zondag 30 september 2012

Harvest Moon and and Solarflare..(English)

What a night this has been! The full harvest moon, and an M-flare almost to the very minute the moon was perfectly full, (in my part of the world anyway) around 5 this morning.
I was wide awake! Were you?

The past weeks have been extremely destructive, but it seems to be setteling down a little now...there's a calm in the air. The dust is dwindeling down and now we see how fierce the storm has been..
We've been lifted up and smacked down, we were twisted and turned inside out, upside down, saw everyting in every possible perspective. And now we are kinda dizzy...what happened thusfar?

For me personally - and so it must be like that for a lot of you too - there has been a lot of letting go. Of old ideas, old friends, old habits, old ways and belief systems.
Well..maby letting go is not exactly right...energy does not go away, but it attaches itself to me differently. Repositioning.
Its been magical, its been hard (almost violent now and then) , its been a struggle and it has been like letting the light and the air in again. (wondering how I could have been without for so long)


The air and the light to me represents forgiveness, gentleness, kindness....knowing that there is no need for anything else. All emotion that is not love, all action that doesnt come from love, comes from fear. And fear comes from attachment...so if you can let go of the attachement, there is nothing to fear. If there is nothing to fear...there is only what is..everything in perfect devine order.
Now..thát brings me so much peace, and love, and the feeling of wholeness.

Sure...there is more to clear, thats why we are on this wacky planet right...to play the game of being a human being.
The harvest moon and the m-class flare last night are a huge kick in the behind for some! Specially the ones that kinda refuse to move...and that is going to bring out a whole lot of rage!
Short fuses all around the coming week! A lot of junk being released as water from a firehose...no dripping faucets these days!
Just be aware, know that its not personal, it is never personal...its just clearing out.
Just be aware, know that you can choose anything at any minute.
Be aware..turn up the light of love..shine bright, be the light!

And forgive them for their anger and their shouting, the vilence.
Forgive yourself when anger comes up within you.
Forgive, smile...and move on.


Love
Inge


Oogst Maan en een Zonnevlam..(Nederlands)

Wat een nacht zeg! De volle oogst maan en een M-flare bijna op exact hetzelfde moment dat de maan perfect was (in mijn deel van de wereld tenminste) rond 5 uur vanmorgen.
Ik was klaarwakker! En jij?


De afgelopen weken waren extreem destructief, maar het lijkt nu allemaal een beetje rustiger te zijn...er zit kalmte in de lucht. Het stof dwarrelt neer, en nu zien we hoe heftig de storm geweest is.
We zijn opgetild en neergekwakt, rondgedraaid en binnenstebuiten gekeerd, op de kop gezte, en zagen alles vanuit verschillende perspectieven. En nu zijn we een beetje duizelig...wat is er tot nu toe gebeurd?

Voor mij persoonlijk - en dus voor een heleboel anderen ook - is er veel losgelaten. Oude ideeën, oude vrienden, oude gewoonten, oude zienswijzen en oude geloofssystemen.
Nou, misschien is loslaten niet het goede woord, energie verdwijnt niet, maar het hecht zich op een andere manier aan me. Herpositionering.
Het was magisch, het was moeilijk (soms bijna gewelddadig), het was een strijdt en het was alsof het licht en de lucht weer winnen konden komen. (verwonderd over hoe lang ik kennelijk zonder was)

De lucht en het licht zijn representatief voor vergeving, mildheid, vriendelijkheid..weten dat er geen noodzaak is voor iets anders. Alle emotie die niet liefde is, alle actie die niet uit liefde voortkomt, komt voort uit angst.
En angst komt voor uit hechting. Dus als je je niet (aan een uitkomst) hecht, is er niets om angst voor te hebben. En als je geen angst hebt, dan is er alleen nog maar wat is..alles in perfect 'divine order'
Nou...dát geeft me een geweldig gevoel van vrede en liefde, en het gevoel van heelheid.
Túúrlijk is er altijd meer om op te ruimen, daarom zijn we op deze gekke planeet nietwaar..om het spelletje van 'de mens' te spelen.
Deze oogst/volle maan en die m-klasse zonnevlam afgelopen nacht was voor sommigen een geweldige schop onder hun achterste! Zeer zeker voor diegenen die weigeren in beweging te komen..en dat gaat weer een hoop woede met zich meebrengen!
Een hoop korte lontjes deze week! Een boel rotzooi zal als water uit de brandweerspuit komen, geen druppende kranen dezer dagen!
Dus, wees je er bewust van dat het niet persoonlijk bedoeld is, dat is het nooit..het is opruimen.
Dus wees bewust van je optie om opnieuw te kiezen, altijd weer.
Wees bewust..en draai je licht hoger en hoger...straal, wéés het licht!
En vergeef hun voor hun woede, hun geschreeuw en geweld.
Vergeef jezelf als deze woede in jou oplaait.
vergeef, glimlach...en ga verder.

Liefs
Inge

donderdag 27 september 2012

Fenix in vlammen! (Nederlands)

Zoals beloofd in mijn laatste blog...nou ja, het was maar één regel, hier ben ik dan.
Niet omdat ik weet wat te schrijven, want ik weet het niet. Maar een blog zonder blog is vrij nutteloos.
En een blog zonder woorden die iets betekenen is ook niks..dus ik zal het proberen, sta me bij :-)

Wat is er in vredesnaam aan de hand?
Ik ben niet de enige die geen woord op papier krijgt, zelf grote energie boodschappers als Lee Haris heeft er last van...geen coherente boodschap, geen woorden.
En dat is niet omdat er niets gebeurd momenteel, de wereld is in beroering. Als je de tv aanzet lijkt het wel of de wereld één grote rel is; mensen gooien stenen, schreeuwen, boos, protesteren. Ze roepen om hulp, rechtvaardigheid, wraak. Sommigen om schijnbaar legitieme redenen, sommigen omdat ze zich machteloos voelen, sommigen zijn kwaad, en sommigen omdat het de enige manier is waarop ze zich kunnen uitdrukken.

Een hoop destructie is gaande, en de wet van '' zo van buiten ook van binnen'' leert ons dat deze destructie ook in ons bezig is.
Voor mij is dat vrij letterlijk, de dingen die we hebben geconstrueerd in ons leven (en misschien al langer) worden nu ge-dis-construeerd.
Veel van ons zijn zich daar zeer bewust van geweest de laatste maanden, al dat loslaten..
Ik was me daar bewust van, bewust mee bezig, maar dan nog schijnt er nog een heleboel de-structie gaande te zijn van binnen.
Het verhaal van de ui he..altijd weer een nieuwe laag...maar...ik denk dat we misschien wel bezig zijn met de laatste lagen...misschien zijn we wel bijna echt bij de kern van ons zelf.
Zijn mensen daarom zo boos? Omdat hun kern gevuld is met angst?

Ik denk dat deze periode nog zo'n twee weken gaat aanhouden. Sorry als dat tegenvalt.
De wereld zal nog even in deze staat van oproer blijven, want ALLES moet er nu uit. Het is een grote schoonmaak, die helemaal volledig moet zijn. Dus meer boosheid, meer destructie in het verschiet.
Voor hen die bewust zijn, die bewust voelen wat er gaande is, ligt hier een edele taak.
Voor alle lichtwerkers ( elke andere naam is ook prima, val niet over woorden nu) is dit een hele belangrijke tijd. We moeten zorgen voor balans. Wees liefde, wees vertrouwen en oordeel niet.
Zorg voor innerlijke balans, mediteer of wat je ook maar nodig hebt voor die balans!
Wees een tegenhanger voor het geweld, en de boosheid, en de angst die zo evident is... adem diep in en adem bewust uit, heb een glimlach op je gezicht, en raak niet verstrikt in al het ge-oordeel.
Laat je niet meeslepen...beslis en bepaal waar je staat en heen wilt.
Go with the flow, jazeker...maar wees je bewust met welke flow je je laat meevoeren, kies liefde!

Zoals ik zei..niet over woorden vallen, want ook dat is een verleiding tot discussie en ruzie. Het zit em niet in woorden of details die er nu van belang zijn.
Het gaat nu om de beweging, het shiften, de grotere verandering achter het wereldse gebeuren nu.
Het gaat om het voelen. Voel de destructie, de afbraak van zoveel waar we aan gewend zijn. Zoveel dat nu in elkaar stort.
Voel het en wéét, vertrouw erop, dat na destructie er ruimte is voor (bewuste) constructie.
De fenix moet verbranden voor hij uit de as kan herrijzen.

Zorg goed voor jezelf.
Voor jou en alles dat liefde is.
Inge

ps; geloof niet wat je ziet op tv..zoek naar de informatie die ze je niet vertellen zoals dit: http://www.avaaz.org/nl/7_things_you_should_know_global/?bXhYkab&v=18193

Phoenix burning! (English)

As I promised in my last blog...well, line is all it was, here I am.
Not because I know what to write now, because I don't. But because a blog with no blogs is rather pointless.
A blog without words that kinda make sense is not very helpfull either now is it? So i'll try..please give me some leeway.

What the heck is going on?
Its not just me, even great energy forecasters like Lee Harris are experiencing this...a blank, no words, no coherent messages.
And its not because nothing is happening, because the world seems to be in a turmoil. If you turn on the tv there seems to be riots all over the world. People throwing stones, shouting, anger, protesting, screaming for help, justice, revenge. Some for an obvious (justified) reason, some because they feel powerless, some in anger, and some just because its the only way they can express anything.A lot of destruction is going on, and this law of  ''as without, so within''  learns us that this destruction is also going on inside us.
To me this is very litteraly, the things that were constructed in our lifetime (and maby beyond) are now being dis-constructed.
A lot of us have been aware of this going on for the past months, all the letting go of stuff...
I was aware of this, consiouss of it, but still there seems to be a whole lot of de-structing going on inside me still.
Its like the onion right? Always a new layer...well...I think we might be getting down to the last layers. We might actually be reaching the core of us...
Maby that is why people are so angry? Because their core might me filled with fear?

I think that this period is going to last for about two more weeks. Sorry if thats not helping...
The world will be in turmoil a bit longer, because we need to get rid of ALL of it. Its a cleansing and it needs to be completed. So more anger, more destruction is ahead of us.
For those who are aware, that are consiouss of what is going on, here lies a great task.
For the lightworkers (or any other name is fine, please don't get stuck on words) this is a time of great importance. We need to keep the balance now. Stay in love, stay in trust, do not judge.
Keep your inner balance. Meditate, do whatever needs to be done to stay in balance!
Counteract the violence and anger that is raging, the fear that is so evident...take a lot, a lot of deep cleansing breaths, have a smile on your face and do not engage in judgemental talks about what is going on. Don't get dragged along.. ..decide where you stand and where you are going. Go with the flow...yes! But do be aware of the flow you are in, choose love!

As I said...please don't get stuck on words, because they will entice you to discuss and argue about. Its not the words, not the details that are of importance now.
Its all about the movement, the shifting, the bigger change behind the worldly stuff.
Its about feeling, féél the destruction...feel the breaking down of so much that we are used to. So much that we know is crumbeling.
Feel it, and know, trust that after destruction there is only room for (consiouss) construction.
The phoenix needs to burn before it can rise from its ashes.


Take care.
Of you and all that is love.
Inge

ps; don't believe the tv. Find out what they don't tell you..like this; http://en.avaaz.org/783/muslim-rage-protests-newsweek-salafists?fp

vrijdag 21 september 2012

blog

one of these days I will be writing a new blog...as soon as I can collect my thoughts...and not have em fly out the window before I can type em...promise..
Inge