woensdag 13 augustus 2014

Changes...leaps and bounds (English)

May..I just saw my last blog was in may...thats a long time ago, yet it seems like it was last week.
What the heck is going on with time? It seems to have picked up some serious pace.
And no, its not just me getting older...I hear kids talking about it too. Time must definitly be speeding up...or our pernception is making it more compact, I don't know what is going on.
Its scary though...how fast life is flashing by....woosh, here come august..and woosh...its the 14 th!

Thats not what I came out of my warm bed to write about though.
As soon as my head hit the pillow, it dawned on me, that I have heared a lot of people, (and read a lot of my big international group of facebook connections), talking about feeling alone today.
Feeling alone, being very ....sovereign.
The realisation of being alone, alone-ness -  not to be confused with loneliness  - seems to be extremely present.
Ofcourse there was the sad news of Robin Williams (may he forever rest in love and peace) , who probably experienced the same, I don't know. And I wil not join in the speculating, but I do know it shook us...it rattled us.
He made us all look at our alone-ness.
How do we deal with it, how do we perceive it?
Are we okay to be alone, or does it make us feel lonely?

And then, I realised, that for all this alone-ness, there has to be a counterbalance. The universe never leaves stuff hanging in disbalance.
So...if the alone-ness is just one side of a coin...what is on the other side?
Well..there is only one thing to counterbalance alone-ness...and thats together-ness.
Yeah? Must be..right?
And, I must say..its also what I have experienced the past weeks. That we are more inter-connected, we are more and more together. The suffering that is evident in the world today, is not just visable, but it hits us right in the gut....people react from their core. Hate, anger, judgement, opinions....its everywhere..
But, another thing I see everywhere, is the love, the kindness, the open-hearted-ness, the open arms...
More and more people are speaking up for love...and tolerance, and sharing ..we are one.
One people, one planet, one love.

The two sides of the coin...both present, both real. And ony when you acknowledge both sides, there is balance.
Alone and together.
We are developing a sense for both being the same. For having both be equally important.
As within, so without.

Alone, is being inside yourself. Having only yourself for compagny.
Together is outside yourself, having the company of (all) others.
As within, so without.

When you are alone, inside you...there is one thing that is most important, and that is loving yourself.
When you are together, with the world...its most important to love the world.
As within so without.

If you want to make the world a better place..start with the wonderfull person in the mirror!
And the place to start...is loving yourself.
Love yourself and love yourself some more...only then can you truely be together.
The more you love yourself, the less room that leaves for fear.
So, fill your space with love...so you get more space, to fill with love.

Its a balancing act we are learning.
It takes time.
Love yourself enough to grant yourself space for this time.
(and fill that space with love....see how this will spiral up?)

Mucho love
Inge


Veranderingen...met horten en stoten (Nederlands)

Mei...ik zag net dat mijn laatste blog in mei geschreven is, dat is erg lang geleden, maar het lijkt vorige week. Wat is er in vredesnaam aan de hand met de tijd? Het lijkt erg behoorlijk veel sneller te gaan. En nee, dat is niet alleen maar ik die ouder wordt, want ik hoor ook kinderen erover praten. Tijd moet dus haast wel sneller gaan..of onze perceptie wordt compacter? Ik weet het niet..
Het is wel beangstigend...hoe snel het leven voorbij flitst...hoepla, alweer augustus, en hoepla..alweer de 14e!

Maar, ik kwam niet uit mijn warme bed om daarover te schrijven.
Toen mijn hoofd net het kussen raakte, bedacht ik me, dat ik een heleboel mensen heb horen praten (of schrijven in het geval van mijn facebook connecties) over 'alleen zijn' vandaag.
Alleen voelen, heel erg ...soeverein zijn.
De realisatie van alleen-zijn - niet te verwarren met eenzaamheid - lijkt extreem aan de orde te zijn.
Natuurlijk was daar het verdrietige nieuws van de dood van Robin Williams (moge hij rusten on liefde en vrede) die waarschijnlijk hetzelfde voelde, al weet ik dat niet. Ik ga niet speculeren, maar ik weet wel dat het ons raakte..het raakte velen diep.
Hij maakte dat we allemaal eens goed keken naar dat alleen-zijn.
Hoe gaan we daar mee om, hoe ervaren we ons alleen-zijn?
Kunnen we daar goed mee omgaan..of maakt het dat we ons eenzaam voelen?


En toen realiseerde ik me, dat er voor al dat alleen-zijn een tegenwicht moet zijn. Het universum laat nooit zomaar iets in disbalans hangen.
Dus, als alleen-zijn maar één kant van de medaille is, wat is dan de andere kant?
Nou..er is dacht ik maar één ding dat tegenwicht biedt aan alleen-zijn, en dat is samen-zijn.
Toch? Moet wel toch?
En, ik moet zeggen, dat dat precies is wat ik de laatste weken ervaar. Dat we onderling steeds sterker verbonden zijn, meer en meer samen. Het lijden dat zo duidelijk aanwezig is in de wereld, is niet alleen zichtbaar, het raakt ons in de kern, en mensen reageren vanuit die kern. Haat, boosheid, oordeel, meningen..ze zijn overal.
Maar wat ik óók overal zie, is de liefde, vriendelijkheid...tolerantie en het delen...we zijn één.
Eén mensheid, één planeet, één in liefde.

De twee zijden van de medaille..allebei hier, en allebei tastbaar. En alleen als we beide zijden erkennen is er sprake van balans.
Alleen en samen.
We zijn een bewustzijn aan het ontwikkelen waarin de twee hetzelfde zijn. Even belangrijk.
'As within, so without'

Alleen is in jezelf zijn, alleen jezelf als gezelschap hebben.
Samen is buiten jezelf, het gezelschap van (alle) anderen.
'As within, so without'

Wanneer je alleen bent, in jezelf...is er één ding echt belangrijk, en dat is liefde voor jezelf.
Wanneer je samen bent, met de wereld...is het echt belangrijk om liefde te hebben voor de hele wereld.
'As within, so without'

Als je de wereld een mooiere plek wilt maken...begin dan bij die geweldige persoon in de spiegel!
En het beste startpunt is...houd van jezelf.
Houd van jezelf en houd nog meer van jezelf...want alleen dan kunnen we echt samen zijn.
Hoe meer je van jezelf houdt, hoe minder ruimte er overblijft voor angst.
Dus, vul je ruimte met liefde...en je maakt meer ruimte...om met liefde te vullen.

Het is een evenwichtsbalk waarop we leren lopen.
Dat kost tijd.
Houd genoeg van jezelf om jezelf hier ruimte voor te geven.
(en die ruimte vul je dan weer met liefde...zie je hoe dat omhoog spiraalt?)

Mucho love
Inge


vrijdag 9 mei 2014

A new age...a new era (English)

Again I need to ask you...can you feel it?
Another transformative time....another huge change in the frequencie of life this week.
Right?

It started out as a week of toughness..like thick air, hard to breathe, hard to move.
Resistence and the feeling of being pushed around from all sides, and not knowing where to move to.
It was not easy to keep the balance.
And then came yesterday..

The air is not just breatheable...it is tingeling and light and sweet and the possibility to fly has retuned!
A huge amount of rules went out the window!
A huge amount of beliefsystems ...gone!
A whole new world of possibilities!!

The most important rule that went flying for me is bias and preconception.
Preconceived ideas seem to have lost boudries...endless possibilities arrise.
Relationships, friendships, jobs can be created anew, not just within know frameworks.
Cause and effect are not lawfully bound anymore.

I'm stunned and extremely happy about that.

Have an AWEsome day!!
Love
Inge

Een new age, een nieuw tijdperk! (Nederlands)

Wederom dezelfde vraag die ik je stel...kun je het voelen?
Alweer een transformatieve tijd...weer een enorme verandering in de frequenties deze week.
Toch?

Het begon als een week vol taaiheid...de lucht leek dik, moeilijk in te ademen, moeilijk om doorheen te bewegen. Weerstand en het gevoel dat er van alle kanten werd geduwd, en niet weten naar welke kant mee te bewegen.
Niet makkelijk om de balans te houden.
En toen kwam gister....

De lucht werd niet alleen makkelijk in te ademen...het tintelt, is licht en zoet en de mogelijkheid om te vliegen keerde terug!
Heel veel regels zijn gewoon verdwenen!
Heel veel geloofssystemen...weg!
Een hele nieuwe wereld vol mogelijkheden!


De voor mij belangrijkste regel die verdwenen lijkt, is vooroordeel en vooropgesteldheid.
Vooropgestelde ideeën hebben hun begrenzing verloren...eindeloze mogelijkheden hebben ruimte.
Relaties, vriendschappen, werk laten zich opnieuw uitvinden, zonder de ons bekende kaders.
Oorzaak en gevolg zijn niet meer onlosmakelijk verbonden.

Ik ben er door overdonderd en extreem blij mee!!
Heb een WONDERlijke dag!!
Liefs
Inge

donderdag 1 mei 2014

New Age (English)

Hello...isn't this just a miraculous time we live in?
The past months and especially April have been quite a ride...so many things have changed, so many energies have shifted, an impressive trasformation has been going on...no need to ask if you felt it...you simply must have felt it!

Weird weatherchanges, earthquackes, political mayhem...its going on on all levels of life, its been happening in all dimensions....if you have not had a very confusing month, i'm impressed and curious about your secrets.

The mundane stuff...ah well...don't wanne get into that, but the energetic stuff....let me see if I can get some clarity there.
Eversince we went through the portal in december 2012, people have been kinda impatient...why did we not see more major changes? Why did it all seem so minor??
If you ask me..it was not minor at al..but we want it to move really fast, we want change to be here NOW...completely and utterly.
But, to be honest with you...I don't think we could have handeled that. At all.
For a large part of the planets population it is going too fast as it is!

Lets imagine time slowing down...extremely. And lets say that we started to walk through a door in december 2012...and lets say we move só slow...that only now we have reached to other side of the threshold. To us it may feel like just the smallest of steps, but on the bigger timeline of history....we made a huge move forward.
We want stepping over this theshold to take a mere second...a splitsecond, on this bigger timeline...it wás that...a mere splitsecond!

Stepping over this threshold is what we did. We left a lot of our crap behind, and a new era has begun. The time of being victims is gone, no more complaining, no more giving your power away. Take charge, create, make it so!
Its the new age...a new world. You have reached a whole new level in the game..congratulations!
This level is about your power of creation. The only way to create is to have fun, and live in, with and from love only.

Want some help with the fun part? On the 10th of may I will be starting a new e-mail project. Ten days, ten e-mails with the latest information, excersises, music and all we need to give fun a leg up!
This project will be in Dutch, but when enough people contact me about an english version, I will be doing one in English too.
E-mail or facebook me for more info.


Welocme to the new age! Lets rock this one!!
Love
Inge

New Age (Nederlands)

Hallo....wat leven we in wonderlijke tijden he?
De afgelopen maanden en april is zeker een avontuur op zich geweest...zoveel veranderingen, zoveel energie die verschoven is, indrukwekkende transformaties hebben plaatsgevonden...en zijn nog bezig zich te voltrekken. Ik ga niet vragen of je het gevoeld hebt...dat kán gewoon niet anders!

Vreemde veranderingen in het weer, aardbevingen, politiek gedoe...het speelt zich af op alle niveaus in alle dimensies...als jouw maand april niet verwarrend is geweest, ben ik onder de indruk...en vertel me alsjeblieft je geheim!

De wereldse toestanden...nou ja...daar ga ik het niet over hebben, maar laat me es kijken of ik op energetisch gebied helderheid kan krijgen.
Sinds we in december 2012 door de portal zijn gegaan, zijn we een beetje ongeduldig...waarom was de wereld niet aanzienlijk veranderd? Waarom leek het allemaal zo minimaal?
Als je het mij vraag was het helemaal niet zo minimaal, maar we willen alles héél snel, we willen de verandering NU ..volkomen en compleet!
Ik denk...dat we dat helemaal niet hadden aangekund eerlijk gezegd. Voor een groot deel van de planeet gaat het nu al te snel.

Stel je eens voor dat de tijd extreem vertraagt...en stel je voor dat we beginnen met door een deur te gaan (december 20120 ...en stel je voor dat dat zó langzaam gaat, dat we nu pas aan de andere kant van die drempel zijn gekomen. Voor ons lijkt dat een kleine stap, maar als je kijkt naar de grote tijdlijn van de geschiedenis, was het een grote stap voorwaarts.
Wij willen graag dat die stap een seconde duurde...een splitseconde, en op die grote tijdlijn..is dat precies wat het was, een splitseconde!

We zijn dus over de drempel gestapt. We hebben een hoop gedoe achtergelaten, een nieuw tijdperk is begonnen. De tijd van slachtofferschap is voorbij, geen geklaag meer, niet meer je kracht weggeven.
Neem de leiding, creëer, dóe het!
Het is de new age...een nieuwe wereld. Je hebt een geheel nieuw level bereikt in het spel, gefeliciteerd!
Dit level gaat over jouw kracht van creatie. De enige manier om te creëren is door plezier te hebben, leef in, met en vanuit liefde alleen.

Heb je een beetje hulp nodig op het gebied van plezier? Op 10 mei start ik een nieuw e-mailproject . Tien dagen, tien e-mails met de actuele informatie, oefeningen, muziek en alles dat je nodig hebt om plezier een grotere plek in je leven te geven.
E-mail of facebook me voor meer informatie.

https://www.facebook.com/events/305117179640551/

Welcome to the new age! Lets rock this one!!
Love
Inge

zondag 20 april 2014

I Am Inge Astrid: Resurrection..wederopstanding (English and Nederla...

I Am Inge Astrid: Resurrection..wederopstanding (English and Nederla...: This is a good day to resurrect my blog, but i'm kinda tired. Bummer huh? (kinda funny how my last blog was called Rebellion) Dit is e...

Resurrection..wederopstanding (English and Nederlands)

This is a good day to resurrect my blog, but i'm kinda tired. Bummer huh?
(kinda funny how my last blog was called Rebellion)

Dit is een goede dag voor een wederopstanding van mijn blog, maar ik ben een beetje moe. Balen he?
(wel geinig dat mijn vorige blog Opstand heette)
Inge

dinsdag 28 januari 2014

Rebellion (English)

Hello,

Its been a while, sorry, I was busy doing an e-mail project, and most of my writing inspiration went there, but i'm back..as always.
Last night around 22.00 (UT) we had a big M-flare, being close to an X flare, and I welcomed it..mucht needed if you ask me, because things were kind of still. And, you know, when water doesn't move, its starts to stink. And it did for a lot of you.

If you are aware of being in still water, and if you want to stop it from going bad...you have to keep it moving yourself. Make waves, create flow, twist, turn, slam, and dance in the water! That'll stop it from going bad!
If you stand in it, sitt in it, or even worse, submerge yourself and wait for it to be over...wait for movement...then it will stink, and you'll be in it!
Not a good idea.
So..choose to stay present. Notice when movement is needed on your part..it works, you'll see.

So, last night this big flare, and some M-class ones early this morning, ánd around noon!
Can you feel it?
People are rebellious! Feel it? Seen it? Its a day of rebellion and outburts and hyperactivity!
A lot of people wanne scream, shout, jump, throw a fit and challenge you!
Kids are not shy mostly to express how they feel, so parents be aware...they will be a handfull today, and remeber..it does serve a purpose.
Whats the purpose? Wel..simple, if they don't, they will be sick,  get a fever, get nauseus en have sore throats.
It just has to come out...so sing (loud), dance (fiercly) and let your hair hang down!
And eat well..your body is going through a lot..it needs good food.

Have a nice day...try not to break the furniture.
Love
Inge

Opstand! (Nederlands)

Hallo,

Het is alweer even geleden, sorry, ik was bezig met een e-mail project en mijn schrijfsel-inspiratie ging vooral daar naartoe. Maar ik ben terug..zoals altijd.
Gisteravond, rond 22.00 (UT) was er weer eens een grote M-flare, bijna ee X-flare zelfs, en ik was er blij mee, hoogste tijd als je het mij vraagt, want het was een beetje té rustig. E, zoals je weet, stilstaand water gaat stinken. En dat deed het..bij een heleboel van jullie.


Als je je bewust bent dat je in stilstaand water bent, en je wilt voorkomen dat het gaat stinken, dan moet je het zelf in beweging houden. Maak golven, creëer flow, draai, spring, sla en dans in het water!
Als je blijft staan, of zitten , of nog erger, kopje onder gaat en wacht tot het voorbij is..wacht op beweging..dan gaat het stinken, en zit je dr middenin!
Geen goed idee.
Dus..kies ervoor om op te letten...te zien wanneer en beweging van jou nodig is, het werkt..echt!

Dus, gisteravond die extreme flare, deze morgen vroeg een paar kleinere en net rond het middaguur weer,
Kun je het voelen?
Mensen zijn opstandig! Voel je? Gezien? Het is een dag vol opstandigheid en hyperactiviteit!
Veel mensen willen allen maar schreeuwen, gillen, springen, uitbarsten en je uitdagen!
Kinderen zijn meestal vrij duidelijk in hun uitingen, dus ouders..let op...ze zullen vandaag wel veel van je vragen, en onthoud..het dient een doel.
Welk doel? Nou, simpel, als ze zich niet uitten, dan worden ze ziek, krijgen ze koorts, worden misselijk, krijgen keelpijn..
Het moet eruit...dus, zing (hard), dans (wild) en laat de boel de boel!
Oh, en eet goed..je lijf ondergaat ook veel verandering en heeft goed voedsel nodig.

Heb een fijne dag...en probeer het meubilair heel te houden.
Liefs
Ingemaandag 6 januari 2014

Still buzzing (English)

My last blog was about the buzz on facebook, but ofcourse the world is bigger then just facebook.
And so is the buzz.
The past week we had a lot of activity from the sun, solar winds from the flares of januari 4th, are now arriving here, but they are gentle, just as most flares.
More important at the moment though, is the portal we seem to have moved through the past year.

The date of 12-12-20and 12-21-2012 were noticed by the whole world, the (supposed) end of the Mayan calendar, the end of the world-movies were made, predictions were all over the place.
In my world trust won over fear, we came together and it was a celebration!
Well...lets try to find out what the buzz about this is right now.

Even if you don't believe in the magic of a date or numbers, there is no denying that the world is transforming, and it is doing this fast.
Eventhough we think there is a lot of war and misery in the world, it has actually never been more peacefull then ever before, the financial world is changing, politics are changing.
The crisis is hard for many, but is also awakening a lot of creativity, people start thinking in possibilities instead of problems, more and more people join hands and harts and strenght.
A lot of this happened after the december 2012, or at least sped up exponentially after that month.
Is this because there is magic in numbers? Or did we create this together?

To me its sounds very plausible that we created this wave, with all the workshops and meditations and gatherings, from 1-1-2001, 2-2-2002 all the way up to december 2012, created a wave of energy.
For me personally it began on the 7-7-2007 and I have felt the increase of power eversince.
On november 11th  2011 I could feel the wave, I could see the wave and I could here the wave approaching, washing over me and the group I was with. It left me out of breath, amazed and happy.
December 2012 was an extremely powerfull gathering, it was like the world bathed in an amazing light, and I saw it hitting me right between my eyes! It left me kinda speechless.

A lot of teachers and spokes-people now say that a portal opened that month, and I feel this as truth.
We all went through the portal... you could see this as a door ...and the door is closing.
Did you feel this too?
The past year a lot of us have been feeling that we needed to hurry, get a move on, manifest! A lot of us felt this, but had no clue how to manifest, what to do, hurry to...where?
This vague feeling of not wanting to miss out, be in the wrong place, doing the wrong thing, trying to step into our passion, if we only knew what this passion was!
From listening to and reading a lot of what these teachers say, I can now say....it only just begins!
We only just went through the door, and are now on the threshold of a whole new world, with a whole new set of chances and possibilities!
A lot of people feel this..its exciting, its magnificent, its a promise..it is finally here!!

So...if we created this wave...do you think it stops because we don't have a 13th month?
Not accoring to Steve Rother and the group! The wave of energy we created, will just be rolling on and will be rolling in on the 13th of the 13th month...which ofcourse translates to the 13th of januari.
According to Jim Self, the door is closing...is almost closed. There is no going back, not to old ways, not to old situations.
The new earth as descibed by great teachers like Eckhart Tolle is here. NOW.

Lets create a place of magic, of wonder and of love.
Namasté
Inge

ps: For those who want to celebrate 13-13, Steve Rother will be doing a free online seminar.


Meer buzz (Nederlands)

Mijn laatste blog ging over de buzz op facebook, maar de wereld is natuurlijk groter dan facebook.
En de buzz ook.
De afgelopen week was er veel activiteit van de zon, zonnewind van de flares op 4 januari arriveren hier nu, maar ze zijn zacht, net als de meeste flares.
Van groter belang momenteel, lijkt de portal (poort) waar we klaarblijkelijk door zijn gegaan het afgelopen jaar.

De datum 12-12-2012 en 21-12-2012 werden opgemerkt door de hele wereld, het einde van de Maya kalender, de einde-van-de-wereld-films werden gemaakt, voorspellingen vlogen om je oren.
In mijn wereld won vertrouwen van angst, we kwamen samen en vierden deze data!
Laten we es kijken wat nu de buzz hierover is.

Zelfs als je niet geloofd in de magie van een datum of nummers, er valt niet te ontkennen dat de wereld aan het transformeren is en dat dit snel gaat.
Want ondanks dat we denken dat er bijvoorbeeld heel veel oorlog en ellende is, is er in de wereld meer vrede dan ooit, de financiële wereld veranderd snel, politiek is aan het veranderen.
De crisis is moeilijk voor velen, maar maakt ook een hoop creativiteit wakker, mensen denken steeds meer in mogelijkheden in plaats van beperkingen, meer en meer mensen geven elkaar de hand, hun hart en kracht.
Veel hiervan werd ingezet vanaf december 2012 en versnelt exponentieel na die maand.
Is dit omdat er magie in cijfers zit? Hebben we dit samen gecreëerd?

Voor mij is het plausibel dat we deze golven zelf gecreëerd hebben, met alle workshops, meditaties en bijeenkomsten, van 1-1-2001, 2-2-2002 helemaal tot december 2012, een golf van energie.
Voor mij persoonlijk begon het op 7-7-2007 en ik voelde de kracht groeien sindsdien.
Op 11 november 2011 kon ik de golf voelen, kon ik em zien en kon ik de golf horen aan komen rollen, voelde ik em over mij en de groep waar ik bij was heel spoelen. Ik was ademloos, verbaasd en gelukkig.
December 2012 was een extreem krachtige bijeenkomst, het was alsof de wereld baadde in licht, en ik zag een straal die me precies tussen mijn ogen raakte! Ik was sprakeloos.

Een heleboel leraren spraken over de portal die die maand was geopend, en dat voelt voor mij als waarheid.
We gingen er allemaal doorheen..je zou het als een deur kunnen zien en ..de deur is aan het sluiten.
Voel je dat ook?
Het afgelopen jaar hebben velen van ons het gevoel gehad dat we moesten opschieten, in beweging moesten komen, manifesteren! Velen voelden dat en hadden geen idee hoe dan, wat te doen...waarnaartoe?
Dat vage gevoel van de boot niet willen missen, op de verkeerde plek te zijn, verkeerde bezigheden te hebben, proberen in je passie te staan, als we in vredesnaam zouden weten wat die passie was!
Maar van alles wat ik lees en hoor, kan ik nu zeggen...we beginnen nu pas!
We zijn nog maar net door de opening gegaan, we staan op de drempel van een geheel nieuwe wereld, met nieuwe kansen en mogelijkheden!
Veel mensen voelen dit...het is opwindend, magnifiek..het is een belofte die eindelijk gearriveerd is!!


Dus...als wij deze golf gecreëerd hebben...denk je dan dat het stopt omdat er geen 13e maand is?
Niet volgens Steve Rother en zijn groep! De golf van energie die we hebben gecreëerd blijft wel rollen en rolt zo naar de 13e van de 13e maand....wat zich natuurlijk laat vertalen naar 13 januari.
Volgens Jim Self is de portal zich aan het sluiten en is bijna dicht. Er is geen weg terug, geen oude gewoonten meer, geen oude situaties.
De nieuwe aarde, zoals beschreven door grote leraren als Eckhart Tolle is hier...NU!

Laten we een magische plek creëren, vol wonderen en liefde.
Namasté
Inge

PS voor wie de 13-13 wil vieren, Steve Rother geeft een gratis seminar online, en je kunt je natuurlijk aansluiten bij het 14*14*14 e-mail project!
https://www.facebook.com/events/570927232978020/