maandag 27 augustus 2012

Achtbaan ritjes (Nederlands)

Er is veel geschreven over de rollercoaster waar we ons in bevinden het afgelopen jaar, en dat de laatste weken geintensiveerd lijkt.
En het is waar...we rollercoasteren naar boven, en dan vallen we weer - hartkloppingen - naar beneden met hoge snelheid, dan vliegen we door de bocht, en zoals dat gaat bij bochten, lijken we dan nog sneller te gaan. (dat heet middelpuntzoekende kracht, kracht zoekende naar het centrum) 

Het was moeilijk om hier iets zinnigs over te schrijven, het beschrijven van zo'n dolle rit is iets makkelijker als je er afstand van kunt nemen, en die afstand heb ik nu.


Mensen vragen, ' hoe gaat het met je ' en ik antwoord ze dan dat het op en neer gaat.
Maar, wat betekent dat nou eigenlijk? Hoe leg je die achtbaan-rit uit?
Dat je van gelukkig naar ongelukkig gaat? Van functionerend naar niet-functionerend? Niet zo simpel toch?
Hoe beschrijf je werkelijk dat 'op en neer' gevoel?

Zoekend naar het antwoord, kwam ik uiteindelijk op het antwoord dat het - natuurlijk - allemaal energie is.
Ik weet het ik weet het, alles is energie, dus hoe zou het iets anders kunnen zijn, maar in dit geval gebruik ik de term energie als; 'de beweging, de stemming die ons allemaal lijkt te beïnvloeden'
Snap je?
Veel van jullie, mijn lieve lezers, vertellen me dat jullie mijn blog zien als een soort weerbericht voor de energie...een interpretatie voor de beweging, de stemming. 
Wat voor weer was het de afgelopen weken?

De afgelopen waren mijn 'energie-stemmings-wisselingen' rijkelijk aanwezig. De ene minuut liep ik op roze wolken, blij als een kind, wetende dat alles perfect en prima was in de wereld. De volgende minuut voelde ik me neerslachtig en gedeprimeerd, niet wetende hoe ik me ooit nog vrij en licht zou kunnen voelen...naar huis willen..geen taak meer voor mezelf ziend..
Er waren momenten dat ik me zorgen maakte over geld, mijn relatie, mijn kinderen...en er waren momenten dat ik wist dat alles precies was zoals het moest zijn, en alles dus in perfecte orde was.
In beide staten van zijn, was er steeds een hele andere laag...een diep weten, een constant. Een kalmte die onder de oppervlakte zit, en waar ik me elk moment mee kon verbinden.
Ik heb altijd geweten van die laag en kon me er ook wel vaak mee verbinden, maar nu lijk ik mezelf op elk moment te kunnen observeren, op elk gekózen moment.

Is dat de shift? Is dat de nieuwe Aarde? Zijn we d'r?

Want, terugkijkend, zie ik dat het geen donder uitmaakt of ik me zorgen maak of niet; de wereld blijft draaien, de zon komt op en gaat onder, we hebben een dak boven ons hoofd, voedsel, kleren - en mijn eigen hoogst irritante favoriete zorg; dat eeuwige geld - er blijkt altijd weer voldoende te zijn om te betalen wat betaalt dient te worden.
Het komt dus allemaal neer op perceptie, hoe beschouw je de wereld, en perceptie is een vrije keuze.
Zoals Albert Einstein zei; '' Een van de belangrijkste beslissingen die je in je leven moet maken, is of je in een vriendelijk of vijandig universum leeft''

Ik kies ervoor om het universum, de wereld, mijn lichaam te zien als vriendelijk.
Keer op keer. (blijf oefenen!)
Wat is jouw keuze?
 
Liefs,
Inge

Rollercoaster rides (English)

A lot of people wrote a lot about the rollercoaster we are on the past year, and this seems to have intensified the past weeks.
And its true; we are slowly rollercoastering  up the hill, then we fall down at high - heart-pumping - speed to slow down when we hit a curve, and as curves go, they seem to accelerate the speed. (this is called centripetal force, it literally means the “center-seeking” force)
For me it seemed very hard to write something sensible about this, describing the ride is easier once you can walk away and look at what happened from a distance, which I seem have come to now.

People ask, 'how are you doing' , and I answer them that its going up and down.
But what does that actually mean? How would you describe the rollercoater ride?
Am I going form happy to unhappy? From functioning to disfunction?
Its just not that simple is it?
How does one describe the 'up' ..what is happening at the 'down'?

Searching for the answer, I found that - ofcourse -  it is all about energy.
I know, I know...everything is energy, so how could it be about anything else, but in this case am using the term energy as, 'the movement, the mood that seems to be general and influencing us'
Still with me?
A lot of you, my dear readers, tell me that you often perceive my blog as a kind of energyforcast (as analogy to a weatherforcast) to interpret this movement, this mood in the energy.
What has the 'weather' been like the past weeks?

The past two weeks my 'energy-mood-swings' have been plentyful. One minute I was walking on pink clouds, happy as a child, in the knowing that all was perfectly well in the world. And the next minute I felt down and depressed and did not see how I could ever feel free and carefree and light ever again..wanting to go home, not seeing any task for me here..
There are moments when I worry about money, my relationship, my kids...and there were moments when I knów that everything is exactly as it should be, and therefor everything is perfect.
But in both of those states of being, there was a whole other layer, a deeper knowing, a constant. A calmness that was below the surface, and that I could turn to at any given time.
I have always knówn about that layer, and I could tap into it often, but now I seem to be able to observe myself at all times, whenever I choose to do so.

Is this the shift? Is this the new Earth? The new era? Are we there?

'Cause looking back, it really truely does not matter whether I worry or not; the world keeps turning, the sun sets and comes up, we have a home, food, clothes, and  - my own frigging petpeeve, the money-thing - there is always enough money to pay what we need to pay somehow.
So, it all comes down to how I perceive the world, and perception is a free choise.
As Albert Einstein said: ''The most important decision we make is whether we believe we live in a friendly or hostile universe''

I choose to see the universe, the world, my body as friendly.
Again and again. (hey, practise makes perfect right)
What is your choise?

Love
Inge


zondag 12 augustus 2012

Genoeg is Genoeg (Nederlands)

De afgelopen week waren er 47 sunflares, allemaal C-klasse, op 3 M-flares na (kleintjes).
Ze zijn regelmatig als een hartslag, met een kleine piek hier en daar om ons in beweging te houden.
En in beweging zijn we..mijn hemel wat een zuivering is er gaande.

Er lijkt bijna geen tijd te zijn om eens diep adem te halen en dat lijkt precies wat we nodig hebben om onze gewoonten en geloofssystemen los te laten die we anders rationaliseren, ontdekken en onderdrukken.
Is het je opgevallen hoe direct mensen momenteel zijn? Hoe ze weinig remmingen lijken te hebben? Een hoop ge-flap-uit ...en dat is niet niet zo makkelijk verteerbaar!
We lijken heel openhartig, uitgesproken en regelrecht agressief. Misschien is het niet zozeer onze ware aard, maar wel onze verstopte aard die boven komt!
Kennelijk hebben we besloten dat genoeg genoeg is.

Best schokkend om te zien hoeveel façades er wegvallen. En hoe interessant gaat dat worden met de verkiezingen in aantocht? Worden de politici ook openhartige flapuits? Vallen hun façades ook weg?
Genoeg is genoeg?

Er is ook een verrassend grote groep mensen aan het vasten. Sapvasten, cleansings, veranderende eetgewoonten, de meest basic manier van zuivering.
Het ziet er naar uit dat we echt zuiverheid willen, echt eten. Voedsel dat ons voedt en niet alleen maar vult. Niet alleen maar tijdelijke bevrediging, maar echt voedsel dat ons op alle niveaus vult.
Dat is wel fantastisch nietwaar? Meer en meer beseffen we hoeveel troep we eten, hoeveel additieven en gif we dagelijks binnenkrijgen.
Doe maar eens een test, neem deze lijst maar eens mee naar de winkel en zie hoeveel voedsel stijf staat van de MSG's:
E620 L-glutaminezuur
E621 Monosodiumglutamaat
E622 Kaliumglutamaat
E623 Calciumglutamaat
E624 Ammoniumglutamaat
E625 Magnesiumglutamaat
E626 Guanylzuur
E627 Natriumguanylaat
E628 Kaliumguanylaat
E629 Calciumguanylaat
E630 Inosinezuur
E631 Natriuminosinaat
E632 Kaliuminosinaat
E633 Calciuminosinaat
E634 Calcium 5'-ribonucleotide
E635 Natrium-5'-ribonucleotide
E636 Maltol
E637 Ethylmaltol

Dit is allemaal monosodium glutamaat, smaakversterkers. Ik vond het schokkend hoe weinig voedsel er overblijft in de supermarkt als je deze wilt vermijden.
Deze eten we ons hele leven al...trainen ons lichaam om dik te zijn en altijd trek te hebben.
En...kennelijk hebben we nu besloten dat genoeg genoeg is.

Persoonlijk ben ik het zat om mezelf vol te proppen met dingen die me niet voeden...al vind ik het ook moeilijk om sommige gewoonten af te leren. Aan de andere kant denk ik dat ons lichaam alles aankan als het maar met mate is. Mind over matter.
Iets anders waar ik meer dan genoeg van heb ik oordelen. Het is mijn eerste prioriteit om alert op te zijn bij mezelf. het is niet makkelijk, maar hoe moeilijker het is, hoe belangrijker het meestal is. Het is makkelijk om liefde uit te dragen als het makkelijk is, maar hoe groter de opgave is, hoe groter het belang ervan.

Echte liefde is grenzeloos, is onvoorwaardelijk, echt on-voorwaardelijk. En dat is het allermeest van belang als het om jezelf gaat.
Doe je dat? Echt onvoorwaardelijk van jezelf houden?

Inge 


Enough is Enough (English)

The past week we have had 47 sunflares, all C-class and only 3 M-class (and even they were minor)
They come about as regular as a heartbeat..with a small spike here and there to keep it going.
And going we are..my gosh, there is much movement and much purging going on.

There hardly seems time to take a deep breath, and it seems that is exactly what we need to let go of habits and belief systems that we would otherwise rationalise, deny, push down..
Have you noticed how outspoken people are? How there seems to be very little inhibition? A lot of blurting out ..and that aint always a nice thing!
We seem to be extremely direct, outspoken and downright agressive. Maby its not our true colours showing, but definitly our hidden colours!!
We have obviously decided that enough is enough.

Its kinda shocking how many facades are crumbeling. And kinda interesting to see how this is going to effect the elections here in Holland next month.
Will the politicians blurt out stuff? Will their facades crumble? Enough is enough?

There is also a surprisingly large group of people fasting now. Cleansing, changing their ways of eating, the most basic way to purge...
It seems we really want purity, real food. Food that feeds us, not just fill us up. Not just gratifies us for a moment...but food that feeds us on all levels.
Thats great isn't it? More and more we find out how much junk we eat..how many additives and poisons we take in on a daily basis.
Put it to the test...take this list to the store and see how many foods that are stuffed with these MSG's...its a Dutch list, but i'm sure you will understand:
E620 L-glutaminezuur
E621 Monosodiumglutamaat
E622 Kaliumglutamaat
E623 Calciumglutamaat
E624 Ammoniumglutamaat
E625 Magnesiumglutamaat
E626 Guanylzuur
E627 Natriumguanylaat
E628 Kaliumguanylaat
E629 Calciumguanylaat
E630 Inosinezuur
E631 Natriuminosinaat
E632 Kaliuminosinaat
E633 Calciuminosinaat
E634 Calcium 5'-ribonucleotide
E635 Natrium-5'-ribonucleotide
E636 Maltol
E637 Ethylmaltol

These are all monosodium glutamate, food 'enhancers'. Its shocking how little food in the supermarket remains if you cross these off your list.
These have been there for most of our lives...training our bodies to be fat and always craving.
And...now we obviously decided that enough is enough.

Personally I have had enough of stuffing myself with things that are not feeding me...though I find it hard to kick some habits. On the other hand, i'm also convinced that the body can handle anything in moderation.
Mind over matter.

Another thing I have had enough of, is judgement. Its my number one priority to change in myself. Its not easy, but the harder it gets, the more important it is. Its so easy to be all about love when its easy, and its so important to stay in that love when it gets hard.

True love is unlimited, true love is unconditional..really unconditional. And its most important when you need to give this to yourself.
Do you...do you truly love yourself unconditionally?


Inge

 

maandag 6 augustus 2012

Dromen naar een onbeschreven blad (Nederlands)

De laatste tijd zijn mijn dromen zo intens! En zoals zo vaak, lijkt dat bij velen het geval te zijn.
Als ik wakker word, weet ik dat ik heel veel gedroomd heb..maar het is moeilijk om de droom terug te halen..het verhaal van de droom..terwijl ik zeker ben dat er een logische lijn in leek te zitten. Ik herinner me wel gezichten, situaties en beelden, en emoties. Heel veel emoties.
Diep verdriet, verlatenheid, oude pijn, maar ook plezier en heel veel flirten!


Op de een of andere manier lijken de dromen gelinkt aan echte situaties uit het verleden. Maar ze zijn wel anders...laten ze andere opties zien? Andere wegen die ik had kunnen bewandelen?
Misschien is het verzoening met het verleden? Onze ziel die ons vertelt dat onze keuzes perfect waren..en nu kunnen we twijfel en schuldgevoel los laten rond die keuzes die we maakten en paden die we bewandelden?
Das een aardige gedachte...
Mezelf niet meer kwalijk nemen wat ik allemaal fout heb gedaan? Nou, graag!

Dus wederom gaat het om loslaten ..of ruimte maken.
Loslaten gaat over het verleden, ruimte maken refereert aan de toekomst..maar wat hebben we daar dan nu aan?
Want NU is tenslotte het enige moment dat echt bestaat...dus er zou ook nu een beloning moeten zijn.
Ik denk dat het onze een onbeschreven blad geeft..een nieuwe start, een nul punt?


Wat ga jij op je blad schrijven?
We creëren tenslotte al doende ...en kunnen onszelf nu helemaal nieuw creëren
Iedere optie is open, elke keuze is beschikbaar...elke creatie mogelijk.
Voor mij is het belangrijkste om dat volledig vanuit liefde te doen en niet vanuit angst. Leven met een open hart. Om alleen dingen te doen, te zeggen en te denken die de wereld, de eenheid voeden ..niet slechts te vullen.


Ik weet niet zeker hoe dat eruit ziet...maar zoals altijd...kies ik en spring met blindelings vertrouwen.
Ik kies ervoor om supportive en vriendelijk te zijn voor anderen en mezelf.
Ik kies ervoor het universum als vriendelijk te zien, en mijn lichaam als een vriendelijk universum.
Ik kies voor vertrouwen en liefde.
En zo is het.

Liefs
Inge

Dreaming towards a blank page (English)

Lately my dreams have been so intens! And as often is the case...a lot of you seemingly do the same.
When I wake up, I know I have been dreaming A LOT...but it is so hard to remember the dream..the story of the dream...though I am sure there was a perfectly logical story there. All I remeber is faces, situations and images, and emotions. A lot of emotions.
Deep sadness, abandonment, old pain, but also laughter and a lot of flirting.

Somehow the situations I dream seem to be connected to the past, real situations. But they are different...showing me different options? Differents paths that could have been chosen?
Maby its a reconciliation with the choices of the past? Maby its our soul telling us that all we ever did was perfectly fine...and now we can let go of doubts and guilt around the choises we made and paths we took?
Thats a nice thought...
Bye bye to beating myself up over mistakes I made...good riddance!

So again it seems to be about letting go...or making space.
Letting go is about the past, making space refers to the future....so what does this letting go bring us now?
Since NOW is the only time that is really real...there ought to be something, some kind of pay off right now.
I guess it gives us a blank page, a fresh start...a zero point?

What are you going to write on your blank page?
Since we create our everything as we go along...we get to create all of ourselves from scratch.
Every option is open, every choise available, every creation possible.
I guess the most important thing to me is to create from love and not fear. To live with an open heart. To only do things and say things and think things that feed the world, the one-ness..not just fill it.

I'm not even sure what that looks like...but as always...I choose and take a leap of faith.
I choose to be supportive and kind to others and myself.
I choose to see the universe as a friendly place, and my body as a friendly universe.
I choose faith and love.
And so it is.

Inge
zondag 5 augustus 2012

Time, no Time (English)

Time is a funny thing, there's either too much or too little, too slow or too fast....and the funniest thing about it all is that its not even real.
Then again..whats real.
This new age of unlimited  possibilities is confusing somehow huh?My kids and husband are at home these days...summer holidays. Good for them. They deserve it.
For me however this means that I don't have any time to myself. While they have all their time to themselves.
I can't write when there people all over the place. I need some privacy...silence..time to myself. The only way to have tome for myself now is by going out for long walks...but i can't write while I walk.
I do have a million ideas for blogs while I walk...but that does not serve any of you.All the time in the world..and no time to write.
But..if time is not linear, maby you can just travel through time and read the blogs I am about to write in the future?
If you do, please be so kind and let me know if they are any good?
:-)

Kindly
Inge

Tijd, geen Tijd (Nederlands)

Tijd is een gek ding, er is of te veel van of te weinig,, het gaat te langzaam of te snel...en het gekste is, dat het niet eens echt bestaat.
Sja...wat is echt is dan de vraag.
Best verwarrend deze nieuwe tijd van ongelimiteerde mogelijkheden!
Mijn kinderen en echtgenoot zijn dezer dagen thuis..zomervakantie. Fijn voor ze. Hebben ze verdiend.
Voor mij betekent dat echter dat ik geen tijd voor mezelf heb. Terwijl zij alle tijd hebben.
Ik kan niet schrijven met allemaal mensen om me heen. Ik heb privacy nodig...stilte..tijd voor mezelf. De enige manier om nu tijd voor mezelf te hebben is lange wandelingen maken..maar ik kan niet schrijven als ik wandel. Ik heb wel duizenden ideeën voor blogs tijdens het lopen...maar daar heb jij nu niks aan.Alle tijd van de wereld ..maar geen tijd om te schrijven.
Maar..als tijd niet lineair is, kun je misschien gewoon een reisje door de tijd maken, en de blogs lezen die ik in de toekomst schrijf?
Mocht je dat gaan doen..laat dan even weten wat je dr van vond?
:-)


Zonnige groet
Inge