vrijdag 21 juni 2013

(ultra) Violette Vlam (Nederlands)

Afgelopen nacht - om 3.16 UT - was er een M-klasse solarflare (een M 2.9 om precies te zijn) en hoewel dat een stevige is, is het niet spectaculair. Toch werd ik aangetrokken om er een blog over te schrijven.

Het moet ook jou zijn opgevallen dat we in wonderlijke tijden leven. Meer en meer komt naar de oppervlakte ...en het is niet allemaal mooi.
Turkije en Brazilië reflecteren wat we allemaal voelen...we kunnen ons allemaal verplaatsen in de demonstranten, de frustraties en het gevoel van genoeg!
Zat van de manier waarop we dingen hebben gedaan, zat van de hebberigheid en het geweld, zat van de politiek en het egocentrische misbruik van macht, we willen geen onderdrukking en slavernij aan de systemen meer!
We zijn er klaar voor om in een wereld te leven die open is, eerlijk, rechtvaardig.
We willen eerlijkhied, helderheid en een hele grote grote groep (jonge) mensen lijke klaar om die veranwoordelijkheid te dragen. Om te leven in een wereld waar mensen voor elkaar zorgen, om elkaar geven, om de natuur, de wereld. Alles en iedereen!
Is dat niet prachtig?

Voordat die nieuwe wereld kan funcioneren, moet de oude veranderen. Veranderen in alle vormen.
En om de vormen te helpen veranderen, moeten vulkanen (van emoties) uitbarsten, het moet wringen, het moet kreunen en steunen, uit elkaar vallen..zodat het de vorm kan krijgen die we echt willen en nodig hebben.
Sommigen pakken daar wapens voor, sommigen gooien met stenen, sommigen staan stil - zoals die prachtige figuur op het Taksim plein -gewoon stil...
Sommigen organiseren een demonstratie, sommigen zetten hun handtekening, anderen huilen, schrijven...

Mensen hebben zich vaal zo machteloos gevoled, hoe vaak heb je niet iemand horen zeggen; '' Wat kan ik daar nou aan vernaderen, ik ben maar alleen één mens..'' en hoe vaak heb je niet de zin gehoord; ''Wees de verandering die je wilt zien in de wereld''
Die twee uitspraken laten de beweging zien van een tijd van machteloosheid naar een tijd van kracht, onze ware kracht.

Dus...terug naar de flare van de afgelopen nacht, die volgens de mensen van spaceweather extreem ultraviolet was.
Nou, de meesten van jullie zullen wel van de violette vlam gehoord hebben? Deze krachtige transformatie energie is vaak genoemd door vele mensen die door de eeuwen heen met spiritualiteit bezig waren.
(zie link onder blog voor meer informatie)
En ander opmerkelijk feit, ook genoemd op spaceweather.com, is dat er een groot coronaal gat (coronal hole) in de atmosfeer van de zon is waargenomen, waaruit zonnewind waait.
Dit is voor sommigen misschien gewoon wetenschappelijke data, maar een stem in mijn hart vertelt me dat daar iets meer bij komt kijken.

De maan is het vrouwelijke aspect, de zon is het mannelijke aspect...en dat mannelijke aspect heeft zijn hart open gezet (het coronale gat) en blaast zijn transformerende, helende en krachtgevende licht naar ons, en die wind zal ons bereiken op de 22ste en 23ste juni.
Dit gebeurd dus rond de langste dag van het jaar, de summer solstice.
De maan, het vrouwelijke zal vol zijn op de 22ste en 23ste juni, en het is een speciale maan, een supermaan.
Voor mij betekent dit dat het vrouwelijke aspect enorm ontvankelijk is om de transformerende energie te ontvangen dit weekend.
Mijn advies, maar er gebruik van, voel het, ga diep naar binnen, heel jezelf, heel de wereld.
Wees die verandering die je wilt zien in de wereld.

Heb een heerlijk weekend,
veel liefs,
Inge

http://thevioletflame.tripod.com/


(ultra) Violet Flame (English)

Last night - at 3.16 UT - there was an M-class solarflare (an M 2.9 to be precise) and eventhough that is big, it is not spectacular. It is however something that pulled on me to write a blog about it.

You must have noticed we are living in wonderous times right now. More and more is surfacing and...it aint all pretty!
Turkey and Brazil are reflecting what we all feel...we all can relate to the protesters, the frustration and the feeling of enoughness.
Fed up with the way we have done things, fed up with greed and violence, done with politics and the selfish use of power, we do not want repression and slavery to the systems anymore!
We are all ready to live in a world that is open, fair, just.
We want honesty, clarity and a really large group of (young) people seem ready to be responsible. To live in a world where people care, take care of eachother, nature, the world. All of it and all of us!
Isn't that beautifull?

For the new world to become functional, the old world needs to shift. You could say, it needs to shape-shift.
And for the shape of things to change, its needs vulcanoes (of emotions) to erupt, it needs to wrench, to moan and groan, to fall apart..so it can be sculpted and molded into what we truely want and need.
Some pick up weapons, some pick up stones, some take a stand an- like the beautifull person on Taksim square - some stand.
Some organise protest, some give their signature, some cry and some write.

People have felt powerless so often...how many times did you hear a person say: ''There is nothing I can do to change that, I am just one person''  and how many times have you heared the phrase: ''Be the change you want to see in this world''.
Those two remarks show the movement of being powerless to being powerfull exeptionally well, and the time to be powerfull is now.

So, about this flare last night...according to the spaceweather people, it was an extremely ultraviolet one.
Well..most of you probably know of the violet flame? This powerfull transformational energy tool that has been mentioned through the ages by many people on spiritual quests. (see link at the bottem fot more information)
And another piece of information as mentioned on spaceweather.com, is that there is a large coronal hole on the sun, releasing its winds.
To many this might just be some scientific data, but the voice inside my heart tells me that there is more to this.

The moon is the female aspect, the sun is the male aspect...and this male aspect has opened up its heart (the coronal hole) and it is blowing the transformational, healing and empowering violet light to us..and it will be reaching us at the 22 and 23rd of june.
This is happening at the summer solstice, when the sun is at its highest point.
The moon, the female aspect is reaching full moon on the 22 and 23rd of june, and is a special moon...a supermoon.
So, to me this says that the female aspect is extremely ready to receive this transformational energy this weekend.
So..my advice...make the most of it..feel it, go deep inside..heal yourself, heal the world.
Be that change you want to see in the world.

Have a great weekend
Lots of love
Inge

http://thevioletflame.tripod.com/