zaterdag 22 december 2012

Happy New Time everybody! (English)


Dear all of you,

Good to see you all here, and ofcourse we knew that the world was not ending, but an era was.
An era of opposites, an era of following the leader, and era of duality and wars.
To me the new time is all about being aware.
Being aware that we are all connected, that everything is energy, and since everything is energy...all is one.
I am convinced that the new time is one of the feminine. In all of us.

The past few days I have been at a workshop, with the most fabulous people, to welcome the new time with meditation and contemplation and fun.
In the meditation that we did at the time of the wintersolstice, and the great planetary and galactic alignment, we all had some pretty powerfull experiences. And I am always amazed of how much we share the same experiences.
All I can do is talk about what my meditation showed me...and I will not tell you all the details..there are just too many, and a lot of them are even abstract to me to put into words.

Lately my meditations don't show me big stuff..its all just little things...delicate keys that are not always easy to understand...so I was not expecting big things to show up.
At the moment supreme though, my third eye, (forhead, between the actual eyes) was hit by light.
I remember thinking, ''aah, tháts what the speed of light feels like''.
The light just kinda spread in my head...in my being. It was white and yellow....maby silver and golden light. And I knew that the light meant that everything just shifted at that very moment.
While I was - being the light I guess -  I realised how extremely fast I got used to being in that light. It seemed like I got used to the new light in a minute..maby even less.
Then two suns appeared. They started to shine brighter and brighter and because of the brightness they appeared as one light. The one sun turned red...the warmest red you can imagine. And out of this red came a Shiva like being...the godess was born is what it told me.

After the meditation I felt such incredible joy! I spread my arms to feel the change in my personal space, it had become lighter, less inclosure, spacious!
I knew that the shift really happened and a new world was born.
I also knew that most people were not concioussly watching this happen, and that it must have been easy for them to have missed this getting used to the new light.
It was almost instantly, and how would you remember what you did not know a minute ago?
The next few days the new energies will be setteling within us, in our systems.

The birth of a new earth...its been magnificent.
Happy New Time everybody!!!

In love,
Inge

Gelukkig Nieuw Tijdperk allemaal! (Nederlands)

Lieve allemaal,

Fijn dat jullie er allemaal zijn, natuurlijk wisten we dat de wereld niet letterlijk zou eindigen, maar wél een tijdperk..
Een tijdperk van tegenstellingen, een tijdperk van 'follow the leader' , een tijdperk van dualiteit en oorlog. 
Voor mij draait het in het nieuwe tijdperk om bewustzijn.
Bewust zijn van onze onderlinge verbinding, dat alles energie is, en als alles energie is..alles één is.
En dat het nieuwe tijdperk een tijd van het vrouwelijke is. In ons allemaal.

De afgelopen dagen was ik naar een workshop, met geweldige mensen, om deze nieuwe tijd te verwelkomen met meditatie en beschouwing en plezier.
Tijdens de meditatie die we deden op het moment van de winterzonnewende en de grote galactische planetaire uitlijning , hadden we allemaal behoorlijk krachtige ervaringen. Ik ben altijd weer verbaasd hoeveel die ervaringen overeen komen, hoeveel we die delen.
Ik kan alleen delen wat de meditatie voor mij persoonlijk betekende, wat ik heb ervaren, en ik zal niet in detail treden, dat zou teveel zijn, en veel ervan is ook voor mij te abstract om te beschrijven

De laatste jaren zie ik in meditaties niet van die grote dingen. Het is allemaal wat subtieler, delicatie sleuteltjes die niet altijd makkelijk te begrijpen zijn, dus ik verwachtte geen grootsheid.
Maar op het moment suprême, kwam er via mijn derde oog (op je voorhoofd tussen je echte ogen) een enorme lichtstraal binnen. Ik weet dat ik dacht, ''aah, zó voelt de snelheid van het licht dus''.
Het licht verspreidde zich in mijn hoofd, in mijn wezen. Het licht was wit en geel, misschien wel zilver en goud. En ik wist dat het licht alles had veranderd op dat moment.
Terwijl ik het licht wás, realiseerde ik me hoe extreem snel ik aan het licht gewend was. De totale gewenning leek zich in een minuut te hebben afgespeeld...misschien nog wel sneller!
Toen verschenen er twee zonnen. Terwijl ze feller en feller begonnen te schijnen, en door hun licht leken ze één te zijn geworden. Die zon werd rood, het warmste rood dat je je kunt voorstellen en vanuit dat licht kwam een Shiva-achtig wezen naar voren, wat me vertelde dat de godin was geboren.

Na de meditatie voelde ik zoveel vrolijkheid! Ik spreidde mijn armen steeds om de verandering in mijn eigen veld te voelen. Het voelde lichter, minder begrensd, ruimte!
Ik wist dat de verandering werkelijk had plaats gevonden en dat er een nieuwe wereld is geboren.
Ik wist ook dat de meeste mensen dit niet bewust hadden waargenomen en dat het nieuwe licht zich onopgemerkt moeiteloos geïntegreerd heeft.
het was bijna instant, en hoe zou je moeten weten wat je een minuut geleden nog niet wist?
De komende dagen gaat de nieuwe energie zich nestelen in onze systemen.

De geboorte van een nieuwe aarde...het was indrukwekkend.
Gelukkig Nieuw Tijdperk allemaal!!!

In liefde,
Inge


zondag 25 november 2012

Outward....not Inward (English)

If I feel it, you must be feeling it too; time to shine your light outward, and not pick up all the darkness that is to be found anywhere.
A lot of us (empaths) have done that in the past...mopping up some darkness here and there, transform it and you were on your merry way again...right?

There is an awfull lot of transforming going on at this moment, and that brings out a lot of darkness too.
Nothing wrong with that, darkness is just the companion of light.
Its a good thing to be consciouss of...just don't try to change it...don't try to resolve it.
(and oooh are we good at that!)
Its not your job, and it will bring you down.

You - being the lightworker you are - are not responsible for transforming darkness into light.
You are only responsible for being the brightest light that you can be!!
Stay focussed on yourself, be the best you that you can be...and give your own darkness space to breathe aswell.

For when you are aware of the 'goings on', if you stay consciouss, if you keep your clarity about all of it, you will change the world.
Stay in trust.
Be love.
Be LIGHT!!

Love
Inge

Naar buiten...niet naar Binnen! (Nederlands)

Als ik het voel, dan voel jij het ook; het is tijd om je licht te laten schijnen...naar buiten, en niet om alle duisternis om je heen op te pikken.
Veel van ons, empathische mensen, hebben dat in het verleden vaak gedaan...hier en daar wat duisternis opdweilen, transformeren, om weer fluitend je weg te vervolgen..toch?

Er wordt momenteel echt héél veel getransformeerd nu, en daardoor komt er een hoop duisternis los.
Niks mis mee, duisternis is niets meer dan de partner van het licht.
Maar het is heel belangrijk om je bewust te zijn...probeer het niet te veranderen...niet op te lossen.
(want oh wat zijn we daar goed in)
Het is niet jouw taak, het zal je alleen maar meetrekken..

Jij - lichtwerker die je bent - ben niet verantwoordelijk voor de transformatie van duisternis naar licht.
Je bent alléén verantwoordelijk voor het zo fel mogelijk laten schijnen van jouw licht!!
Blijf gefocussed op jezelf, wees de beste jij die je kunt zijn...en geef ook je eigen duisternis ruimte om te ademen.

Als je je bewust bent van wat er speelt, blijf alert, houd vast aan je helderheid, dan verander je de wereld.
Blijf vertrouwen.
Wees liefde.
Wees LICHT!

Liefs,
Inge
donderdag 22 november 2012

Nieuwe Sokken (Nederlands)

Mijn 14 jarige zoon groeit heel snel.
Nog maar kort geleden hadden we dezelfde maat schoenen en nu is hij echt bigfoot aan het worden, net als zijn vader. Grotere voeten betekent grotere schoenen, je kunt niet rondlopen in schoenen die te klein zijn. Dat doet pijn.
Gek genoeg vervangen we zijn sokken niet net zo vaak. Sokken kun je uit rekken...dus hij draagt ze veel te lang....rekkend tot de rek eruit is.

Dat is precies wat er met ons allemaal aan het gebeuren is...we groeien.
Ons voelend vermogen neemt toe, we lijken meer en meer te voelen. Niet alleen onze eigen gevoelens, maar ook de gevoelens van anderen. Als het je nog niet was opgevallen, neem maar eens de bus en check hoe je je voelt voor je instapt...en check nog eens je gevoel als je uitstapt.
Je hebt dan ongetwijfeld emoties van anderen meegenomen, gedachten..en dat is niet altijd een fijne ervaring.
Wat betekent dit nu voor ons?

Nou, probeer je heel bewust te zijn dat dit speelt. En dat je niet alleen de gevoelens van anderen oppikt, maar anderen ook die van jou!
Als je in die bus zit, en je bent geïrriteerd of maakt je zorgen, anderen pikken die irritatie en zorgen dan dus ook op. Het is dus belangrijk dat je deze bij je houdt....intentie is heel belangrijk. Je kunt je bijvoorbeeld in een grote luchtbel voorstellen...en maak er een mooie van :-)
Het betekent ook dat je de mogelijkheid hebt om je licht te verspreiden, je liefdevolle gedachten. Een manier om dat te doen is harten verbinden. Ik doe dat al jaren, het is een geheim pleziertje.
Denk aan een rood koord dat uit je hart komt en verbind dat met het hart van een ander....dan verbind je dat hart weer met het volgende enzovoorts.
Je zult merken dat het werkt...de sfeer wordt er zachter van.

Iets anders waar we goed op moeten letten is onze kinderen. Zij pikken de emoties ban anderen nog sneller op en ze hebben minder filters dan wij hebben. Het is heel belangrijk om ze dat uit te leggen, dat niet alles dat ze voelen van hen is.
Het is niet nodig om daar uitvoerig over te praten, zij weten het wel, voor hen is dit heel natuurlijk. Geef er gewoon woorden aan...erken wat ze voelen.


Er is natuurlijk ook een schaduwkant aan dit alles. (er is geen licht zonder duisternis en geen duisternis zonder licht) 
Wat er gebeurd is heel moeilijk voor sommigen, ze zijn bang, en als mensen bang zijn dan slaan ze om zich heen. Ook hun gevoelens zijn niet meer zo begrensd...ze lekken als het ware weg...en dan doen ze wat er in ze opkomt, zonder nadenken, zonder remmingen, zonder zich in te houden.
Dat maakt het dus nóg belangrijker dat jij je verantwoordelijkheid wel neemt en je licht zo fel mogelijk laat schijnen. Hoe feller jij straalt, hoe meer de duisternis moet wijken.
Wees de liefde, wéés het licht!

De afgelopen dagen zijn er een heleboel medium krachtige zonnevlammen geweest, die onze emoties nog intenser maken, alles nóg meer vergroten.
En het is nog niet voorbij...er is een grote zonnevlek en het ziet ernaar uit dat deze ook de komende week flink actief zal zijn.
Wees je daar dus nóg bewuster van!

De groei van ons bewustzijn is als de groei van voeten...soms heb je gewoon nieuwe schoenen nodig..de verpakking aanpassen, nieuwe parameters. dan doet het minder pijn.
En...vergeet niet om ook af en toe nieuwe sokken te kopen...de rek daarvan is ook maar beperkt..zorg dat je zacht bent voor jezelf, lekker warm en comfortabel. Dat verdien je!

Inge

New Socks (English)

My fourteen year old son is growing fast.
Just a short while ago our feet were the same size and now he is turning into bigfoot like his dad. Bigger feet, means bigger shoes, can't let him walk around in shoes that are too small. That hurts.
Funny thingh though that we do not replace his socks as often. Socks can be streched out...so..he wears them way too long...stretched to the max..

Its kinda what is happening to us too...we are growing.
Our feeling ability is increasing, we seem to feel more and more. Not just our own feelings, but also the feelings of others. If you hadn't noticed...take a bus and check your state of beeing (state of feeling) before the ride and check it again after the ride.
You will have picked up emotions, thoughts of others, and thats not always a positive experience.
What does this mean?

Well, you should really be aware of this in yourself, not just of the picking up of the feeling of others, but also that others are picking up yours!
When you ride that bus, and you're agitated or worried, other will pick up that agitation and your worries.
So its important to keep those to yourself...intention will do the trick. You could for example create a bubble around you. make it a beautifull one :-)
It also means that you have the power to spread your light, your loving thoughts. One way to do that is connecting hearts. Its a thing I have done for years and its kinda my secret pleasure.
Think of a red chord that comes from your heart, and connect that to another persons heart, then connect their heart to the next person and so on. You will feel it..it works, it mellows people out...

Another thing we should be paying attention to is our children. They pick up the emotions of others even faster and with even less filters then we do. Its very important to explain this to them, that not everything they feel is theirs. No need to go into it extensively, they know, for them this is a natural thing. Just put it into words for them....acknowledge what they feel.

There is also the negative side to all of this. (ofcourse, there's no light without dark and no dark without light)
All this feeling is confusing for some, its scary and when people are scared, they lash out.
Their feeling is not as contained as it was...its like they are leaking out....and do whatever comes to mind without thinking. No boundries..no inhibitions...
So that makes it even more important to take responsibility to shine your light. The brighter you shine, the less darkness there is.
Be the love, be the light!

The past few days we had lots of medium size sunflares, intensifying our emotions, enlarging everything even more. And its not over yet...there's a huge sunspot and it looks like its will remain quit active the coming week.
So, be even more aware!

The growth of awareness is like the growth of feet...it needs a new shoes now and then....a new container, new parameters. (you'll hurt less)
And...don't forget the new socks, they can only stretch sofar and then you need new ones.....make it warm, soft and comfortable for yourself. You deserve it.

Inge


maandag 19 november 2012

Afgelopen en Komende Weken (Nederlands)

Het heeft ruim een maand geduurd sinds ik hier iets heb geschreven. Niet omdat er niets gebeurde, maar alles gebeurde zo snel dat tegen de tijd ik iets zou hebben geschreven het al oud nieuws was.
De dingen lijken zomaar te veranderen voor onze ogen, en zodra ze veranderd zijn, lagen ze al achter ons..bijna vergeten.
Voor velen was het een feestje dat weken duurde, de ene prachtige verandering na de andere, voor anderen was het hard werken om het tempo bij te benen, en anderen hielden dat tempo soms echt niet bij.

Het resultaat was werkelijke veranderingen in ons leven; relaties, leefsituaties veranderden. Werk, ideeën, creatie..en ziek zijn.
Alles leek weer een kakafonie, een chaos...verkiezingen werden gewonnen (en verloren) ..het leven is zo anders dan een aantal  maanden geleden in vele opzichten!

Laten we het even over het fysieke hebben, zodat je weet dat je daar - wederom - niet alleen in staat.
We zijn zo veranderd, hebben zoveel verleden achter ons gelaten...pijnlijke, frustrerende, het soort dat er voor zorgt dat je maar niet vooruit komt, correct?
Maar er zijn ook delen die niet helemaal loskwamen en die vast kwamen te zitten in ons lichaam. Het resultaat was bobbels en knobbels, abscessen en pukkels. Het wil doorbreken..maar het kan zijn weg naar buiten niet vinden.
Ook in mijn persoonlijke omgeving waren een aantal mensen die rondliepen met angst voor kanker door die gezwellen, maar het bleken steeds slechts bobbels en knobbels.

Een andere kwaal die zich overal laat zien is keelontsteking en bronchitis. Ik zelf heb er nu voor de derde keer last van in een paar weken, he blijft maar terug komen. Keel, keelchackra...heeft te maken met je spraak..zeggen wat nodig is, je waarheid spreken. Niet verstoppen achter zwijgzaamheid en/of denk na voor je spreekt?


Het ziet er naar uit dat we weer een cyclus hebben voltooid (binnen de grote cyclus die ons naar 21-12 leidt) van opruimen, en werkelijke diepgaande verandering.
Op dertien november hadden we de nieuwe maan, een zonsverduistering en na een lange tijd van relatieve rust, waren de solarflares (zonnevlammen) ook intens die dag. (op die dag waren het er elf, met een paar grote M-klasse flares, bijna x-flares) En sinds die dag een gestage stroom van flares, medium in sterkte...het tij is weer aan het opbouwen. En dat is ook zo volgens Spaceweather.
Mijn hart lijkt met een ongewone intensiteit te kloppen de afgelopen dagen, ik voel dat we weer een hele nieuwe cyclus van diepe verandering tegemoet gaan.
En omdat we heel veel verleden al hebben 'geshift', hebben veranderd zal de nieuwe golf van verandering vooral het NU aanraken.
We krijgen de kans aangereikt om te worden wie we werkelijk zijn...om onszelf opnieuw uit te vinden.
Ben je er klaar voor om jezelf te verrassen? Klaar om verrast te worden?

Wie was je toen je klein was? Wat waren je dromen? Je waarden? Je verlangens?
Hoe zag je de wereld, en hoe zag je jezelf in deze wereld?
Wat wil jij?
Ja, het is prachtig om te worden wie je bent..om het eruit te halen..maar natuurlijk gaat dat ook botsingen opleveren. Want als je iets wilt...dan moet je er om vragen...er voor werken, en vechten!


Dus..weer een golf van verandering, weer zal de spanning zich opbouwen en zich ontladen, alles voortgaand naar 21-12, de dag dat de weegschaal zijn evenwicht bereikt.
- het is als een berg oplopen (af en toe een paar stappen terug glijden, struikelen, vallen maar altijd weer opstaan) en 21 december bereiken we de top van de berg.
Aan de andere kant van de top, is de berg gewoon nog steeds de berg, maar nu zullen we naar beneden lopen, het tij is dan met ons...als fietsen met de wind in de rug, óp naar het volgende leerproces! - 
We worden voortgestuwd door allerlei energieën...laat komen wat er komt. Het is allemaal goed. 

De golf die ons nu meevoert zal zeker duren tot eind november voor we het laatste stukje naar de top gaan beklimmen die ons zal leiden naar 21-12.
Hou je me op de hoogte van jouw reis?
Dank je wel.

Inge

ps: Voor de Nederlandse lezers, op 20 en 21 december geeft Krijn Koetsveld een workshop in Drenthe. Heb je zin om dat laatste stukje naar de top van de berg samen te lopen? Dat kan, er is nog plaats!
http://kosmosnu.moonfruit.com/Past Weeks and Weeks Ahead (English)

It has been a full month since I wrote something here. Not because nothing happened, but because it seemed that everything that happened passed by so fast, that writing it down would only bring you old news.
Things seemed to shift right before our eyes, and as soon as they had shifted, they were way behind us...almost forgotten.
For a lot of us that was like a party that just seemed to last for weeks, one great change after the other, for some its been hard work to keep up with the pace, and some of us lost the pace some of the time.

This resulted in major changes in our lives; relationships changed, living situations changed, work, ideas, creation...and becoming ill.
Everything seems to have been in an uproar, an upheavel...elections were won (and lost for others) ....life is just different from a few months back in so many ways!

Lets talk about the physical stuff for a moment so you know - again - you are not alone in this.
We have shifted so much, let go of so many pasts...painfull ones, frustrating ones, the ones that have been holding you back...right?
But some of it somehow got stuck in our physical bodies, and that resulted in bumps, lumps, abscesses and pimpels. Its wants to break out...but it just can't make it out all the way yet..
Even in my own world a lot of people have been walking around with fear of having cancer because of the bumpb and lumps...but it all turned out to be ..well, just bumps and lumps.

Another ailment that seems to be common is angina and bronchitis. Personally I have been through those three times the past few weeks, and its still lingering. Throat, throatchackra...has to do with speech...saying what you need to say, speak your thruth. Don't hide behind your silence and/or think before you speak?

We seem to have completed a cycle (within the big cycle that leads us to 21-12) of clearing out, and real, deep change.
The thirteenth of november we had this new moon and solareclips, and after a long period of relative quiet, the solarflares were intens too on that day. (On that day we had eleven of em, with one or two big M-flares, almost becoming X-class flares). And since that day we have had a steady flow of them, medium in size....like the tide is building up again. And it is according to spaceweather.
My heart seems to be beating with unusual intensity the past few days...I feel like we are going to start a whole new cycle again of deep change.
And since we have shifted so much of our past, the changes will probably effect the NOW.
We are being offered a chance to really come out as the people we truely are.To reinvent ourselves.
Are you ready to surprise yourself? To be surprised?

Who were you as a child? What were your dreams? Your values? Your desires?
How did you see the world, how did you see you in this world?
What do you want?

Yes, its beautifull to become who we are...to let it all out...but ofcourse this will also bring forth clashes.
Because if you want something, you might have to ask for it....work for it, fight for it!

So, we are on another wave of change, another build-up and release...all moving towards 21-12-12, the date that will tip the scales.
 - Its like walking up the mountain, (sliding back a few steps now and then...tripping, falling, but always getting up again) and december 21st we reach the top of the mountain.
On the other side of the top is going to be the same mountain, but we will be walking down the mountain the, like the tide will be with us...riding our bikes with the wind in our backs, ón to the next lessons! - 
We will be nudged along by all kinds of energies, just go with it..let come as it comes. Its all good.

The flow we are in now will last for at least the end of november before we start the final part of our journey leading to 21-12.
Please keep me posted on your journey.
Thank you.

Ingedonderdag 18 oktober 2012

zaterdag 6 oktober 2012

Layers of the cake (English)

Hello beautifull people!

Yeah, lets talk about the layers of the cake. Yes..cake..I much prefer that analogy to the onion one. The layers of the onion makes life sound so serious...and its not.
I do love onions though , wich reminds me...I really want to learn how to make a great onion bhajee one of these days.
But lets get back to the cake...with its base, and cream and layers and strawberries....or not, maby just chocolate..or cheesecake...
Hm....you know what, forget the onions, forget the cake...lets just focus on the layers here!!

Because everything seems layered lately. Sadness comes hand in hand with overwhelming gratitude. Anger and judgement seems to be accompanied with deep and real compassion.
More and more I seem to be experiencing two opposite feelings at the same time.
One second I can feel free and happy and limitless...and the next I can feel paralysed by all the boundries.
One minute I feel like I can take on the world and the next minute I wonder how I can even start my day.
One day I understand and know and feel the oneness of the universe and the next day I wonder how anyone could ever connect to the next person.
My wonderfully vibrantly powerfull magical beautiful sorceress me can be showing her face almost exactly at the same time my ugly unsuccessfull ill tempered badly educated me.

You know? Or is it just me going manic depressive?
Or maby all of it is going on at the same time and it is finding a balance..so everything is fine. Or should I say..so we are fine with everything?
Maby we are going to be, feel, experience, see and know all of it at the same time, and we are learning how to be in balance with it all...find neutral ground?
Thats not going to be easy..because we are very used to choosing; you are either this, or that....you either support something, or you are against it. You either want, or you don't want..
So are we learning to choose, feel, be and want it all?
Ofcourse that is not always practical...I mean, you either go somewhere, or you don't right?  Or you would have to be able to be at different places at the same time...a concept I would not even rule out anymore.

Its exciting to be alive now isn't it? Or..isn't it...or is and isnt it?
Ooohh..this is so confusing!
I need balance.
Or cake.

Have a great weekend! (or not...its all fine)
Love
Inge
De lagen van de taart (Nederlands)

Hallo mooie mensen!

Ja, laten we het eens hebben over de laagjes van de taart. Ja..taart...das een veel leukere analogy dan die van de ui. De lagen van de ui, dat maakt het leven zo serieus...en dat is het niet.
Ik houd van ui hoor, doet me eraan denken dat ik nog eens een geweldig recept voor onion bhajee moet opzoeken.
Maar laten we ons concentreren op de taart...met zijn bodem, romige laagjes en aardbeien..of niet, misschien alleen chocola, of kwarktaart....
Hm...weet je wat, vergeet de ui, vergeet de taart..laten we ons op die lagen concentreren!

Want alles lijkt gelaagd de laatste tijd. Verdriet komt hand in hand met overweldigende dankbaarheid. Woede en oordeel komen in gezelschap van diep en echt medeleven.
Vaker en vaker lijkt het dat ik twee tegenovergestelde emoties tegelijk beleef.
De ene seconde voel ik me vrij en gelukkig en grenzeloos...en de volgende seconde voel ik me verlamd door begrenzingen.
De ene minuut heb ik het gevoel dat ik de hele wereld aankan...en de volgende minuut weet ik niet eens hoe ik een begin aan mijn dag kan maken.
De ene dag weet ik en begrijp ik en voel ik de eenheid van het universum, en de dag erna weet ik niet hoe de ene mens zich ooit echt zou kunnen verbinden met de andere.
De geweldige kleurrijke krachtige magische mooie tovenares in mij, kan haar gezicht bijna gelijktijdig laten zien met mijn lelijke, onsuccesvolle, humeurige en slecht opgeleide ikke.

Herken je dat? Of ben ik gewoon manisch depressief aan het worden?
Of misschien gebeurd het inderdaad allemaal tegelijk en is er een nieuw evenwicht aan het ontstaan...een evenwicht waarin alles goed is. Waarin wij alles als goed ervaren.
Misschien gaan we alles tegelijk zijn, voelen, ervaren en zien en weten, en zijn we aan het leren hoe we daarbij in balans kunnen zijn...in een soort neutrale positie?
Dat zal niet eenvoudig worden, want we zijn erg gewend aan kiezen; je bent dit óf je bent dat...je bent ergens voor, of je bet er tegen. Je wilt iets, of je wilt het niet.
Wellicht zijn we dus aan het leren om het allemaal te willen, te voelen en te zijn?
Dat is praktisch gezien natuurlijk niet altijd mogelijk..ik bedoel, je gaat ergens naartoe, of je gaat er niet naartoe toch? Of je moet op twee plaatsen tegelijk kunnen zijn...een concept dat ik ook niet zou kunnen uitsluiten trouwens!

Het is een opwindende tijd waarin we leven nietwaar? Of niet..of wel en niet tegelijk?
Ooooh...dit is verwarrend!
Ik heb balans nodig.
Of taart.

Heb een fijn weekend! (of niet..is ook goed) Liefs,
Inge


zondag 30 september 2012

Harvest Moon and and Solarflare..(English)

What a night this has been! The full harvest moon, and an M-flare almost to the very minute the moon was perfectly full, (in my part of the world anyway) around 5 this morning.
I was wide awake! Were you?

The past weeks have been extremely destructive, but it seems to be setteling down a little now...there's a calm in the air. The dust is dwindeling down and now we see how fierce the storm has been..
We've been lifted up and smacked down, we were twisted and turned inside out, upside down, saw everyting in every possible perspective. And now we are kinda dizzy...what happened thusfar?

For me personally - and so it must be like that for a lot of you too - there has been a lot of letting go. Of old ideas, old friends, old habits, old ways and belief systems.
Well..maby letting go is not exactly right...energy does not go away, but it attaches itself to me differently. Repositioning.
Its been magical, its been hard (almost violent now and then) , its been a struggle and it has been like letting the light and the air in again. (wondering how I could have been without for so long)


The air and the light to me represents forgiveness, gentleness, kindness....knowing that there is no need for anything else. All emotion that is not love, all action that doesnt come from love, comes from fear. And fear comes from attachment...so if you can let go of the attachement, there is nothing to fear. If there is nothing to fear...there is only what is..everything in perfect devine order.
Now..thát brings me so much peace, and love, and the feeling of wholeness.

Sure...there is more to clear, thats why we are on this wacky planet right...to play the game of being a human being.
The harvest moon and the m-class flare last night are a huge kick in the behind for some! Specially the ones that kinda refuse to move...and that is going to bring out a whole lot of rage!
Short fuses all around the coming week! A lot of junk being released as water from a firehose...no dripping faucets these days!
Just be aware, know that its not personal, it is never personal...its just clearing out.
Just be aware, know that you can choose anything at any minute.
Be aware..turn up the light of love..shine bright, be the light!

And forgive them for their anger and their shouting, the vilence.
Forgive yourself when anger comes up within you.
Forgive, smile...and move on.


Love
Inge


Oogst Maan en een Zonnevlam..(Nederlands)

Wat een nacht zeg! De volle oogst maan en een M-flare bijna op exact hetzelfde moment dat de maan perfect was (in mijn deel van de wereld tenminste) rond 5 uur vanmorgen.
Ik was klaarwakker! En jij?


De afgelopen weken waren extreem destructief, maar het lijkt nu allemaal een beetje rustiger te zijn...er zit kalmte in de lucht. Het stof dwarrelt neer, en nu zien we hoe heftig de storm geweest is.
We zijn opgetild en neergekwakt, rondgedraaid en binnenstebuiten gekeerd, op de kop gezte, en zagen alles vanuit verschillende perspectieven. En nu zijn we een beetje duizelig...wat is er tot nu toe gebeurd?

Voor mij persoonlijk - en dus voor een heleboel anderen ook - is er veel losgelaten. Oude ideeën, oude vrienden, oude gewoonten, oude zienswijzen en oude geloofssystemen.
Nou, misschien is loslaten niet het goede woord, energie verdwijnt niet, maar het hecht zich op een andere manier aan me. Herpositionering.
Het was magisch, het was moeilijk (soms bijna gewelddadig), het was een strijdt en het was alsof het licht en de lucht weer winnen konden komen. (verwonderd over hoe lang ik kennelijk zonder was)

De lucht en het licht zijn representatief voor vergeving, mildheid, vriendelijkheid..weten dat er geen noodzaak is voor iets anders. Alle emotie die niet liefde is, alle actie die niet uit liefde voortkomt, komt voort uit angst.
En angst komt voor uit hechting. Dus als je je niet (aan een uitkomst) hecht, is er niets om angst voor te hebben. En als je geen angst hebt, dan is er alleen nog maar wat is..alles in perfect 'divine order'
Nou...dát geeft me een geweldig gevoel van vrede en liefde, en het gevoel van heelheid.
Túúrlijk is er altijd meer om op te ruimen, daarom zijn we op deze gekke planeet nietwaar..om het spelletje van 'de mens' te spelen.
Deze oogst/volle maan en die m-klasse zonnevlam afgelopen nacht was voor sommigen een geweldige schop onder hun achterste! Zeer zeker voor diegenen die weigeren in beweging te komen..en dat gaat weer een hoop woede met zich meebrengen!
Een hoop korte lontjes deze week! Een boel rotzooi zal als water uit de brandweerspuit komen, geen druppende kranen dezer dagen!
Dus, wees je er bewust van dat het niet persoonlijk bedoeld is, dat is het nooit..het is opruimen.
Dus wees bewust van je optie om opnieuw te kiezen, altijd weer.
Wees bewust..en draai je licht hoger en hoger...straal, wéés het licht!
En vergeef hun voor hun woede, hun geschreeuw en geweld.
Vergeef jezelf als deze woede in jou oplaait.
vergeef, glimlach...en ga verder.

Liefs
Inge

donderdag 27 september 2012

Fenix in vlammen! (Nederlands)

Zoals beloofd in mijn laatste blog...nou ja, het was maar één regel, hier ben ik dan.
Niet omdat ik weet wat te schrijven, want ik weet het niet. Maar een blog zonder blog is vrij nutteloos.
En een blog zonder woorden die iets betekenen is ook niks..dus ik zal het proberen, sta me bij :-)

Wat is er in vredesnaam aan de hand?
Ik ben niet de enige die geen woord op papier krijgt, zelf grote energie boodschappers als Lee Haris heeft er last van...geen coherente boodschap, geen woorden.
En dat is niet omdat er niets gebeurd momenteel, de wereld is in beroering. Als je de tv aanzet lijkt het wel of de wereld één grote rel is; mensen gooien stenen, schreeuwen, boos, protesteren. Ze roepen om hulp, rechtvaardigheid, wraak. Sommigen om schijnbaar legitieme redenen, sommigen omdat ze zich machteloos voelen, sommigen zijn kwaad, en sommigen omdat het de enige manier is waarop ze zich kunnen uitdrukken.

Een hoop destructie is gaande, en de wet van '' zo van buiten ook van binnen'' leert ons dat deze destructie ook in ons bezig is.
Voor mij is dat vrij letterlijk, de dingen die we hebben geconstrueerd in ons leven (en misschien al langer) worden nu ge-dis-construeerd.
Veel van ons zijn zich daar zeer bewust van geweest de laatste maanden, al dat loslaten..
Ik was me daar bewust van, bewust mee bezig, maar dan nog schijnt er nog een heleboel de-structie gaande te zijn van binnen.
Het verhaal van de ui he..altijd weer een nieuwe laag...maar...ik denk dat we misschien wel bezig zijn met de laatste lagen...misschien zijn we wel bijna echt bij de kern van ons zelf.
Zijn mensen daarom zo boos? Omdat hun kern gevuld is met angst?

Ik denk dat deze periode nog zo'n twee weken gaat aanhouden. Sorry als dat tegenvalt.
De wereld zal nog even in deze staat van oproer blijven, want ALLES moet er nu uit. Het is een grote schoonmaak, die helemaal volledig moet zijn. Dus meer boosheid, meer destructie in het verschiet.
Voor hen die bewust zijn, die bewust voelen wat er gaande is, ligt hier een edele taak.
Voor alle lichtwerkers ( elke andere naam is ook prima, val niet over woorden nu) is dit een hele belangrijke tijd. We moeten zorgen voor balans. Wees liefde, wees vertrouwen en oordeel niet.
Zorg voor innerlijke balans, mediteer of wat je ook maar nodig hebt voor die balans!
Wees een tegenhanger voor het geweld, en de boosheid, en de angst die zo evident is... adem diep in en adem bewust uit, heb een glimlach op je gezicht, en raak niet verstrikt in al het ge-oordeel.
Laat je niet meeslepen...beslis en bepaal waar je staat en heen wilt.
Go with the flow, jazeker...maar wees je bewust met welke flow je je laat meevoeren, kies liefde!

Zoals ik zei..niet over woorden vallen, want ook dat is een verleiding tot discussie en ruzie. Het zit em niet in woorden of details die er nu van belang zijn.
Het gaat nu om de beweging, het shiften, de grotere verandering achter het wereldse gebeuren nu.
Het gaat om het voelen. Voel de destructie, de afbraak van zoveel waar we aan gewend zijn. Zoveel dat nu in elkaar stort.
Voel het en wéét, vertrouw erop, dat na destructie er ruimte is voor (bewuste) constructie.
De fenix moet verbranden voor hij uit de as kan herrijzen.

Zorg goed voor jezelf.
Voor jou en alles dat liefde is.
Inge

ps; geloof niet wat je ziet op tv..zoek naar de informatie die ze je niet vertellen zoals dit: http://www.avaaz.org/nl/7_things_you_should_know_global/?bXhYkab&v=18193

Phoenix burning! (English)

As I promised in my last blog...well, line is all it was, here I am.
Not because I know what to write now, because I don't. But because a blog with no blogs is rather pointless.
A blog without words that kinda make sense is not very helpfull either now is it? So i'll try..please give me some leeway.

What the heck is going on?
Its not just me, even great energy forecasters like Lee Harris are experiencing this...a blank, no words, no coherent messages.
And its not because nothing is happening, because the world seems to be in a turmoil. If you turn on the tv there seems to be riots all over the world. People throwing stones, shouting, anger, protesting, screaming for help, justice, revenge. Some for an obvious (justified) reason, some because they feel powerless, some in anger, and some just because its the only way they can express anything.A lot of destruction is going on, and this law of  ''as without, so within''  learns us that this destruction is also going on inside us.
To me this is very litteraly, the things that were constructed in our lifetime (and maby beyond) are now being dis-constructed.
A lot of us have been aware of this going on for the past months, all the letting go of stuff...
I was aware of this, consiouss of it, but still there seems to be a whole lot of de-structing going on inside me still.
Its like the onion right? Always a new layer...well...I think we might be getting down to the last layers. We might actually be reaching the core of us...
Maby that is why people are so angry? Because their core might me filled with fear?

I think that this period is going to last for about two more weeks. Sorry if thats not helping...
The world will be in turmoil a bit longer, because we need to get rid of ALL of it. Its a cleansing and it needs to be completed. So more anger, more destruction is ahead of us.
For those who are aware, that are consiouss of what is going on, here lies a great task.
For the lightworkers (or any other name is fine, please don't get stuck on words) this is a time of great importance. We need to keep the balance now. Stay in love, stay in trust, do not judge.
Keep your inner balance. Meditate, do whatever needs to be done to stay in balance!
Counteract the violence and anger that is raging, the fear that is so evident...take a lot, a lot of deep cleansing breaths, have a smile on your face and do not engage in judgemental talks about what is going on. Don't get dragged along.. ..decide where you stand and where you are going. Go with the flow...yes! But do be aware of the flow you are in, choose love!

As I said...please don't get stuck on words, because they will entice you to discuss and argue about. Its not the words, not the details that are of importance now.
Its all about the movement, the shifting, the bigger change behind the worldly stuff.
Its about feeling, féél the destruction...feel the breaking down of so much that we are used to. So much that we know is crumbeling.
Feel it, and know, trust that after destruction there is only room for (consiouss) construction.
The phoenix needs to burn before it can rise from its ashes.


Take care.
Of you and all that is love.
Inge

ps; don't believe the tv. Find out what they don't tell you..like this; http://en.avaaz.org/783/muslim-rage-protests-newsweek-salafists?fp

vrijdag 21 september 2012

blog

one of these days I will be writing a new blog...as soon as I can collect my thoughts...and not have em fly out the window before I can type em...promise..
Inge

maandag 27 augustus 2012

Achtbaan ritjes (Nederlands)

Er is veel geschreven over de rollercoaster waar we ons in bevinden het afgelopen jaar, en dat de laatste weken geintensiveerd lijkt.
En het is waar...we rollercoasteren naar boven, en dan vallen we weer - hartkloppingen - naar beneden met hoge snelheid, dan vliegen we door de bocht, en zoals dat gaat bij bochten, lijken we dan nog sneller te gaan. (dat heet middelpuntzoekende kracht, kracht zoekende naar het centrum) 

Het was moeilijk om hier iets zinnigs over te schrijven, het beschrijven van zo'n dolle rit is iets makkelijker als je er afstand van kunt nemen, en die afstand heb ik nu.


Mensen vragen, ' hoe gaat het met je ' en ik antwoord ze dan dat het op en neer gaat.
Maar, wat betekent dat nou eigenlijk? Hoe leg je die achtbaan-rit uit?
Dat je van gelukkig naar ongelukkig gaat? Van functionerend naar niet-functionerend? Niet zo simpel toch?
Hoe beschrijf je werkelijk dat 'op en neer' gevoel?

Zoekend naar het antwoord, kwam ik uiteindelijk op het antwoord dat het - natuurlijk - allemaal energie is.
Ik weet het ik weet het, alles is energie, dus hoe zou het iets anders kunnen zijn, maar in dit geval gebruik ik de term energie als; 'de beweging, de stemming die ons allemaal lijkt te beïnvloeden'
Snap je?
Veel van jullie, mijn lieve lezers, vertellen me dat jullie mijn blog zien als een soort weerbericht voor de energie...een interpretatie voor de beweging, de stemming. 
Wat voor weer was het de afgelopen weken?

De afgelopen waren mijn 'energie-stemmings-wisselingen' rijkelijk aanwezig. De ene minuut liep ik op roze wolken, blij als een kind, wetende dat alles perfect en prima was in de wereld. De volgende minuut voelde ik me neerslachtig en gedeprimeerd, niet wetende hoe ik me ooit nog vrij en licht zou kunnen voelen...naar huis willen..geen taak meer voor mezelf ziend..
Er waren momenten dat ik me zorgen maakte over geld, mijn relatie, mijn kinderen...en er waren momenten dat ik wist dat alles precies was zoals het moest zijn, en alles dus in perfecte orde was.
In beide staten van zijn, was er steeds een hele andere laag...een diep weten, een constant. Een kalmte die onder de oppervlakte zit, en waar ik me elk moment mee kon verbinden.
Ik heb altijd geweten van die laag en kon me er ook wel vaak mee verbinden, maar nu lijk ik mezelf op elk moment te kunnen observeren, op elk gekózen moment.

Is dat de shift? Is dat de nieuwe Aarde? Zijn we d'r?

Want, terugkijkend, zie ik dat het geen donder uitmaakt of ik me zorgen maak of niet; de wereld blijft draaien, de zon komt op en gaat onder, we hebben een dak boven ons hoofd, voedsel, kleren - en mijn eigen hoogst irritante favoriete zorg; dat eeuwige geld - er blijkt altijd weer voldoende te zijn om te betalen wat betaalt dient te worden.
Het komt dus allemaal neer op perceptie, hoe beschouw je de wereld, en perceptie is een vrije keuze.
Zoals Albert Einstein zei; '' Een van de belangrijkste beslissingen die je in je leven moet maken, is of je in een vriendelijk of vijandig universum leeft''

Ik kies ervoor om het universum, de wereld, mijn lichaam te zien als vriendelijk.
Keer op keer. (blijf oefenen!)
Wat is jouw keuze?
 
Liefs,
Inge

Rollercoaster rides (English)

A lot of people wrote a lot about the rollercoaster we are on the past year, and this seems to have intensified the past weeks.
And its true; we are slowly rollercoastering  up the hill, then we fall down at high - heart-pumping - speed to slow down when we hit a curve, and as curves go, they seem to accelerate the speed. (this is called centripetal force, it literally means the “center-seeking” force)
For me it seemed very hard to write something sensible about this, describing the ride is easier once you can walk away and look at what happened from a distance, which I seem have come to now.

People ask, 'how are you doing' , and I answer them that its going up and down.
But what does that actually mean? How would you describe the rollercoater ride?
Am I going form happy to unhappy? From functioning to disfunction?
Its just not that simple is it?
How does one describe the 'up' ..what is happening at the 'down'?

Searching for the answer, I found that - ofcourse -  it is all about energy.
I know, I know...everything is energy, so how could it be about anything else, but in this case am using the term energy as, 'the movement, the mood that seems to be general and influencing us'
Still with me?
A lot of you, my dear readers, tell me that you often perceive my blog as a kind of energyforcast (as analogy to a weatherforcast) to interpret this movement, this mood in the energy.
What has the 'weather' been like the past weeks?

The past two weeks my 'energy-mood-swings' have been plentyful. One minute I was walking on pink clouds, happy as a child, in the knowing that all was perfectly well in the world. And the next minute I felt down and depressed and did not see how I could ever feel free and carefree and light ever again..wanting to go home, not seeing any task for me here..
There are moments when I worry about money, my relationship, my kids...and there were moments when I knów that everything is exactly as it should be, and therefor everything is perfect.
But in both of those states of being, there was a whole other layer, a deeper knowing, a constant. A calmness that was below the surface, and that I could turn to at any given time.
I have always knówn about that layer, and I could tap into it often, but now I seem to be able to observe myself at all times, whenever I choose to do so.

Is this the shift? Is this the new Earth? The new era? Are we there?

'Cause looking back, it really truely does not matter whether I worry or not; the world keeps turning, the sun sets and comes up, we have a home, food, clothes, and  - my own frigging petpeeve, the money-thing - there is always enough money to pay what we need to pay somehow.
So, it all comes down to how I perceive the world, and perception is a free choise.
As Albert Einstein said: ''The most important decision we make is whether we believe we live in a friendly or hostile universe''

I choose to see the universe, the world, my body as friendly.
Again and again. (hey, practise makes perfect right)
What is your choise?

Love
Inge


zondag 12 augustus 2012

Genoeg is Genoeg (Nederlands)

De afgelopen week waren er 47 sunflares, allemaal C-klasse, op 3 M-flares na (kleintjes).
Ze zijn regelmatig als een hartslag, met een kleine piek hier en daar om ons in beweging te houden.
En in beweging zijn we..mijn hemel wat een zuivering is er gaande.

Er lijkt bijna geen tijd te zijn om eens diep adem te halen en dat lijkt precies wat we nodig hebben om onze gewoonten en geloofssystemen los te laten die we anders rationaliseren, ontdekken en onderdrukken.
Is het je opgevallen hoe direct mensen momenteel zijn? Hoe ze weinig remmingen lijken te hebben? Een hoop ge-flap-uit ...en dat is niet niet zo makkelijk verteerbaar!
We lijken heel openhartig, uitgesproken en regelrecht agressief. Misschien is het niet zozeer onze ware aard, maar wel onze verstopte aard die boven komt!
Kennelijk hebben we besloten dat genoeg genoeg is.

Best schokkend om te zien hoeveel façades er wegvallen. En hoe interessant gaat dat worden met de verkiezingen in aantocht? Worden de politici ook openhartige flapuits? Vallen hun façades ook weg?
Genoeg is genoeg?

Er is ook een verrassend grote groep mensen aan het vasten. Sapvasten, cleansings, veranderende eetgewoonten, de meest basic manier van zuivering.
Het ziet er naar uit dat we echt zuiverheid willen, echt eten. Voedsel dat ons voedt en niet alleen maar vult. Niet alleen maar tijdelijke bevrediging, maar echt voedsel dat ons op alle niveaus vult.
Dat is wel fantastisch nietwaar? Meer en meer beseffen we hoeveel troep we eten, hoeveel additieven en gif we dagelijks binnenkrijgen.
Doe maar eens een test, neem deze lijst maar eens mee naar de winkel en zie hoeveel voedsel stijf staat van de MSG's:
E620 L-glutaminezuur
E621 Monosodiumglutamaat
E622 Kaliumglutamaat
E623 Calciumglutamaat
E624 Ammoniumglutamaat
E625 Magnesiumglutamaat
E626 Guanylzuur
E627 Natriumguanylaat
E628 Kaliumguanylaat
E629 Calciumguanylaat
E630 Inosinezuur
E631 Natriuminosinaat
E632 Kaliuminosinaat
E633 Calciuminosinaat
E634 Calcium 5'-ribonucleotide
E635 Natrium-5'-ribonucleotide
E636 Maltol
E637 Ethylmaltol

Dit is allemaal monosodium glutamaat, smaakversterkers. Ik vond het schokkend hoe weinig voedsel er overblijft in de supermarkt als je deze wilt vermijden.
Deze eten we ons hele leven al...trainen ons lichaam om dik te zijn en altijd trek te hebben.
En...kennelijk hebben we nu besloten dat genoeg genoeg is.

Persoonlijk ben ik het zat om mezelf vol te proppen met dingen die me niet voeden...al vind ik het ook moeilijk om sommige gewoonten af te leren. Aan de andere kant denk ik dat ons lichaam alles aankan als het maar met mate is. Mind over matter.
Iets anders waar ik meer dan genoeg van heb ik oordelen. Het is mijn eerste prioriteit om alert op te zijn bij mezelf. het is niet makkelijk, maar hoe moeilijker het is, hoe belangrijker het meestal is. Het is makkelijk om liefde uit te dragen als het makkelijk is, maar hoe groter de opgave is, hoe groter het belang ervan.

Echte liefde is grenzeloos, is onvoorwaardelijk, echt on-voorwaardelijk. En dat is het allermeest van belang als het om jezelf gaat.
Doe je dat? Echt onvoorwaardelijk van jezelf houden?

Inge 


Enough is Enough (English)

The past week we have had 47 sunflares, all C-class and only 3 M-class (and even they were minor)
They come about as regular as a heartbeat..with a small spike here and there to keep it going.
And going we are..my gosh, there is much movement and much purging going on.

There hardly seems time to take a deep breath, and it seems that is exactly what we need to let go of habits and belief systems that we would otherwise rationalise, deny, push down..
Have you noticed how outspoken people are? How there seems to be very little inhibition? A lot of blurting out ..and that aint always a nice thing!
We seem to be extremely direct, outspoken and downright agressive. Maby its not our true colours showing, but definitly our hidden colours!!
We have obviously decided that enough is enough.

Its kinda shocking how many facades are crumbeling. And kinda interesting to see how this is going to effect the elections here in Holland next month.
Will the politicians blurt out stuff? Will their facades crumble? Enough is enough?

There is also a surprisingly large group of people fasting now. Cleansing, changing their ways of eating, the most basic way to purge...
It seems we really want purity, real food. Food that feeds us, not just fill us up. Not just gratifies us for a moment...but food that feeds us on all levels.
Thats great isn't it? More and more we find out how much junk we eat..how many additives and poisons we take in on a daily basis.
Put it to the test...take this list to the store and see how many foods that are stuffed with these MSG's...its a Dutch list, but i'm sure you will understand:
E620 L-glutaminezuur
E621 Monosodiumglutamaat
E622 Kaliumglutamaat
E623 Calciumglutamaat
E624 Ammoniumglutamaat
E625 Magnesiumglutamaat
E626 Guanylzuur
E627 Natriumguanylaat
E628 Kaliumguanylaat
E629 Calciumguanylaat
E630 Inosinezuur
E631 Natriuminosinaat
E632 Kaliuminosinaat
E633 Calciuminosinaat
E634 Calcium 5'-ribonucleotide
E635 Natrium-5'-ribonucleotide
E636 Maltol
E637 Ethylmaltol

These are all monosodium glutamate, food 'enhancers'. Its shocking how little food in the supermarket remains if you cross these off your list.
These have been there for most of our lives...training our bodies to be fat and always craving.
And...now we obviously decided that enough is enough.

Personally I have had enough of stuffing myself with things that are not feeding me...though I find it hard to kick some habits. On the other hand, i'm also convinced that the body can handle anything in moderation.
Mind over matter.

Another thing I have had enough of, is judgement. Its my number one priority to change in myself. Its not easy, but the harder it gets, the more important it is. Its so easy to be all about love when its easy, and its so important to stay in that love when it gets hard.

True love is unlimited, true love is unconditional..really unconditional. And its most important when you need to give this to yourself.
Do you...do you truly love yourself unconditionally?


Inge

 

maandag 6 augustus 2012

Dromen naar een onbeschreven blad (Nederlands)

De laatste tijd zijn mijn dromen zo intens! En zoals zo vaak, lijkt dat bij velen het geval te zijn.
Als ik wakker word, weet ik dat ik heel veel gedroomd heb..maar het is moeilijk om de droom terug te halen..het verhaal van de droom..terwijl ik zeker ben dat er een logische lijn in leek te zitten. Ik herinner me wel gezichten, situaties en beelden, en emoties. Heel veel emoties.
Diep verdriet, verlatenheid, oude pijn, maar ook plezier en heel veel flirten!


Op de een of andere manier lijken de dromen gelinkt aan echte situaties uit het verleden. Maar ze zijn wel anders...laten ze andere opties zien? Andere wegen die ik had kunnen bewandelen?
Misschien is het verzoening met het verleden? Onze ziel die ons vertelt dat onze keuzes perfect waren..en nu kunnen we twijfel en schuldgevoel los laten rond die keuzes die we maakten en paden die we bewandelden?
Das een aardige gedachte...
Mezelf niet meer kwalijk nemen wat ik allemaal fout heb gedaan? Nou, graag!

Dus wederom gaat het om loslaten ..of ruimte maken.
Loslaten gaat over het verleden, ruimte maken refereert aan de toekomst..maar wat hebben we daar dan nu aan?
Want NU is tenslotte het enige moment dat echt bestaat...dus er zou ook nu een beloning moeten zijn.
Ik denk dat het onze een onbeschreven blad geeft..een nieuwe start, een nul punt?


Wat ga jij op je blad schrijven?
We creëren tenslotte al doende ...en kunnen onszelf nu helemaal nieuw creëren
Iedere optie is open, elke keuze is beschikbaar...elke creatie mogelijk.
Voor mij is het belangrijkste om dat volledig vanuit liefde te doen en niet vanuit angst. Leven met een open hart. Om alleen dingen te doen, te zeggen en te denken die de wereld, de eenheid voeden ..niet slechts te vullen.


Ik weet niet zeker hoe dat eruit ziet...maar zoals altijd...kies ik en spring met blindelings vertrouwen.
Ik kies ervoor om supportive en vriendelijk te zijn voor anderen en mezelf.
Ik kies ervoor het universum als vriendelijk te zien, en mijn lichaam als een vriendelijk universum.
Ik kies voor vertrouwen en liefde.
En zo is het.

Liefs
Inge

Dreaming towards a blank page (English)

Lately my dreams have been so intens! And as often is the case...a lot of you seemingly do the same.
When I wake up, I know I have been dreaming A LOT...but it is so hard to remember the dream..the story of the dream...though I am sure there was a perfectly logical story there. All I remeber is faces, situations and images, and emotions. A lot of emotions.
Deep sadness, abandonment, old pain, but also laughter and a lot of flirting.

Somehow the situations I dream seem to be connected to the past, real situations. But they are different...showing me different options? Differents paths that could have been chosen?
Maby its a reconciliation with the choices of the past? Maby its our soul telling us that all we ever did was perfectly fine...and now we can let go of doubts and guilt around the choises we made and paths we took?
Thats a nice thought...
Bye bye to beating myself up over mistakes I made...good riddance!

So again it seems to be about letting go...or making space.
Letting go is about the past, making space refers to the future....so what does this letting go bring us now?
Since NOW is the only time that is really real...there ought to be something, some kind of pay off right now.
I guess it gives us a blank page, a fresh start...a zero point?

What are you going to write on your blank page?
Since we create our everything as we go along...we get to create all of ourselves from scratch.
Every option is open, every choise available, every creation possible.
I guess the most important thing to me is to create from love and not fear. To live with an open heart. To only do things and say things and think things that feed the world, the one-ness..not just fill it.

I'm not even sure what that looks like...but as always...I choose and take a leap of faith.
I choose to be supportive and kind to others and myself.
I choose to see the universe as a friendly place, and my body as a friendly universe.
I choose faith and love.
And so it is.

Inge
zondag 5 augustus 2012

Time, no Time (English)

Time is a funny thing, there's either too much or too little, too slow or too fast....and the funniest thing about it all is that its not even real.
Then again..whats real.
This new age of unlimited  possibilities is confusing somehow huh?My kids and husband are at home these days...summer holidays. Good for them. They deserve it.
For me however this means that I don't have any time to myself. While they have all their time to themselves.
I can't write when there people all over the place. I need some privacy...silence..time to myself. The only way to have tome for myself now is by going out for long walks...but i can't write while I walk.
I do have a million ideas for blogs while I walk...but that does not serve any of you.All the time in the world..and no time to write.
But..if time is not linear, maby you can just travel through time and read the blogs I am about to write in the future?
If you do, please be so kind and let me know if they are any good?
:-)

Kindly
Inge

Tijd, geen Tijd (Nederlands)

Tijd is een gek ding, er is of te veel van of te weinig,, het gaat te langzaam of te snel...en het gekste is, dat het niet eens echt bestaat.
Sja...wat is echt is dan de vraag.
Best verwarrend deze nieuwe tijd van ongelimiteerde mogelijkheden!
Mijn kinderen en echtgenoot zijn dezer dagen thuis..zomervakantie. Fijn voor ze. Hebben ze verdiend.
Voor mij betekent dat echter dat ik geen tijd voor mezelf heb. Terwijl zij alle tijd hebben.
Ik kan niet schrijven met allemaal mensen om me heen. Ik heb privacy nodig...stilte..tijd voor mezelf. De enige manier om nu tijd voor mezelf te hebben is lange wandelingen maken..maar ik kan niet schrijven als ik wandel. Ik heb wel duizenden ideeën voor blogs tijdens het lopen...maar daar heb jij nu niks aan.Alle tijd van de wereld ..maar geen tijd om te schrijven.
Maar..als tijd niet lineair is, kun je misschien gewoon een reisje door de tijd maken, en de blogs lezen die ik in de toekomst schrijf?
Mocht je dat gaan doen..laat dan even weten wat je dr van vond?
:-)


Zonnige groet
Inge

zondag 29 juli 2012

Dag rups! (Nederlands)

Voel je het? Voel je dat je aan het transformeren bent? De rups is definitief verdwenen.

Na een rustige tijd, is de zonnactiviteit weer aan het toenemen...en er beloofd weer een nieuwe golf aan te komen om ons voort te stuwen. Het begon afgelopen dinsdag met een warming up, en vrijdag kregen we de eerste M-flare.
Gister om 2056 UT (22.56 in Nederland) een nog sterkere M- flare, die al in de buurt van een X-flare kwam. Dit komt van een zonnevlek die nog niet eens richting Aarde gedraaid is..dus veelbelovend.

Ik weet dat ik in herhaling val, maar ik kan er niks aan doen, dit is wat er gebeurd. We zijn nog altijd aan het loslaten wat we niet meer nodig hebben, nog steeds aan het vervellen, achterlatend wat we niet zijn...transformerend in de vlinder die we zijn.
Vlinders kunnen niet vliegen als ze ouwe bagage moeten meeslepen.

Jim Self zei recentelijk, dat als je een cocon open zou maken, halverwege het proces van de rups die een vlinder wordt, zit er niet iets in dat op een rups of een vlinder lijkt, of op allebei. Wat je zou aantreffen is vormeloos slijm
En...dat zijn wij dus nu.
We zijn niet meer de rups.
Nog niet de vlinder.

Het was een hele toer om die bekende vorm los te laten. Voor sommigen was het pijnlijk, voor velen was het af en toe echt eng, en voor ons allemaal is het volledig nieuw.
En wederom komt vertrouwen om de hoek kijken. Je zult vertrouwen moeten hebben in de transformatie, in het proces, vertrouw erop dat alles goed is, precies zoals het moet zijn.
(ja, het is de bedoeling dat je vormeloos slijm bent :-)))
Wees een voorbeeld in dat vertrouwen, zodat anderen vertrouwen zien, want veel van ons zijn nog altijd bezig met het loslaten van de vorm van de rups.
Zij hebben nog altijd die pijn, zijn nog altijd bang, zien misschien helemaal niet meer waar ze naartoe moeten.
Wees liefde, wees vertrouwen.

Dus, uit dat vormeloze zal de vlinder die we zijn geboren worden..en dat dringt steeds meer tot ons door.
En natuurlijk, bang voor veranderingen als we zijn..maakt dit ons gespannen en nerveus. Maar het vult ons ook met verwachting en opwinding, en ik stel voor om je daar op te concentreren.
Want het is ook geweldig om jezelf opnieuw uit te vinden!
Sommigen hebben net geliefden verlaten om een nieuw leven te beginnen, anderen beginnen een hele nieuwe carrière, dromen worden werkelijkheid.
We hebben steeds beter in de gaten dat je niet het één of het ander hoeft te kiezen, en zeker niet voor altijd....verandering is goed, is nodig, sterker nog, we zijn de verandering nu!
Verander je eten, verander je ideeën, verander je blik, verander wat je doet, verander je perspectief.
Verander je leefomgeving, verander je gewoonten, verander je stijl, verander je kleding, je haar!
Gewoon dóen! Nu is de tijd om de JIJ te zijn die je altijd al was...diep (verstopt) van binnen naar buiten te laten komen!
Kom buiten spelen!

EnJOY
Inge

Bye bye caterpillar! (English)

Can you feel it? Can you feel yourself transforming? The caterpillar is definitly no more...

After a bit of quiet time, solar energy is picking up..and its promising to give us another wave to ride.
Its started last tuesday with some small flares, like a warming up, friday we were presented with an M-flare. Yesterday at 2056 UT another M-flare wich was even a bit stronger...getting close to being an X-flare.
This coming from a sunspot that is not yet facing Earth...so thats promising.

I know I am repeating myself, but I cannot change what is going on. We are still letting go of the stuff we do not need...we are still shedding old skin, leaving behind what we are not...transforming to become the butterfly we are.
Butterflies can't fly when the past is weighing them down.

Jim Self recently said, that when you would open up a cocoon halfway through its proces of the caterpillar becoming the butterfly, there is not a creature inside that resembles both...or either one of them. What you would find inside is shapeless goo.
So..that would be us now.
We are not the caterpillar anymore.
Not yet the butterfly.

Its been quit a ride, letting go of that familiar shape. For some it was painfull, for most of us scary from time to time, for all of us it is a complety new experience.
Thats where - again - the trust comes in. You need to trust the transformation, trust the process, trust that all is well, exactly as it is.
(Yes...you are supposed to be goo :-)))
Lead the way in showing trust, be that trust for others to see, because a lot of us are still in the process of letting go of that caterpillar state of being.
They might still be in pain, are still scared, because they might not see the road ahead.
Be love, be trust.

So, from this goo, the butterfly that we are will be born...and that is starting to dawn on most of you too.
And ofcourse, scared of change as we tend to be...this is also making us nervous and anxious. Its is also filling us with anticipation and excitement, and I suggest we concentrate on thát feeling.
Because it is exciting to reinvent yourself!
Some people just left their loved ones to start a whole new life, some are starting completely different careers, former dreams are turning into reality. We are realising we do not have to choose one thing and be stuck with that for ever....change is good, change is neccesary, heck we are the change right now!
Change your food, change your ideas, change your outlook and change your actions, change your perspective. 
Change your living space, change your habits, change your style, change your clothes, change your hair.
Go for it...now is the time to let the you that always lived deep (hidden) inside of you to come out!
Come out to play!


EnJOY
Inge

vrijdag 20 juli 2012

How to expand and keep yo' behind small (English)

No seriously...how do you do that? How do you expand, allow yourself to grow, be bigger then life, take up all the space you want/need, be extremely present...and not have your body expand with it?
Seems to be quit a problem nowdays, for yours truely included. 

Thinking back, my body started to expand right about the time I started on my spiritual path. (well...was always on that ofcourse, but consciously...chosen..awake)  
My biggest challenge at the time was to become truely and firmly grounded (as it is for most people) ....mind and body.
The previous years I had my two children, and that certainly brought me back to being aware of my body. 
In fact I was in awe ...how could a body - that I had not treated very well - perform such a miracle? Twice!
But being aware of your physical being is not the same as being grounded. And if yer not grounded, there is no way you can do healing work, the energy is gonna be all over the place and can not be directed.
Its so funny when people say that energywork is kinda woowoo (in Dutch they - litteraly - call it 'floaty' ) when its quit the opposite. Its very earthly, grounded, feet on the ground.
So...to get there, how did I do that?

One of my menotors - Krijn Koetsveld - gave me a mantra, helping me to connect to the Earth, and I did this mantra several times a day, for about two years. In the beginning I did them with two large turmalins, jumping up and down...yeah, I was quite e severe case of ungroundedness hahaha...
(will send you the mantra if you want it, just drop me a line) 
But, back to the subject at hand...all this physical connecting, made my body very aware of gravity obviously, and hey, putting on some weight will surely help! 
So I did. No, not by choise obviously...I just wasn't aware of the consequenses of not being more specific in what I wanted and how I wanted it. All I asked for was being more grounded...and so the universe delivered. About 10 kilo's of it.
Darn.

So..now I am working on that; to be more specific, ask for what I want, without having this universe - with its wonderfull sense of humour - interpred it as it pleases.
 And its the same with everything you ask for, or want to create...be specific, because if you leave room for interpretation....oh boy...;-)
Have a great weekend!
Inge


Hoe te groeien..maar je achterwerk klein te houden..(Nederlands)

Nee, even serieus, hoe doe je dat? Hoe groei je, expandeer je, wordt je 'bigger then life', neem je de ruimte die je wilt en nodig hebt, ben je volledig aanwezig...maar laat je je lichaam niet evenredig meegroeien?
Het is echt wel een 'probleem' momenteel...ook voor ondergetekende.
Als ik terugdenk, dan begon mijn lichaam uit te dijen rond dezelfde tijd dat ik mijn spirituele pad begon te volgen. (nou ja, dat volgde ik natuurlijk al, maar ik bedoel bewust..gekozen..wakker)
Mijn grootste uitdaging was om echt geaard te raken (zoals dat voor de meeste mensen geldt) ..voor mijn lichaam én mijn geest.
In de voorgaande jaren had ik mijn twee kinderen gekregen, en dat had me al heel erg bewust gemaakt van mijn lichaam. Ik bewonderde het volkomen, hoe kon een lichaam  - dat ik niet zo best behandeld had - zo'n wonder laten voltrekken? Twee keer!
Maar, met bewustzijn van je fysiek, ben je nog niet geaard. En als je niet geaard bent, dan kun je van zijn lang zal ze leven geen healingwerk doen...de energy is dan all over the place en je kunt het niet sturen.
Het is ook zo grappig als mensen zeggen dat mijn werk 'zweverig' is , want het is het tegenovergestelde...heel aards, geaard, voeten stevig op de grond.
Maar zover komen, hoe heb ik dat gedaan?

Eén van mijn mentoren - Krijn Koetsveld -  gaf me een mantra, die me hielp bij het verbinden met de Aarde, en ik zei die een paar keer per dag, gedurende twee jaar. In het begin zelfs met twee knotsen van toermalijnen in mijn handen...ja, ik was behoorlijk on-geaard haha!
(wil je de mantra ook, stuur even een mailtje..)
Maar..terug naar het onderwerp, al dat fysieke verbinden maakte mijn lichaam zeer bewust van de zwaartekracht, en extra gewicht, dat helpt zeker weten!
Dus dat deed ik. Niet met opzet natuurlijk...ik was alleen niet bewust genoeg van mijn slordige vraagstelling...wat ik vroeg was meer aarding, en het universum leverde. Wel 10 kilo.
Zucht.

Dus, daar werk ik nu aan, om duidelijker te zijn, precies te vragen wat het is dat ik wil, zonder het risico te lopen dat het universum - met zijn geweldige gevoel voor humor - het leuk gaat interpreteren. 
Zoals eigenlijk met alles waar je om vraagt, wat je creëert..wees precies, want als je ruimte laat voor interpretatie...oh nee..;-)
Fijn weekend!
Inge

woensdag 18 juli 2012

Whoopsadaisy! (English)

Eventhough 'whoopsadaisy'  seems to be a very sunny word, and there is no sun to be found outside...there's a lot of it to be found inside!
The past few days have been kinda disasterous in 3D, with bills coming from all angles (havin no idea how to pay them, but they tend to get payed anyway and we always live to tell) with bad news running in the family healthwise, with the world being in the turmoil it is in....I can't help it, I feel soooo good!!
Its like every one of my cells have decided to throw a party...and oooh yeah, I was invited to all of em!

Eversince that last x-flare..when was it...the 6th of this month, things have been looking up. Its like that one kicked me out of this sludge that prevented everything and anything from moving...and then all of a sudden we were lifted to a whole other plateau, with lots of space and clean freshness!
There may be no abundance in my bankaccount (yet)....there sure is an increase in my energylevel, and boy that feels good after having been tired for months!
So I guess that takes us right back to trust...trusting that the rest will follow, that the abundance does not stop here..that this is just te beginning of total abundant freedom ahead!

Total abundant freedom...can you honestly say that you trust that thát is what is ahead? Do you claim that for yourself in full trust and naivety...and then just let it go?
Hm...i'm not so sure of that..but what I do know is that i'm a lot closer to that full belief, to that creation then I was a few weeks ago. I think I feel safer...I knów I feel safer, so I must have let go of a lot of the fears that I used to carry around.
I knéw that this was happening...I knew that this releasing and letting go was not just talk...and now I feel it.
Do you feel it too?
Can you feel that you really did let go? Can you feel you are lighter? (more enlightened?)

So...we are doing well...creating well..and I knów there is no wrong path, because every path is right if you are on it....but I can sure tell you that this path is much preferred!
Now all we need is to keep walking, keep trusting that all is well!
(and a bit more sun would be nice thank you very much)

Shine!
Inge

Whoopsadaisy! (Nederlands)

Hoewel 'whoopsadaisy' een hele zonnige kreet lijkt te zijn en er weinig zon te bespeuren is buiten..schijnt die volop van binnen!
De afgelopen dagen zijn weer es rampzalig op 3D nivo, met rekeningen die van alle kanten komen (en ik geen idee heb waar ik die van ga betalen, maar dat lukt toch altijd en we overleven het ook elke keer) er vervelende gezondheidsproblemen zijn in de familie, de wereld door alle denkbare onrust gaat....ik kan er niks aan doen..ik voel me zoooo goed!
Het is alsof iedere cel in mijn lichaam een feestje geeft ..en ik ben - oh yeah - op alle feestjes uitgenodigd!!


Sinds de laatste x-flare, wanneer was het, de 6e juli, lijkt alles makkelijker te gaan. Het is alsof ik uit een bak modder ben getrokken die me verhinderde voor-of achteruit te bewegen...en plotseling bevind ik me op een heel nieuw plateau, met heel veel ruimte en frisheid!
Er is welliswaar (nog) geen overvloed op mijn bankrekening te bekennen...er is een enorme toename in mijn energie, en dat is heerlijk na maanden van moe zijn!
Dat voert ons dus wederom naar vertrouwen...vertrouwen dat de rest wel zal volgen, dat overvloed hier niet stopt ..dat dit het begin is van totale overvloed en vrijheid!


Totale overvloed en vrijheid...kun jij eerlijk zeggen dat je erop vertrouwt dat dat is wat in het verschiet ligt?
Claim je dat voor jezelf in volledig vertrouwen en naiviteit...en kun je het dan loslaten?
Hm..ik ben daar niet zo zeker van, maar ik weet wel dat ik veel meer vertrouwen heb in die creatie dan een aantal weken geleden. Ik denk dat ik me veiliger voel..ik wéét dat ik me veiliger voel..dus ik moet wel een heleboel angst hebben losgelaten.
Ik wist dat dit aan het gebeuren was...ik wéét dat ik van alles aan het loslaten was, en dat dat geen loze woorden waren...en nu voel ik het dus ook.
Voel jij het ook?
Kun je voelen dat je hebt losgelaten? Voel je dat je lichter bent? (dichter bij verlichting?)

Dus...we zijn goed bezig...we creëren..en ik weet dat er geen verkeerd pad bestaat, want elk pad dat je volgt is voor jou het juiste..maar ik kan je wel vertellen dat ik hier veel liever loop!
Wat ons nu te doen staat is doorlopen, en blijven vertrouwen dat alles goed is zoals het is.
(en een beetje meer zon zou fijn zijn hartelijk dank)

Straal!
Ingedinsdag 17 juli 2012

I Am ...Chef'Special (English)

Sometimes I get infected by the virus of music. Sometimes its temporary, like a cold, and sometimes it is permanent, like a chronic infection.
My most chronical one is the Red Hot Chili Peppers...from way back when I was in my punk days I heard their music; funkadelic mayhem masters...loved em. Saw them live a few weeks ago...and still adore em.
As a derivative, I also listened to the solo work of John Frusciante (the guitarplayer) and I must say....his music can sweep me away like nothing else...it has the ability to make me forget about time, household, food and all...which is not appriciated by my family.
What can I say..i'm an all or nothing kinda gal.

A temporary bug that caught me, for example was Jeff Buckley. I knew his music, but one day it just hit me fully...and I was mesmerised..by his voice, by his genius, his appearence...everything. For days I was glued to my headphones. Listening, drowning, analyzing, loving ...yeah I think I must have forgotten to cook once or twice...

Now I have a new virus, and I have a strong presumption its a chronic one.
They are called Chef'Special. Went to see them with my son a few months ago, and I was blown away! From the very first tones they made me smile (bigtime) and that smile stuck on my face the whole show...probably way after too.
These five wonderfull men just have it all! The music makes you wanne jump around like crazy (for my 46 year old knees this is a souvenir for a week) they make you wanne know the lyrics so you can sing along with the simply irresistible frontman Joshua, and makes you close your eyes and drift away when Guido solo's off. Drummer Wouter, groovin' and smiling as contagious as the agile elasticity of bassmaster Jan. And then there is pianowizard Wouter, whom I strongly suspect is kind of a genius.
They are happy, angry, mellow, up, chill and fierce...but most of all...they are sooo energetic!
(aaah I hear you think.. tháts where the energytherapist-spirituality comes in!)

The energy they give is so pure and sincere and poures straight from their being into the energy of the audience where it blends to a symbiosis. Tangible oneness.
It makes you a participant in a whirlwind of recigive...and ooooh my..I love to be swept off my feet like that!
You know that feeling? When something is really good...it makes every cell in your body go whooopie!!

Cought as I am, I wanne know all there is, hear all they ever made, listen to them talk in interviews and study their...well, energy I suppose.
And in doing so, I discovered what makes this band destined  for everything they want.
They say they have a plan...but I would say a deliberate creation.
And as you know, creations only work if there is no room for doubt...if you decide, in full naivety to follow your dreams, your passion and your bliss.
These guys did just that...they found eachother, discovered they had matching talent, share the same drive and goals and thus created this wave of loving energy that will engulf anyone who comes close.

This is probably the last summer they play small venues - the secret is out - so we'll go see em whenever we can...savour the memories and be proud to have walked with em a little...
Thanks you for being you guys, biggest monkeys of em all...thank you for being Chef'Special.


In love and awe
Inge

I Am...Chef'Special (Nederlands)

Soms wordt ik geïnfecteerd door een muziekvirus. Soms is het tijdelijk, zoals een verkoudheid, en soms is het permanent, een chronische infectie.
Mijn meest chronische is de Red Hot Chili Peppers...van heeel lang geleden al..uit mijn punkdagen. Ik hoorde hun muziek; funkadelic mayhem masters...hield meteen van ze. Een paar weken geleden zag ik ze nog live en aanbid ze nog steeds.
Als afgeleide ging ik natuurlijk ook luisteren naar de muziek van John Frusciante (de gitarist) en ik moet zeggen dat zijn muziek mij wegvoert zoals niets anders dat kan...het heeft het vermogen om me de tijd te laten vergeten, het huishouden, eten maken enzo...wat mijn familie me niet altijd in dank afneemt.

Tja, wat moet ik ervan zeggen...ik ben een alles of niets mens.

Een tijdelijke 'verkoudheid' die me eens volledig in de greep had was Jeff Buckley. Ik kende zijn muziek, maar op een dag raakte het me volledig..ik was gebiologeerd...zijn stem, zijn genialiteit, zijn verschijning..alles. Dagenlang zat ik vastgelijmd aan mijn koptelefoon. Luisteren, verdrinken, analyseren, liefhebbend...en ja, ik denk dat ik ook toen een paar keer vergat te koken..

Nu heb ik een nieuwe virus opgelopen, en heb het sterke vermoeden dat het chronisch zal worden.
Ze heten Chef'Special.
Een paar maanden geleden ging ik met m'n zoon voor het eerst naar een optreden en ik was verrukt!
Al bij de eerste tonen kreeg ik een (grote) glimlach op mijn gezicht en die bleef daar het hele optreden zitten...en daarna waarschijnlijk ook.
Deze vijf mannen hebben het allemaal! Van de muziek ga je als een gek staan springen (voor mijn 46 jarige knieën een souvenir voor een week) het maakt dat je de woorden wilt kennen om mee te zingen met de onweerstaanbare voorman Joshua, en maakt dat je je ogen wilt sluiten en weg wilt dromen als Guido zijn solo's speelt. Drummer Wouter groovin' en lachend, net zo aanstekelijk als de elastische behendigheid van bassmaster Jan. En dan is er nog pianowizard Wouter, waarvan ik het sterke vermoeden heb dat hij een genie is.
Ze zijn blij, kwaad, zacht, up, relaxed en heftig...maar ze zijn vooral zooo energiek!!
(haaa, hoor ik je denken, daar komt eindelijk de energietherapie-spiritualiteit om de hoek kijken)

De energie die ze geven is zo puur en oprecht en het stroomt rijkelijk vanuit hun 'zijn' het publiek in waar het één grote symbiose vormt. Tastbare eenheid.
Het maakt je deelnemer in een wervelstorm van 'recigive' ...en oooh wat vind ik het heerlijk om zo meegevoerd te worden!
Ken je dat gevoel? Als iets écht goed is..dat elke cel in je lichaam woeeepiiee gaat?

Aangestoken als ik ben, wil ik dan ook alles weten, alles horen wat ze ooit gemaakt hebben, naar ze luisteren in interviews en bestudeer hun...nou, energie dus.
Al doende ontdekte ik waarom deze band is voorbestemd om alles te zijn wat ze willen.
Ze zeggen dat ze een plan hebben..maar ik zou meer zeggen, een weloverwogen creatie.
Zoals je weet lukt creëren alleen als er geen ruimte is voor twijfel, als je besluit - in alle naïviteit - je dromen te volgen, je passie..je bliss.
Dat is precies wat deze jongens gedaan hebben..ze vonden elkaar, ontdekten hun gezamenlijke talent, hun gedeelde drijfveren en doelen, en daarmee creëerden ze deze golf van energie die iedereen mee zal voeren die dichtbij komt.

Dit zal de laatste zomer zijn dat ze kleine zalen en festivals aandoen- de aap is uit de mouw - dus we gaan er zo vaak naartoe als we kunnen...herinneringen maken, trots dat we een eindje met ze op mogen lopen..
Dank dat jullie er zijn, biggest monkeys of em all...dank dat jullie Chef'Special zijn.In love and awe
Inge


maandag 16 juli 2012

Breek en Bliss weekend (Nederlands)

Wauw....maak je hetzelfde mee als ik? Het voelt als een gezegende tijd, maar er breekt ook heel veel!
Breek los, breek af, breken met elkaar, met gewoonten..en doorbraak!

We zijn los aan het breken van oude patronen, en dat geeft vrijheid, maar natuurlijk ook pijn, want het is echt breken...niets lijk kalm of sereen te gebeuren.
Oude geloofssystemen komen naar de oppervlakte en worden zeer zorgvuldig bekeken en gewogen...als ze ons niet langer dienen in onze groei, dan hoepla, d'r uit met die zooi!
Veranderingen in geloofssystemen kunnen heel diep gaan en onze persoonlijkheid lijkt er zelfs door te veranderen, dat kan vrij plotseling zijn, en kan je overvallen.
De ene dag geloof je ergens in, de volgende dag gooi je dat geloof radicaal de deur uit.
De ene dag sta je ergens volledig achter, de volgende dag kun je je niet meer voorstellen hoe je erachter kon staan.
Wat je de ene dag nog tolereerde ..kun je nu onmogelijk nog ondersteunen.
En het is allemaal oprecht...
Deze inconsistentie is moeilijk voor onszelf...maar mogelijk nog moeilijker - verwarrender - voor de mensen om ons heen.

Natuurlijk kun je je daardoor niet laten tegenhouden, je kunt veranderingen niet tegenhouden...ze zullen zich niet laten tegenhouden en alles slechts vervormen. De energy gáát..of jij dat nou wilt of niet.
Niet omdat die energie een grotere macht is dan jijzelf...die grotere macht ben jij zelf!
De veranderingen hebben we zelf om gevraagd, en het protest komt dan ook niet van onze ziel (I am, hogere zelf, hoger bewustzijn...welk woord je ook maar verkiest) maar van ons ego.
Ons ego is zeer gehecht aan het verhaal van ons leven, en wil dat we kiezen op basis van de ervaring die we hebben opgedaan in dat verhaal. Dat is waar het ego van gemaakt is!
Onze ziel weet dat dat helemaal niet nodig is...dat je het verhaal kunt loslaten. Dat jij niet het product bent van je verhaal..je bent veel groter dan dat.

Als je je dat realiseert, als ervaart dat je veel grootser bent dan je ego...dán komt de bliss (zegening) om de hoek kijken.
Dan weet je dat je je beter kunt laten meevoeren door de stroming
Klinkt misschien wel een beetje als een 'new age' cliché...go with the flow..maar het is wel waar!
Als je het moeilijk vind je te laten meevoeren, ga het dan maar eens lijfelijk doen...ga zwemmen en voel hoe het voelt om met het water mee te bewegen...er niet tegenin te gaan.
Kun je niet gaan zwemmen...doe het dan met dans! Sluit je ogen en wieg...laat de beweging natuurlijk komen.
Dit nummer heeft mij daar wel eens bij geholpen...hopelijk helpt het jou ook..

.
 


Bless you
Wees vrij

Inge