zaterdag 26 oktober 2013

Minumus wordt Maximus (Nederlands)

Eindelijk is de Solar Maximus niet meer zo minumus als het het hele jaar geweest is. The afgelopen week hebben we een heleboel M-klasse flares gehad - 15 om precies te zijn - en gister zelfs twee X-klasse flares.
Allebei op de 25ste oktober en allebei opvallend.
De eerste was een X1.7 (om 7.53 UT) en die werd vergezeld door twee grote magnetische velden die zich losmaakten van de zon, waardoor bijna de helft van de oppervlakte van de zon bij deze eruptie betrokken was.
De tweede was zelfs nog groter, een X2.1 (om 14.51 UT) en die werd recht op ons 'afgevuurd' en zorgede voor vele problemen met elektriciteit.
Je kunt de erupties zien en er over lezen op www.spaceweather.comDus...wat betekent dat nou voor de mensen op deze planeet..en wat voor effect heeft het op onze eigen 'elektra en magneticiteit'?
(zoals Jim Self zegt: ''Thoughts are electrical, emotions are magnetic'')

Gister hebben veel mensen me gemaild voor informatie, omdat ze zich zo raar voelden. Duizelig, misselijk, hoofdpijn en allemaal ander fysiek gedoe, soms behoorlijk ernstig.
Mensen voelen zich ziek, griepig...maar een uur later lijkt dat helemaal weg...om dat een uur later weer terug te keren. Alsof de griep maar niet kan beslissen of hij er nou is of niet.
Duizeligheid lijkt onze grootste gemene deler...alsof je energetische hoofd maar blijft bewegen in je fysieke hoofd.


Emotioneel gezien is het helemaal een roalercoaster voor velen. Gevoelens drijven met het grootste gemak naar de oppervlakte. Dat kan verdriet zijn, maar ook boosheid of frustratie..
Voor mij persoonlijk betekent het dat de tranen de hele dag heel makkelijk komen...vooral omdat ik de wereld zo mooi vind..hoe mooi mensen zijn..echt mooi..
Misschien zien we wat we nodig hebben? Wat we moeten voelen? Ik weet het niet..ik weet alleen dat mijn vertrouwen in goedheid gevoed is de laatste dagen, en dat maakt me eindeloos dankbaar.Misschien is het belangrijkste wel dat we er goed op letten, ons zeer bewust zijn van alle veranderingen...en dat we er bewust van zijn dat we ALLEMAAL door deze veranderingen gaan. Niet iedereen is zich bewust...dus misschien is het aan ons om daar nu extra alert op zijn, de balans te houden, en tegenwicht geven daar waar tegenwicht nodig is.


Volgens vele leraren en 'mensen die het weten' hebben sunflares een direct effect op de tektonische platen van de Aarde. Helaas resulteerde dat gister in alweer een aardbeving in Japan. Die situatie heeft duidelijk een heleboel tegenwicht nodig..dus alstjeblieft, stuur goeds, deel goeds, wees goed..
Omdat alle energie met elkaar in verbinding staat en alles één is, is jouw liefde overal voelbaar en heeft het overal effect op...op de hele wereld.

Wees de verandering, wees balans, wees liefde.

In bewondering en met liefde

IngeMinumus turns Maximus (English)

Finally the Solar Maximus is not the minimus it has been so far this year! The past week we have ha a bunch of M-flares - 15 to be precise - and yesterday even two X-flares. Both of them on the 25th of october and both of them remakable.
The first one was an X1.7 (at 7.53 UT) and it was accompanied by two large magnetic field that were released from the sun, making half the sundisc active in this eruption.
The second one was even larger, an X2.1 (at 14.51 UT) and was blasted right at us, causing all kinds of trouble with electronic.
You can see the eruptions and read about this on www.spaceweather.com

So..lets find out what these mean to us people on the planet..how does this effect our own 'electrics and magnetics'?
(as Jim Self says: ''Thoughts are electrical, emotions are magnetic'')

Yesterday a lot of people emailed me for information, because they were feeling really weird. Dizzy, nauseus, headaches and all kinds of physical mayhem, some quite seriously.
People are feeling sick, like they have the flue...but its gone an houer later...and then after a while comes back again. Like a flue that can't make up its mind..
The dizzy spells seem to be most common...like your energetic head is spinning inside your physical head.

Emotionally we are also roalercoastering along right? Feelings seem to come up so effertlessly. This can be sadness, but also anger, frustration...
For me personally it means tears throughout the day..mostly because the world is such a beautifull place..people care, they really care so much...
Maby we are drawn to what we need to see? Need to experience? I don't know..I just know that my faith in all that is good, has been fed the past days, and that makes me infinitly greatfull.

I guess most of all we need to be aware, conciouss of the changes...and be aware that we are ALL going through this together. Not everyone is aware of that...so maby we need to be aware even more, to keep the balance, to counterbalance what needs to be couterbalanced.

According to many teachers and 'people-that-know' the sunflares have a direct effect on the tectonic plates of Earth too. Sadly this resulted in yet another earthquake in Japan yesterday. This situation obviously needs a whole lot of counterbalancing...so please, send good, share good, be good.
Since all energy is one and everything is connected your love is effective all over the place..all over the globe.
Be the change, be balance, be the love.

In awe and love

Inge