity.
But I am so much more then just a solarweathergirl., so let me share me some more.
So...what am I today?
Well, I am energy, (like all is energy) and the past weeks, and especially the past week I have been confused energy.
(and since the body likes order, not confusion..I am ill)

Being ill gives one a alot of time to feel into stuff, and sharing experiences with friends on and offline, to soon realise, this confusion is worldwide, causing havoc in bodies worldwide.
We'll just let that be for now..bodies are slow and are just followers of our creation.
So..I am creation.
Then why the heck would we create confusion? And why can we not just change that creation? Turn it around, create something new, shift!
Well...we can! We are! Its just, we have grown to be bloody great at shifting what needs to shift. We know how, and its easy, often even effortlessly...so why not now?
Why is it so hard to shift this time? There must be something different about the stuff we need to shift..and feeling into that, I got this picture of being at the bottom of the barrel.
This barrel used to be full. Lets say, it was full of shit...barrelshit, or BS.
Yes, you could also say bullshit, or beliefsystems.
We have scooped out what we could scoop out...the we shovelled and dug, out with it all..clearing and cleaning!
And now..we have come to the last of it...at the bottom of the barrel...at the sticky stuff...the stuff that sticks to the scoop, to the shovel, to your hands and to your emotions.
Its the stuff we were able to push away till now, the stuff that was hard to look at and deal with and shirft..the stuff we parked to deal with later..
Guess what..its later now, and we now look at that hard-to-look-at stuff.

Loneliness, fear of abandonement, fear of being judged, for me personally its the fear of not being good enough.
Its the big big onion, that always seems to have another layer.
It won't shift , its like stiky tape sticking to your fingers no matter how hard you try to get rid of it.

So, maby we should surrender for now. Detatch from the frustration and the pain, take a break, have a holliday in your head (music does it for me) , eat good food, sleep a lot...breathe deep and stay calm.
Maby we should just talk to eachother and comfort one another, for we know...this too shall pass. (it will!)
Maby for now we should just be...

I am Inge Astrid.

Love