zondag 29 december 2013

De buzz op facebook (Nederlands)

Hallo,

Na mijn laatste blog, dacht ik dat ik beter even een update kon schrijven, want veel mensen lijken nog steeds op de bodem van dat verdomde vat te zitten.
Twee weken geleden was ik helemaal uitgeschakeld door een griepachtig iets...hoofdpijnen, buikpijn, krampen, en de meeste pijn leek zich rond mijn middel te bevinden....dus nee...ik voelde het licht niet echt nee..
Ik merkte wel dat het door mijn lichaam leek te bewegen op hele rare manieren...niet logisch, niet te snappen, en dat leidde me tot de conclusie dat dit - wederom - met ascensie te maken had.

Eén van de dingen die ik dan doe, is lezen, en vooral rondvoelen  op facebook, omdat ik daar zoveel mensen kan vinden van over de hele wereld, en dit sterkte mijn vermoedens nog meer....de wereld is aan het veranderen en dat gaat zó snel, dat onze chakra's openbreken en ons hoofd ervan duizelt!
(vandaar de pijn in mijn middenrif gok ik?)
Velen zijn ziek, voelen zich knap beroerd en velen bevinden zich in de warrigheid van depressie.
De hoeveelheid mensen die dit ervaren schokte me, ondanks dat ik het heel goed herken.
Zoveel pijn.

De pijn is fysiek, maar vervelender is de hoeveelheid verdriet en mentale pijn....er zijn gewoon teveel mensen die het gevoel hebben dat ze klaar zijn hier...en die naar huis willen..
Dat gevoel deel ik ook wel, maar voor mij speelt het op de achtergrond, en komt het alleen korte momenten naar boven.
Helaas is het voor velen op de voorgrond, ze zijn zó moe, ongeïnspireerd en klaar met dat waar ze voor gekomen zijn.
Ik weet het...planeet van de vrije keuze, het leven eindigt niet met dit leven, maar het maakt me echt verdrietig dit te lezen.
Vooral omdat er een hele nieuwe laag is nu..

Deze nieuwe laag is ook al goed te voelen...het is echt nieuw, fris en opwindend!
Kun je het al voelen? Dit hele nieuwe level van mogelijkheden? Die golf die er aan komt rollen...kun je het geluid ervan al voelen?
Het voelt als een krachtige golf, en daar moeten we op springen!
De tijd van introspectie is voorbij, de tijd van focussen op innerlijke groei lijkt in het verleden te liggen....nu is de tijd aangebroken voor creatie, om onze gedachten in daden om te zetten, passies, verlangens, gá ervoor!
En net als met alle golven....twijfel niet, want dan donder je ondersteboven en wordt je ondersteboven meegesleurd!  (nou ja...mocht dat wel gebeuren...ook dat gaat voorbij en dan sta je ook gewoon weer op)
Het lijkt de tijd om PLEZIER te maken! Niet alles zo verrekte serieus te nemen! Gewoon doen!

Natuurlijk betekent dat weer....vertrouwen.
Maak stilte in je hoofd en luister naar je hart.
Ik weet het...voor velen van ons is dat echt moeilijk. Er is ons altijd gezegd: '' gebruik je hoofd'' en het was belangrijk je ''verstand erbij'' te houden. Het was pas echt mooi als je ' een helder hoofd'  had...niemand sprak over een 'helder hart'..
Dat lijkt een moeilijke verandering te zijn..ik denk dat dat deel is van het verwarrende proces waar we in zitten.

Dus, dit vraag wederom om vertrouwen. Vertrouwen in wat gaat komen, vertrouwen in ons hart.
Om ons hart te vertrouwen, moeten we van ons hart houden...van onszelf houden.
Je ZELF liefhebben...niet je verhaal, niet je verleden, niet je prestaties, of het gebrek daaraan...maar je pure zelf. Het zelf dat niet afhankelijk is van het oordeel van anderen, het zelf dat er gewoon altijd voor je is...het is dat licht dat van binnen schijnt. Vind het..maak het feller! Shine!!

Alle liefs,
Inge


Ps: Op 14 januari start ik een 14 daags e-mail programma om je een beetje te helpen bij het houden van jezelf. Het kost 14 euro, dus maar 1 euro per dag!
(excuses voor de schaamteloze reclame, maar het past zo goed bij deze blog, dat ik het niet kon laten)

https://www.facebook.com/events/570927232978020/


The buzz on facebook (English)
Hello,

After my last blogs, I thought I better keep you posted, because for a lot of people still seem to be on the bottom of that friggin' barrel.
Two weeks ago I was totally floored by a flue kind of thing...headaches, stomacheaches, cramps, most aches especially around my waist..so nop, not feeling the light..no..
I did notice that it was all moving around in my body in a very weird way...no logic, made no sense, wich leads me to draw the conclusion that - again - it was to do with the ascension.

One of the things I tend to do, is read, and even more, féél the buzz on facebook, since there I can find a lot of people from all around the world, and this strengthened my suspicions even more...this world is changing, and it is changing só fast...it makes our heads spin and all chakra's break open!
(hence the pain in my waist I guess?)
Many are ill, sick, feeling downright nasty, and many, many are in a big tailspin of depression.
So much it kinda shocked me, eventhough I feel a lot of the same.
So much pain..

This pain is physical, yes, but more upsetting is the sadness and mental pain...there are just too many of us that  seem to have the feeling they are done here...and now want to go home. 
A feeling that I also share, but for me its in the background, and it comes up only for very brief moments. Sadly for many its very much in the foreground, they feel tired, uninspired and done with what ever they came to do here.
I know...planet of free choise, life does not end with this life...but still it makes me really sad to read that.
Especially because there is this whole other layer now...

This whole other layer is also very tangible...its new, its fresh and its exciting!
Can you feel it? This whole new level of possibilities? This wave that is coming...rolling in...can you hear its roar?
Its feels like a very powerfull wave..and we need to ride it!
The time for introspection seems to be over, the time for focussing on inner growth seems to be in the past...now its time to start creating, to move on our thoughts, passions and wants...to go for it!
Like with all waves...don't hesitate to ride it, cause then it will knock you off of your feet and sweep you up side down!  (aaah well  .. even if you dó get swept away...it will pass, and you can just stand up)
It seems that is time to have FUN!! Not take everything so bloody seriously! Just go for it!

Again..this means we need to trust.
Make your head be silent and just listen to the heart.
I know...for many of us its a really really hard thing to do, since were were always told to ''use your head'', and it was a great thing if one had their ''head on straight' ...hardly ever did people speak of the 'clear heart' as being a great thing...a 'clear head' is what we needed.
It seems like a hard switch to make, and I am guessing this is the (confusing) process we are in.

So...once again..this calls for us to trust. Trust in what is coming, trust our heart.
To trust our hearts, we need to love our hearts...to love ourselves.
Loving your SELF...not your story, not your past, not your accomplishments or lack off those...but your pure self. The self that does not depend on the judgement of others..the self that is always always there...its that light that always shines inside you. Find it...turn it up! Shine!

All my love,
IngePs: On the 14th of januari I am starting a 14 day e-mail program to help you a little with this selflove. It only costs 14 euros, so only 1 euro per day!
(sorry for blatantly plugging, but it just seems to complement the blog too well not to)

https://www.facebook.com/events/570927232978020/


donderdag 12 december 2013

PS (English)

After yesterday's blog, a lot of people asked me; 'when is it going to change?'
Usually I get a sense of that during the writing, but yesterday I did not. (how very logical when one is at the bottom of the barrel right?)
I shrugged and said; '' heck I don't know, at the wintersolstice maby? I hope?''
Since then a few subtile bits have changed, and sort of an answer is brewing..
We had some mild solarflares to get things moving, and a fierce solarwind is on its way to Earth (expected the 15th/17th of dec) and I am pretty sure this will be a cleansing wind.
So...just a few more days on the bottem ...a few more days to really get into the hard stuff...look it in the eye.
The wind is going to take us to the solstice on the 21st, and it will give us an opportunity to get out of the barrel all together and start 2014 with a fresh smile!

IngePS (Nederlands)

Na mijn blog van gister, kreeg ik meermaals de vraag; '' wanneer komt er verandering?''
Meestal krijg ik daar wel een idee van tijdens het schrijven, maar gister dus niet. (best logisch als je op de bodem van het vat zit nietwaar?)
Ik kon alleen mijn schouders ophalen en zeggen; '' Ik zou het niet weten..met de winterzonnewende misschien? Hoop ik?''
Sindsdien zijn er subtiele veranderingen, en is er een antwoord aan het komen..
We hadden een paar milde zonnevlammen gister en een stevige zonnewind is onderweg naar de Aarde (verwacht op 15/17 dec) en ik ben er vrij zeker van dat die gaat helpen opruimen.
Dus..nog een paar dagen op de bodem...nog een paar dagen om moeilijke gevoelens te voelen...het recht aan te kijken.
De wind blaast ons naar de zonnewende op de 21ste, en geeft ons de kans om helemaal uit het vat te komen, en 2014 met een frisse lach te beginnen!

Inge
woensdag 11 december 2013

De Bodem van het Vat (Nederlands)

De titel van deze blog is dus I am Inge Astrid - want zo heet ik - en toch maak ik alleen maar tijd om te bloggen als er veel zonneactiviteit is.
Maar ik ben veel meer dan een zonne- weermeisje, dus laat me eens meer delen.
Dus..wat ben ik vandaag?
Nou, ik ben energie (zoals alles energie is) en de afgelopen weken, helemaal de laatste week, was ik verwarde energie. (en omdat het lichaam van orde houdt , niet verwarring, ben ik ziek)

Ziek zijn, geeft een mens veel tijd om de voelsprieten eens goed te gebruiken en veel te delen met vrienden, onlin en offline. Al snel zag ik dat deze verwarring wereldwijd speelt, en dus vele lichamen in verwarring brengt.
Het is niet anders nu..onze lichamen zijn traag en volgen slechts onze creatie.
Dus..ik ben creatie.
Waarom creëren we dan in vredesnaam verwarring? En waarom veranderen we die creatie niet gewoon? Draai het om, creëer iets anders, shift!
Nou..dat kunnen we ook wel, en dat doen we ook wel, maar we zijn inmiddels zo goed geworden in dat shiften wat geshift moet worden, meestal met gemak, zonder inspanning...waarom nu niet?
Waarom is het nu zo moeilijk om te shiften? Wat is het verschil met de vorige keren? Toen ik mezelf die vraag stelde, zag ik dat we op de bodem van het vat zitten.
Dat vat zat ooit vol. Het zat vol met ''shit''...een bult shit, of BS!
Ja..je zou kunnen zeggen bullshit..of beliefsystems. (geloofssystemen)
We hebben het vat leeg gehoosd, we hebben geschept en gegraven, hup eruit! Opruimen, schoonmaken! |
En nu zijn we aangekomen bij de restjes, bodem van het vat, waar het kleverige spul is...dat kleeft aan de schep, aan je handen en aan je emoties.
Het is de kleefzooi die we tot nu toe weggeduwd hadden, de zooi waar we geen greep of antwoord op hadden, wat moeilijk was om naar te kijken, de zooi die we parkeerden voor later.
Guess what..het is nu later, en tijd om te kijken waar we liever niet naar kijken.

Eenzaamheid, verlatingsangst, angst om veroordeeld te worden en voor mij persoonlijk de angst om niet goed genoeg te zijn.
Het is die grote grote ui, die altijd weer een nieuwe laag blijkt te hebben.
En het shift niet...het kleeft zoals een vervelend stukje plakband dat aan je vingers blijft plakken, wat je ook doet.


Dus misschien moeten we ons nu even overgeven. Ons losmaken van de frustratie en de pijn, neem een pauze, een mini vakantie in je hoofd (muziek helpt mij daar heel erg bij) eet goed voedsel, slaap zoveel mogelijk..adem diep en blijf kalm.
Misschien moeten we met elkaar praten, elkaar troosten, want we weten ..ook dit gaat voorbij. (ja echt!)
Misschien moeten we even alleen maar zijn.

I am Inge Astrid

Liefs
The Bottom of the Barrel (English)

So, the title of this blog is I am Inge Astrid, - 'cause, thats my name - yet I only make time to blog when there is a lot of solar activity.
But I am so much more then just a solarweathergirl., so let me share me some more.
So...what am I today?
Well, I am energy, (like all is energy) and the past weeks, and especially the past week I have been confused energy.
(and since the body likes order, not confusion..I am ill)

Being ill gives one a alot of time to feel into stuff, and sharing experiences with friends on and offline, to soon realise, this confusion is worldwide, causing havoc in bodies worldwide.
We'll just let that be for now..bodies are slow and are just followers of our creation.
So..I am creation.
Then why the heck would we create confusion? And why can we not just change that creation? Turn it around, create something new, shift!
Well...we can! We are! Its just, we have grown to be bloody great at shifting what needs to shift. We know how, and its easy, often even effortlessly...so why not now?
Why is it so hard to shift this time? There must be something different about the stuff we need to shift..and feeling into that, I got this picture of being at the bottom of the barrel.
This barrel used to be full. Lets say, it was full of shit...barrelshit, or BS.
Yes, you could also say bullshit, or beliefsystems.
We have scooped out what we could scoop out...the we shovelled and dug, out with it all..clearing and cleaning!
And now..we have come to the last of it...at the bottom of the barrel...at the sticky stuff...the stuff that sticks to the scoop, to the shovel, to your hands and to your emotions.
Its the stuff we were able to push away till now, the stuff that was hard to look at and deal with and shirft..the stuff we parked to deal with later..
Guess what..its later now, and we now look at that hard-to-look-at stuff.

Loneliness, fear of abandonement, fear of being judged, for me personally its the fear of not being good enough.
Its the big big onion, that always seems to have another layer.
It won't shift , its like stiky tape sticking to your fingers no matter how hard you try to get rid of it.

So, maby we should surrender for now. Detatch from the frustration and the pain, take a break, have a holliday in your head (music does it for me) , eat good food, sleep a lot...breathe deep and stay calm.
Maby we should just talk to eachother and comfort one another, for we know...this too shall pass. (it will!)
Maby for now we should just be...

I am Inge Astrid.

Love
zaterdag 26 oktober 2013

Minumus wordt Maximus (Nederlands)

Eindelijk is de Solar Maximus niet meer zo minumus als het het hele jaar geweest is. The afgelopen week hebben we een heleboel M-klasse flares gehad - 15 om precies te zijn - en gister zelfs twee X-klasse flares.
Allebei op de 25ste oktober en allebei opvallend.
De eerste was een X1.7 (om 7.53 UT) en die werd vergezeld door twee grote magnetische velden die zich losmaakten van de zon, waardoor bijna de helft van de oppervlakte van de zon bij deze eruptie betrokken was.
De tweede was zelfs nog groter, een X2.1 (om 14.51 UT) en die werd recht op ons 'afgevuurd' en zorgede voor vele problemen met elektriciteit.
Je kunt de erupties zien en er over lezen op www.spaceweather.comDus...wat betekent dat nou voor de mensen op deze planeet..en wat voor effect heeft het op onze eigen 'elektra en magneticiteit'?
(zoals Jim Self zegt: ''Thoughts are electrical, emotions are magnetic'')

Gister hebben veel mensen me gemaild voor informatie, omdat ze zich zo raar voelden. Duizelig, misselijk, hoofdpijn en allemaal ander fysiek gedoe, soms behoorlijk ernstig.
Mensen voelen zich ziek, griepig...maar een uur later lijkt dat helemaal weg...om dat een uur later weer terug te keren. Alsof de griep maar niet kan beslissen of hij er nou is of niet.
Duizeligheid lijkt onze grootste gemene deler...alsof je energetische hoofd maar blijft bewegen in je fysieke hoofd.


Emotioneel gezien is het helemaal een roalercoaster voor velen. Gevoelens drijven met het grootste gemak naar de oppervlakte. Dat kan verdriet zijn, maar ook boosheid of frustratie..
Voor mij persoonlijk betekent het dat de tranen de hele dag heel makkelijk komen...vooral omdat ik de wereld zo mooi vind..hoe mooi mensen zijn..echt mooi..
Misschien zien we wat we nodig hebben? Wat we moeten voelen? Ik weet het niet..ik weet alleen dat mijn vertrouwen in goedheid gevoed is de laatste dagen, en dat maakt me eindeloos dankbaar.Misschien is het belangrijkste wel dat we er goed op letten, ons zeer bewust zijn van alle veranderingen...en dat we er bewust van zijn dat we ALLEMAAL door deze veranderingen gaan. Niet iedereen is zich bewust...dus misschien is het aan ons om daar nu extra alert op zijn, de balans te houden, en tegenwicht geven daar waar tegenwicht nodig is.


Volgens vele leraren en 'mensen die het weten' hebben sunflares een direct effect op de tektonische platen van de Aarde. Helaas resulteerde dat gister in alweer een aardbeving in Japan. Die situatie heeft duidelijk een heleboel tegenwicht nodig..dus alstjeblieft, stuur goeds, deel goeds, wees goed..
Omdat alle energie met elkaar in verbinding staat en alles één is, is jouw liefde overal voelbaar en heeft het overal effect op...op de hele wereld.

Wees de verandering, wees balans, wees liefde.

In bewondering en met liefde

IngeMinumus turns Maximus (English)

Finally the Solar Maximus is not the minimus it has been so far this year! The past week we have ha a bunch of M-flares - 15 to be precise - and yesterday even two X-flares. Both of them on the 25th of october and both of them remakable.
The first one was an X1.7 (at 7.53 UT) and it was accompanied by two large magnetic field that were released from the sun, making half the sundisc active in this eruption.
The second one was even larger, an X2.1 (at 14.51 UT) and was blasted right at us, causing all kinds of trouble with electronic.
You can see the eruptions and read about this on www.spaceweather.com

So..lets find out what these mean to us people on the planet..how does this effect our own 'electrics and magnetics'?
(as Jim Self says: ''Thoughts are electrical, emotions are magnetic'')

Yesterday a lot of people emailed me for information, because they were feeling really weird. Dizzy, nauseus, headaches and all kinds of physical mayhem, some quite seriously.
People are feeling sick, like they have the flue...but its gone an houer later...and then after a while comes back again. Like a flue that can't make up its mind..
The dizzy spells seem to be most common...like your energetic head is spinning inside your physical head.

Emotionally we are also roalercoastering along right? Feelings seem to come up so effertlessly. This can be sadness, but also anger, frustration...
For me personally it means tears throughout the day..mostly because the world is such a beautifull place..people care, they really care so much...
Maby we are drawn to what we need to see? Need to experience? I don't know..I just know that my faith in all that is good, has been fed the past days, and that makes me infinitly greatfull.

I guess most of all we need to be aware, conciouss of the changes...and be aware that we are ALL going through this together. Not everyone is aware of that...so maby we need to be aware even more, to keep the balance, to counterbalance what needs to be couterbalanced.

According to many teachers and 'people-that-know' the sunflares have a direct effect on the tectonic plates of Earth too. Sadly this resulted in yet another earthquake in Japan yesterday. This situation obviously needs a whole lot of counterbalancing...so please, send good, share good, be good.
Since all energy is one and everything is connected your love is effective all over the place..all over the globe.
Be the change, be balance, be the love.

In awe and love

Inge


donderdag 19 september 2013

Enough! (English)

Its been a while, but it seems time for a blog.
After a long time of hardly any solar activity, we just had a week of almost completely flatlining...we had a strong C-class flare. Thats normally not such a big deal, but in the silence it did stand out.
This combined with the full moon, and the equinox at hand...there is a lot going on, and to me this feels like the culmination of all that happened the past few months.

Its been a journey to say the least. As you may have noticed, I could not even write a blog...thoughts just seems to be too volatile to be written down. They seemed old as soon as they had been thought...and whats the point of writing down whats old news?
Maby it still feels like that even, but this I need to write...cause there is a change at hand...can you feel it?

The past few days, week, there seemed to be a lot coming to surface...and it was really old stuff coming up, stuff that we dont wanne look at, don't wanne see...stuff that had been stuffed away, deep deep down.
Old paradigms, old feelings, mistakes, guilt.
What is so confusing about this, is that its bloody hard not to take it personal in the now.
Ist OLD stuff, but it fééls like feelings of now!! So we feel dragged down, we feel we did not learn, we feel like failures and like we are not sure we even want to be here anymore.
We feel lost, we feel pain...we grieve, we cry, we fight.
Many leave the life they know, wether its by divorce, quitting their job, or leaving this life all together.
We are tired, worn out, we hit the bottom....

The past days, many of us are not feeling well, tired, headaches, flu-like, sore throats, cold, sneezing.
Yes its the weather, but its not just the weather. Its also part of this shedding and letting go.
Letting go seemes to be a over-used term these past few years...many people even get confused by it. How can you let go what is you...what is off you? Its your creation, so how to let go of that?
Well...its tru...you cannot. All energy is one big energy..so letting go is impossible.
Maby a better phrase would be; letting go of the attachment.
What happened happened, what you are is what you are...but you can make the choise to either be attached, or detached from it.
Its a choise.
Make the choise...or your body will make it for you and you will get sick.
Could it be that simple?
I choose to say yes to that.
Enough is enough.

So...how about a energyforcast?
I don't know if you have been noiticing all the number 11's flying around? I know many have, and many have talked about it. well, we are approaching november, the 11th month, and I predict that this month is gonna be just AWESOME!
For those of us who have been working on awareness, on being conscious are gonna breathe a big huge sigh of relief, because awareness is gonna spead like wildfire!
Its has allready started!
Its like we pushed snowballs of the mountain and finally, finally it has culminated enough snow, to become this immensly big ball of snow that will land in the valley with a big huge bang!!
People are waking up left and right, and this is starting to show.

This november we will be reaching the hundredth monkey on a lot of stuff.
For those with their eyes and hearts open...its gonna be a blast!!!!
Enjoy!
Mucht love
Ingehttp://en.wikipedia.org/wiki/Hundredth_monkey_effect

Genoeg! (Nederlands)

Het is alweer een tijdje geleden, en het was tijd voor een blog.
Na een hele tijd stilte van de zon, we hebben net een week achter de rug waarin er echt niks gebeurde..was daar gister ineens een sterke c-klasse sunflare. Dat is gewoonlijk niet zo bijzonder, maar na al die stilte viel hij wel heel erg op!
Dit in combinatie met de volle maan en de equinox die dr aan komt, gebeurd er best veel en voor mij voelt het als de uitkomst van de optelsom van de afgelopen maanden.

Het was me het reisje wel deze zomer. Zoals je misschien is opgevallen, ik kon niet eens een blog op 'papier' krijgen, alle gedachten leken te vluchtig om vorm aan te geven. Ze waren oud zodra ik ze gedacht had..en waarom oud nieuws opschrijven?
Misschien voelt dat zelfs nog wel zo, maar ik had het gevoel dat ik dit toch moest schrijven...want er komt een grote verandering aan...voel je het al?

De afgelopen dagen..week..kwam er heel veel naar de oppervlakte...en het was heel veel hele oude zaken die naar boven kwamen. Zaken waar we liever niet naar kijken, niet willen zien...dingen die we diep diep hadden weggestopt. oude gedachtenpatronen, oude gevoelens, fouten, schuld..
Wat daar zo verwarrend aan is, is dat het zo verdomde moeilijk is het niet persoonlijk te nemen in het nu.
Het zijn OUDE zaken, maar ze voelen als gevoelens van nu! Dus we voelen ons naar beneden getrokken, hebben het gevoel dat we niks geleerd hebben, voelen ons mislukt en weten soms niet zeker of we hier nog wel willen zijn..
We voelen ons verloren, we voelen pijn...we rouwen, huilen, vechten.
Velen verlaten het leven dat ze kennen, door echtscheiding, ontslag van het werk, of verlaten dit leven helemaal.
We zijn moe, uitgeput, we zijn op de bodem...


De laatste dagen zijn velen van ons verre van fit, moe, hoofdpijn, keelpijn, verkouden, niezen.
En ja, dat komt door het weer, maar het komt niet alleen door het weer, Het is ook een deel van het vervellen, het loslaten.
Loslaten..een term die bijzonder vaak gebruikt wordt. Velen zijn verward...weten niet meer wat dat nou betekent. Hoe kun je loslaten wat je bent...van van jou is? Het is jouw creatie, hoe kun je je creatie loslaten?
Nou..dat is waar, dat kan ook niet. Alle energie is onderdeel van de ene energie, dus loslaten bestaat niet.
Misschien is het beter om te zeggen, het loslaten van gehechtheid.
Wat gebeurd is is gebeurd, wat je bent is wat je bent...en je kunt kiezen of je je daar aan hecht of niet.
Het is een keuze.
Maak de keuze..of je lichaam maakt die keuze voor je en dan wordt je ziek.
Zou het zo simpel kunnen zijn?
Ik kies ja!
Genoeg is genoeg!

Nou...een energieweerberichtje dan nog maar?
Is het je ook opgevallen dat overal het getal 11 opduikt? Ik weet dat velen van jullie het zien en erover praten. Nou, we naderen de maand november, de elfde maand en ik voorspel je dat deze maand AWESOME gaat worden!!
Voor diegenen die al jaren werken aan bewustzijn, aan bewust-zijn, gaan een diepe zucht van verlichting (!!) slaken, want bewustzijn gaat zich verspreiden als de plaag!

Het is al begonnen!
Het is alsof we vele sneeuwballen van de berg af hebben geduwd, die nu eindelijk zoveel sneeuw verzameld hebben, dat de enorme grote ballen zullen landen in het dal met een grote dikke vette knal!
Mensen lijke links en rechts wakker te worden, en het begint echt op te vallen!

In november zullen we op vele fronten het honderdste aap fenomeen kunnen waarnemen.
Voor hen die de wereld zien met open ogen en open harten...het gaat een feest worden!!


Enjoy!
Much love
Inge


http://nl.wikipedia.org/wiki/Honderdste_aap

vrijdag 21 juni 2013

(ultra) Violette Vlam (Nederlands)

Afgelopen nacht - om 3.16 UT - was er een M-klasse solarflare (een M 2.9 om precies te zijn) en hoewel dat een stevige is, is het niet spectaculair. Toch werd ik aangetrokken om er een blog over te schrijven.

Het moet ook jou zijn opgevallen dat we in wonderlijke tijden leven. Meer en meer komt naar de oppervlakte ...en het is niet allemaal mooi.
Turkije en Brazilië reflecteren wat we allemaal voelen...we kunnen ons allemaal verplaatsen in de demonstranten, de frustraties en het gevoel van genoeg!
Zat van de manier waarop we dingen hebben gedaan, zat van de hebberigheid en het geweld, zat van de politiek en het egocentrische misbruik van macht, we willen geen onderdrukking en slavernij aan de systemen meer!
We zijn er klaar voor om in een wereld te leven die open is, eerlijk, rechtvaardig.
We willen eerlijkhied, helderheid en een hele grote grote groep (jonge) mensen lijke klaar om die veranwoordelijkheid te dragen. Om te leven in een wereld waar mensen voor elkaar zorgen, om elkaar geven, om de natuur, de wereld. Alles en iedereen!
Is dat niet prachtig?

Voordat die nieuwe wereld kan funcioneren, moet de oude veranderen. Veranderen in alle vormen.
En om de vormen te helpen veranderen, moeten vulkanen (van emoties) uitbarsten, het moet wringen, het moet kreunen en steunen, uit elkaar vallen..zodat het de vorm kan krijgen die we echt willen en nodig hebben.
Sommigen pakken daar wapens voor, sommigen gooien met stenen, sommigen staan stil - zoals die prachtige figuur op het Taksim plein -gewoon stil...
Sommigen organiseren een demonstratie, sommigen zetten hun handtekening, anderen huilen, schrijven...

Mensen hebben zich vaal zo machteloos gevoled, hoe vaak heb je niet iemand horen zeggen; '' Wat kan ik daar nou aan vernaderen, ik ben maar alleen één mens..'' en hoe vaak heb je niet de zin gehoord; ''Wees de verandering die je wilt zien in de wereld''
Die twee uitspraken laten de beweging zien van een tijd van machteloosheid naar een tijd van kracht, onze ware kracht.

Dus...terug naar de flare van de afgelopen nacht, die volgens de mensen van spaceweather extreem ultraviolet was.
Nou, de meesten van jullie zullen wel van de violette vlam gehoord hebben? Deze krachtige transformatie energie is vaak genoemd door vele mensen die door de eeuwen heen met spiritualiteit bezig waren.
(zie link onder blog voor meer informatie)
En ander opmerkelijk feit, ook genoemd op spaceweather.com, is dat er een groot coronaal gat (coronal hole) in de atmosfeer van de zon is waargenomen, waaruit zonnewind waait.
Dit is voor sommigen misschien gewoon wetenschappelijke data, maar een stem in mijn hart vertelt me dat daar iets meer bij komt kijken.

De maan is het vrouwelijke aspect, de zon is het mannelijke aspect...en dat mannelijke aspect heeft zijn hart open gezet (het coronale gat) en blaast zijn transformerende, helende en krachtgevende licht naar ons, en die wind zal ons bereiken op de 22ste en 23ste juni.
Dit gebeurd dus rond de langste dag van het jaar, de summer solstice.
De maan, het vrouwelijke zal vol zijn op de 22ste en 23ste juni, en het is een speciale maan, een supermaan.
Voor mij betekent dit dat het vrouwelijke aspect enorm ontvankelijk is om de transformerende energie te ontvangen dit weekend.
Mijn advies, maar er gebruik van, voel het, ga diep naar binnen, heel jezelf, heel de wereld.
Wees die verandering die je wilt zien in de wereld.

Heb een heerlijk weekend,
veel liefs,
Inge

http://thevioletflame.tripod.com/


(ultra) Violet Flame (English)

Last night - at 3.16 UT - there was an M-class solarflare (an M 2.9 to be precise) and eventhough that is big, it is not spectacular. It is however something that pulled on me to write a blog about it.

You must have noticed we are living in wonderous times right now. More and more is surfacing and...it aint all pretty!
Turkey and Brazil are reflecting what we all feel...we all can relate to the protesters, the frustration and the feeling of enoughness.
Fed up with the way we have done things, fed up with greed and violence, done with politics and the selfish use of power, we do not want repression and slavery to the systems anymore!
We are all ready to live in a world that is open, fair, just.
We want honesty, clarity and a really large group of (young) people seem ready to be responsible. To live in a world where people care, take care of eachother, nature, the world. All of it and all of us!
Isn't that beautifull?

For the new world to become functional, the old world needs to shift. You could say, it needs to shape-shift.
And for the shape of things to change, its needs vulcanoes (of emotions) to erupt, it needs to wrench, to moan and groan, to fall apart..so it can be sculpted and molded into what we truely want and need.
Some pick up weapons, some pick up stones, some take a stand an- like the beautifull person on Taksim square - some stand.
Some organise protest, some give their signature, some cry and some write.

People have felt powerless so often...how many times did you hear a person say: ''There is nothing I can do to change that, I am just one person''  and how many times have you heared the phrase: ''Be the change you want to see in this world''.
Those two remarks show the movement of being powerless to being powerfull exeptionally well, and the time to be powerfull is now.

So, about this flare last night...according to the spaceweather people, it was an extremely ultraviolet one.
Well..most of you probably know of the violet flame? This powerfull transformational energy tool that has been mentioned through the ages by many people on spiritual quests. (see link at the bottem fot more information)
And another piece of information as mentioned on spaceweather.com, is that there is a large coronal hole on the sun, releasing its winds.
To many this might just be some scientific data, but the voice inside my heart tells me that there is more to this.

The moon is the female aspect, the sun is the male aspect...and this male aspect has opened up its heart (the coronal hole) and it is blowing the transformational, healing and empowering violet light to us..and it will be reaching us at the 22 and 23rd of june.
This is happening at the summer solstice, when the sun is at its highest point.
The moon, the female aspect is reaching full moon on the 22 and 23rd of june, and is a special moon...a supermoon.
So, to me this says that the female aspect is extremely ready to receive this transformational energy this weekend.
So..my advice...make the most of it..feel it, go deep inside..heal yourself, heal the world.
Be that change you want to see in the world.

Have a great weekend
Lots of love
Inge

http://thevioletflame.tripod.com/dinsdag 19 maart 2013

April Onthult (Nederlands)

Ik ben verbaasd hoe accuraat mijn vorige blog lijkt te zijn, met de 20ste in aantocht...de lentezonnewende, die zoals verwacht een hele nieuwe golf in beweging gaat zetten, en ik heb wel een vaag vermoeden wat deze golf ons zal brengen.

Heb je die rare energie de laatste dagen ook gevoeld?
En voelt het niet net alsof je naar voren werd getrokken alsof, en weer terug alsof je aan een elastiek vastzat...om vervolgens weer naar voren te veren , als aan een horizontaal bungee-koord ?
We zijn net atleten die zich klaarmaken voor de start van een race, of een sprong, in de hoogte of verte..wiebelend van de ene voet op de andere..heen en weer..wachtend op het moment...wachten op het startschot.
Verwachtingsvol...


Ik denk dat ik zelfs nu wel begrijp waarom de rare griep zó lang duurde, misschien zit je nog in dat proces, en geeft het je troost om te weten dat het weer draait om bagage die we achterlaten. Er zit niets in die bagage wat je ooit nog nodig zult hebben, dus laat het achter..probeer niet het te begrijpen, probeer het niet te analyseren, kijk er niet meer naar om!
Als dat moeilijk is, probeer het te visualiseren, maak de bewegingen erbij, van het neerzetten van deze bagage...zet het neer, en loop weg..kijk niet om...geniet ervan dat je zoveel minder mee te sjouwen hebt!

De reden dat we het niet mee kunnen nemen is dat het je zou doen twijfelen. Er komt zóveel nieuwe informatie de komende weken (zeker tot 10 april) , en die informatie zou je in twijfel trekken, omdat je het naast de meetlat van je ervaringen zou willen leggen.
Oude kennis zou het opnemen van nieuwe informatie bemoeilijken.
En de nieuwe informatie is belangrijk.
Veel van de informatie is velen van ons wel bekend, velen van ons hebben ervaren, en die nu door gaat dringen tot velen, op een manier die niet te stoppen zal zijn.


Er is dus werk aan de winkel, of, super bewustzijn is aan de orde, want de waarheid die eraan komt rollen is sterk.
We moeten ons zeer bewust zijn van het ''licht van het weten'' als tegenhanger voor de twijfel.
We moeten in ons weten en in vertrouwen zijn, en wat we vooral kunnen doen, is ons licht naar buiten duwen en zo intens mogelijk laten schijnen!


(gossie opa..er schuilt toch een dominee in me :-)


Geen geheimen meer....voel je het komen? In je buik?
Licht zal zich verspreiden en schijnen in het duister.
Meer en meer gordijnen zullen opengeduwd worden, zullen vallen!
Die energie komt er aan rollen in de verte...komt snel dichterbij, en ik ben er zooooo klaar voor!!
Ga je mee?


Veel plezier!!
Liefs
IngeApril Unveiled (English)

I am kind of amazed how accurate my last blog seems to be, with the 20th almost here...the equinox, which I think it will deliver - as promised - the start of a whole new wave and I have an inkling what it will bring us.
Have you felt the strange energies of the past days?

It feel like we are pulled forward , and the pulled back again like by an elastic band...only to be propelled forward again, like a horizontal bungeecord?
We are like an athlete getting ready to run a race, or taking a long- or a high jump...rocking back and forth on our feet ..back and forth...waiting for the moment...waiting for the starting gun to go off.
Can you feel the anticipation?

I think I even know now why I have had this weird flu that just seemed to go on and on.You might still be in that process,  maby it will bring you some solace and comfort to know that - again - it is all about leaving your luggage behind. There is nothing in that luggage that you need to hold on to, so leave it there...don't try to get it, understand it..don't even lóók at it to see what it is you are leaving behind!!
If its hard...try visualising this, even go through the motions of putting this luggage down, on the floor and walk away..don't look back..just enjoy the feeling of being lighter!!

The reason why you can't take it along is that it would make you doubt. There is so much new information coming in the next couple of weeks (at least till the 10th of april) ...and you would doubt the information, because you would try to compare it to old experiences. 
Old 'knowledge' would interfere with the recieving of the new.
And the new...is gonna be BIG.
Its stuff that a lot of us always knew, a lot of us have eperienced, and is now gonna leak into mainstream in an unstoppable and huge way.
So..there is work to do, or, its time to be super aware, because we have to hold the power of this truth rolling out into the world.
We have to hold the light of knowing, as couter creation to all the doubt.
We need to know, we need to trust and most of all, we need to push our light out into the world, and shine as brightly as we can!

(gosh granddad..there is a preacher in me afterall :-)

No more secrets...can you feel it coming? In your gut?
Light will spread and shine on darkness.
More and more curtains will fall, will be pushed aside, ripped off!!
That energie is rumbling in from afar...coming closer and closer, and I am soooo ready!!
Join me?

Have a great time!
Love
Inge
donderdag 7 maart 2013

March Mayhem (English)
Wow...are the enrgies not realy weird lately??
Misty melancholy, and then - literally and figuratively - the sun come out to warm us and before you know it we are back in the winter we thought we left behind.
There seems to be no ending to this reliving old stuff, old pain, 'mistakes' from our past
Letting go, embracing, placing en starting again.

Alas...to heal old pain, you have to feel the pain. That goes hand in hand, but fortunatly, the pain you relive is equal to the gain of the forward movement that follows.
The past week, en the days to come is thát what has been provided for us; a place to transform pain, to get unstuck, to go deep inside. A time for your innermost, a time for facing, recognize and forging (yourself).
Take advantage of this having the wind at your back...


In a few days we will experience a whole different kind of energy, a new wave to ride and surrender to.
This will be tangible around the 13th. Suddenly you find yourself moving again, you will remeber how to create ('cause thats seemed almost impossible the past week) and it will make you want to move forward again!
Light, air, breath!

On the 20th another change is in the air, brought to us by the equinox...kind of a new year, time to celebrate new beginnings, put resolutions into actions, have vague ideas turn into reality.
Between the 13th and the 28th it will be most important to find balance. Balance inside yourself and in your life. Make sure you rest and relax abundantly, make sure you eat healthy foods.
Why is that important?
Well...as slow and dense and misty march began...as tempestuous it will end!
We will go into a time where everything is possible, and things will develope with fire and fury!!
This creative force is wonderfull if you are prepared , if not, it will blow you away.
I think this periode will last till about the 10th of april, after that things will settle down again, and you can order what you have created in the storm.

So...stay in balance in this march mayhem and I will speak to you again in april!
have fun!!

Much love,
Inge


ps: great message from Lee Harris:
http://www.youtube.com/watch?v=6Obx4y4Q2J8&feature=youtu.be

Maart roert zijn Staart (Nederlands)Zo...wat is de energie toch ráár momenteel!
Mistig en melancholisch...dan weer - letterlijk en figuurlijk - een zonnetje tussendoor, om vervolgens weer terug te belanden in een winter waarvan we dachten dat we die nou wel achter de rug hadden!
Er lijkt geen einde te komen aan het herkauwen van ouwe zooi, oude pijn en 'fouten' uit ons verleden.
Loslaten, omhelzen, plaats geven en opnieuw bepalen...


Helaas...om oude pijn te helen, zul je em moeten voelen. Dat gaat hand in hand, maar gelukkig is de pijn die je herleeft ook evenredig aan de vooruitgang die erop volgt.
De afgelopen week, en de komende paar dagen, is dát wat ons gegeven is; een plaats om wederom pijn te transformeren, om los te komen als je vast zit, om diep naar binnen te gaan om te helen. Een tijd van innerlijk, een periode van onder ogen zien, erkennen en (jezelf) vergeven.
Maak gebruik van deze wind in de rug..Nog een paar dagen...en dan breekt er weer een hele nieuwe periode aan, komt er weer een nieuwe golf om je aan over te geven. Rond de 13e zal deze voelbaar zijn. Je komt ineens weer van je plaats, je weet ineens weer hoe je zaken kunt creëren (wat de afgelopen week bijna onmogelijk leek) en dat maakt dat je er ook weer zin in krijgt.
Licht, lucht, adem!

De 20e is het de lente zonnewende..wederom een belangrijk moment. Equinoxen zijn altijd een soort nieuwjaar, een tijd om te vieren dat je een nieuwe start kunt maken, goede voornemens kunt gaan omzetten in daden, dat je vage ideeën concreter worden.
Tussen de 13e en de 28e is een heel goede tijd om te zorgen voor balans. Zorg voor een balans in jezelf en in je leven. Zorg dat je aan voldoende rust en ontspanning toe komt, eet extra gezond.
Waarom dat belangrijk is?
Nou...zo traag en opgesloten en mistig als maart is begonnen...zo stormachtig zal het eindigen!
Er zal een periode aanbreken waarin alles mogelijk is en alles zich in een razend tempo zal aandienen.
Dat is een enorme scheppingskracht, maar als je er niet op voorbereid bent, kan het je ook helemaal omver blazen.
Naar mijn gevoel duurt deze periode ongeveer tot 10 april....daarna komen we in een iets rustiger vaarwater en kun je gaan ordenen wat je allemaal hebt gecreëerd.
Dus...maart roert zijn staart, ik spreek je weer in het rustige vaarwater van april!
Ik wens je veel balans en vooral veel plezier!!
Liefs
Inge

ps: mooie boodschap van Lee Harris:
http://www.youtube.com/watch?v=6Obx4y4Q2J8&feature=youtu.be


woensdag 6 februari 2013

Volwassen Worden (Nederlands)

Na een relatief kalme maand januari (behalve voor onze Australische vrienden) - waarin velen van ons lekker doorsurfen op de golf van 21-12 - is februari nu gekomen om ons te laten wankelen. (om te kukelen?)
Dit wankelen (kukelen) heeft een zeer lichamelijk effect op velen van ons. Hoofdpijn komt veel voor, druk op de slapen en binnenin je hoofd. (soms lijkt de pijn rond te wandelen) Ook delen die aan het hoofd zitten; oren, neus en keel.
Veel mensen hebben griep, en door de rare energieën, krijg je een rare lijst met symptomen. 


Iets anders dat speelt (zoals je ongetwijfeld weet) is ons nachtleven...ons slapende nachtleven.
We lijken duizend dromen in een keer te dromen en allemaal tegelijk! Enge dromen, grappige, het soort dat je kunt onthouden en die waar je maar geen grip op krijgt.
Kennelijk gebeurd er van binnen nogal wat met ons!
Als het teveel is, vraag dan voor je gaat slapen, zet de intentie, om het rustig aan te doen. En doe gedurende de dag zo vaak mogelijk een power-nap. (slaapje)
Aan de andere kant zal het je allemaal veel power geven, vol energie en lijk je niet moe te krijgen! je kunt bergen verzetten!
Geniet daarvan!

Door al dat shiften, aanpassen, bijschaven, zijn we vaak uit ons centrum. Uit balans..zoekende naar balans.
Daar kun je knap duizelig van worden..en als het vaak gebeurd, kun je er zelfs misselijk van zijn.
Sluit dan je ogen en kies ervoor om in je centrum te zijn. Kies voor balans...dwing het af!

Okee...wat is nou eigenlijk die grote aanpassing en verandering?

Nou, als je het mij vraagt - en dat doe je door dit te lezen - gaat het om volwassen worden.
Wij - als soort - zijn volwassen aan het worden. We zijn er klaar voor om verantwoordelijk te zijn, in onze kracht te staan.
En ja, er is veel verwarring over innerlijke kracht en brute kracht.
(in het Engels is dat power tegenover force, waar het woord forceren dus al in zit)
Het is niet moeilijk, brute kracht (force) komt voort uit angst, innerlijke kracht (power) komt voort uit liefde.
Elke beslissing die ooit is genomen gebasserd op liefde, was een goede beslissing.
Het is helemaal niet altijd zo makkelijk om daar het juiste onderscheid te maken, wat is liefde, wat is angst..
En dat is waar we volwassen aan het worden zijn.

Om daar helder en duidelijk in te zijn, moeten we ons ontdoen van bagage.
We hebben allemaal een enorme tas met dingen die 'men' ons vertelde en die we hebben aangenomen als waarheid.
''niet goed genoeg, niet slim genoeg, niet dun genoeg, te klein, te stom, te langzaam, te dom'' enz enz...
We hebben dat allemaal meegenomen omdat we dachten dat deze mensen het over ons hadden, terwijl het natuurlijk alleen iets over henzelf zegt.
Dat is geen liefde...dat is angst.
We geloofden het, namen het mee, hielden het bij ons zodat we niet volwassen hoefden te worden...te stom zijn leek makkelijker...
Dat is geen zelf-liefde..dat is je verstoppen in je angst.

Nu is het dus tijd om die comfort-zone te verlaten.
Achter te laten wat 'zij'  tegen je hebben gezegd.
Dat lijkt simpel...maar is het niet...het is naakt.
Als je hele verhaaltje wegvalt is dat heel eng...want dan heb je geen excuus meer, geen verstop-plek meer..Het gaat allemaal om jou. Stap in je kracht. wees overal verantwoordelijk voor.
Misschien is dat waar we hoofdpijn van hebben?


Houd van jezelf!
Veel plezier!!!!

Inge
Growing Pains (English)

After a relatively calm januari (not so much for our friends 'down under') - a lot of us happily surfing the wave of the 21-12 - now februari has come and is ratteling our chains. (yanking them?)
The ratteling (yanking) is effecting a lot of us physically. Headaches are most common, pressure on the tempels and inside the head. (sometimes the pain seems to be moving around in the head) Also parts connected to the head are drawn in...ears, nose, throats.
Lots of people also have the flue, and because of the weird energies, the symptoms make for a stange list of complaints.Another thing that is happening (as you probably know) is our nighttime life...the sleeping kind.
We seem to be dreaming a thousand dreams all at once every night! Really scary dreams, funny ones, the ones you remember and the ones you just can not grasp.
We are obviously dealing with a lot of changes inside ourselves.
If its too much, then ask before you go to sleep, set your intention to take it easy on yourself. And during the day..take little powernaps whenever you can.
On the other hand, all this will make you feel powerful, energised and in these moments you just can't seem to get tired at all! Mountains can be moved!
Enjoy that!

Because of all the shifting and adjusting and tweeking, we seem to be off centre a lot. Off balance...or looking for that balance. This can cause dizzy spells. If this happens a lot, you can even feel nauseus because of it. Close your eyes and choose to be in the centre. Claim your balance. Command it.

So, what is this big change in us that is happening?
Well...if you ask me - and you kinda do by reading this - it is about growing up.
We - as a species - are starting to grow up. We are ready to be responsible, and stand in our power.
And yes, there is much confusion about power versus force.
Its not hard though; force is fear based, power is based on love.
Every decision ever made that was based on love..is the right one.
The tricky thing is to differenciate between the two...love and fear. That seems easy, but its not.
And that is the growing up we are doing.

In order to be perfectly clear about this, we need to loose our bagage.
We all carry around this huge bag of things we have been told and we took on as truth.
''not good enoug, not smart enough, not thin enough, too short, stupid, slow, dumb'' etc etc...
We took all of that with us, because we believed these people were talking about us, when ofcourse this only said something about them.
Thats not love..thats fear.
We believed it, took it with us, and kept it with us, so we did not have to grow up...being stupid, not good enough was easier.
Thats not self-love...thats hiding in your fears.

Well..its time to leave that comfortzone.
To leave all of what ' they'  told you behind.
And it seems easy...but its not...its going naked.
Being stripped of your story is scary as heck...because there is no excuse, no story to hide behind.

It is all about you. About standing in your power. Being responsible for everything.
Maby thats whats giving us this headache?

Love yourself!
EnJOY!!!

Inge