vrijdag 23 december 2011

Lovejoy, het verhaal van een komeet (Nederlands)

Laat ik je een verhaal vertellen, noem het een kerstverhaal..

Op een dag, nu ongeveer 10 dagen geleden, zagen astronomen een komeet, en ze noemden de komeet Lovejoy.
Lovejoy was behoorlijk groot en het arme ding vloog regelrecht naar de zon.
Omdat de komeet grotendeels van ijs was, verheugden de astronomen op het spektakel dat het zou veroorzaken wanneer de zon het ijs zou verhitten, en de damp zou oplichten als een witte vlam in het felle licht van de zon.
Ze zaten aan hun telescopen gekluisterd om er niets van te hoeven missen!

Dit zou een behoorlijke transformatie worden, niet heel anders dan de transformaties die plaatsvonden op de planeet die aarde heet. Op de aarde vlogen mensen ook door grote veranderingen, een heleboel gedoe verdampte en verbrandde zelf compleet!
Niet alle mensen vonden deze tijd zo makkelijk, mensen voelden zich alleen, waren bang..
Misschien was de komeet ook bang?


Toen, een paar dagen voor het de zon zou raken, zagen de astronomen dat Lovejoy niet alleen was, een kleine komeet vloog met hem mee, zelfde snelheid, zelfde richting, als een kleine beschermengel.
Samen vlogen ze hun lot tegemoet, samen vliegend..zij aan zij.
Tot de dag kwam dat ze langs de zon scheerden..en een felle kristalachtige vlam lichtte op, het was wonderschoon!
De astronomen konden hun ogen er niet van af houden..en zagen...tot hun verrassing en verbazing..dat Lovejoy helemaal niet vernietigd was zoals ze hadden verwacht!! Het was kleiner nu, maar vloog nog steeds!! Weg van de zon! Het had zijn heetste uur doorstaan!!

Dappere dappere Lovejoy...keek zijn grootste bedreiging recht in de ogen, net als de mensen hun grootste angst en uitdagingen aan gingen.
De laatste paar dagen is geen telescoop nodig...we kunnen Lovejoy met ons blote oog zien vanaf de aarde...pefect en magisch.
Ik geloof niet dat iemand het nog heeft gehad over de kleine metgezel...maar ze zeggen dat Lovejoy een dubbele staart heeft..geloof jij in beschermengelen?Love
Joy
Inge
ps ik ben geen astronoom, maar vertel slechts een verhaal, en kan de wetenschappelijke juistheid niet garanderen :-)

Lovejoy....story of a comet...(English)

Let me tell you a story, call it a christmas tale...

Once apon a time, it was about ten days ago, the astronomers saw a comet, and they named it Lovejoy. Lovejoy  was rather big and the poor thing was heading for the sun.
Since the comet was largely made of ice, the astronomers were looking forward to the spectacle it would create when the sun would heat up the ice and the damp would flare up like a white flame in the bright light of the sun.
They were clinging to their telescopes so they would not miss a thing!

This was going to be quite an transfromation, not unlike the transformation that was going on on this planet called earth. On earth people were also flying toward big changes...a lot of stuff vaporising..maby even burning it completely!
Not all the people were having an easy time with this...people feeling alone, scared...
Maby the comet was too?

Then, a few days before it was going to hit the sun, the astronomers saw that Lovejoy was not alone, a smaller comet was flying along side, same speed, same direction, like a little guardian angel.
Together they were going to face their fate...flying along, together...side by side.
Then the day came when they grazed the sun....and a bright crystallike flame lit up, it was amazingly beautifull!
The astronomers could not keep their eys off of it...and saw...to their surprise and awe...that Lovejoy was not at all destoyed like it was supposed to have!! It was smaller now, but it was still flying!! Away from the sun! It had survived its hottest hour!!

Brave brave Lovejoy...faced its biggest threat, like the people facing their greatest fears and challanges.
The past few days, no telescopes are needed...we can see Lovejoy flying by the earth with our bare eyes...and its perfectly magical.
I don't think its companion was ever mentioned again...but they do say that Lovejoy has a beautifull double tail...do you believe in guardian angels?

Love
Joy
Inge


ps I am not an astronomer but merely tell a story, so i'm not sure its is scientifically right :-)

maandag 19 december 2011

Voor de kinderen (Nederlands)

We gaan met z'n allen door een heftige periode, sinds eind oktober lijkt het wel of de wereld sneller draait.
Mensen voelen de nieuwe aarde komen en en lijken van zich af te gooien wat niet past in dat nieuwe leven.
Natuurlijk is het zichtbaar in het journaal, de opstand tegen dictators in de Arabische wereld, de occupy beweging, en de verwoede pogingen om Europa één te laten blijven...

En zoals altijd, als dingen in het groot gebeuren, dan gebeuren ze ook op het kleinere persoonlijke vlak.
Banen die niet meer lijken te passen, vriendschappen die niet voeden, relaties en huwelijken lijken hun levensduur gehad te hebben, en ook binnen families worden relaties opgeruimd...het zijn geen kleine veranderingen nu, en het brengt een hoop pijn en verdriet voort. (ik wil met je wedden dat een heleboel kerstvieringen helemaal niet vredig en sereen zullen zijn)
Das allemaal goed en nodig, wat opgeruimd moet worden, daar is het nú de tijd voor. Zo is het..

Al dat verdriet, opruimen, alle triestheid en pijn blijft alleen niet in ons, het is overal voelbaar, het is tastbaar.
Ga ergens naartoe waar veel mensen zijn , en je kunt het voelen, echt vóelen dat je tot je knieën door verdriet waadt...op sommige plekken staat het tot je kin.
Stel je dat eens letterlijk voor.
En denk dan eens aan de kinderen....bedenk hoe lang ze zijn, lopend of in hun buggy's..zij zijn op knie-hoogte!
Hoeveel kinderen ken je die ziek zijn geworden de laatste twee weken? Hoeveel hadden last van buikpijn? Overgeven...misselijk?
Voor de hele gevoeligen (en dat zijn er érg veel) is de wereld nu een moeilijke plek om te zijn, ze helpen, bedoeld of onbedoeld mee aan het proces, aan deze transformatie, deze shift.


Ik vraag iedereen, alsjeblieft maak ze hier bewust vrij van, neem de verantwoordelijkheid voor je eigen shi(f)t, claim het, maak duidelijke beslissingen, kies ondubbelzinnig wat je wilt!Love ya,
Inge


For the children (English)

We are al going through something fierce right now, since the end of october our world seems to have been spinning faster somehow.
People are feeling the new earth coming and they seem to be shedding what doesnt fitt that new life.
Ofcourse you can see this in the news, with the rising against dictaorships in the Arabic world, the occupy movement, the efford to have Europe be one..

And as always, if things happen big, they also happen on a smaller more personal level.

Jobs that don't suit anymore, friendships that don't feed you, relationships and marriages that have reached its lifespan, and even within families relations are being cleared out...its not the little things that are changing...and it brings a lot of hurt and sadness forward. (I will bet you that a lot of christmas gatherings will not at all be peacefull and sereen)
Thats all good and fine, what needs to be cleared...now is the time. So be it...

All that sadness and cleansing and sorrow and pain does not just stay within though...it is all over the place, its very tangible. Go to a place where there are lots of people, and you can feel, actually féél that you walk through a sadness that is knee deep...some places its goed right up to the chin.
Imagine this litteraly.
Now think of the children...remind yourself of how tall they are, walking, or in their strollers; they áre at knee-deep hight!
How many kids do you know that have taken ill the past two weeks? How many have been sick to their stomaches? Vomating...nauseus?
For the really sensitive ones (and thats a lót of them) the world is a hard place to be in right now, they are willingly or unwillingly helping this process along, this transformation, this shift.

I ask all of you, please release the children conciously, take responsibility for your own shi(f)t, claim it, transform it, make clear descisions, choose your direction firmly!


Love ya,
Inge

dinsdag 13 december 2011

Be aware of what you think...(English)

Yes...you need to be aware, that you really need to be aware of what you think, because your thoughts are added to the one big energy, and that is the great pool of energy the whole world swims in!

We all grew up, knowing that you need to be carefull what you say and to whom you say it. Be polite, don't use foul language, choose your words with care, think before you speak...right?
In your mind you had the freedom to think whatever you liked, be impolite, cuss em (or worse) all!
Well sorry to have to tell you this, but you are going to have to stop letting your fantasies get away with you!
We really need to become responsible for what we think, how we think it and become aware of the effect it has on the world.

See..we are more and more becoming one again, (yes again, because ofcourse its is this ONE-ness we all came from anyway)  and that means that we are also more and more interlinked with eachother, not only through what we do, what we say...but also what we think. Its is all manifestation of energy right?
So...be mindfull...be full of heart, approach everything through unconditional love.

So what do you do when your teacher is (ofcourse) being unfair? Your parents don't understand you (at all!) , your pesky little brother/sister is driving you insane, your neighbours are assholes, your husband/wife is being an idiot, your parkingspace keeps beeing nicked, the bloody rain won't stop falling or your governament (ofcourse) is made up of brainless monkeys?

Send them love.
Just send them all a bunch of love.
''Are you kidding me?''
Nop...love em more then ever..because, what you pay attention to ..grows.
So pay attention to love, empowerment, joy, ease, abundance.
" But will it change them?''
Nop..but it will change you.


Love ya!
Inge
Wees bewust van wat je denkt...(Nederlands)

Ja...je moet je echt bewust zijn, dat je je bewust moet zijn van je gedachten, want ook jouw gedachten worden toegevoegd aan het grote geheel van energie, het zwembad van energie waar de hele wereld in zwemt!

We zijn allemaal opgegroeid met de wetenschap dat je moet oppassen wat je zegt en tegen wie je het zegt. Wees beleefd, denk om je taalgebruik, kies je woorden zorgvuldig, denk na voor je iets zegt, toch?
In je hoofd kon je lekker denken wat je maar wilde,kon je iedereen vervloeken (of erger) en was je zo onbeleefd als je maar wou!
Het spijt me dan ook je te moeten vertellen dat je moet uitkijken wat je allemaal bij elkaar fantaseert!
We moeten echt verantwoordelijkheid gaan nemen voor onze gedachten, en ons realiseren welke invloed deze hebben op de wereld.

Weet je, we worden weer steeds meer een eenheid (weer, ja, want natuurlijk kómen we allemaal van die ene EEN-heid) wat beteken dat we onderling steeds meer verbonden zijn, niet alleen door wat we doen, wat we zeggen..maar ook door wat we denken. Het is allemaal manifestatie van energie nietwaar?
Dus...wees bewust..wees in je hart, benader alles vanuit onvoorwaardelijke liefde.

Maar..wat doe je dan als je leraren je (natuurlijk) oneerlijk behandelen? Als je ouders je (helemáál) niet begrijpen, als je knettergek wordt van je pestkoppige broertje/zusje, je buren vreselijke ratten zijn, je man/vrouw een grote idioot is, je parkeerplaats steeds net ingepikt wordt, die kolere-regen niet ophoudt met vallen en je regering bestaat uit hersenloze apen?

Stuur liefde.
Stuur naar alles en iedereen je liefde.
''Je maakt een grapje toch zeker?''
Nee....stuur meer liefde dan ooit tevoren, want waar je aandacht aan geeft, dat groeit.
Dus geef aandacht aan liefde, aan ware kracht, vreugde, gemak, overvloed.
'' En dan veranderen ze?''
Nee...maar het verandert jou wel!

Love ya!
Ingezondag 11 december 2011

Identiteit..zucht (Nederlands)

Identiteit zit em niet in wat je aantrekt, maar dragen wat bij je identiteit past, passend bij hoe je je voelt, is wel een deel van je identiteit, maar ik zeg je, ik vind dat best moeilijk.
Doordat alle winkels ongeveer hetzelfde verkopen, is de kans dat je precies hetzelfde aantrekt als de buurvrouw behoorlijk groot.
De ouwe hippie, new-wave punk die ik ben (van binnen in iedergeval) wil ik me wel eens kleden zoals ik me van binnen voel, en dat geeft me - gezien wat er te koop is - een paar opties:

Ik zou voor gothic kunnen kiezen (mooi dramatische stijl, heel Morticia Adams) maar een 46-jarige gothic is wel beetje deprimerend...en veel van hen kijken toch al wat gedeprimeerd uit hun ogen...dus gothic valt af, daar lach ik veel te veel voor!
Ik zou kunnen gaan voor de alternatief hippie namasté bloemenkind-look..maar die zien er ook niet uit zoals ik me voel...grote wijde kleurige harembroeken, lapjesshirts met de naden binnenstebuiten, deze regenboogmensen toveren altijd een lach op mijn gezicht, maar het is op de een of andere manier te vormeloos voor me.
Er zijn vast echt hele mooie kleren te koop in de design wereld..unieke, dromerige goed passende draperieën..maar daar moet ik eerst de loterij voor winnen en dat is nog niet gebeurd (creatie kan zo traag zijn soms...zucht)
Blijft over de naaimachine die ik trouwens echt heb..ergens in dit huis, maar ik weet eerlijk gezegd niet eens waar. Ik heb em verstopt...en geloof me, das maar goed ook..elke keer als ik het ding gebruik, lopen we het gevaar dat het door een ruit zal worden gesmeten..kan het ding niet uitstaat, geen geduld voor...dus geen optie.


Dus, wat moet ik nou als vrouw?
Naar youtube gaan en mijn t-shirts creatief verknippen?
Naar tweedehandswinkels gaan en gekke combinaties kopen?
Of mezelf maar weer vertellen dat identiteit niet in je kleren zit?
Ik zucht..trek mijn spijkerbroek aan, mijn h&m shirt en doe maar net of het me niet kan schelen.

Love ya!
Inge

Identity...sigh (English)

Identity is not what you wear, but wearing what suits your identity, to complement what you feel, that is a part of identity, and i am telling you, i find it kinda hard..
Since all the shops are selling kind of the same stuff, chance that you dress just like any of the neighbours is huge.
Being the old hippie, new-wavepunk that i am (on the inside anyway) i sometimes want to dress fitting to that inside, and that gives me - looking at whats being sold out there - a few options:

Eiter i go gothic (nice dramatice style, very Morticia Adams) ...but a 46 year old gothic is truely a sad thing..most of them look kinda sad anyway..so, gothic is out, i laugh way too much!
I could go alternative hippie namasté flowerchild-like..but they don't look like me on the inside either..baggy
colourfull harempants, patchy shirts with the seems inside out...these rainbow people always put a smile on my face, but somehow its just too shapeless for me.
Probably there are really beautifull clothes for sale in the design world...one of a kind like dreamy well fitting draperies...but that would require me to winn the lotery and that is just not happened yet. (creation can be so slow sometimes...sigh)
Leaves the sowingmachine that i actually have somewhere in this house, but honestly i don't know where it is. I hid it...and believe me, its for the better...every time i use it it is in real danger of flying through one of the windows...can't stand the thing, have no patience for it...so another option out.

So what is a woman to do.
Go to youtube and creatively cut up all my t-shirts?
Go to second hand shops and buy weird combinations?
Or just tell myself once again that identity is not in my clothes?
I sigh...put on my bluejeans and h&m shirt and pretend that i just don't care.

Love ya!
Inge

zaterdag 10 december 2011

Maan Zon eclips flares...en nu? (Nederlands)

De maan is vol en de eclips is volledig...de zon is stil, maar ook actief...er zijn flares, maar vlammen allemaal van de aarde weg, en nu zelfs een flare die weg ge-eclipst wordt door opvlammend plasma! Wat een gedoe daarboven! (onder..naast)
Maar ik voel heel duidelijk, en jij vast ook, dat er een verandering in de lucht hangt nu.
Sinds eind oktober heeft er een enorme verandering plaatsgevonden, golven rezen hoog en kwamen veel veel geraas neer, wat resulteerde in veel relaties die op de klippen liepen, onderdrukte gevoelens die naar de oppervlakte kwamen met veel tranen en ziekte, veel keelinfecties en bronchitis, allergieen speelden op, buikpijn (kramp) en heel veel ruzie, hoewel ruzie misschien niet het juiste woord is, misschien waren het meer driftbuien die eruit kwamen!

En nu...de storm is gaan liggen...het is stil...welkome vredigheid, en er is ineens plezier in de lucht!
(het zou me niet verbvaen als de wolven tegen de maan lachen in plaats van huilen!)
Plannen en ideeën waar we al lang meer rondlopen, nemen nu echt vorm aan...let maar op de komende weken, die zijn perfect om ze op te schrijven, bij te schaven, maar ze realiteit...en aan het einde van de maand zal er een stroom aan creatie naar buiten komen!
De nieuwe wereld is geboren...en we zijn allemaal onderweg!
Sta jij al in de startblokken?
Ik wel..2012, here i come!!!

Liefs!!!
Inge


Moon Sun eclips flares...now what? (English)

The moon is full en the eclips is total...the sun is quiet but also active...there are flares but they all flare away from earth...en now even a flare that is eclipst-out by rising plasma! Such mayhem up there! (beside us, under us)
But i feel very clearly, and i am sure you do too, that there is a change in the air now.
Since the end of oktober there has been a huge movement, waves rising high and collapsing with a vengeance..wich resulted in a lot of relationships on the rocks, surpressed feelings coming to the surface, with lots of tears or disease, many throat-infections and bronchitis, allergies breaking out, stomachaches (cramps) en lots of arguments..well maby arguments is not the right word..maby it was more acting-out that a lot of us did!


And now...the storm subsided..there is quiet...and much needed peace, and suddenly there is joy in the air!
(i would not be at all surprised if the wolves will laugh at the moon in stead of howl!)
Plans and ideas that we have been carrying with us for a long time, now are taking real shape...just watch it..the next couple of weeks will be perfect to write them all down, shape em, make em real..and at the end of this month the will be a whole poor-out of creation!
The new world has been born...and we are all on our way!
Are you in the starting blocks?
Ik am..2012, here i come!!!


Love!!!
Inge


woensdag 7 december 2011

Hoofd hart hoofd hart hoofd hart (Nederlands)

Voel je je net een jojo?
Vlieg je ook de héle tijd op en neer van je hoofd naar je hart?
Nou...ik ook!
Als ik even niet oplet...hóep..regelrecht naar m'n hoofd, waar zorgelijkheid woont en gedachten een feestje vieren!
Tot...ik het in de gaten heb...en m'n aandacht weer naar mijn hart breng...waar het vredig is, liefdevol en waar het ware weten woont.
Hehe...relax...het hart is fijn...glimlachend loop ik licht verder.
Tot ongeveer 30 passen verder...ik merk dat ik alwéér loop te denken!
Je kent het wel; moet nog dit en dat doen, dat moet ik regelen..wat nou als dat niet lukt, wat als blablabla...STOP!
Betrapt! 
Terug naar het hart.
Glimlach mijn onschuldigste glimlach.
Wees bewust...niet denken...bewust zijn, (wat op zich al moeilijk is zonder na te denken, zonder analyseren) we zijn zo verslaafd aan denken, dat eeuwige zelf obstructieve denken!

Zoals Eckhart Tolle zegt ; '' Je zorgen maken lost nooit iets op''
Neem die woorden in je op...want oh oh wat zijn we er dol op om ons zorgen te maken!
En hij heeft (natuurlijk) gelijk...het lost nooit iets op, verandert niets en je krijgt er niets mee gedaan!

Dus..blijf in je hart..lach en weet dat, omdat jij  lacht...de wereld een betere plek is.
De nieuwe aarde is waar het hart is.

Liefs,
IngeHead heart head heart head heart (English)

Feeling like a jojo?
Bobbing up and down from yer head to yer heart...ALL the time?
Well same here.
When i am not paying attention...woop..straight to the head, where worries live and thoughts are having a ball!
Untill i notice...and i drop right back into my heart..where its peacefull, loving..its where the true knowing lives.
Ahh...relax...the heart is good...and with a smile in ease i walk along.
About 30 steps later...i notice me thinking again!
You know; gotta do this and that, have to take care of that...what if i can't make it, what if blahblahblah....STOP!
Caught myself!
Back to the heart.
Smile my goofy smile.
Be aware...don't think...just be aware, (wich in itself is hard to do without thinking about it, with analysing) we are so addicted to thinking, this ever selfobstructive thinking!

Like Eckhart Tolle says: ''worry never solves anything''
Take in those words....cause by golly we loooove to worry!
And he is (ofcourse) right..it never solves anything, changes anything or gets anything done!

So..be in the heart...smile and know, for when you smile...the world is a better place.
The new earth is where the heart is.
Love
Inge


dinsdag 6 december 2011

Riding the wave..(English)

Like a roaring thundering wave, the 11-11-11 completely swept us of our feet..some riding the wave, some going under, tumbeling, screaming  - for fear or for joy - gasping, wildly paddeling (or calm) ...but as waves do, this one too came to shore, last weekend.
Some painfully hit the rocks, other rolled on to the beach with ease...but all of us looked around in amazement.
Some with sorrow for what was lost, some smiling for what was gained.

This shift was a big one.
We managed to pull all of our energy together, to change all that we knew into...all we have always known, on a whole other level.
We landed on the playground of unified consciousness, but being the adults we are, most of us have totally forgotten how to play!
So..some of us find a bench to sitt down, close their eyes and contemplate, many talk to others, some are yelling in anger, and some feel o so lost...
(and yes...some have no idea somthing happened)
Many know, maby not from their heads , but from their hearts, that we have created  the opportunity to create an loving, sharing, warm, laughter-filled and uncomplicated earth.

This transformation has changed everything..the air we breathe, the ground we walk on, the love we share..
Now is the time to be in your heart, see the heart of eachother, connecting hearts, to live and give freely from the heart.
Your higher self, the I AM, the God-power, is not a force from outside ourselves, its not something others need to pass on or teach (truely there is no other) it is all in us.
All knowledge, all that is good, ALL is in us..we are ALL.

This a bit woowoo for you?
Okay, just know that you kick ass! You are great, you are love, lets celebrate!!!
SMILE!!!

Love
Inge

Surfend op de golven...(Nederlands)

Als een enorme stampende donderende golf gooide 11-11-11 ons volledig ondersteboven...sommige surfend op de golf, sommige kopje onder; tuimelend, schreeuwend - van plezier of van angst - naar adem happend, wild zwemmend (of kalm) ...maar zoals golven eigen is, kwam deze eindelijk aan land het afgelopen weekend.
Sommige kwamen met een pijnlijke klap op de rotsen terecht, anderen rolden ontspannen en met gemak het strand op...maar allemaal keken we verbaasd om ons heen.
Sommigen met verdriet om wat verloren is gegaan, anderen glimlachend om alles wat nieuw is.

Deze transformatie was een enorme.
Het is ons gelukt met vereende energie alles dat we kenden te veranderen in...alles dat we altijd gekend hébben, op een heel ander niveau.
We zijn terechtgekomen in de speeltuin van het eenheidbewustzijn, maar volwassenen die we zijn, zijn de meesten van ons vergeten hoe dat ook alweer ging; spélen!
Dus..sommige zoeken een bankje, sluiten hun ogen en denken es na, velen praten met anderen, sommige schreeuwen, zijn boos, en sommige voelen zich o zo verloren...
(en ja...sommige hebben géén idee wat er gebeurd is)
Velen weten, niet in hun hoofd, maar in hun hart, dat we de kans hebben gecreëerd om een warme ongecompliceerde, liefdevolle aarde te creëren, waar samen gedeeld wordt en samen gelachen.

Deze 'shift' heeft alles veranderd....de lucht die we inademen, de grond waarop we lopen, de liefde die we delen..
Nu is het tijd om in je hart te zijn, het hart van anderen te zien, harten te verbinden, te leven en vrij te geven vanuit je hart.
Je hogere zelf, je I AM, de Goddelijke kracht, is geen kracht buiten onszelf, het is niet iets dat anderen hoeven door te geven of te onderwijzen (er zijn immers eigenlijk geen anderen) het is allemaal in onszelf.
Alle kennis, alles dat goed is, ALLES zijn wij..en wij zijn het AL.

Allemaal een beetje te vaag voor je?
Okee, weet dat dat je vet geweldig bent! You are great, you are love, lets celebrate!!!
LACH!!!!

Liefs,
Inge