zaterdag 22 december 2012

Happy New Time everybody! (English)


Dear all of you,

Good to see you all here, and ofcourse we knew that the world was not ending, but an era was.
An era of opposites, an era of following the leader, and era of duality and wars.
To me the new time is all about being aware.
Being aware that we are all connected, that everything is energy, and since everything is energy...all is one.
I am convinced that the new time is one of the feminine. In all of us.

The past few days I have been at a workshop, with the most fabulous people, to welcome the new time with meditation and contemplation and fun.
In the meditation that we did at the time of the wintersolstice, and the great planetary and galactic alignment, we all had some pretty powerfull experiences. And I am always amazed of how much we share the same experiences.
All I can do is talk about what my meditation showed me...and I will not tell you all the details..there are just too many, and a lot of them are even abstract to me to put into words.

Lately my meditations don't show me big stuff..its all just little things...delicate keys that are not always easy to understand...so I was not expecting big things to show up.
At the moment supreme though, my third eye, (forhead, between the actual eyes) was hit by light.
I remember thinking, ''aah, tháts what the speed of light feels like''.
The light just kinda spread in my head...in my being. It was white and yellow....maby silver and golden light. And I knew that the light meant that everything just shifted at that very moment.
While I was - being the light I guess -  I realised how extremely fast I got used to being in that light. It seemed like I got used to the new light in a minute..maby even less.
Then two suns appeared. They started to shine brighter and brighter and because of the brightness they appeared as one light. The one sun turned red...the warmest red you can imagine. And out of this red came a Shiva like being...the godess was born is what it told me.

After the meditation I felt such incredible joy! I spread my arms to feel the change in my personal space, it had become lighter, less inclosure, spacious!
I knew that the shift really happened and a new world was born.
I also knew that most people were not concioussly watching this happen, and that it must have been easy for them to have missed this getting used to the new light.
It was almost instantly, and how would you remember what you did not know a minute ago?
The next few days the new energies will be setteling within us, in our systems.

The birth of a new earth...its been magnificent.
Happy New Time everybody!!!

In love,
Inge

Gelukkig Nieuw Tijdperk allemaal! (Nederlands)

Lieve allemaal,

Fijn dat jullie er allemaal zijn, natuurlijk wisten we dat de wereld niet letterlijk zou eindigen, maar wél een tijdperk..
Een tijdperk van tegenstellingen, een tijdperk van 'follow the leader' , een tijdperk van dualiteit en oorlog. 
Voor mij draait het in het nieuwe tijdperk om bewustzijn.
Bewust zijn van onze onderlinge verbinding, dat alles energie is, en als alles energie is..alles één is.
En dat het nieuwe tijdperk een tijd van het vrouwelijke is. In ons allemaal.

De afgelopen dagen was ik naar een workshop, met geweldige mensen, om deze nieuwe tijd te verwelkomen met meditatie en beschouwing en plezier.
Tijdens de meditatie die we deden op het moment van de winterzonnewende en de grote galactische planetaire uitlijning , hadden we allemaal behoorlijk krachtige ervaringen. Ik ben altijd weer verbaasd hoeveel die ervaringen overeen komen, hoeveel we die delen.
Ik kan alleen delen wat de meditatie voor mij persoonlijk betekende, wat ik heb ervaren, en ik zal niet in detail treden, dat zou teveel zijn, en veel ervan is ook voor mij te abstract om te beschrijven

De laatste jaren zie ik in meditaties niet van die grote dingen. Het is allemaal wat subtieler, delicatie sleuteltjes die niet altijd makkelijk te begrijpen zijn, dus ik verwachtte geen grootsheid.
Maar op het moment suprême, kwam er via mijn derde oog (op je voorhoofd tussen je echte ogen) een enorme lichtstraal binnen. Ik weet dat ik dacht, ''aah, zó voelt de snelheid van het licht dus''.
Het licht verspreidde zich in mijn hoofd, in mijn wezen. Het licht was wit en geel, misschien wel zilver en goud. En ik wist dat het licht alles had veranderd op dat moment.
Terwijl ik het licht wás, realiseerde ik me hoe extreem snel ik aan het licht gewend was. De totale gewenning leek zich in een minuut te hebben afgespeeld...misschien nog wel sneller!
Toen verschenen er twee zonnen. Terwijl ze feller en feller begonnen te schijnen, en door hun licht leken ze één te zijn geworden. Die zon werd rood, het warmste rood dat je je kunt voorstellen en vanuit dat licht kwam een Shiva-achtig wezen naar voren, wat me vertelde dat de godin was geboren.

Na de meditatie voelde ik zoveel vrolijkheid! Ik spreidde mijn armen steeds om de verandering in mijn eigen veld te voelen. Het voelde lichter, minder begrensd, ruimte!
Ik wist dat de verandering werkelijk had plaats gevonden en dat er een nieuwe wereld is geboren.
Ik wist ook dat de meeste mensen dit niet bewust hadden waargenomen en dat het nieuwe licht zich onopgemerkt moeiteloos geïntegreerd heeft.
het was bijna instant, en hoe zou je moeten weten wat je een minuut geleden nog niet wist?
De komende dagen gaat de nieuwe energie zich nestelen in onze systemen.

De geboorte van een nieuwe aarde...het was indrukwekkend.
Gelukkig Nieuw Tijdperk allemaal!!!

In liefde,
Inge