dinsdag 28 januari 2014

Rebellion (English)

Hello,

Its been a while, sorry, I was busy doing an e-mail project, and most of my writing inspiration went there, but i'm back..as always.
Last night around 22.00 (UT) we had a big M-flare, being close to an X flare, and I welcomed it..mucht needed if you ask me, because things were kind of still. And, you know, when water doesn't move, its starts to stink. And it did for a lot of you.

If you are aware of being in still water, and if you want to stop it from going bad...you have to keep it moving yourself. Make waves, create flow, twist, turn, slam, and dance in the water! That'll stop it from going bad!
If you stand in it, sitt in it, or even worse, submerge yourself and wait for it to be over...wait for movement...then it will stink, and you'll be in it!
Not a good idea.
So..choose to stay present. Notice when movement is needed on your part..it works, you'll see.

So, last night this big flare, and some M-class ones early this morning, ánd around noon!
Can you feel it?
People are rebellious! Feel it? Seen it? Its a day of rebellion and outburts and hyperactivity!
A lot of people wanne scream, shout, jump, throw a fit and challenge you!
Kids are not shy mostly to express how they feel, so parents be aware...they will be a handfull today, and remeber..it does serve a purpose.
Whats the purpose? Wel..simple, if they don't, they will be sick,  get a fever, get nauseus en have sore throats.
It just has to come out...so sing (loud), dance (fiercly) and let your hair hang down!
And eat well..your body is going through a lot..it needs good food.

Have a nice day...try not to break the furniture.
Love
Inge

Opstand! (Nederlands)

Hallo,

Het is alweer even geleden, sorry, ik was bezig met een e-mail project en mijn schrijfsel-inspiratie ging vooral daar naartoe. Maar ik ben terug..zoals altijd.
Gisteravond, rond 22.00 (UT) was er weer eens een grote M-flare, bijna ee X-flare zelfs, en ik was er blij mee, hoogste tijd als je het mij vraagt, want het was een beetje té rustig. E, zoals je weet, stilstaand water gaat stinken. En dat deed het..bij een heleboel van jullie.


Als je je bewust bent dat je in stilstaand water bent, en je wilt voorkomen dat het gaat stinken, dan moet je het zelf in beweging houden. Maak golven, creëer flow, draai, spring, sla en dans in het water!
Als je blijft staan, of zitten , of nog erger, kopje onder gaat en wacht tot het voorbij is..wacht op beweging..dan gaat het stinken, en zit je dr middenin!
Geen goed idee.
Dus..kies ervoor om op te letten...te zien wanneer en beweging van jou nodig is, het werkt..echt!

Dus, gisteravond die extreme flare, deze morgen vroeg een paar kleinere en net rond het middaguur weer,
Kun je het voelen?
Mensen zijn opstandig! Voel je? Gezien? Het is een dag vol opstandigheid en hyperactiviteit!
Veel mensen willen allen maar schreeuwen, gillen, springen, uitbarsten en je uitdagen!
Kinderen zijn meestal vrij duidelijk in hun uitingen, dus ouders..let op...ze zullen vandaag wel veel van je vragen, en onthoud..het dient een doel.
Welk doel? Nou, simpel, als ze zich niet uitten, dan worden ze ziek, krijgen ze koorts, worden misselijk, krijgen keelpijn..
Het moet eruit...dus, zing (hard), dans (wild) en laat de boel de boel!
Oh, en eet goed..je lijf ondergaat ook veel verandering en heeft goed voedsel nodig.

Heb een fijne dag...en probeer het meubilair heel te houden.
Liefs
Ingemaandag 6 januari 2014

Still buzzing (English)

My last blog was about the buzz on facebook, but ofcourse the world is bigger then just facebook.
And so is the buzz.
The past week we had a lot of activity from the sun, solar winds from the flares of januari 4th, are now arriving here, but they are gentle, just as most flares.
More important at the moment though, is the portal we seem to have moved through the past year.

The date of 12-12-20and 12-21-2012 were noticed by the whole world, the (supposed) end of the Mayan calendar, the end of the world-movies were made, predictions were all over the place.
In my world trust won over fear, we came together and it was a celebration!
Well...lets try to find out what the buzz about this is right now.

Even if you don't believe in the magic of a date or numbers, there is no denying that the world is transforming, and it is doing this fast.
Eventhough we think there is a lot of war and misery in the world, it has actually never been more peacefull then ever before, the financial world is changing, politics are changing.
The crisis is hard for many, but is also awakening a lot of creativity, people start thinking in possibilities instead of problems, more and more people join hands and harts and strenght.
A lot of this happened after the december 2012, or at least sped up exponentially after that month.
Is this because there is magic in numbers? Or did we create this together?

To me its sounds very plausible that we created this wave, with all the workshops and meditations and gatherings, from 1-1-2001, 2-2-2002 all the way up to december 2012, created a wave of energy.
For me personally it began on the 7-7-2007 and I have felt the increase of power eversince.
On november 11th  2011 I could feel the wave, I could see the wave and I could here the wave approaching, washing over me and the group I was with. It left me out of breath, amazed and happy.
December 2012 was an extremely powerfull gathering, it was like the world bathed in an amazing light, and I saw it hitting me right between my eyes! It left me kinda speechless.

A lot of teachers and spokes-people now say that a portal opened that month, and I feel this as truth.
We all went through the portal... you could see this as a door ...and the door is closing.
Did you feel this too?
The past year a lot of us have been feeling that we needed to hurry, get a move on, manifest! A lot of us felt this, but had no clue how to manifest, what to do, hurry to...where?
This vague feeling of not wanting to miss out, be in the wrong place, doing the wrong thing, trying to step into our passion, if we only knew what this passion was!
From listening to and reading a lot of what these teachers say, I can now say....it only just begins!
We only just went through the door, and are now on the threshold of a whole new world, with a whole new set of chances and possibilities!
A lot of people feel this..its exciting, its magnificent, its a promise..it is finally here!!

So...if we created this wave...do you think it stops because we don't have a 13th month?
Not accoring to Steve Rother and the group! The wave of energy we created, will just be rolling on and will be rolling in on the 13th of the 13th month...which ofcourse translates to the 13th of januari.
According to Jim Self, the door is closing...is almost closed. There is no going back, not to old ways, not to old situations.
The new earth as descibed by great teachers like Eckhart Tolle is here. NOW.

Lets create a place of magic, of wonder and of love.
Namasté
Inge

ps: For those who want to celebrate 13-13, Steve Rother will be doing a free online seminar.


Meer buzz (Nederlands)

Mijn laatste blog ging over de buzz op facebook, maar de wereld is natuurlijk groter dan facebook.
En de buzz ook.
De afgelopen week was er veel activiteit van de zon, zonnewind van de flares op 4 januari arriveren hier nu, maar ze zijn zacht, net als de meeste flares.
Van groter belang momenteel, lijkt de portal (poort) waar we klaarblijkelijk door zijn gegaan het afgelopen jaar.

De datum 12-12-2012 en 21-12-2012 werden opgemerkt door de hele wereld, het einde van de Maya kalender, de einde-van-de-wereld-films werden gemaakt, voorspellingen vlogen om je oren.
In mijn wereld won vertrouwen van angst, we kwamen samen en vierden deze data!
Laten we es kijken wat nu de buzz hierover is.

Zelfs als je niet geloofd in de magie van een datum of nummers, er valt niet te ontkennen dat de wereld aan het transformeren is en dat dit snel gaat.
Want ondanks dat we denken dat er bijvoorbeeld heel veel oorlog en ellende is, is er in de wereld meer vrede dan ooit, de financiële wereld veranderd snel, politiek is aan het veranderen.
De crisis is moeilijk voor velen, maar maakt ook een hoop creativiteit wakker, mensen denken steeds meer in mogelijkheden in plaats van beperkingen, meer en meer mensen geven elkaar de hand, hun hart en kracht.
Veel hiervan werd ingezet vanaf december 2012 en versnelt exponentieel na die maand.
Is dit omdat er magie in cijfers zit? Hebben we dit samen gecreëerd?

Voor mij is het plausibel dat we deze golven zelf gecreëerd hebben, met alle workshops, meditaties en bijeenkomsten, van 1-1-2001, 2-2-2002 helemaal tot december 2012, een golf van energie.
Voor mij persoonlijk begon het op 7-7-2007 en ik voelde de kracht groeien sindsdien.
Op 11 november 2011 kon ik de golf voelen, kon ik em zien en kon ik de golf horen aan komen rollen, voelde ik em over mij en de groep waar ik bij was heel spoelen. Ik was ademloos, verbaasd en gelukkig.
December 2012 was een extreem krachtige bijeenkomst, het was alsof de wereld baadde in licht, en ik zag een straal die me precies tussen mijn ogen raakte! Ik was sprakeloos.

Een heleboel leraren spraken over de portal die die maand was geopend, en dat voelt voor mij als waarheid.
We gingen er allemaal doorheen..je zou het als een deur kunnen zien en ..de deur is aan het sluiten.
Voel je dat ook?
Het afgelopen jaar hebben velen van ons het gevoel gehad dat we moesten opschieten, in beweging moesten komen, manifesteren! Velen voelden dat en hadden geen idee hoe dan, wat te doen...waarnaartoe?
Dat vage gevoel van de boot niet willen missen, op de verkeerde plek te zijn, verkeerde bezigheden te hebben, proberen in je passie te staan, als we in vredesnaam zouden weten wat die passie was!
Maar van alles wat ik lees en hoor, kan ik nu zeggen...we beginnen nu pas!
We zijn nog maar net door de opening gegaan, we staan op de drempel van een geheel nieuwe wereld, met nieuwe kansen en mogelijkheden!
Veel mensen voelen dit...het is opwindend, magnifiek..het is een belofte die eindelijk gearriveerd is!!


Dus...als wij deze golf gecreëerd hebben...denk je dan dat het stopt omdat er geen 13e maand is?
Niet volgens Steve Rother en zijn groep! De golf van energie die we hebben gecreëerd blijft wel rollen en rolt zo naar de 13e van de 13e maand....wat zich natuurlijk laat vertalen naar 13 januari.
Volgens Jim Self is de portal zich aan het sluiten en is bijna dicht. Er is geen weg terug, geen oude gewoonten meer, geen oude situaties.
De nieuwe aarde, zoals beschreven door grote leraren als Eckhart Tolle is hier...NU!

Laten we een magische plek creëren, vol wonderen en liefde.
Namasté
Inge

PS voor wie de 13-13 wil vieren, Steve Rother geeft een gratis seminar online, en je kunt je natuurlijk aansluiten bij het 14*14*14 e-mail project!
https://www.facebook.com/events/570927232978020/