woensdag 30 november 2011

Silence

Lately, i think it started around 11-11-11, i am noticing in myself and others, more and more, the longing to be silent. Its as if the details, that words are, are less and less important..like the greater whole is getting more important and silence suits it better?
It is as if my heart want to be heard (felt) ..without the interference of interpreting words, without scentences that yet to be understood.

''Coincidentally'' there was a program on the tv about a presenter going into a retraite, where everyone was silent en there was lots of meditation. Ze found it difficult, did not feel at ease at all and her back hurt while meditating. As the days went by, she started to relax, she discovered she was able to hear her-self, and was learning to hear (the hearts of) others. (even the pain in her back was gone now and then)
So, even after a few days you cán listen to your heart again...you can hear how much this silence wants to tell you.

When she left the meditationcentre, the confrontation with her normal life was huge...the noise, the hustle and bustle, everywere..all the time..
She wanted to lock herself in het house...just meditate...seeking that silence.
So tháts how fast you can unlearn the crazyness, tháts how fast silence belongs to you.

Wouldnt it be awsome if the whole world went quiet for a few days...no computers, no tv, no washingmachine, no radio. No cars, no planes no bus no train.
No talking.
Just...silence.
What would it bring you?

Love
IngeStilte

De laatste tijd, ik denk dat het is begonnen rond 11-11-11, merk ik bij mezelf en anderen, steeds meer de behoefte om te zwijgen. Het voelt alsof de details, die woorden zijn, minder belangrijk worden..het grote geheel is belangrijker aan het worden en daarbij past zwijgen?
Het is alsof mijn hart gehoord (gevoeld) wil worden...zonder tussenkomst van woorden die interpreteren, zonder zinnen die al of niet begrepen worden.

'' Toevallig'' was er deze week ook een tv programma, waarin de presentatrice in retraite ging, waar niet gesproken werd, en veel gemediteerd. Ze vond het moeilijk, ze voelde zich ongemakkelijk en kreeg pijn in haar rug bij de meditaties. Naar mate de dagen verstreken kon ze zich ontspannen, ontdekte ze dat ze beter naar zichzelf kon luisteren en leerde zich af te stemmen op (het hart van) anderen. (en zelfs de pijn in haar rug verdween nu en dan)
Al na een paar dagen stilte kún je dus weer leren luisteren naar je hart..naar hoeveel de stilte te vertellen heeft.

Eenmaal buiten de poort van het centrum was de confrontatie met haar normale leven groot...het lawaai, het gedoe, overal...altijd..
Ze kreeg de neiging zich op te sluiten...te mediteren...naarstig zoekend naar die stilte.
Zó snel dus is de drukte af te leren..zo snel is de stilte je weer eigen.

Zou het niet prachtig zijn als alles eens een paar dagen stil werd...geen computers, geen tv, geen wasmachine geen radio. Geen auto's, geen vliegtuigen geen bus en geen trein.
Geen gepraat.
Gewoon...stil.
Wat zou het je brengen?

Liefs,
Inge


vrijdag 25 november 2011

New moon, new beginning

Hello,

Round 10/28 and 11/11 an energy came that brought us profound changes.
For me personally this resuslted in experiencing clearly that everyone and everything is connected to everything and everyone. That also means i feel the world more profoundly...wich sometimes is a pain, cause i also feel and experience stuff that is not mine personally.
A lot of people have been letting go of a lot of stuff lately, but what is this letting go? (cause if all is one..how can you let go?)

Imagine rolling around in confetti with a wet body...it wil all stick to your skin. But if you then step into the bathtub...it will come off..and float around you in the water.
Can you see that?
Its is still there, but you don't take it on personally anymore..it doesn't stick to your skin.
Its just there.
And you let it be.


Since yesterday i feel like a cycle (within a cycle within a cycle) has come full circle, and that coincides beautifully with huge stuff going on in the universe....a partial solareclips, a new moon and Mercury in retrograde.
What does that tell me?
The sun, the male aspect (doing) is for a moment giving the stage to the moon, the female aspect (being) ...wich means new ideas will be created...but with Mercury in retro (obstinate) i would not quit do something with those ideas yet.
They are there.
Let it be.
Be.


Lets translate that into....light some candles, cocoon, drink hot chocolate, look into the eyes of loved ones, count blessings and...be...


Love
Inge
Nieuwe maan, nieuw begin

Hallo,

Rond 28-10 en 11-11 diende zich een energie aan die voor veel diepgaande veranderingen heeft gezorgd. Voor mij persoonlijk uitte zich dat in steeds duidelijker ervaren dat iedereen en alles verbonden is met alles en iedereen. Dat betekent ook dat ik de hele wereld duidelijker ga voelen...en dat is soms best lastig, want ik voel en ervaar dus ook alles wat niet van mij persoonlijk is.
Veel mensen hebben de laatste weken van alles kunnen loslaten...maar wat is dat loslaten dan? (Want als alles één is...dan kun je het toch niet eens loslaten?)

Stel dat je met een nat lijf in de confetti gaat liggen rollen...dan plakt dat allemaal aan je huid. Maar als je vervolgens in een bad stapt, dan weekt de confetti van je af...en dobbert om je heen in het water.
Heb je dat beeld?
Het is er dus nog steeds, je trekt het je alleen niet meer persoonlijk aan...het plakt niet meer direct op je huid.
Het is er.
En je laat het er zijn.

Sinds gister heb ik het gevoel dat er een cyclus (binnen een cyclus binnen een cyclus) afgerond is, wat prachtig samenvalt met grootse gebeurtenissen in het heelal...een gedeeltelijke zonsverduistering, een nieuwe maan en Mercurius in retrograde.
Wat zegt mij dat?
De zon, het mannelijke aspect (doen) geeft even alle ruimte aan de maan, het vrouwelijke aspect (zijn) ....wat betekent dat er nieuwe ideeën zullen ontstaan...maar met Mercurius in retro (dwarsigheid) zou ik nog niet tot handelen overgaan.
Het is er.
En laat het er maar zijn.
Zijn.

Zullen we dat vertalen als..kaarsjes aan, cocoonen, warme chocolademelk drinken, kijken in de ogen van geliefden, zegeningen tellen en ...zijn..

Liefs,
Inge


ps...in de top 2000...met Mercury in retrograde...dan kan de nr 1 niet anders zijn dan Queen!


vrijdag 18 november 2011

Zonnestreep

Kijk, is dat niet een geweldige (ultraviolette) foto van de zon?
Die grote bal licht en levensbrenger ondergaat iets groots momenteel.
De donkerblauwe streep, die zich over zo'n 800.000 km uitstrekt is een filament. Dat is een band van energie, een enorme muur van plasma. (of een wolk van deeltjes)
De zonne-astronomen zijn in staat van opwinding, want zo'n groot filament hebben ze nog nooit waargenomen. Een paar dagen geleden kwam een deel van het plasma los en vloog richting Venus, en nu wachten we op meer van het plasma dat los komt en een Hayder-flare zal produceren...en misschien komt die wel richting ons..

Wat betekent dat? Heeft dat effect op ons...hoe?
Ik wil het niet hebben over de technische kant van het verhaal, dat google je maar als je het wilt weten.
Ik wil het hebben over wat het spiritueel voor ons zou kunnen betekenen.

De afgelopen week hebben we allemaal de kans gekregen om onze chakra's te openen, speciaal de middelsten, de Sacrale, de Solar Plexus, het Hart en Keel chakra.
Dat betekent dat een heleboel gevoelens gevoeld worden, en blokkades ervaren worden. Hoe veel van jullie hebben buikpijn? Pijnlijke keel? Hoesten? Hoofdpijnen?
Vooral kinderen lijken last te hebben van het hoesten, vooral kinderen die een sterke keelchakra energie hebben...je weet wel, die kinderen die altijd praten :-)
Weet je, de energie wil door ons heen stromen, het wil in beweging! En als we blokkades hebben, dan zal de energie zich daar dóórheen drukken, ook als onze relatief langzame lichamen, het proberen bij te benen..als dat niet lukt, dan kun je ziek worden.

Probeer het maar te laten gebeuren, gebruik geen medicijnen, maar gebruik beweging..intentie..wapper met je handen waar je de energie vastzit, zing, loop, dans...
Vraag om heling, vraag om hulp...

Dit is volgens mij belangrijk, want als dieHyder-flare komt, zal het als een wind van liefde door ons systeem waaien, als een grote schoonmaak..
Dus..open je deuren, de ramen, vergeet de zolder en kelderramen niet!
(nee gekkie, niet echt...in jezelf bedoel ik)

We worden allemaal het waterman tijdperk ingeblazen...en daar kunnen we een strijd van maken...of we laten ons meevoeren op die wind..

Liefs Inge
Stripy sun

Look, is that not an awesome (ultraviolet) picture of the sun?
This big ball of light and lifebringer is going through someting big right now.
The darkblue stripe, wich measures almost 800.000 km is a filament. Thats is a band of energy, a huge wall of plasma. ( or a cloud of particles)
The sun-stronomers are excited for they have never seen a filament this big.
A few days ago some of it flew off in the direction of Venus, and now we are probably waiting for more of this plasma to burst and produce a Hayder flare...and perhaps that will come our way...


What does that mean? Does that effect us..how?
I don't want to talk about the practicle side of that...there's always google if you wanne know.
I want to talk about what it could mean for us spiritually.

The past week we all have been given the opportunity to open up our chakra's, specially the middle ones, the Sacral, the Solar Plexus, the Heart and Throat chakra's.
That means a lot of feelings are beeing felt, and a lot of blockages are experienced. How many of you have stomachepains? Sore throats? Coughing? Headaches?
Specially a lot of children seem to be effected by the coughing, especially kids that have a strong throat chakra energy...you know, the ones that talk way too much :-)
See..the energy wants to move through us...it wants to move! And if we have a blockage, the energy will have to push through, even if our bodies are a bit slow, trying to catch up but c,an't ...they will get ill.

Try to stick it out...not by using medication, but by movement..intention..wave your hands where the energy seems stuck, sing, walk, dance...
Ask for healing, ask for help...

This is important i think, because when the Hyder flare comes, it will be like a wind of love through our system, it will be like a cleansing...
So open up the doors, the windows, don't forget your attic- and basement door and windows!!
(not really you silly...inside of you i mean!)

We will be blown into the age of aquarius...and we can make it a struggle...or we can just fly along..

Love Inge
dinsdag 15 november 2011

Kom los!

NU is de tijd om los te komen!
Afgelopen weekend werden de poorten geopend en zoals ik in mijn laatste blog al zei..niet iedereen was in staat om los te laten...velen voelden energie ophopingenin hun chakra's, het voelde als druk, met als resultaat pijn en ongemak en vastzittende emoties.
Open je chakra's nu op elke denkbare manier...vraag, google, voel je weg erdoorheen!
Een groter gebaar nodig? Een grote golf van loslaten? NU is de tijd daar rijp voor!

DE zon weerspiegelt onze emotionele staat wederom, wijst ons de weg...na de grootste ketting van energieopbouw dit weekend, groter dan de zonnekenners zeggen ooit gezien te hebben, met enorme muren van magnetisch plasma...liet een groot deel daarvan vannacht los en ging WHOOSH het universum in!
Gericht van de aarde af..van ons af.
Ik quote Jim Slf maar weer es; '' Gedachten zijn elektrisch, emoties zijn magnetisch''.
Dus het magnetische plasma dat weg ge-whooshed is, spiegelt voor ons de kans om onze emoties ook weg te laten whooshen!! Laat ze vrij...houd ze niet binnen..laat alles eruit!!
En de ontlading was dus van de aarde af gericht, laten we daar een voorbeeld aan nemen, en ook onze ontladingen niet op elkaar richten!

Laat los met gemak, met liefde...met plezier.
Geniet ervan!

Liefs
Inge


 Met dank aan Jolanda! xx
http://www.centerofthesoul.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=767&catid=63&Itemid=123&lang=nl

Get unstuck!

Now is the time to get unstuck!
Last weekend the gates where opened, and as i said in my last blog...not everyone was able to let go...many felt energy build-ups in their chakra's..it felt like pressure, resulting in aches and paines and stuck emotions.
Open your chakra's anyway you know how..ask, google, feel you way through it!
Need a bigger motion? One huge swoop of letting go? NOW is the time!

The sun is mirroring our emotional state again, its is leading the way...after the biggest build up of a string of energy this weekend, bigger then even seen before by sun-stronomers, with huge walls of magnetic plasma...last night a huge chunk of that just went WHOOSH into the universe!
Directed away from earth, away from us.
I'll quote Jim Self once again; '' thoughts are electrical, emotions are magnetic''.
So the magnetic plasma whooshing off....is mirrored by the opportunity for us to whoosh our emotions away aswell! Set them free..don't hold them in...let it all out!!
And since the discharge was away from the earth, we should take the suns lead, and not direct our discharge at eachother either!!

Just let go with ease, with love..in joy.
Enjoy!

Love
Inge


zondag 13 november 2011

Energy 11-11-11 and now...

Hello!

Been meditating and workshopping at 11-11-11?
I have and it was fantastic! Magical! Portals opened up, waves came and went, pain came up and was looked in the eye.
On facebook and in emails i read that many people experience pain in their stomache area, back and head and they can't get rid of the pain.
I'm not a docter and certainly not all knowing (well...almost haha) but i have some advice that might be of use to someone.


During the workshop we clearly felt portals, gateways opening up.
If you seek this transformation only outside yourself, you might forget to conciously, with clear intention to open these portals within yourself. (as without so within)
Then, things don't flow, blockages arrise, pressure builds and pain is created.
So open up your chakra's , front ánd back ...if need be, do it out loud, with movement, with rituals, whatever you need to be clear that energy is in motion!
This energy is nog foreign to you..you ARE that energy!
However thick the wall may be that you built around you...even that wall is energy!
Keep it in motion, let it go where it wants to go, because where ever it goes, it is good.
You are always good.

Inge

There is a crack in everything
That's how the light gets in

'Leonard Cohen'

Energy 11-11-11 en nu (nederlands)

Hallo!

Ook gemediteerd en geworkshopt op 11-11-11?
Ik wel en ik vond het fantastisch! Magisch! Poorten gingen open, golven kwamen en gingen, pijn kwam boven en werd in de ogen gekeken.
Op facebook en in emails lees ik dat veel mensen de pijn in hun buik, rug en hoofd nog steeds voelen en die niet kwijtraken.
Ik ben geen dokter en ben zeker niet al-wetend (nou bijna hoor haha) maar heb tips waar iemand wellicht iets aan heeft.

Tijdens de workshop op 11-11-11 voelden we heel duidelijk dat er poorten opengingen.
Als je die transformatie alleen buiten jezelf zoekt, in het grote geheel, dan vergeet je misschien om ook bewust, met gerichte intentie die poorten in jezelf te openen. (as without so within)
Dan stroomt er niks, dan blokkeert het dus in jezelf, dan loopt de druk op, en krijg je pijn.
Zet dus bewust je chakra's open, van voren én van achteren...doe dat desnoods hardop, met bewegingen, met rituelen, wát je maar nodig hebt om duidelijk te krijgen dat energie stroomt!
Die energie is geen wezensvreemde energie..jij BENT die energie!
Hoe dik de muur ook kan zijn die je om jezelf heen hebt gebouwd...ook die muur is energie!
Hou het in beweging, laat het gaan waar het wil gaan, want waar het ook gaat..het is altijd goed.
Jij bent altijd goed.

Inge

There is a crack in everything
That's how the light gets in

'Leonard Cohen'

zaterdag 5 november 2011

Sunflares 11-11-11 (Nederlands)

Hallo,

Ben je een sun-flare volger, net als ik? Wanneer ik mijn computer aanzet, is het eerste wat ik check www.spaceweather.com, om te kijken of er sunflares geweest zijn, of gaan komen.

Toen ik op de flares begon te letten, kon ik ze duidelijk koppelen aan hoofdpijnen, emotioneel ongemak, onrust in mezelf en de mensen waarmee is sprak. Dus, het was de moeite waard om meer informatie in te winnen.
Zonnevlammen hebben effect op het magnetische veld van de aarde (en andere planeten) en we weten echt niet zo veel over dat veld, behalve dat het direct effect heeft op onze emoties.
(Jim Self; ''Gedachten zijn electrisch geladen, emoties zijn magnetisch)
Je hoeft me niet op mijn woord te geloven, het is makkelijk te controleren als je alert bent.

Wat ik na een tijdje opmerkte, is dat de zonnevlammen ook invloed hadden op mijn lichaam...het speelde met mijn hoofd op een manier die ik nog niet kende. Het voelde alsof er een cyliner in mijn hoofd zat die draaide. (mijn binnenhoofd noem ik het) en op de een of andere manier wist ik dat ik die energie kon gebruiken om mezelf te helen.
(inmiddels weet ik dat het een deel is van de Anthakarana, de geleider, de ''buis'' waarmee we in contact staan met het hart van de aarde en het centrum van de universele zon)
Als je je bewust richt op deze beweging, en verwelkomt het, weet dat het van jou is en dat alles goed is...dan kun je er energie uithalen zoals je geld uit de muur haalt.


Op www.spaceweather.com  kun je nu lezen over een wonderlijk grote zonnevlek waaruit op 3 november al een x-flare (das een hele grote) uit afgevuurd is en die hoogstwaarschijnlijk meer flares herbergt voor de komende dagen. Ik denk dat ik het daar mee eens ben. Ik denk zelfs dat er een aantal hele sterke flares zullen komen die hun 'coronal mass ejections' op ons loslaten tegen de tijd dat de hele wereld bezig is met het vieren van 11-11-11. (Want CME's raken een aantal dagen later onze atmosfeer)
Dat is megamulticool, want het geeft alle workshops, feesten, vieringen, meditaties zo veel energie, dat we in staat zullen zijn een krankzinnige hoeveelheid liefde los te laten op ''het netwerk'' en zal het eenheidsbewustzijn bloeien zoals het nooit eerder gebloeid heeft!!


Lets go for it, make the most of it!!
Love you all!!!!
Inge

Sunflares 11-11-11

Hello!

Are you a sunflare follower like me? When i open my computer first thing i check out is www.spaceweather.com, to see if there have been, or will be sunflares.
When i started to notice these flares, i could definitly link them to headaches, emotional discomfort, dis-ease in myself and people i talked to. So, it was worthwhile getting more information.
Sunflares effect the magnetic field of the earth (and other plantes) and we really don't know much about that field, except that it plays directly into our emotions.
(Jim Self : '' Thoughts are electrical, emotions are magnetic'')
You don't have to take my word for any this, its easy to check it when you are alert.

What i noticed after a while, is that it also effected me physically...it was playing with my head in a way that was new to me. It felt like there is a cylinder inside my head that is spinning (my innerhead as i called it) and i somehow knew that i could use the energy that this spinning is releasing to heal myself.
(since then i concluded that it is part of the Anthakarana, the conduit, the ''tube'' that connects us with the centre of planet earth and the centre of the universal sun)
If you focus on this movement, and if you welcome it, and know its yours and all is well....you can just draw energy from that like money from an ATM. Its easy...

www.spaceweather.com is now speaking of this wonderfully huge sunspot that released an x-flare (thats a biggy) on november 3rd, and will probably release more in the days to come. I think i agree with that. In fact i think it will be releasing huge flares of which the coronal mass ejections will hit us by the time the world gets ready for the celebration of 11-11-11. (because the CME will hit our atomsphere a few days later)
This is just megamulti cool, because it will give all the workshops, parties, celebrations, meditations so much energy, that we will be releasing a humongous amount of love to the grid and it will make the unityconsciousness flower like it has never flowered before!

Lets go for it, make the most of it!!
Love you all!!!!
Ingevrijdag 4 november 2011

Rollercoaster (Nederlands)

Zit je op dezelfde rollercoaster als ik? Nemen je emoties je mee naar een gevoel van uiterst gezegend naar diep verdriet, van euforie naar depressie en weer terug?
Het lijkt alsof niets meer stabiel is...
Maak je geen zorgen, alles is precies zoals het moet zijn.
We zijn begonnen aan de enorme verschuiving, mensen zijn diepgaand aan het veranderen.
Voor veel bewuste mensen is dat geen nieuws - ken het, heb het gedaan - dus waarom voel ik het dan toch?
Nou, het is precies wat we verwachtten, we worden allemaal één, de sluiers vallen weg, we verbinden ons allemaal met het collectief bewustzijn, en dus voelen we al die verschuivingen van iedereen!

Wat kunnen we doen om ons niet mee te laten sleuren?
Realiseer je dat de pijn en verwarring niet iets persoonlijks is..en zodra je het gevoel hebt dat de emoties de overhand nemen, zet je je voeten stevig op de aarde, adem heeeeeel diep in door je voetzolen, regelrecht naar je hart. Haal nogmaals heeeeel diep adem, door je kruinchakra, regelrecht naar het centrum van je hart.
Voel de verbinding met ALL dat er is, en weet dat alles goed is.
Er is een onderstroom (bovenstroom) van '' ALLES dat precies is zoals het moet zijn'' ..blijf in contact met die ruimte, het is jouw ruimte, jouw verbinding met het goddelijke.
Vanuit die ruimte, transformeer all je verwarring naar weten en stuur dat de wereld in.

Voel liefde, wees liefde.
Ik hou van je.
Inge
Mocht je behoefte hebben deze energieën recht in de ogen te kijken, te ankeren samen met anderen die hetzelfde doormaken? Er zijn nog een aantal plaatsen vrij voor de workshop van 11-11-11 volgende week.
Neem contact met me op als je meer wilt weten! 

Rollercoaster

Are you on the same rollercoaster i am? Are your emotions taking you from utter bliss, to deep sadness to euforia and depression and back again?
Seems like nothing is stable anymore..
Don't worry though...all is exactly as it is supposed to be.
We have started the big shift..people are going through deep changes.
For a lot of consciouss people this is nothing new - been there done that - so why do we feel it anyway?
Well...its just what we expected, we are all becoming one, the veils are dropping, we all get plugged in to the collective consciousness and so we experience what everyone else is shifting.

What can we do to not let it sweep it off our feet?
Realise that the pain and confusion is not personal...as soon as the emotions start to take over, plant your feet firmly on the earth, take a deeeeeep breath through your feet upwards, right into your heart. Take another deeeeep breath through your crownchakra, right into your heartcentre.
Feel the connection with ALL there is, and know that all is well.
There is like this undercurrent (uppercurrent) of '' ALL being just as it should be''...keep in touch with that space, it is your space, your connection to the divine.
From that space, transform all your confusion into knowing and send that out to the world.

Feel love, be love.
I love you.
Inge