donderdag 31 mei 2012

En wat heeft Mei jou gebracht? (Nederlands)

Wat heeft de maand Mei je gebracht?
Het is een behoorlijk speciale maand geweest, met de eclips, de constellatie van planeten, een aantal zonnevlammen. (allen vrij gematigd)
Voor mij is het een maand van openbaringen geweest, waarvan de belangrijkste het schrijven betreft.
Zoals ik je al verteld had, ik wilde altijd al schrijven en nu is het alsof er eindelijk barrières geslecht zijn, blokkades verwijderd zijn. Woehoe!!
Nu voel ik me echt gedreven om te schrijven. Gister was ik de hele dag bij mijn computer weg en ik miste het echt..nee, niet de computer..het schrijven!

Dus, wat heeft de maand Mei jouw gebracht?
Heb je belangrijke ontdekkingen over jezelf gedaan? Is er een passie naar de oppervlakte gekomen? Heb je er op gelet?
Ik hoop dat je het niet hebt afgedaan als onbelangrijk, zoals we al zo vaak gedaan hebben.
Toen we jong waren werd het ons verteld door leraren, vrienden, door onze ouders, dat onze passies slechts fantasieën waren (wees niet zo naïef) , dat het tijd was om eroverheen te groeien, verder te gaan, volwassen te worden, vergeet je kinderlijke dromen.
En waarschijnlijk kwam het voort uit hun beste bedoelingen, hopende dat je hersens gebruiken je veilig zou houden?
Maar ik hoop dat je naar je hart bleef luisteren..dat je je passies, je dromen en je fantasieën diep in de ogen hebt gekeken, want zij herbergen onze ware natuur, dat is waar de ware jij leeft..je kern, je hartewensen!

''Kun je met hartewensen de rekeningen betalen dan?'' , hoor ik je denken - want zelfkritiek is oh zo aanwezig - en dat is ook wel een legitieme vraag.
Ik heb het antwoord niet...ik denk dat we allemaal onze eigen wereld creëren, de heerser zijn van ons eigen universum, en dat het dus afhangt van onze creatie vermogens..of het deblokkeren van die vermogens.
Maar, er is ook helemaal niets verkeerds aan een baan die misschien niet je hartewens is, gewoon omdat we in 3D onze rekeningen moeten betalen. Zolang je er niet stok ongelukkig van wordt.
Een hartewens is iets waar je voor leeft om het te doen...niet persé iets dat je doet om van te leven.

Dus..vertel me, wat gebeurde er met je in Mei?...wat lachte je aan? Waar lachte je naar terug?
Het is echt van belang dat je daar aandacht aan geeft, want volgende week maakt Venus haar transitreis voor de zon langs.
Ik denk, of beter gezegd, ik voel dat dat zoiets zal zijn als het zwaaien met haar toverstaf door de goede fee.
Wat is het dat je echt wilt...wie wil je echt zijn...welk leven wil je leven?
Deze week is van vitaal belang..wat denk je, en luister naar je hart..En zo zal het zijn!


Inge

What did May bring you? (English)

What did the month of May bring you?  
Its has been quite an interesting month, with the eclips, the alignment of planets, some energy blasts from the sun, but all in moderation.
For me it has been a month of revelations, the most important one  is the one concerning my writing.
As I have told you before, I have always wanted to write, and now it seems that finally barrieres have fallen away, finally I obviously cleared some major blockage. Woohoo!
Now I feel driven to write. Yesterday I was gone from my computer all day, and I missed it...no, not the computer..the writing!

So what did the month of May bring you?
Have you discovered something important about you? Has a passion come to the surface for you? Did you notice what it was?
Hopefully you didn't dismiss it, we have all done that way too often.
When we were young it used to be our teachers, our friends, our parents, telling us that our passions were mere fantasies (don't be so naive) , that it was time to get over them, move on, grow up, forget about your childish dreams.
And probably even from the best of intentions, hoping that following the way of the head would keep us safe?
I hope you listened to the heart though..took your passions, dreams and fantasies and looked straight at them, because ofcourse they harbour our true nature, thats where the real you lives, thats your core, your heartsdesire!

''Do heartsdesires pay the bills?'', I can hear you think - self critique being oh so present - and its a legitemate question.
I don't have the answer to that..I guess we all are the creator of our own world, we are the ruler of our own universe, so it probably depends or your creating abilities...or lifting the blockages from those abilities. 
But, there is nothing wrong with doing a job that is not your heartsdesire, just to pay the bills as long as the 3D world needs us to. As long as it doesn't make you miserable...
Heartsdesires are something you live to do....not do to live?


So, tell me what happened in your May..what smiled at you? What made you smile back?
Its really really important to pay attention to that, because next week there will be this transit of Venus.
I think, or rather feel, that this transit is going to be like the wave of the magic wand of the good fairygodmother...
What is it you want...who do you want to be..what is going to be the life of your choise?
This week is going to be vital..make up your mind, listen to your heart....And so it is!


Inge


dinsdag 29 mei 2012

Lotte's birthday!

Today we will celebrate my nieces 18th birthday...I was there when she was born.
She has graced the planet with her endless sweetness all this time and wish her everything she needs!!

Happy birthday Lotte!!

donderdag 24 mei 2012

Dit is echt anders! (Nederlands)

Ik heb een merkwaardig gevoel de laatste dagen...alsof we niet alleen aan een nieuw hoofdstuk zijn begonnen, maar aan een heel nieuw boek!
Is dat sinds die eclips en mooie constellatie?
Ongeveer sinds een jaar heb ik het gevoel dat overal de handrem op staat...geen beweging in te krijgen, ook niet als ik hard duw...moeizaam om nieuwe dingen te beginnen, moeilijk om vooruitgang te boeken.
Nu voelt dat anders.

Het voelt alsof we een tijd naar onze navel hebben gestaard..overpeinzend of al dit lichtwerk, gemediteer, gecreeer, geworkshop ons wel bracht waarvan we dachten dat het ons bracht.
En ik weet niet hoe dat bij jou zit, maar ik kon ook helemaal geen contact maken met mijn engelen! Daarvoor was het juist zo makkelijk om met ze te praten, te vliegen, ze te ontmoeten in meditaties, maar het afgelopen jaar, het leek wel alsof ze te ver weg waren?
Nu lijkt dat anders te zijn.

Het lijkt wel alsof de vrouwelijke energieën zich in één klap hebben gemanifesteerd!
Veel mensen hebben hoofdpijn van de opening van het derde oog, ik heb steeds een raar prikkelig gevoel op mijn hoofd, het is alsof we steeds helderder horen en zien, alsof we een hele tijd in een bubbel hebben gezeten die nu geknapt is!
De mannelijke energie heeft lang gedomineerd..leiderschap (kerk, dictators) militaire heerschappij, hiërarchie, overheersing (banken en regeringen)
Nu is dat anders.

Dus, of het nou de eclips is, de constellatie, de aanstaande transit van Venus (het ultieme vrouwelijke) of gewoon 2012..het is anders!
De tijd lijkt gekomen dat we kunnen creëren wat we nodig hebben, wat goed voor ons is.
Wat goed voor ons is, wat we nodig hebben is goed voor het grote geheel, want dat vormen we immers samen, we zijn het geheel! Er is maar één geheel!
Voel het..weet het..dit is energie van eenheid, het veld van eindeloze mogelijkheden, de ruimte om te creëren..het is jouw speelruimte!
Wij zijn nu echt anders!

Ik verheug me op die transit van Venus (op 6 juni hier, tijdens zonsopkomst) ...ik weet niet meer waar ik het gelezen heb, maar ik las dat dit de voltooiing van een cyclus is, die begon met de transit van Venus in 2004, en dat dit de definitieve verwelkoming is van het gouden tijdperk. Het tijdperk waarin verlichting niet slechts voor enkelen is, maar voor de gehele mensheid.
Dát is nog es lekker anders!!

Liefs,
Inge


Now this is different! (English)

I have the strangest feeling the past few days...its like we did not just turn another page, but we've started a whole new book.
Is that since the eclips/alignment?
Probably for over a year now things felt kinda on hold, stuck...not moving even when pushed hard...it was hard to start up new things, hard to move forward.
Now its different.

It feels like we have been staring at our bellybutton for quite a while...contemplating whether all this lightwork, meditating, creating, workshoppin was bringing us what we'd thougth it would bring us.
And I don't know about you, but I had a hard time connecting with my angels too! Before it was so easy to talk to them, fly with them, meet them in meditation...but the past year or so..they seem to be too far away?
Now its different.

It seems like the energies have manifested the feminine powers all at once!
People experience headaches of the opening of the third eye, i've had strange 'pinchy' feelings on my skull, its like we see and hear more clearly, like we've been in a bubble and now it burst open!
The male energy has been dominant for a long long time...leadership (church, dictatorship), military ruling, hierarchy, control. (banks, governaments) 
Now its different.

So, whether its the ecplips, the alignment or the coming transit of Venus (the ultimate feminime) or just plain 2012...it is different!
The time seems to have arrived where we can create whatever we need, choose whats good for us.
What we need, whats good for us is good for the whole, cause we make up the whole together...we are the whole! And there is only one whole!
Feel it...know it..this energy of oneness, this field of endless possibility, the space for creation...its all your place for play!! 
Between you and me..there is no difference.

Looking forward to the transit of Venus (at june 6th here in Holland, during sunrise)...I don't remember where I read this, but it said that this transit will complete a cycle that started with the Venus transit of 2004, and that this will conclude the welcoming of the golden age. The time when enlightenment is not for the few, but for the whole of mankind.
Now..thats a cool difference!

Love
Inge
dinsdag 22 mei 2012

Activiteit (van de zon) is..not! (Nederlands)

De eerste week van mei, opende heel veel mogelijkheden, een constante stroom van zonneactiviteit (meest c-flares en dus vooral kleintjes) hield de creatieve flow gaande, geweldige ideeën kwamen vanzelf en zelfs de daarop volgende activiteit werd daadwerkelijk ondernomen.

Die golf van flares hield ons in beweging tot de 20e ...en toen werd het stil...tot bijna een flatline (zie foto) ...er gebeurd niets, niets zichtbaars tenminste.
Zoals het is van buiten..zo is het van binnen?
Voor mij persoonlijk kwamen de ideeën als vanzelf binnen die drie weken, genoeg te doen, emmersvol inspiratie en nu, met de stilte komt die verrekte onzekerheid weer opzetten.
Was ik luchtkastelen aan het bouwen? Liep ik weer op de zaken vooruit? Fataseerde ik, had ik hersenschimmen?
Moet ik stoppen met dromen en braaf in het gelid, sollicitaties versturen, waar ik niet alleen ongelukkig van wordt, maar wat me ook nog es noppes nada oplevert?


Je begrijpt vast dat ik het heb over de verbijsterende ontdekking dat je echt geld kunt verdienen met bloggen, wat een openbaring! Ik heb altijd willen schrijven, heb aan journalistiek gedacht, dacht aan boeken schrijven en was altijd gefrustreerd dat dat niet mijn weg leek te zijn.
Vaak zei ik..kon ik maar geld verdienen met brieven schrijven, want dat doe ik graag..en lijkt dit daar niet een beetje op? alsof ik je een brief schrijf?
Toen vroeg ik je om op advertenties te klikken, maar werd erop gewezen dat dat niet mag..dan wordt google boos.


Een beetje gefrustreerd dat die geldflow nu ook weer zo goed als weg was...toen kwam 20 mei...en kwam er een onverwachte draai voor me.
Nadat ik een afstands groeps healing en meditatie online had gedaan was mijn hart helemaal open en voelde ik duidelijk de verbinding met het veld van oneindige mogelijkheden.
Of kwam het door die constellatie? De eclips misschien? Of de terugkeer van vriend Quatzecoatl?
Wat het ook was...toen ik in bed ging liggen en me overgaf aan de energieën, echt waar, ik voelde de constellatie weerspiegeld in mijn chakra's!
De aarde correspondeerde met de onderste chakra's, de maan met mijn gevoelscentrum, de felle zon deed mijn hart opvlammen en de Pleiaden ontstaken een helderheid in mijn hoofd. Ik voelde een soort ploppend geluid (ja echt, ik voelde het geluid) van de onderste chakra's naar boven...en het was perfect en helder en prachtig.Dus..in plaats van me over te geven aan frustraties, heb ik besloten mijn tanden te zetten in het fenomeen bloggen, onderzoeken wat ik er aan kan doen om dit tot een succes te maken. En met tweehonderd lezers per dag ben ik al aardig onderweg!
Ik ben jullie allemaal dankbaar en zou het een eer vinden als je me verder wilt helpen.

Spread the word, twitter de links, zet het op je facebook, misschien zou je officieel volger willen worden?
Ik beloof dat ik het zo aangenaam mogelijk zal maken.


Dank je wel.
Inge

Activity (of the sun) is...none (English)

The first week of may, opened up a lot of possibilities, a constant wave of solarctivity (mostly c-flares and thus small in force) kept our creative juices flowing, great ideas just emerged by itself, even the following activity came natural.
The wave of flares kept us moving untill the 20th...then it all quieted down....till almost a complete flatline (see picture)...nothing is happening, nothing visible anyway.
As it is without ..so it is within?
For me personally the energy of those first three weeks gave me plenty ideas, plenty to go on, bucketloads of inspiration and now with the quiet comes that dreaded time of doubting myself again.
Was I building castles made of sand again? Getting way ahead of myself again? Fantasising, delusional?
Should I stop dreaming and put my nose to the grindstone, send out jobapplications again, that not only make me unhappy even thinking about them, but don't even get me jobs anyway?
Or should I trust the feeling of those first weeks of may? Was there actualy validity in that? Could it be possible?

I'm talking about the amazing discovery that I could actually make some money off of blogging, which was an astonishing realisation!
I've always wanted to write, thought about journalism, thought of books and was frustrated that that just didnt seem to be for me.
I often said, I wish I could make money writing letters, cause thats what I love to do...and is this not a little like that? Me writing you a letter?
Then I asked you to help me out by clicking adds, but then I was told that I can't ask that...google won't have it.

A little frustrated cause the moneyflow was all but gone...then came the 20th of may...and that kinda turned things around for me.
After having done a group distance meditation and healing my heart was wide open and I felt connected to the field of possibilities.
Or was it the alignment? The eclips maby? The coming of my friend Quatzecoatl?
Whatever it was...when I lay down in bed I kinda surrendered myself to the energies, and i'm telling you...I felt the alignment mirroring the chakra's in my body...
The earth corresponding with the lower ones, the moon with my feeling centre, the sun fiercly set my heart ablaze and the Pleiades lit up the clarity in my head!
I felt a sort of popping sound (yes, really...I félt the sound) from the lower chakra up...and it was perfect and clear and wonderfull.

So..instead of letting the frustrations get the better of me, I have decided to really dig into blogging, finding out whatever I can to make this blog huge. And with twohundred readers a day i can say..i'm on my way!
I am greatfull to you all and would be honored if you would help me any way you can.
Spread the word, twitter the link, put it on your facebook page, and maby even officially become an official follower.
I promise to make this all as pleasant as I can.

Thank you.
Inge

maandag 21 mei 2012

I am ...Dee Wallace (Nederlands)

Hallo,

In deze nieuwe serie wil ik jullie kennis laten maken met mijn persoonlijke favorieten. Via een interview met Joe Rumbolo bij een uitzending van Lightworker, hoorde ik over The Awakeningzone mijn - nu - favoriete radiozender. (zie link onderaan blog)
Daar vond ik Dee Wallace en ik wist dat de naam me bekend voorkwam, maar ik kon haar niet plaatsen in de spirituele/healing wereld. Het duurde niet lang voor tot me doordrong dat zij die filmster is, die de moeder speelde in ons aller favoriet 'E.T' (en vele andere rollen) dat maakte me nieuwsgierig naar haar programma. Ik was meteen helemaal verslaafd.


Toen haar carrière groeide, begon ze een acteerstudio, waar ze jonge acteurs onderwees, en ze realiseerde zich al gauw dat het allemaal om energie draaide..het openen van je hart..zoeken naar je kern.
Het werk dat ze daar deed creëerde niet alleen betere acteurs, maar ook mensen die zich bewsuter waren van zichzelf.
Dan is de stap naar healing nog maar een klein, nietwaar?


Ze ontwikkelde haar gave en begon begon boeken te schrijven. Haar eerste boek is 'Consious Creation' en die titel beschrijft haar werk kernachtig.
Bij Dee draait het om je kracht vinden en je eigen creatie als de god die je bent vormgeven.
Haar tweede boek co-creëerde ze samen met de geweldige Jarrad Hewett (nog een persoonlijke favoriet van me) genaamd 'The big E' dat een nummer 1 bestseller op Amazone.com werd.
Haar laatste boek is 'Bright Light' het verhaal van haar leven als actrice en healer en hoe die twee samengaan. Een heerlijk boek, grappig, een echte 'pageturner'en ik kan je dat boek van harte aanbevelen. (heerlijk voor mee naar het strand!)

En als je Dee wilt leren kennen als healer, kun je haar site bezoeken, of lekker luisteren naar haar shows op The Awakeningzone of Voice America (zie links onder deze blog) Ze is heel helder, ze maakt je aan het lachen, ze helpt je de weg naar je hart te vinden en heeft heel weinig tolerantie voor bullshit :-)
En, je kunt haar nog bellen ook, de tweede helft van de show besteeds ze aan telefoon van luisteraars
(en de uitdagingen waar de luisteraar mee worstelt, is meestal heel herkenbaar)

Naast deze blog staat een carrousel van Amazone.com waar je haar werk kunt vinden.
Veel plezier!
Inge


http://iamdeewallace.com/
http://www.awakeningzone.com/Host.aspx?HostID=30
http://www.awakeningzone.com/Archives.aspx
http://www.voiceamerica.com/Show/1766

I am ....Dee Wallace (English)

Hello,

In this new series I want you to meet personal favorites of mine. Through an interview with Joe Rumbolo on the Lightworker broadcast, I discovered The Awakeningzone, my now favorite radiostation. (see links below)
There I found Dee Wallace and I knew that name was very familiar, but I could not place her in the fine world of spirituality and healing. I didn't take me long to realise she was this great moviestar, who played the mom in everyone's favorite 'E.T', (and many many other great parts) so I was curious and tuned into her show. Imediatly I was hooked, line and sinker.

When she was on her way to become the great actress she is, she started an acting studio, where she tought young actors, and soon she realised that it was all about energy...opening ones heart..getting to the core.
The work she did there was not just training to be better actors, but to be more wellrounded people.
From there its just a small step to healing and energywork right?

She started to develope that gift and started writing books. Her first book was 'Consious Creation' and that title descibes her work in the smallest possible nuttshell.
Dee is all about taking charge and creating your own life being the god you are.
Her second book was a co-creation with the wonderfull Jarrad Hewett (another personal favorite host of mine) called 'The big E' which became a #1 bestseller on Amazone.
And het latest book is 'Bright Light' the story of her life in acting and healingwork and how the two got so  related, a wonderfull, funny, pageturner, that I truely highly recommand. (great to take to the beach!)

And if you wanne get to know Dee and her healingwork, go to her webpage, or simply listen to her (free of charge) on The Awakeningzone or Voice America. (see links below) She is clear as a bell, she will make you laugh, she will show you the way to your heart and has an extremely low tolerance for bullshit :-)
And hey, you can even call her if you want, because on boths shows she takes calls the second half of the show. (and funnily, the challenges the listeners have are mostly yours too)

Next to this blog you see and Amazone.com caroussel that features some of her work.
Enjoy!
Ingehttp://iamdeewallace.com/
http://www.awakeningzone.com/Host.aspx?HostID=30
http://www.awakeningzone.com/Archives.aspx
http://www.voiceamerica.com/Show/1766


zondag 20 mei 2012

Schokgolf en Aardbeving (Nederlands)

Afgelopen nacht was er een aardbeving in Italië, en volgens het European-Mediterranean Seismological Centre was het een 6.1 op de schaal van Richter, en dat is niet gigantisch, maar helaas sterk genoeg om een gebied bij Bologna in puin te leggen en er zijn mensen gestorven..
Liefde en licht voor hen die dat nodig hebben.


Gek genoeg meldt spaceweather dat er een interplanetaire schokgolf was rond die tijd, vraag me af of dat met elkaar te maken heeft.
Ik heb het gevoel dat dat zo is.
En nu, het is de 20ste en zoveel mensen hebben aardbevingen aangekondigd voor de komende dagen...en het maakt me een beetje nerveus voor de wereld.
En natúúrlijk weet ik beter...niet creëren vanuit angst!!!
Ik wéét het..maar raak het gevoel niet kwijt.
Wat te doen...

Ik ga zo beginnen met de afstands groeps meditatie/behandeling..ik zal mijn hart openen en vanuit liefde creëren en ben zo dankbaar dat zoveel van jullie gaan meedoen.
Peace, love, harmony en ...wees veilig!
Inge

Shock wave and Earthquake (English)

Last night there was an earthquake in Italy, according to the European-Mediterranean Seismological Centre it was a 6.1 on the Richter scale, which is not huge, but sadly big enough to devastate the area near Bologna and people died..
Love and light to those in need.

Oddly, spaceweather reports a interplanetary shockwave at the same time, wonder if the two are related.
I have a feeling it is.
And now its the 20th and so many people predicted earthquakes for the coming days...it kinda makes me nervous for the world.
And ofcourse I knów better...don't create from fear!!!
I know, but can't seem to shake it.
What to do..

Gonna do the distance group meditation/healing in 15 minutes..I will open my heart and create from love, and I feel so greatfull a lot of you will be doing this with me.
Peace, love, harmony...and be safe!
IngeDark Shadows Tim Burton starring Johnny Depp

Read my blog at:

http://iamingeastrid.wordpress.com/2012/05/20/dark-shadows-tim-burton-starring-johnny-depp-michelle-pfeiffer-helena-bonham-carter/


Inge

Sunday blogging at the Movies

Hi...sundays will be movieblog day from now on. These will be published here :
http://iamingeastrid.wordpress.com/

For now.

Well, off to the movies now!! Later!
Inge

zaterdag 19 mei 2012

Een zee van C's en een kalme CME (Nederlands)

Nog een klein blogje, omdat ik een paar keer gevraagd ben vandaag hoe het zit met de flares en de CME's en het effect ervan momenteel.
Nou, we zitten nog steeds in een kalme golf van C-flares, dus de zonneactiviteit is laag...het mompelt wat..fluistert in ons oor..

Er is wel degelijk een golf van de CME gaande, energetisch geladen protonen dansen om de aarde in de atmosfeer sinds gister en dat gaat morgen ook nog wel door..zal tegen de avond wel rustiger worden. (en dan nemen andere energieën het wel over)
Het is geen waaiende wind..alles lijkt kalm en geproportioneerd te komen.


Zou het kunnen dat ons bewustzijn dat zo regelt? Beginnen we het te leren?
Twee grote zonnevlekken die heel wat beloofde te gaan doen, knallen, vlammend drama...gingen beiden als een nachtkaarsje uit..
Zou het kunnen dat we in een meer gebalanceerde spiegel naar de shift kijken?

Misschien, heel misschien leren we om onze kracht goed te gebruiken?
MIsschien leren we om macht en kracht niet meer door elkaar te halen?
Krijgen we echte kracht, waarmee we elkaar, de wereld en alles dat er is met meer liefde benaderen...en refelcteert het universum dat naar ons?

Ik hou van die gedachte..
liefs
Inge

ps  kijk, kijk...Amazone.com affiliate marketing..zelf geplaatst..goed he! >>>>>

A sea of C's and a calm CME (English)

Another lill' blog for today a few people asked me about the flares and the CME and its effects now.
Well, we are still on this calm wave of minor C-flares, so sunactivity is low....like murmering..whispering to us...
There is however a wave of the CME, energetic protons have been dancing around earth's atmosphere as of yesterday and that will go on for the best part of tomorrow...it might settle down in the evening. (when other energies take over)
Its not a rush of wind though..everything seems to come in calm and proportioned.

Might this be our consioussness that is influencing this all? Are we getting the hang of it?
Two large sunspots the past weeks were expected to give us big flares, big bursts, drama...but they both calmed down..
Could it be that we are mirroring a more balanced look upon the whole shifting?

Maby..just maby we are learning to take our power back for real?
And as Dee Wallace said last week...if you don't like the word power...you could replace it with grace.
Are we becoming more gracefull...treating eachother, the world and all there is with more love...and does the universe reflect that back to us?

I kinda like that thought..
Love,
Inge


ps  Look look..Amazone.com affiliate marketing..placed it myself! Cool huh?  >>>>>>

My name is Bond...(Nederlands)

Zijn jouw dromen net zo levendig als de mijne de laatste tijd?
Ik wordt wakker en ben helemaal geanimeerd, in de war..of gewoon blij dat de dag is gekomen zodat ik - poeh -uit kan rusten!


Afgelopen nacht zat ik in een soort heldhaftige verzetsgroep, die dingen opblazen en geheime saboptage-opdrachten doen...ik ben daar heel goed in in mijn dromen, achter vijandelijke linies opereren, infiltreren, doen wat ik moet doen...i weet zeker dat het voor een goed doel is, ik hoor natuurlijk bij de 'good guys' in deze verhalen..geheim agent ik.
Grappig is wel dat als James Bond dat doet, of Ethan Hunt of Neo, dan zijn ze zo ijzig kalm en beheerst..maar in mijn 'film' ben ik echt schijtensbenauwd! Mijn handen zijn wel kundig en kalm als ik de groene en rode draad verbind en de explosieven plaats, maar ik ben echt heel heel erg bang!
Maar..ik weet ook dat ik het móet doen..dus ik doe wat ik moet...ga verder en maak het af, en dan moet ik wegzwezen!
Natuurlijk is de weg die ik ernaartoe kwam afgesneden, iets is overstroomd geloof ik..ik moet een adere uitweg zoeken. Mijn hart bonst zo hard dat ik bang ben dat ze me horen, terwijl ik zo onopvallend mogelijk door een menigte loop, die beslist niet mijn vrienden zijn!
Als ik bijna veilig ben wordt ik gezien en ik moet rennen, en man, wat kan ik rennen!!! I ren, spring, sla hoeken om, knal tegen dingen aan, struikel, val en ren..en dan slide ik onder een hek door en iemand helpt me eronderdoor en helpt me overeind...en als ik opkijk zie ik dat deze sterke handen en vertrouwde ogen van mijn man zijn.
En toen werd ik wakker.


Hij lacht lief en duf naar me (want hij kent me, begrijpt meteen dat ik weer es gedroomd heb) en ik ga naar beneden om een welverdiende kop koffie te drinken.

Blij dat mijn echte (?) leven iets rustiger is.


Ik wens je een heerlijke dag...en nacht!
Inge

ps..moet je deze clip es zien...zoooo ikke!!

My name is Bond... (English)

Are your dreams as vivid as mine are lately?
I wake up extremely exited, tired, confused or just happy that the day has come- phew - so I can rest!

Last night i'm sure that I was in some kind of heroic resistancegroup, where we were blowing up stuff and doing sneaky sabotage stuff...i'm good at those in my dreams, going behind enemylines, infiltrating and doing what I need to do...i'm sure I do this for a good cause, because i know i'm one of the good guys in these stories...secret agent me.
Funny thing is, if James Bond does this...or Ethan Hunt...or Neo, they seem so cool calm and collected...but in my 'movie' I am scared shitless!! My hands are steady as I tie in the red and green cords and place the explosives, but i am really really scared!
But...I also know that I need to do this..so I do.... proceed and make it so, and then I have to get out of there.
Ofcourse the way I came has been cut off...something got flooded I think...I need to find another way out. With my heart beating so loud that i'm scared someone will hear me, I have to walk as inconspicuously as i can through a crowd, and they aint my friends!
When i'm almost safe someone sees me and i have to run, and man, I am soooo fast!! I  run, jump, turn corners, slam into stuff, stumble and run...and the I slide under a fence and someone helps me by pulling me and help me on my feet...and when I look up to these strong hands and trusted eyes are..my husbands.
And then I woke up.

I open my eyes and look into those eyes and say, ''thank you for saving me''.
His smiles his goofy smile (hey he knows me, he instantly understands I must have been dreaming) and I slide out of bed for some well earned coffee.
Glad that my real (?) life is a bit calmer. 

Have a great day!
(and night)
Inge

ps..look at this vidoclip..soooo me!!!!Meditatie/healing 20 mei (Nederlands)

20 mei...een speciale avond!
Meditatie en healing op afstand (gewoon vanuit je eigen thuis)
Deze datum is er eentje waar veel mensen alert op zijn, en er zal weer een heleboel energie gefocussed worden op de aarde. Liefdevolle energie sturen naar alles en iedereen die dat nodig heeft.
Natuurlijk krijgen de deelnemers van mij weer een ''handleiding'' nadat je je hebt aangemeld bij mij.
Deze is speciaal geschreven voor die avond, maar is natuurlijk altijd opnieuw te gebruiken.
Het is voor iedereen mogelijk om mee te doen, ik vraag je om bij te dragen wat je kunt missen.
Lees ook deze blog over 20 mei!
http://iamingeastrid.blogspot.com/2012/05/flare-storm-en-van-schuldgevoel-naar.html

vrijdag 18 mei 2012

Minuten, Uren, Dagen (Nederlands)

Heb jij dat gevoel nou ook, minuten, uren, ze zijn niet wat ze ooit waren..dagen hebben gewoon niet dezelfde hoeveelheid tijd in zich om te doen wat je wilt doen, en laten we niet eens beginnen over hoe warme zomers vroeger eindeloos duurden..
Waarschijnlijk kan dat niet objectief gemeten worden, een minuut duurt tenslotte nog een hele minuut voor die voorbij is, maar ik zeg je, ze duren echt minder lang, de tijd moet wel aan het krimpen zijn.
Neem oudejaarsavond...dat lijkt nu toch wel elke paar maanden te zijn..toch?
Tijd is aan het versnellen en dat bevalt me helemaal niet. Het geeft me het gevoel dat ik moet opschieten. Ik houd niet van opschieten.


Sommigen zeggen dat de aarde pulseert, een hartslag heeft als het ware, en dat deze inderdaad sneller gaat...diezelfde sommigen zeggen dat het een kritiek punt gaat bereiken - verrassend verrassend ze linken dat aan 2012 en de Maya kalender - en dat de aarde zal stoppen met draaien, of de andere kant op gaat draaien, dat de polen omdraaien en weet ik wat allemaal. Misschien krijgen we wel een omgekeerde big bang...als een..ehm..leegloop? Ben benieuwd of het dan ook dat geluid flubberende maakt van een leeglopende ballon...nou, dat zou een anti-climax zijn. Flubberend ten onder!

De tijd gaat sneller en mensen worden steeds ouder. Maar wat als ze dus helemaal niet echt ouder worden, maar ze vieren gewoon vaker hun verjaardag door dat compacterende tijd gedoe. In plaatst van elk jaar een verjaardag (als in de goeie ouwe trage dagen) zijn ze nu elke acht maanden of zo jarig!

Dat klinkt alsof er tijd van ons gestolen wordt...toch?


Hoe dan ook..als ik 80 word, zullen ze allemaal zeggen, schat, je ziet er geen dag ouder uit dan 60!Heb een heerlijke dag, tijd gaat snel, geniet van elke minuut!
Liefs
Inge

Minutes Hours Days (English)

Don't you feel that too; minutes, hours, they aint what they used to be...days just don't have the same amount of time in them to do whatever you want to do, and don't even get me started on how endless warm summers used to be...
Probably this can not be measured objectively, because a minute will still take a whole minute to pass...but i'm telling you, they don't last as long, time must simply be shrinking.
Like...newyears eve..seems to be every few months now right?
Time is speeding up, and i don't like it one bit. It makes me feel like I should be in a hurry. I'm not good at hurry.Some say that the earth actually has a pulse, a heartbeat if you will, and that it is speeding up..those same some say that we will be reaching a critical point soon - surprise surprise they link this to 2012 and the Mayan calendar - and the earth will stop turning, or turn the other way, shift poles and what not. Maby we will have a reversed big bang, like a big..ehm..suck in? Wonder if that will make that flubbering sound like a balloon loosing its air...that would be an anti-climax, going out on a flubber!

Time is speeding up though, and people get older all the time. What if they don't actually get older..they just have more birthdays because of the time-compacting thing. Instead of a birthday every year (like in the slow old days) we have our birthday every, eight months or so!
Sounds like time is being stolen from us...or?

Anyway.. when i turn 80, they will all say..hun, you don't look a day over 60!

Have a great day all...time goes fast, enjoy every short minute!
Love,
Inge

donderdag 17 mei 2012

Donna Summer (Nederlands)

Net gelezen dat Donna Summer overleden is...she left the building en is naar huis gegaan..
 Ze was 63 en dat is niet heel oud, maar zoals een vriend A. Lincoln quote op facebook:
'' It's not the years in your life that count, it's the life in your years that count ''
In dat geval denk ik dat ze een heel vol leven heeft geleid.
Een grote ster is naar huis gegaan...en wat een welkomst feest zal dat worden daar boven!!
De hemel is grote helden en muziekanten aan het verzamelen daarboven, en als die zielen samenkomen om te jammen...hmm...je zou dr bijna bij willen zijn!!!

''I will take my life into my hands,
and I will use it
I will win the worship in their eyes
I will lose it.
I will have the things that I desire
and my passion flow like rivers to the sky''

Donna Summer, The one and only queen of disco...Rest in Peace.

Donna Summer (English)

Just read that Donna Summer has died...she's left the building and has gone home.
She was 63, thats not very old, but as a friend quoted A. Lincoln on facebook:
'' It's not the years in your life that count, it's the life in your years that count ''
Well in that case she's lived a full life I bet.
A great lady has gone home..and what a welcome party it will be up there!!
Heaven stocks up on great musical hero's and musicians, if these souls come together for a jam....hmmm..makes ya almost wanne be there!!!

''I will take my life into my hands,
and I will use it
I will win the worship in their eyes
I will lose it.
I will have the things that I desire
and my passion flow like rivers to the sky''

Donna Summer, The one and only queen of disco...Rest in Peace.

Flare, Storm en van schuldgevoel naar dankbaarheid (Nederlands)

Goedemorgen!


Geslapen als een blok en wakker geworden met knallende kopppijn...dus, eerst effe flares checken en ja hoor..vanmorgen (rond 3.30) was er een M5.1 flare, wat bijna een X-flare is dus. Zonnevlek 1476, waar we hoge verwachtingen van hadden, geeft nog net een afscheidskadootje voor hij wegdraait naar de achterkant van de zon.
De flare stuurt een golf aan protonen, die nu rond de aarde dansen.


Dus, stond je vanmorgen op en voelde je je niet zo best..dan weet je nu wat dat waarschijnlijk is. Oude pijn komt weer eens langs, dus had je ooit rugpijn (heupen, nek, wat dan ook) dan heb je daar op dit moment vast last van. Je algehele gezondheid staat weer even onder druk, verkoudheden komen weer terug, keelpijn, hoesten..alles speelt weer op.
Het is okee, maak je geen zorgen, na het weekend zal het vast en zeker beter zijn.

Het weekend zou - energetisch gezien - al heftig worden, en nu komt daar dus een zonnestorm bij. Met de eclips, de planeetstanden. Daar heb je wellicht al over gelezen op het internet, of in mijn blog http://iamingeastrid.blogspot.com/2012/05/watte-gebeurd-er-op-20-mei.html

Voor mij gaat dit weekend duidelijk over de zich aan dienende mogelijkheden. En als je je hart wilt openstellen, dan moet je angst en schuldgevoel laten gaan.
Angst zal je overal in tegenhouden, het is de ergste vijand van alles dat goed is. Zelfs als je bang bent, als je angst voelt..laat je er niet door leiden. Zeg dat het je niet moet lastigvallen, wees stil!
And dan hebben we natuurlijk het 'goeie ouwe' schuldgevoel. Schuldgevoel omdat je je niet laat tegenhouden, schuldgevoel omdat je voor jezelf kiest, schuldgevoel omdat je de ellende van de wereld niet je leidraad laat zijn.
Maar schuldgevoel zit in alleen jouw...het heeft niets te maken met de rest van de wereld. De wereld trekt zich er niks van aan, laat zich er niet door leiden en zeker niet door veranderen!
Nou..dan zeg ik bye bye baby, dat spelletje speel ik lekker niet mee!

Het spel dat ik wil spelen gaat over jezelf powerfull maken en daar zoveel mogelijk mensen in meenemen...verspreid je licht, verspreid je liefde!
Als je wilt dat mensen aardiger zijn, wees aardiger!
Als je wilt dat mensen geduldiger zijn, wees geduldiger!
Als je wilt dat mensen liefdevol zijn, wees liefdevoller!
Als je wilt dat mensen dankbaar zijn, wees dankbaar!

De uitdrukkingen ''wie goed doet, goed ontmoet'' en de Engelse uitdrukking ''what you give is what you get'' en tot slot, ''wees de verandering die je wilt zien in de wereld'' zijn allemaal waar.
Probeer ze maar uit!

Liefs
Inge

Flare, Storm and Guilt to Gratitude (English)

Goodmorning!

Slept like a log and woke up with a huge big headache...so fitst things first i checked for flares and yes..this morning very early (round 3.30) there was an M5.1 flare, and that means it got near to an X-flare. Spot 1476, of wich we had high expectations, gave us this one as a farewell present, before turning to the far side.
The flare sent a wave of protons that are now dancing around the earths atmosphere.

So if you got up this morning, feeling crap..you now know why that probably is. Old pains are coming up again...so if you ever had a bad back (hips, neck..whatever) it will probably bother you right now. Your all over health can be tried again, so colds may return, throats and coughs play up again.
Its all okay, don't worry about it, it will be fine after the weekend.

This weekend is - energetically - gonna be fierce, now that a storm has added itself to the occasion...the eclips, the alignment of the planets. All this you might have read about on the net or in my blog http://iamingeastrid.blogspot.com/2012/05/wassup-with-may-20th.html
To me this weekend is clearly about opening up to all possibilities. And for your heart to be open, you need to let go of fear and guilt.
Fear will stop you form anything..its the greatest killer of anything good. So even if you are afraid, even if you are fearfull..its important to not let it be your guide. Just tell it to not bother you..be quiet!
And the there is always good old guilt. Feeling guilty for not being held back, feeling guilty for choosing yourself, feeling guilty because you do not let the misery rule your world...
But guilt lives in you only, its has got nothing to do with the rest of the world. De world doesn't care, doesn't take your guilts lead and certainly won't change because of it!
Well i say..bye bye baby..I will not play that game!!

The game I play is about empowering yourself and as many people as you possible can...spread your light, spread your love!
If you want people to be kind, you be kind!
If you want people to be patient, you be patient!
If you want people to be loving, you be love!!
If you want people to be gratefull, be gratitude!

These sayings of ''what goes around comes around''  and  ''what you give is what you get'' and finally ''be the change you want to see in this world'' are true.
Give em a go!

Love ya!
Inge
woensdag 16 mei 2012

Bezuinigingen en Diamanten (Nederlands)

Toen ik vanmorgen naar het journaal keek, waren er gekke berichten na elkaar...
Eerst mededelingen over (wat anders) de bezuinigingen die ons te wachten staan, en hoe belangrijk het wordt je uitgavenpatroon te veranderen. En toen een item over een Pruisische prins die zijn wereldberoemde diamant - de Belle Sancy - moest verkopen omdat hij geld nodig had. (gelukkig voor de arme sloeber kreeg hij 6 miljoen euro voor zijn steen)

Zo'n steentje zou je ook willen hebben om te verkopen nietwaar?


Dat zette me aan het denken
Kijk, als alles energie is, en alle materie is teruggebracht tot zijn basis,  (Einstein kon het niet bewijzen, maar ook hij had het sterke vermoeden dat het 'zero point field' waarschijnlijk de enige realiteit is)  dan is ons geld, ons gebrek aan geld, de Belle Sancy en alles daar 'er' dat ook.
Dus, laten we om deze gedachtengang te volgen aannemen dat het waar is, alles is energie.
De eerste vraag die dan in mij opkomt in verband met bovenstaande is dan; 'wie is de eigenaar van de energie?'
Want, ervanuitgaande dat ook wij energie zijn - en aangenomen dat alle mensen gelijkheid zijn als energie - waarom heeft de ene persoon dan meer dan een ander? Waarom heeft de een meer energie waarmee hij kan kopen, verkopen, handelen, opeten, verzamelen....
Nu raak ik verward in mijn eigen gedachten..want het kan 'de energie' toch niet schelen of we een kiezelsteen of een diamant in onze hand hebben...dat is iets dat we gezamenlijk bedacht hebben, de spelregels...wie heeft dit gekke spel bedacht?

Spel...hmm..het is inderdaad allemaal maar een spel he?
We komen met niets in de wereld en gaan met niets weer weg, en in de tussenliggende periode spelen we met energie, in het veld van de energie.
Lijkt het dan niet belachelijk onbelangrijk om de tijd die je hier bent door te brengen met je zorgen maken?
Je speeltijd verdoen met vechten om meer of minder te bezitten? Altijd maar bezig te zijn met meer hebben dan de buren?
Nee, zo wil ik helemaal niet spelen! Ik besteed mijn energie en mijn tijd liever aan genoeglijk gezelschap, de bladeren elk jaar weer groen zien worden, de warmte van de zon te voelen, veel en graag te lachen, en laat alle energie die ik nodig heb vanzelf naar me toekomen..het leven is magisch, en zoals Steve Rother altijd zegt; 'Play well together''

Oh en..ja, ik wil mijn kiezelsteen natuurlijk best ruilen tegen jou diamant hoor :-))))

Smile!
Inge

Als je mijn blogs graag leest, wil je me helpen ze te verspreiden, ze te delen en ze beschikbaar maken voor zoveel mogelijk mensen? Hieronder staan allerlei knoppen voor facebook, twitter, Google+ ..dank voor je hulp!!

Cut backs and Diamonds (English)

When I watched the news this morning, there were an odd couple of messages in one broadcast...
On the one hand they were talking about (what else) governament cutbacks, and how people will really have to find ways to decrease their spending. And on the other hand some prussian prince had to sell his worldfamous diamond -  the Belle Sancy - cause he was hard up for cash too. (bless him poor bugger, he got 6 million euros for his stone)
Wouldn't you wish you had a stone like that to sell too huh?

That made me think.
See, if all is energy, if all matter is energy when brought back to its ground state, (Einstein could not prove it, but he had stong suspicions about the zero point field probably being the only reality) then so is our money, our lack thereof, the Belle Sancy diamond and everything else that is out 'there' also just that.
So lets, for the sake of argument, say that this is factual; everything is energy.
The first question that ties into this is; Who owns the energy?
Well...us being energy too - and presumebly all people being of equal energy - then why does one person 'own' more of the energy then the next person? Why does one have more energy that can be used to buy, sell and trade, eat and collect...
Getting tangeled up in my own thoughts here...cause 'the energy' doesn't care if we pick up a pebble in the garden or hold a diamond...thats just something we made up, the rules of the game..whom ever thought of this crazy game?

Game..hmm..i guess it is all just a game isn't it?
We all come in with nothing, we all leave with nothing, and in the meantime we play with the energy...in the field of energy. Doesn't it seem ridiculously futile to spend this short time we are here to play, with being worried? Waisting playtime with fighting over having more or having less? Preoccupied with gathering more then the neighbours?
Nah..don't wanne play that way! I'd rather spend my time and energy enjoying good company, seeing the leafs turn green each year, feeling the warmth of the sun, having a laugh and having whatever energy we need come to us...life is magical, and as Steve Rother always says; '' Play well together''

Oh and..yes, I will trade you my pebble for your diamond anytime :-))))

Smile!!
Inge


If you like reading my blogs, please help me to spread and share them and make them available for as many people as possible, facebook, twitter, G+ or any way you can! Thank you!dinsdag 15 mei 2012

Solar Maximum, flares en LIEFDE (Nederlands)

Zo, laten we het nog es over sunflares hebben, of liever, laten we er eens naar kijken.
Ik kwam deze video tegen, en wil die graag met je delen., simpele uitleg, mooie beelden.
Zoals ze zeggen, is dat de hoge zonneactiviteit to in 2013 zal aanhouden, nog een goede reden om met deze energie om te leren gaan.

Wat ook genoemd wordt is dat de solar maximum elke 11 jaar plaatsvindt, niets spectaculair nieuws aan dus, maar waar ze het niet over hebben dat deze wel degelijk heel speciaal is. Wetenschappers kijken meestal niet naar wat de energie met onze emoties doet, maar dat is nou net precies wat deze zo bijzonder maakt.
We kennen allemaal het plaatje van de aap die een man wordt.
Wat als deze veranderingen niet zo geleidelijk komen als we denken?
Wat als deze veranderingen veroorzaakt worden door de solar maximum, en zich in grote sprongen voltrekt?
En wat als dát is wat er nu gebeurd?
Dat we nu springen van de mens zoals we die kennen en zijn geweest, naar een superbewuste mens?


Ik vind het een aangename gedachte, een mens die in staat is om onvoorwaardelijk lief te hebben, misschien zelf onmogelijk voorwaardelijk kan liefhebben..omdat we in staat zullen zijn precies te voelen wat de ander voelt...dat we ervaren wat de ander ervaart.
Kijk, hoe zou je een ander pijn kunnen doen als alles wat je geeft je niet alleen terugkrijgt, maar direct volledig ervaart?
Hoe zou je iets anders kunnen doen dan zoveel mogelijk liefde te geven, om direct zoveel liefde te ontvangen?


Mooi he?
Heb een heerlijke dag!
Inge


Solar Maximum, Flares and LOVE (English)

So, lets talk about sunflares some more, or rather, wanne see some?
I found this video thats worth checking out, simple explanation, great footage.
And as they say, the peak of this activity on the sun will be going well into 2013, so another good reason to learn how to deal with this energy.


As they say in the video, solar maximum is every 11 years, nothing spectaculairly new about it, but what they do not mention is that this one is absolutely special.
Scientists are mostly not looking at what this energy does with our emotions, but that is exactly what makes this one special.

We all know this image of the ape turning into a man.What if these changes did not come so gradualy as we think?
What if these changes were induced by these special solar maximums, and brought on changes in big jumps at a time?
And what if thát is what we are going through?
What if we are making a jump like that now...from the human we know and have been, to the superconscious human?
I love to think so, a human being that is able to love unconditionally, maby even unable to not love unconditionally...because we will be able to feel what the other feels, to experience what the other experiences.
See...how would you hurt another if everything you give is not just what you get, but feel directly.
How would you not give as much love as you can, to experience as much love as you can.

Great huh?
Have a wonderfull day!
Ingemaandag 14 mei 2012

Geld verdienen met bloggen (Nederlands)

Een paar dagen geleden kwam ik er achter dat ik gewoon geld kan verdienen met doen wat ik heerlijk vind, namelijk schrijven.

Ik wist wel dat google advertenties op mijn blog zet, maar ik dacht dat ik honderden, zo niet duizenden lezers moest hebben om daar geld mee te verdienen.
Nou, das dus niet waar ontdekte ik. Iedere bezoeker kan op een Google ad klikken en 'katsching' ik krijg betaald!
Cool he?


Dus, nu werd het tijd om mensen te mobiliseren om dat ook echt te doen. En omdat ik NOG geen duizenden lezers heb, ben ik aan een aantal gaan vragen om te klikken, en wonder oh wonder, de betalingen rolden binnen!

Nu werd ik echt enthousiast..misschien hoef ik helemaal niet een baantje te zoeken waar ik geen zin in heb, misschien kan ik gewoon doen wat ik écht wil doen!


Volgende stap..uitvinden hoe ik dit serieus moet doen...beetje professioneel zijn, optimaliseren, hoe krijg je meer lezers en daarmee het aantal clicks omhoog, hoe....geeez...binnen 10 minuten googelen, adsensing en adworden was ik zo ver dat ik mijn laptop het raam uit, of dóór het raam wilde kwakken!
Zelf de makkelijk te volgen hulp programma's werd ik meteen knettergek van want ik snap het taalgebruik niet eens!
Zelfs adverteren-voor-dummies maakt me vrijwel direct volledig wanhopig en zorgt ervoor dat ik wil wegrennen en elk willekeurig baantje wil aannemen om te voorkomen dat ik mijn tanden erin moet zetten.
AAAAAARRRGGGGHHH!!!


IK ZAL het snappen!
IK GA mijn tanden erin zetten!
IK ZAL een inkomen uit bloggen voor mekaar krijgen!
IK DOE!
Tot het zover is..wil je me helpen...ads aanklikken (die nog steeds geen plaatjes erbij hebben want ik weet niet hoe ik dat voor elkaar krijg) en zou je ook op de G+ knop hieronder kunnen klikken..als je die kan zien..wat ik niet zeker weet..die schijnt mijn Google-ranking te helpen..of zo..kweenie zeker...

Ik houd er niet van om me zo'n oen te voelen.
Inge

Making money blogging (English)

A few days ago I discovered that I can actually make money while doing what I love to do which is writing.
I knew that google places ads on my page, but I was under the impression that hundreds or even a thousand readers a day were requiered to actually get paid.
Well, thats not true I discovered. Any visitor can click any one of the Google ads on my page and 'katsching' I get payed!
Cool huh?

So, now I needed to mobilise people to actually visit the sponsors by clicking the ads. Since i don't have a thousand readers YET...I just asked a few of them that I know, and low and behold, payments started to accumulate!
Now I really was excited...maby I don't need to go out and find a job I don't really want, maby I can just do what I really really love!!

Next step...finding out how to do this seriously...to be kind of professional, how to optimise, how to increase (clicking) readers, how to ...geez...within 10 minutes of googeling adsensing and adwording I was ready to throw my laptop out or through the window!!
Even the easy-to-follow-help-program drives me crazy, because i don't understand the language. Even the advertising for complete dummies makes me wanne go out and get any job to avoid having to sink my teeth in.
AAAARRGGGHH!!!!!
But, I WILL get it!
I WILL sink my theeth in!
I WILL generate an income from blogging!
I WILL!
In the meantime, please help me...click the ads (wich are still pictureless because i don't know how to make them visibly attractive) and please click the G+ button under this blog..if you can see it ...of which i am not sure...cause that will help my google ranking..or something..not sure...


I really don't like feeling dumb.
Inge


zondag 13 mei 2012

20th of may, distance healing/meditation (English)

On the 20th of may there will be a distance meditation and healing again.
This date has the attention of a lot of people and a lot of energy will be focussed on the earth. Sending loving energy to everything and everybody who needs it.
The participants will as always receive an email with a 'guideline' after you inlist with me.
This is written for that night specially, but can be used again and again afterwards.
Anybody can join, you pay what you can and want to pay.
You can also read about this special date here:
http://iamingeastrid.blogspot.com/2012/05/wassup-with-may-20th.html


Love,
Inge

Thank you so much for reading my blog, without you it would be pointles.
If you want to support me, you can do that by clicking the twitter, facebook and G+ buttons.
Thank you very much!

20 mei afstandshealing/meditatie (Nederlands)

Op 20 mei weer een afstandshealing en meditatie! Deze datum is er eentje waar veel mensen alert op zijn, en er zal weer een heleboel energie gefocussed worden op de aarde. Liefdevolle energie sturen naar alles en iedereen die dat nodig heeft.
Natuurlijk krijgen de deelnemers van mij weer een ''handleiding'' nadat je je hebt aangemeld bij mij.
Deze is speciaal geschreven voor die avond, maar is natuurlijk altijd opnieuw te gebruiken.
Het is voor iedereen mogelijk om mee te doen, ik vraag je om bij te dragen wat je kunt missen.
Lees ook deze blog over 20 mei!
http://iamingeastrid.blogspot.com/2012/05/watte-gebeurd-er-op-20-mei.html


Liefs,
Inge
Ik wil je bedanken voor het lezen van mijn blog, zonder jou zou het niets zijn.
Als je me wilt steunen, kan dat door te klikken op de knoppen hieronder van facebook, twitter en G+
Hartelijk dank!

vrijdag 11 mei 2012

David Wilcock en Mams (Nederlands)

Morgen ben ik met mijn lieve vriendin Leonie naar een workshop van David Wilcock..dus dan geen blog.
Ik ben er zeker van dat ik je ergens laat weten hoe deze nu al memorabele dag was, want ik ben een groot fan van zijn werk, zijn presentaties en zijn persoon.
(waarschijnlijk op facebook :-) https://www.facebook.com/ingeastrid)


Zondag is het moederdag..maar eigenlijk is het voor mij elke dag moederdag. Het was me altijd duidelijk dat ik moeder zou worden, en bijna altijd (bijna) ben ik er puur en diepgaand blij mee!
Zondag ga ik ook naar mijn eigen moeder..ik ben zo blij dat ze er is. Ze is echt bijzonder, sterk, lief en powerfull en heeft een groot hart.
Je moeder vieren is eigenlijk jezelf vieren nietwaar? Ze is de poort waardoor je op de aarde bent gekomen...dus vier je moeder alleen al daar om! Moeders zijn tof.
Fijne dag voor ons allemaal!


En tot slot wil ik iedereen bedanken voor het klikken op de facebook, twitter en G+ knopjes onder mijn blog, het is een droom van me om een heus inkomen te verdienen met schrijven, en deze stap in dat process maakt me zo blij!! Het is zo echt..dank je wel!

Liefs,
Inge

David Wilcock and Mom (English)

Off to a workshop David Wilcock with my sweet friend Leonie tomorrow, so no blog then.
I'm sure I will be telling you somehow somewhere about this allready memorable day, because I am a huge fan of his work, his presentations and his person.
(Probably on facebook :-) https://www.facebook.com/ingeastrid)

Sunday will be mothersday...but actually every day is mothersday to me, its was always clear to me that i would be a mom, and almost all of the time I am purely deeply happy about it!
I will be going to see my mom...i'm so blessed to have my mom. She is awesome, strong, sweet and has great power and a huge heart.
Celebrating your mom is actually celebrating yourself right? Its the gate that brought you to the earth...so celebrate her for that. Bless moms.
Happy day to all of us!!!

And thank you all for supporting me by clicking on buttons of facebook, twitter and G+ under this blog, its a dream of mine to one day be able to make a living through writing, and this is a step in that process that makes me so happy! Its so 'real' haha..thank you!

Love
Inge

Kiezen, kiezen en nog eens kiezen (Nederlands)

Vaak krijg ik emails of facebook messages over mijn blogs, en meestal zijn het mensen die laten weten dat ze zich erin herkennen, of hoe blij ze zijn om te lezen dat het - 'aaaah'-  die flares zijn die maakt dat ze zich heel goed, of juist niet voelen.
En soms krijg ik reacties van mensen die verdrietig en ongelukkig zijn, pijn hebben, depressief zijn of heel boos dat hun realiteit zo anders is dan de mijne.
Soms lijken mensen het dat kwalijk te nemen, want zijn hebben duidelijk een veel zwaarder leven dan ik heb, want als ik in hun schoenen zou staan, was ik niet altijd zo gelukkig en lichtvoetig en lichthartig.


Nou, mijn leven is inderdaad relatief makkelijk geweest...mijn ouders zijn geweldige mensen, mijn kindertijd was vrij zorgeloos. Ik heb nooit fysieke uitdagingen gehad en mijn uiterlijk was altijd goed genoeg om me er niet druk over te hoeven maken.
Maar, ook ik ben een mens en heb echt mijn deel aan moeilijkheden wel gehad, net als iedereen.
Het is een cliché, maar ik denk dat het niet zozeer is wat het leven je toewerpt, maar hoe je daar mee omgaat.
Dus, dan zeg ik dat het een keuze is. Je kiest  hoe je omgaat met dat wat op je pad komt.

Sommige mensen vragen dan hoe je dat doet, anderen worden boos en vinden dat ik niet begrijp hoe ernstig hun problemen zijn.


Van niks of niemand het slachtoffer zijn, is een keuze.

En..dat kiezen is niet iets dat je effe op een zondagmiddag doet en dan ben je klaar..
Het is niet zo dat je ervoor kiest om blij te zijn, en vila, nu ben je altijd blij.
Kiezen is iets dat je steeds weer doet, en nog een keer en nog een keer, zo vaak als nodig is om het tot een gewoonte te maken!
Dus niet op je verleden teruggrijpen om iets aan te tonen, niet je toekomst gaan invullen op basis van wat je al hebt ervaren..er is alleen maar NU..elke keer weer, alleen maar nu.


Het is net als een spier die getraind moet worden...niemand heeft ooit een sixpack gekregen simpelweg door dat te kiezen...daar heb je doorzettingsvermogen voor nodig.
En in het begin kijk je naar je buik en denk je...dat lijkt meer op een vat dan een sixpack...maar als je blijft trainen, dan zie je op een dag je spieren verschijnen.
Met de keuze voor geluk en balans is het precies hetzelfde. Wees je bewust van je verdriet, wees je bewst van disbalans, en zodra je je ervan bewust bent, maak een keuze! Wil je in die staat blijven? Of kies je voor iets anders?
het is aan jou..NU!

Ik heb er jaren hard aan gewerkt om bewust te zijn, en ik merk het effect tegenwoordig.
Steeds meer leef ik in het nu. Kies ik wie ik ben, hoe ik ben, elke seconde van elke dag.
Er is helemaal niets dat je ervan weerhoudt de geweldigste jij te zijn die je kunt zijn.
Gewoon kiezen..nu!

Liefs,
Inge


Ik wil je bedanken voor het lezen van mijn blog, zonder jou zou het niets zijn. Als je me financieel wilt steunen hierbij, kijk dan es naar de advertenties op mijn pagina, het zou fijn zijn als je er es op klikt. Dank je wel!

Choosing, again and again and again..(English)

Quite often I get emails or messages on facebook about my blogs, and mostly its people telling me how they recognise themselves or how happy they are that its - 'aaah'- probably those flares that cause the discomfort or boost they are experiencing.
And sometimes i get a respons from people who feel sad and unhappy and are in pain, and it kinda makes either depressed or pissed off that they experience a whole other reality then I do.
Sometimes I suspect envie, and maby even resentment, because they obviously have a much harder life then I do, because if I were to walk in their shoes I would not always be so happy and light on my feet and in my heart.

Well yeah, my life has been relatively easy...my parents are great people, and my childhood was pretty carless. I have never had real physical challenges and looks were always good enough not to bother me.
But, i'm also human and yes i had my fair share of difficulties too, like everyone has.
Its a cliché, but i think its not so much what you have thrown at you, but how you deal with that.
So, I say that it is a choise. You choose how to deal with anything that comes your way.
Some people want to know how, others get mad and feel I don't get the seriousness of their problems.

Not ever to be a victim of anything or anyone, is a choice.
See..this choosing is not something you do one sunday afternoon and thats it..
Its not just that you decide to be happy and thats it , voila your happy from now on.
Choosing is something you do over and over again, as many times as needed to turn it into a habit!
So don't go back to the past to prove your point, don't go filling in your future based on what has been..there is only now..over and over and over again.

Its like a muscle that needs to be worked out...nobody has ever gotten a sixpack just because they choose to have one..it takes a lot of persistance.
And in the beginning you may look at your tummy and  think..thats more like a barrel...but keep working and one day the muscles will start showing.
Its no different with choosing happy and balance. Be aware of  unhappiness, be aware of disbalance, and as soon as you detect it..make a choise! Do you wanne stay in that state? Or do you choose to change it?
The choise is yours..NOW!

It took me years to be really consciously working on this, and finally its paying off.
I'm starting to be in the now. Choosing who i am and how I am..every second of every day.
There is nothing that is keeping you from being the most awesome you that you can possibly be.
Just choose it now!

Love
Inge


Thank you so much for reading my blog, without you it would not be real. If you want to financially support me in this, please check out the adds on my page. I would be greatfull if you would click on them. Thank you!


donderdag 10 mei 2012

Zonnevlekken en Indigo's (Nederlands)

De zon is al weken actief, maar doet het rustig aan, vooral c-klasse (kleine) flares, maar wel veel. De afgelopen dagen waren er steeds een of twee m-klasse (medium) flares bij, en de afgelopen 24 uur worden ze sterker. (vanmorgen vroeg een m 5.7, en dat is bijna een x-flare, de grootste)

Kijk hier maar:
http://spaceweather.com/
http://www.nasa.gov/
Op de foto zie je de zon hoe deze nu is, met vlek 1476 die langzaam richting aarde draait, met een potentieel voor x-flares.


Zoals de meesten van jullie nu wel weten, helpen de flares ons op ons pad naar een hoger bewustzijn. Persoonlijk merk ik dat mijn intuïtie veel sterker wordt. Het is alsof ik dingen weet die ik eigenlijk niet wist..herken je dat? Grappig blijft, dat we ons niet herinneren wat we hiervoor niet wisten. Geloof me maar op mijn woord dan :-)


Vooral de vroege Indigo's zullen het verschil merken. Altijd een hogere frequentie hebben dan de wereld om je heen, heeft de aarde een eenzame plek gemaakt voor velen.
Ik heb altijd geweten dat er iets niet klopte, dat ik om hier te kunnen zijn me beter stil kon houden, mezelf niet moest laten zien, mijn licht lager laten branden en mijn zelf te verstoppen. Vooral op school was het niet veilig om volledig mijn zelf te zijn.

Toen ik 12 was, begon ik boeken te lezen over ESP, metafysica, paranormale dingen..en ik was zo blij!
Dat resoneerde echt volledig met me, maar het loste mijn 'probleem' niet op, want het waren zaken waar je maar niet al te veel over moest praten...dat was raar.
Opgroeiend verstopte ik mezelf steeds meer, het licht steeds meer dimmend, en dat was een stuk eenvoudiger in het nachtleven, veel alcohol drinkend waardoor ik tenminste iets van mezelf kon laten ontsnappen. Joints rokend om mezelf in ieder geval te verkennen.
En toen kwam de tijd om te ZIJN...mezelf zijn, hier zijn...volledig mezelf zijn en hier zijn. Dus ik ging allerlei healing cursussen doen, workshops volgen, kruiden studeren. Waarschijnlijk legitimeerde ik mijn raarheid op die manier.


Nu voel ik dat de shift de frequentie flink opschroeft en het voelt zoveel comfortabeler om hier te zijn!
Ik weet dat veel van ons, 'ouwe' Indigo's de drang voelen om naar huis te gaan, nu het werk gedaan lijkt.
Maar, in plaats van weggaan, stel ik voor dat we er een feest van maken! Laten we ons vieren, laten we de wereld vieren, laten we ALLES vieren!!
Laat de frequentie maar hoger en hoger worden, dan vliegen we met de vogels en de engelen en creëren we een 'summer of love'!!
Een liefdeszomer..die eeuwig duurt!
Vier je met me mee?


Inge